پایان نامه درمورد حسابرسان مستقل، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

تغييرات و تحولات سريع و افزايش توان و قابليت هاي رقابتي شرکت ها وسازمان ها در جهان امروز ميزان مطلوبيت عملکرد تک تک اجزاي کاري سازمان و مجموع آن مي تواند به عنوان معيار سنجش مؤفقيت يک سازمان براي مديران بسيار حائز اهميت باشد و با استفاده از آن ها مي توانند به سنجش ارزيابي وضعيت موجود طرح هاي استراتژيک سازمان و بررسي عملکرد اجزاي کاري آن پرداخته و براي ارتقا و بهبود اثربخشي و کارآيي آن ها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مديريت ارشد در بسياري از سازمانهاي نوين در به دست آوردن موقعيت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز يابد. مديران دريافته اند بسياري از سيستم هاي سازماني کـه انتظار مي رود براي پيشبرد عمليات مفيد واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت مي کند و موجب عقب ماندگي مي شود.
حسابرسي عملکرد يک ابزار مفيد براي اصلاح اين سيستم ها و هدايت سازمان به سوي اهداف آن است. در کشور ما مديريت بخش اعظم منابع اقتصادي بر عهده دولت است و کيفيت مديريت آن در سرنوشت ملت آثار اساسي دارد. مديران بخش دولتي بايد در برابر مردم و نمايندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار اين پاسخگويي را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهيت بخش دولتي ايجاب مي کند که در اين بخش، حسابرسي عملکرد علاوه بر رسيدگي به صورت هاي مالي و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسي مالي الزامي شود. از اين رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمينه هاي مختلف به ارزيابي کيفيت تصميم گيري هاي مديريت بپردازند و نتيجه‌گيري ها و پيشنهادات اصلاحي خود را جهت بهبود هر چه بيشتر مديريت ارائه کنند.
با توجه به اهميت بهبود در ارتقا مديريت در سازمان ها به خصوص در بخش دولتي ضرورت دارد که مديران نسبت به استقرار سيستم هاي جامع کنترل مديريت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزيابي مستمر کارايي، صرفه اقتصادي و اثربخشي مورد بازنگري قرار دهند. در اين راستا حسابرسان مديريت مشابه حسابرسان مالي مي توانند در جهت بهبود و تقويت اين سيستم ها نقش مهم و ارزنده اي را ايفاء کنند. در نتيجه حسابخواهي مطلوب بخش دولتي هنگامي ايجاد مي‌شود که با برنامه ريزي و عملکرد ارگان ها بر اساس بيان آشکار اهداف و نتايج مورد انتظار مورد رسيدگي قرار گيرد، بنابراين حسابرسي عملکرد بيان واضحي از رعايت صرفه اقتصادي، کارآيي و اثربخشي در عملکرد تمامي سازمان هاي بزرگ و کوچک است.
اصطلاح حسابرسي عملکرد39 يا حسابرسي عملياتي معمولاً به منظور ايجاد تفاوت بين حسابرسي صورت هاي مالي جهت اظهار نظر حرفه اي بر روي آن و حسابرسي که جوانب انتخاب شده يک سازمان را خارج از محدوده حساب ها رسيدگي مي کند به کار مي رود.(نخبه فلاح، 1384، 2)
استانداردهاي حسابرسي دولتي آمريكا در سال 1994 حسابرسي عملكرد را به صورت زير تعريف مي كند:
يك بررسي هدفمند و سيستماتيك براي تهيه يك ارزيابي مستقل از عملكرد و فعاليت هاي سازمان دولتي براي بهبود پاسخگويي عمومي و نيز سهولت تصميم‌گيري واحدها.(آذر، 1388: 2)
هدف از اين حسابرسي ابتدا تعيين فرصت هايي جهت کارايي و صرفه اقتصادي بيشتر و بهبود اثربخشي در عمليات بوده که اين اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نيز ارتقا يافت. تفاوت عمده حسابرسي ها در اهداف آن ها است. حسابرسي صورت هاي مالي درگير مواردي است که منتهي به اظهار نظر درباره صورت هاي مالي مي گردد و آنچه که حسابرسي عملياتي ناميده مي شود با هدف کارايي، صرفه اقتصادي، اثربخشي بيشتر و رسيدن به نتايج سودآور اجرا مي شود.
حسابرسي عملکرد داراي سه مؤلفه کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي است که از اهميت زيادي برخوردار است. امروزه ارزيابي کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي بايد بخشي از فرآيند عادي مديريت هر واحد تجاري در بخش عمومي و خصوصي باشد و مديران بررسي عملکرد را به عنوان يکي از مسئوليت هاي خود براي کنترل فعاليت ها تلقي کنند و ارزيابي مستقل عملکرد مديران از طريق واحد حسابرسي داخلي يا حسابرسان مستقل صورت گيرد.
اين سه مؤلفه را مي توان به صورت زير تعريف کرد:
– صرفه اقتصادي: حداقل کردن بهاي تمام شده منابع مورد نياز يا مصرفي با توجه به کيفيت مورد نظر مصرف
– کارايي: حداکثر ستانده با ميزان نهاده ثابت يا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن
– اثربخشي: مقايسه نتايج مورد نظر و نتايج واقعي پروژه ها، برنامه ها يا ساير فعاليت ها(نخبه فلاح، 1384: 3)
2-14-10-1)هدف هاي حسابرسي عملكرد
هدف هاي كلي حسابرسي عملكرد موضوع هاي زير را شامل مي‌شود:
الف) ارزيابي عملكرد در مقايسه با هدف هاي تعيين شده، به وسيله مديريت يا ساير معيارهاي سنجش.
به منظور اطمينان يافتن از صرفه اقتصادي و كارايي و اثربخشي عمليات، سيستم هاي برنامه ريزي و كنترل مديريت از نظر طراحي و اجرا ارزيابي مي‌شود. اين امر موارد زير را در بر دارد:
– اطمينان يافتن از وجود و به كارگيري معيارهاي مناسب براي ارزيابي عمليات. اين معيار معمولاً به وسيله مديريت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار تعيين مي‌شود.
– اطمينان يافتن از جامع و منسجم بودن سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي سازمان، شامل برنامه ها، خط مشي ها، روش ها و راهكارها و درك آن از سوي تمامي سطوح عملياتي.
– اطمينان يافتن از تأكيد بر رضايت مشتريان و استفاده كنندگان(درون سازمان و برون سازماني) خدمات و محصولات.
– اطمينان يافتن از پيش بيني و به كارگيري سيسم ارزيابي و بازخور مناسب در سازمان.
– اطمينان يافتن از اتكاء به گزارش هاي عملياتي به عنوان يكي از مباني اصلي تصميم گيري مديريت.
ب) شناسايي فرصت هاي بهبود عمليات از نظر صرفه اقتصادي و كارايي و اثربخشي، موارد زير را شامل مي شود:
– تشخيص توانايي ها و فرصتهاي بالقوه، از جمله در حوزه هاي نيروي انساني،‌ فناوري، ظرفيت هاي بدون استفاده، شيوه هاي تأمين مالي و بازاريابي و …
– شناسايي مخاطرات احتمالي با اهميت.
ج) ارائه پيشنهاد براي بهبود عمليات يا انجام اقدامات و رسيدگي هاي بيشتر.
نوع و ماهيت و دامنه پيشنهادهاي ارائه شده در جريان حسابرسي عملكرد، بسيار متفاوت است. در اغلب موارد ممكن است پيشنهادهاي ويژه اي ارائه شود. در ساير موارد ممكن است بررسي هاي بيشتري ضروري باشد كه در اين صورت حسابرس دلايل نياز به انجام بررسي ها و اقدامات بيشتر در اين زمينه را، بيان مي كند.
2-14-10-2) پرسش هاي كليدي حسابرسي عملكرد
يك حسابرس نبايد بدون توجه به حقايق و موارد ضروري درست، اطمينان حاصل كند. تعدادي از پرسش هايي كه حسابرس بايد پيوسته براي انجام رسيدگي‌ها در ذهن داشته باشد، عبارتست از:
* چرا فعاليت انجام مي شود؟
* چه ارزش افزوده اي دارد؟
* چرا به اين روش اجرا مي شود؟
* چگونگي اندازه گيري عملكرد چگونه است؟
* آيا مقياس هاي كارايي، صرفه اقتصادي و اثربخشي وجود دارند؟
* آيا مي تواند به صورت كارا و موثرتر انجام شود؟(حسين زاده، 1387: 5)
2-14-10-3)اصول حسابرسي عملكرد
حسابرسي عملكرد شامل اصول زير است:
* حسابرسي عملكرد بايد به عنوان جرياني کاملاً مستقل و بي طرفانه تلقي گردد.
* حسابرسي عملكرد ابزاري است در اختيار مديريت براي شناخت مشکلات و رفع تنگناها و نگاهي عيب‌جويانه و انتقادي ندارد. هدف حسابرسي عملكرد انتقاد از عمليات جاري نيست بلکه هدف، بررسي عمليات از طريق همکاري با مديريت و کارکنان، و تدوين برنامه اي براي پيشرفت عمليات است. مؤثرترين راه دستيابي به اين امر، همکاري با کارکنان صاحبکار در حوزه هايي است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف دارند و در عين حال مايل به همکاري نيز هستند. مفهوم حسابرسي عملكرد بايد به عنوان يک برنامه داخلي بازنگري در جهت اقتصادي و کارا كردن عمليات سازمان در نظر گرفته شود تا نتايج فزاينده اي را در پي داشته باشد.
* ارزشيابي عملکرد در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده فعاليت ها مورد نظر قرار مي دهد.
* در حسابرسي عملكرد بايد با مسايل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد.
* در انجام حسابرسي عملكرد، ديدگاه مديريت دخيل بوده و بر آن اثرگذار است.
* حسابرسي عملكرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعيت مورد رسيدگي انجام مي شود.(بني فاطمه کاشي، 1388: 5)
2-14-10-4) تكنيك هاي حسابرسي عملكرد
تكنيك هايي براي اجراي حسابرسي عملكرد وجود دارد كه اين تكنيك ها بايد متناسب با نياز و شرايط حسابرسي باشد. تعدادي از اين تكنيك ها كه حسابرسان مي توانند براي تجزيه و تحليل و يا دستيابي به مدارك حسابرسي به كار برند، به شرح زير است:
ـ رسيدگي و تهيه كاربرگ: موارد مكتوب، يكي از منابع مهم براي تهيه مدارك حسابرسي و نيز يكي از اجزاي مهم بيشتر مطالعات است كه مي تواند از راه بهره‌گيري از عناصر زير حاصل شود:
صورت هاي مالي، گزارش هاي سالانه، مدارك مربوط به پروژه ها، مكاتبه‌ها، يادداشت ها، گزارش هاي حسابرسان داخلي، ساير گزارش ها. مدارك و مستندات به طور عمده از راه رسيدگي و مطالعه فايل ها و كاربرگ هاي واحدهاي مورد رسيدگي، به دست مي‌آيد.
ـ مصاحبه با كاركنان در حسابرسي عملكرد، يك ابزار اصلي براي جمع آوري مدارك است.
ـ مشاهده مستقيم.
ـ مطالعات موردي: رسيدگي هاي موردي مي تواند يك راه موثر براي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات در حسابرسي عملكرد باشد. مطالعات موردي به رسيدگي عميق رويدادهاي انتخاب شده، به منظور فهم و اندازه گيري برنامه و فعاليتها كمك مي كند. اين روش بر روي ارزيابي كارايي خدمات مختلف نمونه هاي انتخاب شده كمك مي كند.
ـ محك زني: هدف محك زني، كمك به تعيين اختلاف ها از راه مقايسه با عملكردها و موارد مناسب ديگر است. اين مقايسه از راه مقايسه با شعبه‌ها يا واحدهاي ديگر موجود در كشور و يا خارج از كشور انجام شود. اين تكنيك به تعيين فرصت هايي براي بهبود كارايي و صرفه اقتصادي كمك مي كند. محك زني از يك ترتيب ويژه مقياس و شاخص براي مقايسه استفاده مي كند و باعث تحريك واحدها به بهبود عملكردشان مي شود. براي اين مقايسه بايد از موارد زير اطمينان حاصل شود:
مقايسه به درستي انجام شده است، روش جمع آوري داده ها بايد يكنواخت باشد، به واحد مورد رسيدگي اجازه داده نشود كه مقايسه مطلوب را نپذيرد.
ـ پرسشنامه: پرسشنامه شامل مجموعه‌اي از پرسش هاي طراحي شده براي جمع آوري اطلاعات درباره موضوعي خاص است. هنگامي كه مصاحبه با تعداد زيادي از كاركنان و افراد، مفيد و باصرفه نباشد، پرسشنامه، يك ابزار با ارزش براي جمع آوري اطلاعات است كه اغلب براي ارزيابي كيفيت خدمات يا دامنه بهبود در ارائه خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد. چگونگي طراحي پرسشنامه، تاثير مستقيم بر اطلاعات حاصل از آن دارد.
ـ بررسي ها يك روش مفيد براي جمع‌آوري اطلاعات جديد از لحاظ كمي و كيفي است.
ـ فلوچارت: تجزيه يك فعاليت در قالب فلوچارت به تمركز بر اشكال مهم آن كمك مي كند. فلوچارت به طراحي متدولوژي مورد استفاده حسابرس نيز كمك مي كند، مثلا: چه موقع از تكنيك هاي محك زني يا بررسي استفاده كند.
ـ تجزيه و تحليل آماري: اين مرحله، زماني كه داده ها بايد براي مشخص كردن روند يا مقايسه كردن تجزيه و تحليل شوند، ‌مورد استفاده قرار مي گيرد. (بني فاطمه کاشي، 1388: 7)
2-14-10-5) معيارهاي حسابرسي عملکرد
معيارها مجموعه‌اي از شاخص ها هستند که حسابرسان يافته‌هاي خود را با آن مي‌سنجند تا به نتيجه‌گيري هاي منطقي دست يابند، و به عبارت ديگر استانداردهايي هستند که مديريت واحد اقتصادي مي‌تواند به‌طور واقع بينانه انتظار داشته باشد که به آن ها دست يابد.
معيار مبناي قضاوت است. حسابرسي عملياتي نيز شکلي از قضاوت است. هر پروژه، برنامه و واحد اقتصادي، عملکردي خوب، مناسب و يا بد دارد و در نتيجه حسابرسان عملياتي نيز بايد، چه به‌طور صريح و چه ضمني، براي امر قضاوت خود در حسابرسي ها از معيار استفاده کنند. از اين‌رو، اين معيارها هسته مرکزي کل فرآيند حسابرسي را شکل مي‌دهند. هر مدرکي به خودي خود ارزشي ندارد مگر آن که با معياري سنجيده شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد فرم و عملکرد Next Entries دانلود تحقیق در مورد نهضت مشروطه، نفت و گاز