پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، ارزش شرکت، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

استخراج کانههای فلزی
1
19
زراعت و خدمات وابسته
1
20
منسوجات
1
21
فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای
2
22
محصولات چوبی
1

جمع
90

3-5- روش گردآوری دادهها
در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز به روشهای زیر جمعآوری شده است:
روش کتابخانهای: در این روش برای جمعآوری اطلاعات در مبانی نظری موضوع پژوهش، از طریق مطالعه کتب، مقالات و مراجعه به سایتهای تخصصی، اطلاعات لازم جمعآوری شده است.
روش اسنادکاوی: جهت جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای تخمین مدل و آزمون فرضیهها از این روش استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از صورتهای مالی حسابرسی شده و یادداشتهای همراه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیرپرداز، سایتهای اینترنتی، سازمان سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران190 و سازمان بورس و اوراق بهادار191 جمع آوری شده است.
در این پژوهش پس از اعمال محدودیتهای مربوط به انتخاب نمونه، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرها و برآورد مدل پژوهش، جمعآوری شده و در محیط نرم افزار Excel وارد گردید. تمامی اطلاعات مورد نیاز از ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد شرکتهای نمونه، مربوط به متغیرهای کنترلی است که با استفاده از نرم افزار تدبیرپرداز گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به متغیر مستقل نیز از صفحه اول صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی سرمایه پیوست صورتهای مالی شرکتهای نمونه و از طریق سایت کدال جمعآوری گردید.
3-6- ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده میشود. جهت تشریح و تلخیص دادههای جمعآوری شده ار آمار توصیفی (میانگین، واریانس، همبستگی، کوواریانس،…) و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی بهرهگیری میشود. در این پژوهش از آزمون F لیمر و هاسمن برای تعیین نوع دادههای ترکیبی و از آماره t برای تعیین معنادار بودن رابطه تک تک متغیرهای وابسته با متغیر مستقل و از آماره F برای آزمون معنادار بودن رابطه کلی معادلات رگرسیونی و همچنین از ضریب تعیین R2 تعدیل شده برای بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده خواهد شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نتایج پژوهش، نرمافزارهای Excel و Eviews به کار گرفته خواهد شد.
3-7- فرضیههای پژوهش
نظر به اینکه ارزش سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت همواره مورد عنایت سرمایهگذاران جهت اتخاذ تصمیمهای اقتصادی بوده است و با توجه به لزوم به کارگیری معیارهای جدید در امر تصمیم گیری برای انتخاب زمینه سرمایهگذاری، این سوال مطرح میشود که آیا حاکمیت شرکتی (تفکیک پست مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایهگذاران نهادی، فرعی بودن شرکت، میزان نفوذ و مالکیت شرکت، نوع حسابرس ) و کیفیت گزارشگری مالی میتواند بر ارزش شرکت تاثیر گذارد؟ به منظور پاسخگویی به پرسش فوق، فرضیههای پژوهش حاضر به صورت زیر مطرح شده است:
فرضیه اصلی 1- حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه اصلی 2- کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
3-8- مدلهای پژوهش
مدلی که در این پژوهش به منظور آزمون فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد به شرح معادله رگرسیون چند متغیره زیر (رابطه 3-1) میباشد. این مدل تعدیل شده مدلهای به کار گرفته شده در پژوهش گیل و بیگر (2013) بوده و با استفاده از دادههای ترکیبی برآورد میشود.
(3-1) FIRMVALit=α+β1 CGIit +β2 RQIit +β3 SIZEit+β4GROWTHit+β5 LEVit+εi
در روابط فوق،
FIRMVALit: ارزش شرکت i در سال t
CGIit: شاخص حاکمیت شرکتی شرکت i در سال t
SIZEit: اندازه شرکت i در سال t
GROTHit: رشد شرکت i در سال t
LEVit: اهرم مالی شرکت i در سال t
RQIit: کیفیت گزارشگری مالی شرکت i در سال t
i شرکت مورد بررسی، t سال مورد بررسی، α، 1β تا β5 ضرایب رگرسیون و ε مقدار خطا (جزء اخلال) است.
3-9- متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
با توجه به رابطه (3-1) نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش بدین شرح میباشد:
3-9-1- متغیر وابسته
متغیر وابسته این پژوهش ارزش شرکت است که برای محاسبهی آن از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبام سهام (PBV) استفاده میشود. ارزش بازار شرکت نیز از حاصل ضرب تعداد سهام منتشره شرکت در ارزش بازار هر سهم در پایان سال مالی بدست میآید. مقادیر مربوط به این متغیر در پیوست شماره 2 آمده است.

3-9-2- متغیرهای مستقل
این پژوهش دارای دو متغیر مستقل به شرح زیر است:
متغیر مستقل اول:
برای اندازهگیری حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل با توجه به ادبیات موجود و پژوهشهای انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی از جمله پژوهش صورت گرفته توسط نیکومرام و محمدزاده سالطه (1389)، از شاخص زیر استفاده میشود:
تفکیک پست مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره: اگر پست مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برعهده دو نفر باشد ارزش یک و در صورتی که بر عهده یک نفر باشد ارزش صفر لحاظ میشود.
نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره: برای شرکتهایی که دارای درصد اعضای غیرموظف بالاتری نسبت به میانگین بودند ارزش یک و برای بقیه ارزش صفر داده شود. میانگین از نسبت اعضای غیر موظف کلیه شرکتهای نمونه، بر تعداد کل اعضای هیئت مدیره شرکتهای نمونه محاسبه میشود.
میزان سهام تحت تملک سرمایهگذاران نهادی: در این پژوهش، به شرکت دارای سه سهامدار نهادی به غیر از دولت، نهادها و شرکتهای دولتی و شبه دولتی که مجموع درصد سهام آنها بالای 50% باشد، ارزش یک و برای مابقی ارزش صفر تعلق میگیرد.
فرعی بودن شرکت: این متغیر نشان میدهد که آیا شرکت مورد بررسی تحت کنترل (تملک بالای 50% سهام) شرکت دیگری میباشد یا خیر. بدین صورت که اگر شرکت مورد بررسی شرکت فرعی باشد به آن ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر داده خواهد شد.
میزان نفوذ و مالکیت دولت: بدین معنا که اگر دولت در سهام آن شرکت سرمایهگذاری کرده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ میشود.
درصد سهام شناور آزاد: سهام شناور آزاد درصدی از کل سرمایة شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت ديگر، قسمتی از سهام یک شرکت است که بدون هیچ‌گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آیندة نزدیک قابل معامله باشد یعنی در صورت پيشنهاد قیمت مناسب، دارنده آن را برای فروش ارایه می‌کنند. برای محاسبة سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی مشخص شوند. سهامداران راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهام را حفظ نمایند. با این فرض، در محاسبة سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می‌شود.سهام شناور آزاد به تعداد یا درصدی از سهام شرکتهای بورسی اطلاق میشود که در تملک مالکان اصلی و عمده شرکتها نبوده و انتظار معامله آن در آیندهای نزدیک وجود دارد. در این پژوهش، برای شرکتهایی که میزان سهام شناور آنها کوچکتر از میانگین کل نمونه در یک دوره 7 ساله بودهاند ارزش یک و برای بقیه ارزش صفر در نظر گرفته میشود. میانگین کل نمونه از نسبت سهام شناور بر تعداد سهام شرکتهای نمونه محاسبه میشود.
نوع حسابرس: در صورتی که مرجع حسابرسی شرکت، سازمان حسابرسی باشد، به آن ارزش یک و اگر توسط سایر موسسات حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد ارزش صفر تعلق خواهد گرفت.
با توجه به اینکه به هر یک از متغیرهای ارائه شده فوق ارزش یک یا صفر تعلق میگیرد شاخص حاکمیت شرکتی براساس رابطه شماره (3-2) محاسبه خواهد شد:
(3-2)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، آزمون فرضیه