پایان نامه درمورد جبران خسارت، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

مورد تعهد بيمه گر در شرايط عادي حوادثي است كه در صورت واقع شدن چنانچه موجب انهدام و يا آسيب ديدگي اتومبيل شود بيمه گر موظف به جبران خسارت خواهد بود مانند خسارتهاي وارد به وسيله نقليه موارد بيمه بعلت حادثه، خسارتهاي وارد به وسيله نقليه مورد بيمه بعلت آتش سوزي و دزدي كلي كه ذيلا بشرح آنها خواهيم پرداخت.
الف- خسارتهاي وارد به وسيله نقليه مورد بيمه بعلت حادثه
1- خسارتهائيكه در اثر حادثه بوسيله نقليه وارد ميشود در صورتيكه ناشي از بهم خوردن دو اتومبيل يا برخورد اتومبيل مورد بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك يا برخوردن شيئي ديگر به اتومبيل و يا برگشتن و سقوط اتومبيل باشد.
2- لوازم يدكي اصلي كه مطابق كاتالوگ همراه اتومبيل به خريدار تحويل ميشود نيز جزء تعهدات بيمه گر ميباشد ولي در هر حال اين هزينه نبايد از 20% مبلغ خسارت كه بعداً بين بيمه گر و بيمه گذار براي تعميرات موافقت ميشود تجاوز كند.
4- در صورتيكه موقع انتقال وسيله نقليه در جاده يا بوسيله خط آهن يا آلات جراثقال وسيله مذكور كاملا از بين برود يا طبق ماده بيست و نهم شرايط عمومي بيمه نامه اتومبيل از بين رفته تلقي شود.
خسارتهاي زير مشمول تامين مذكور در بند الف نميباشد:
1- هرگونه دزدي پس از حادثه؛
2- خسارتهاي حاصل از كهنگي و اسقاط، عدم مراقبت در نگهداري و معايب ساختماني وسيله نقليه؛
3- هر گونه آسيب وارده به لاستيكها به جزء در اثر آتش سوزي و در اينمورد هم فقط تا 50% قيمت لاستيك نو؛
4- غرامت ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه در مدت كارشناسي و تعمير؛
5- كاهش بهاء و يا افت ارزش اتومبيل در نتيجه حادثه.
ب- خسارتهاي وارد به وسيله نقليه در اثر آتش سوزي:
در صورتيكه اتومبيل مورد بيمه و يا لوازم اصلي و يدكي همراه آن بعلت آتش سوزي، انفجار يا صاعقه از بين برود و يا به آن خسارت وارد شود جبران خسارت بعهده بيمه گر ميباشد ولي خسارتهاي وارد به وسايل و دستگاههاي الكتريكي اتومبيل در صورتيكه ناشي از كار آنها باشد( بعلت فرسودگي يا اتصال سيم و ياغيره دچار گريپاژ گردد) قابل پرداخت نميباشد.
ج- سرقت كلي اتومبيل:
در صورتيكه اتومبيل مورد بيمه سرقت شود جبران خسارت پس از نود روز از تاريخ اعلام خسارت و عدم كشف اتومبيل بعهده بيمه گر ميباشد و همچنين اگر بعلت شروع دزدي به اتومبيل صدمه وارد شود زيان وارده را بيمه گر جبران خواهد كرد ولي خسارت مربوط به لوازم يدكي و اصلي اتومبيل در صورتي قابل پرداخت ميباشد كه متعاقب سرقت اتومبيل دزديده شود بعبارت ديگر چنانچه بدون انجام سرقت و تغيير محل توقف اتومبيل قطعاتي از آن سرقت شود از مصاديق سرقت در جا بوده و در صورتيكه پوشش سرقت در جا اخذ نشده باشد قابل پرداخت نميباشد.
خطرهائيكه در بيمه بدنه قابل بيمه نيست .(استثنائات بيمه بدنه )
منظور از خطرهائيكه بيمه نميشود خطرهائي است كه عرفا حتي با دريافت حق بيمه اضافي قابل بيمه كردن نميباشد و بشرح زير ميباشند(مگر در شرايط استثنائي):
الف- جنگ، شورش، اغتشاش، انقلاب، اعتصاب، تهاجم و خسارتهاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجار هاي اتمي؛
ب- زمين لرزه و آتش فشان؛
ج- خسارتهائيكه عمداً توسط بيمه گذار يا راننده و يا هر كسي كه وسيله نقليه به او سپرده شده است وارد ميشود؛
د- خسارتهاي وارد به متصرفين غير قانوني وسيله نقليه ؛
هـ- خسارتهاي ناشي از ضبط و توقيف و مصادره وسيله نقليه توسط مقامهاي كشوري و لشگري؛
و- در صورتيكه راننده وسيله نقليه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد و يا گواهينامه رانندگي او باطل شده يا مطابق مقررات راهنمائي و رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه مورد بيمه نباشد؛
ز- چنانچه ثابت شود وقوع حادثه در اثر مستي راننده بوده است.
وظايف بيمه گذار در بيمه بدنه
وظايف و تعهدات بيمه گذار در بيمه اتومبيل بشرح زير ميباشد:
الف- اعلام مشخصات صحيح موضوع بيمه و تغييرات بعدي آن
اولين وظيفه بيمه گذار در رابطه با صدور بيمه نامه اين است كه مشخصات صحيح موضوع بيمه و كليه اطلاعاتيكه در سنجش خطر تاثير دارد چه در هنگام صدور بيمه نامه و چه پس از صدور بيمه نامه باطلاع بيمه گر برساند، بديهي است چنانچه بيمه گذار عمداً و يا سهواً از اظهار مطلبي كه در سنجش خطر موثر ميباشد خودداري نمايد و يا مطلبي را كتمان كند قرارداد بيمه ممكن است حسب مورد باطل اعلام گرديده و يا بيمه گر نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايد.
ب- پرداخت حق بيمه
بيمه گذار موظف است پس از صدور بيمه نامه حق بيمه مربوط را بنحوي كه با بيمه گر توافق شده پرداخت نمايددر غير اينصورت بيمه گر ميتواند از انجام تعهدات خود در خصوص جبران خسارت وي خودداري نمايد.
ج- اعلام خسارت
بموجب ماده 17 شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل بيمه گذار موظف است بمحض اطلاع فورا، شخصا يا بوسيله تلفن وقوع خسارت و محل دقيق آنرا باطلاع بيمه گر برساند و اين اخطار را بوسيله نامه تائيد كند در غير اينصورت بيمه گر حق دارد ادعاي غرامت را رد كند مگر اينكه بيمه گذار ثابت كند كه بواسطه امور غير قابل پيش بيني و جلوگيري بموقع از عهده انجام آنها برنيامده است و اين مدت بموجب ماده 15 قانون بيمه حداكثر 5 روز ميباشد.
د- جلوگيري از توسعه خسارت
بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مينمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه، با وقوع آن اقدامات لازم بمنظور جلوگيري از توسعه خسارت را بعمل آورده تا خسارت از آن چه هست بيشتر نشود و در صورتيكه ثابت شود خسارت وارد به اتومبيل بيمه شده بعلت عدم مراقبت بيمه گذار تشديد شده است. بيمه گر متعهد جبران آن قسمت از خسارت كه ارتباط مستقيم با سهل انگاري و عدم مراقبت بيمه گذار در جلوگيري از گسترش خسارت داشته است نخواهد بود.
هـ- خودداري از اقرار به مصالحه
بيمه گذار حق ندارد در صورت وقوع حادثه بلحاظ اينكه اتومبيل خود را بيمه كرده و جبران خسارت بعهده بيمه گر ميباشد مسئوليت حادثه را بعهده گيرد. در واقع تشخيص اينكه كداميك از طرفين حادثه مسئول ميباشند بعهده مقامات انتظامي است ضمناً بيمه گذار مجاز به مصالحه در مورد ميزان خسارتي كه بر عهده مسئول حادثه است نميباشد زيرا هر يك از اين امور به زیان بيمه گر ميباشد.
و- خودداري از انتقال يا تعمير اتومبيل
در صورت وقوع حادثه مادام كه اتومبيل از محل تصادف جابجا نشده باشد كارشناس قادر است چگونگي وقوع حادثه و مسئول آنرا مشخص نمايد و حال آ‌نكه در صورت انتقال اتومبيل از محل تصادف اين امر مشكل خواهد بود بهمين لحاظ در شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل قيد گرديده است که بيمه گذار بايد از جابجا كردن وسيله نقليه مورد بيمه (جز بدستور مقامهاي انتظامي در موقوع لزوم) يا تعمير آن خودداري كند مگر اينكه قبلاً موافقت بيمه گر را در اين خصوص جلب كرده باشد در غير اين صورت بيمه گر ميتواند ادعاي خسارت را رد كند.
ز- انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر
بموجب ماده 21 شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل بميزان غرامت پرداخت شده حقوق بيمه گذار در قبال اشخاصي كه مسئول وقوع خسارت هستند به بيمه گر منتقل ميشود و بيمه گذار موظف است از انجام هر عملي كه دعواي بيمه گر را عليه مسئول خسارت مشكل يا غير ممكن ميسازد خودداري نمايد.
وظايف بيمه گر در بيمه بدنه
وظائف بيمه گر پس از صدور بيمه نامه و در صورت وقوع حادثه بشرح زير ميباشد:
الف- برآورد و پرداخت خسارت
در صورتيكه اتومبيل مورد بيمه به علت وقوع خطر مشمول بيمه، از بين برود و يا به آن خسارت وارد شود بيمه گر موظف است طبق شرايط بيمه نامه نسبت به پرداخت خسارت وارده به آن اقدام نمايد و براي انجام اين امر نياز به تعيين ميزان خسارت ميباشد كه توسط كارشناس يا كارشناسان بيمه گر انجام ميشود در صورتيكه نظر كارشناس بيمه گر مورد قبول بيمه گذار قرار نگيرد و طرفين به توافق نرسند مطابق ماده 30 شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل از طريق داوري و در صورت عدم توافق از طريق داوري اختلافات مذكور در صلاحيت دادگستري ميباشد.
ب- ميزان خسارت و ترتيب پرداخت آن
پس از آنكه بيمه گذار تمام مدارك لازم و مورد نياز بيمه گر را تهيه و تسليم نمود رسيدگي به پرونده خسارت بمنظور تسويه آن آغاز ميشود و ميبايست ظرف مدت پانزده روز نسبت به پرداخت آن اقدام گردد كه اين مدت در مورد سرقت اتومبيل نود روز پس از اعلام خسارت به بيمه گر ميباشد. ضمناً بيمه گر ميتواند بجاي پرداخت خسارت نسبت به تعمير اتومبيل حادثه ديده اقدام نمايد.
ج- فرانشيز
در هر حادثه قسمتي از خسارت كه ميزان آن در شرايط خصوصي بيمه نامه تعیين شده بعهده بيمه گذار ميباشد و به آن فرانشيز گفته ميشود.
هدف از درج شرط فرانشيز در بيمه نامه:
1- خسارتهاي جزئي از طرف بيمه گذار اعلام نشود وریز هزينه هاي رسيدگي آنها ممكن در مواردي از مبلغ خسارت تجاوز نمايد.
2- در صورت درج فرانشيز بيمه گذار بيشتر در حفظ و مراقبت اتومبيل بيمه شده خواهد كوشيد زيرا در حادثه بخشي از خسارت بعهده خود او خواهد بود.
فرانشيزهاي خسارت بیمه بدنه خودرودر پنج دسته كلي به شرح زير مي باشد:
الف – فرانشيز خسارتهاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي جهت كليه وسائط (شركتهاي بيمه با توجه به فضاي آزادسازي نرخهاي حق بيمه به صلاحديد مي توانند نرخهاي فرانشيز را اعمال كنند)
ب_ در صورت تحقق هر يك از موارد ذيل علاوه بر موارد مذكور درصدي به صلاحديد شركتهاي بيمه به فرانشيزهاي اعلام شده فوق الاشاره اضافه ميگردد.
1- سابقه رانندگي راننده اتومبيل موضوع بيمه نامه بدنه در تاريخ حادثه كمتر از 3 سال باشد.
2- سن راننده در تاريخ حادثه كمتر از 25 سال باشد.
ج_فرانشيزخسارت ناشي از حوادث تصادفات رانندگي در صورتيكه راننده وسيله نقليه بيمه شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده اي باشد.
د_فرانشيز خسارت كلي ناشي از حادثه و آتش سوزي .
ه – فرانشيز خسارت سرقت اعم از جزئي و كلي.
تبصره – چنانچه بيمه نامه اي براي مدت بيش از يكسال صادر شود و نرخ حق بيمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشيز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غير اينصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بيمه نامه ملاك محاسبه فرانشيز خواهد بود.
انتقال وسيله نقليه مورد بيمه
بموجب ماده 17 قانون بيمه در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر منتقل اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا كند عقد بيمه بنفع منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماند ولي از آنجائيكه اين ماده قانون جزء قوانين آمره نيست بنابراين توافق به خلاف آن جايز است روي اين اصل در شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل (ماده 25) قيد گرديده است در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه مورد بيمه به هر يك از عناوين حقوقي به ديگري تامين بيمه گر از ظهر روز بعد از انتقال معلق ميشود و بيمه گر تعهدي در جبران خسارت ندارد باين ترتيب طبق شرايط عمومي بيمه نامه هرگاه شخصي اتومبيل بيمه شده خود را بفروشد از تاريخ معامله بيمه گر متعهد جبران خسارت نخواهد بود.
فسخ قرارداد در بيمه بدنه اتومبيل
قرارداد بيمه اتومبيل ممكن است در مواردي از طرف بيمه گر يا بيمه گذار فسخ شود و گاهي نيز ممكن است قرارداد منفسخ گردد و مطابق شرايط عمومي بيمه نامه بدنه اتومبيل بشرح زير ميباشد:
الف- فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار
در صورتيكه اتومبيل مورد بيمه به هر يك از عناوين حقوقي به ديگري منتقل گردد هم بيمه گر و هم بيمه گذار با قائم مقام بيمه گذار حق دارند بيمه نامه را فسخ نمايند.
ب- فسخ از طرف بيمه گر
مواردي را كه بيمه گر حق فسخ قرارداد بيمه را دارد عبارت است از:
1- عدم پرداخت بموقع حق بيمه توسط بيمه گذار
2- در صورت تشديد خطر چنانچه نسبت به ادامه قرارداد بين طرفين توافق حاصل نشود مثلاً بيمه گر حق بيمه اضافي تعيين نمايد و بيمه گذار حاضر به قبول آن نشود.
3- بعد از هر خسارت.
4- در صورت ورشكستگي يا اعسار بيمه گذار.
ج- فسخ از طرف بيمه گذار
در موارد زير بيمه گذار حق فسخ قرارداد بيمه را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ارزش واقعی، جبران خسارت، وسیله نقلیه مورد بیمه، بیمه اتومبیل Next Entries پایان نامه درمورد جبران خسارت، حق الزحمه، شرط ضمن عقد، مواد مخدر