پایان نامه درمورد حاشيه، تاثير، نشينان

دانلود پایان نامه ارشد

سوالات شماره 1-10 الي 5-10 كه در پرسشنامه هاي این تحقيق طراحي و بكار گرفته شده است .
ب)اعتماد اجتماعي
در اين تحقيق منظور از اعتماد اجتماعي يعني اعتماد داشتن به جامعه و تكيه كردن بر اعتماد و تاثير آن بر فرآيند توسعه ، هر جا كه سطح اعتماد بالا باشد مشاركت و همياري مردم نيز در عرصه هاي اجتماعي بيشتر و آسيب هاي اجتماعي كمتر است.
اعتماد اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرآيند تاثير اجتماعی اجتماعي در سرمايه اجتماعي)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغير ها (اعتماد اجتماعي)سوالات شماره 1-11 الي 6-11 در پرسشنامه این تحقیق به کار گرفته شده است.
پ)مشاركت
در تحقيق حاضر منظور از مشاركت ، عبارت است از عمل يا وضعيت شركت بهره وري در چيزي ، مشاركت بر اساس رابطه خويشاوندي كه بيش از يك نفر در آن شركت داشته باشد (اكبري,28:1383).
در اين فرضيه ، مشاركت (رسمي و غير رسمي ) باعث افزايش سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان مي شودو باالعكس.
مشاركت اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرآيند تاثير مشاركت اجتماعي در سرمايه اجتماعي)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغيرها (مشاركت اجتماعي)سوالات 1-12 الي 8-12در پرسشنامه اين تحقيق به كار گرفته شده است.
ت)انسجام اجتماعي
در اين تحقيق منظور از انسجام اجتماعي ، به معني استحكام دروني و مترادف با وحدت اجتماعي است .و معني توافق افكار ، احساسات و اعمال تعريف مي كندكه محدت يك گروه يا يك جامعه را روشن مي سازد.
انسجام اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرايند تاثير انسجام اجتماعي بر سرمايه اجتماعي)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغير (انسجام اجتماعي )سوالات از شماره 1-13الي 5-13در پرسشنامه اين تحقيق بكار گرفته شده است.
ث)روابط اجتماعي
در اين تحقيق منظور از رابطه ، به معناي ارتباطي است از هرنوع بين دو يا چند واقعيت.معمولا” ارتباطات بين دو شخص يا گروه و نه ارتباط هاي بين دو پديده اجتماعي را مي رساند.
روابط اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرآيند تاثير روابط اجتماعي بر سرمايه اجتماعي).
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغير (روابط اجتماعي)سوالات از شماره 1-14 الي 5- 14 در پرسشنامه اين تحقيق به كار گرفته شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد پرسش نامه، اعتبار سازه، توسعه دانش Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کاروانسرا، بافت تاریخی، آذربایجان شرقی