پایان نامه درمورد جبران خسارت، حق الزحمه، شرط ضمن عقد، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

دارد:
1- در صورتيكه وضعيت تشديد كننده خطر كه در بيمه نامه ذكر شده از بين برود و بيمه گر حاضر به اعطاء تخفيف در حق بيمه نشود.
2- در صورت توقيف وسيله نقليه مورد بيمه.
3- در صورت توقيف يا ورشكستگي بيمه گر.
اگر بيمه گذار تصميم به فسخ بيمه نامه داشته باشد بايد مراتب را بوسيله نامه سفارشي به بيمه گر اطلاع دهد و بيمه گر نيز در صورت تصميم به فسخ بايد نظر خود را بوسيله نامه سفارشي با آخرين نشاني بيمه گذار ارسال نمايد و در هر حال اثر فسخ در تمام موارد پنج روز پس از ارسال نامه سفارشي شروع ميشود. بديهي است اگر ظرف اين پنج روز خسارت وارد شود جبران آن در تعهد بيمه گر خواهد بود.
اين نكته قابل ذكر است كه اگر درخواست فسخ از طرف بيمه گذار باشد. بيمه گر بقيه حق بيمه را طبق تعرفه كوتاه مدت محاسبه و پرداخت مينمايد لكن اگر فسخ از طرف بيمه گر باشد بقيه حق بيمه بصورت روز شمار محاسبه و پرداخت ميگردد.
د- انفساخ قرارداد بيمه
در مواردي ممكن است قرارداد بيمه خود به خود فسخ شده تلقي گردد بعنوان مثال:
1- در صورتيكه وسيله نقليه مورد بيمه در اثرخطري راكه بيمه نبوده از بين برود مانند از بين رفتن اتومبيل مورد بيمه در اثر خطر جنگ و يا غيره
2- در صورتيكه اجازه عمليات بيمه اي قانوناً از بيمه گر سلب شود.
داوري در بيمه بدنه اتومبيل
طرفین قرارداد بیمه در قدم اول باید اختلافات خود را از طریق کارشناسی حل و فصل نمایند چنانچه نتوانستند از این طریق اختلاف را حل نماینددر قدم بعدطرفين قرارداد سعي خواهند كرد كه كليه اختلافات ناشي از اين قرارداد را بطريق داوري حل و فصل نمايند در اينصورت هر يك از طرفين داور انتخابي خود را بطرف ديگر معرفي ميكند. داوران در صورت عدم توافق داور سومي را انتخاب و يا اكثريت آراء علت و ميزان خسارت را تعيين ميكند.
نظر داوران قطعي و غير قابل اعتراض است هزينه هاي مربوط به داوري بعهده طرفين خواهد بود هر يك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را ميپردازد و حق الزحمه داور سوم بطورمساوي بين آنها تقسيم ميشود در صورت عدم توافق در موارد داوري رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.دادگاه صلاحيت دار در محل اقامت مدعي عليه خواهد بود.
مرور زمان در بيمه بدنه اتومبيل
مرور زمان به مدتي گفته ميشود كه در صورت سپري شدن آن باصطلاح دعوي شنيده نميشود يعني طرفي كه مرور زمان عليه او جريان يافته نميتواند از طريق قانون اعمال حق كند مرور زمان از پديده هاي حقوقي اروپائي است در حقوق اسلام وجود ندارد و در واقع حاكم شرع نميتواند باستناد اينكه چندين سال از تاريخ واقعه اي گذشته ،ادعاي شخصي را مردود اعلام نمايد مگر اينكه مرور زمان جنبه قراردادي داشته و طرفين معامله آن را پذيرفته باشند بهرحال در قانون بيمه ايران مصوب 1316 (ماده 36 قانون بيمه) به تبع قوانين بيمه كشورهاي اروپائي مرور زمان در نظر گرفته شده كه مدت آن دو سال است که مقرر ميدارد:
مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود. اين ماده در شرايط عمومي بعضي از رشته هاي بيمه از جمله آتش سوزي، بيمه اتومبيل و شخص ثالث درج گرديده و جنبه قراردادي پيدا كرده است زيرا با صدور بيمه نامه توسط بيمه گر و قبول آن از جانب بيمه گذار كليه مقررات و شرايط بيمه نامه اعم از اينكه شرايط عمومي و يا خصوصي باشد. شرط ضمن عقد تلقي شده و لازم الرعايه خواهد بود.
تخفیفات در بیمه‌نامه بدنه
تخفیفات بیمه بدنه مشمول بیمه‌گذارانی است که طی یک‌سال بیمه‌ای یا بیشتر از آن، از محل بیمه‌نامه خودرو خسارتی را از شرکت بیمه دریافت نکرده باشند. تخفیفات اعطایی معمولا به شرح فوق يا ترتيبات ديگري بنا به صرفه و صلاح شركتهاي بيمه جهت تشویق بیمه‌گذاران به احتیاط و دوری از کارهای پر خطر مي‌باشد.
پوششهاي تكميلي در بيمه بدنه :
1- سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقليه مورد بيمه
چنانچه لوازم اتومبيل بدون سرقت كلي خود اتومبيل در حال توقف دزديده شودپوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار ميتواندهنگام صدور بيمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا براي لوازم معيني مانند: راديو پخش، رينگ و لاستيك، آينه هاي بغل و غيره را بنمايد كه پس ازبازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات مورد نظر راتحت پوشش بيمه سرقت در جا قرار دهد لازم بذكر است ارزش آنچه تحت اين عنوان قابل بيمه كردن است در مجموع از20%ارزش وسيله نقليه مورد بيمه تجاوز نخواهد كرد و حق بيمه مربوطه 3% ارزش كل قطعات و لوازم مورد تأييد كارشناس بازديد اوليه و توافق بيمه گر و بيمه گذار ميباشد.
2-غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در ايام تعميرات
هرگاه در اثر حادثه مورد بيمه جهت تعمير براي مدتي قابل استفاده نباشد ودر تعميرگاه متوقف باشد روزانه مبالغي به عنوان هزينه اياب و ذهاب به بيمه گذار پرداخت ميگردد،مدت عدم استفاده از اتومبيل جهت تعمير در تعميرگاه توسط كارشناس خسارت شركت تعيين ميشود

3-شكست شيشه هاي وسيله نقليه مورد بيمه به تنهايي و به عللي غير از حوادث مورد تعهد بيمه گر
با در خواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه جزئي شكست به تنهايي و به غير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و يا متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران ميباشد.
4-( بلاياي طبيعي )سيل – زلزله – آتش فشان
مطابق ماده پنجم بند 2 شرايط عمومي بيمه نامه خطرات طبيعي مانند زمين لرزه، سيل،آتشفشان از خطرات مورد تعهد بيمه گر مستثني گرديده نميگردد ولي ميتوان خطرات مزبور را با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.
5-( خطرات تبعي ) رنگ – مواد شيميايي – اسيد پاشي
از آنجا كه خطرات و خسارات ناشي از پاشيدن اسيد، رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي خودرو مشمول بند يك ماده پنجم شرايط عمومي بيمه نامه بدنه نميگردد ولي ميتوان خطرات مزبور را با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.
6-نوسانات قيمت
افزايش ارزش وسيله نقليه مورد بيمه بعلت نوسانات قيمت، مشروط بر اينكه وسيله نقليه هنگام صدور بيمه نامه به ارزش واقعي روز بيمه شده باشد ميتواند تا ميزان 25درصد ارزش روز بيمه در تاريخ شروع بيمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گيرد.
قلمرو جغرافيائي خطر در بيمه بدنه اتومبيل
منظور از قلمرو جغرافيائي محدوده جغرافيائي است كه چنانچه اتومبيل مورد بيمه در آن محدوده دچار حادثه شود بيمه گر موظف به جبران خسارت ميباشد و در صورتيكه اتومبيل از محدوده آن محل خارج شود تحت پوشش بيمه نخواهد بود.
معمولاً قلمرو جغرافيائي خطر براي وسائل نقليه اي كه در حال حاضر در ايران بيمه ميشود سرزمين كشورمان ايران است و چنانچه اتومبيل مورد بيمه از مرزهاي كشور خارج شود تحت پوشش بيمه اي نخواهد بود مگر اينكه در شرايط خصوصي بيمه نامه خلاف آن شرط شده و محدوده جغرافيائي ديگري تعيين شده باشد.
در حال حاضر شركتهاي بيمه با دريافت 50% كل حق بيمه سالانه بعنوان حق بيمه اضافي پوشش بيمه را شامل خارج از كشور نيز مينمايند در اينصورت علاوه بر مشخص نمودن مسير تردد اتومبيل درج شرايط زير در ذيل بيمه نامه و يا بصورت الحاقي الزامي است:
الف- در صورت وقوع حادثه بيمه گذار موظف است نسبت به تهيه گزارش پليس از كشوري كه حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آنرا همراه با عكس از مواضع آسيب ديده اتومبيل و فاكتورهاي مربوط به تعميرات و پس از تائيد مدارك ياد شده توسط سفارتخانه يا كنسولگري ايران واقع در كشور مذكور به بيمه گر تحويل نمايد.
ب- خسارت در ايران به ريال و طبق شرايط بيمه نامه پرداخت ميگردد و بيمه گر هيچگونه تعهدي در مورد تهيه و يا اخذ مجوز خروج ارز از كشور جمهوري اسلامي ايران را ندارد.
قلمرو جغرافيائي خطر ممكن است محدوديتهاي ديگري نيز داشته باشد مثلاً ممكن است يك تاكسي بيمه شود و تعهد بيمه گر موكول به محدوده شهري گردد كه در آن كار ميكند و يا در مورد ماشين آلات راهسازي و ساختماني تعهد بيمه گر منحصراً در محدوده كارگاه باشد.
خطرهاي خارج از تعهد بيمه گر (كه خسارت ناشي از آن ها در بيمه بدنه قابل جبران نيست):
الف- جنگ، شورش و انقلاب، اعتصاب، تهاجم و خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجار هاي هسته اي
ب- زمين لرزه، سيل و آتش فشان
پ- خسارت هايي كه عمداً خود بيمه گذار يا راننده وي يا هر كسي كه وسيله نقليه به او سپرده شده است وارد مي آورد؛
ت- خسارت هاي ناشي از ضبط، توقيف و مصادره اتومبيل به دستور ماموران انتظامي ؛
ث- در صورتي كه راننده هنگام وقوع حادثه گواهينامه رانندگي نداشته باشد يا گواهينامه او براي رانندگي وسيله نقليه بيمه شده غير مجاز باشد؛
ج- اگر ثابت شود كه وقوع حادثه ناشي از استعمال مواد مخدر يا شرب خمر راننده بوده است؛
چ- خسارت هايي كه در جريان مسابقات اتومبيل راني، شرط بندي يا آزمايش سرعت و آموزش رانندگي روي مي دهد (مگر اين كه توافق خاصي در اين مورد شده باشد) ؛
ح- خسارت وارده به وسيله نقليه به علت حمل مواد سريع الاشتعال (جز مواد لازم براي سوخت اتومبيل)؛
خ- خسارت هاي ناشي از استفاده از وسيله نقليه (يا يدك آن) در غير مواردي كه در جدول مشخصات بيمه نامه (شرايط خصوصي) تصريح شده است؛
د- خسارت هايي كه متوجه كالاها يا مواد محموله وسيله نقليه شود.
خسارتهاي خارج از تعهد بيمه گر در بيمه بدنه اتومبيل
منظور از خسارتهاي خارج از تعهد بيمه گر خسارتهاي ناشي از خطرهائي است كه چنانچه موجب بروز خسارت به اتومبيل موضوع بيمه شود بيمه گر متعهد جبران خسارت وارد نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن توافق شده باشد و عبارتند از:
الف- خسارتهائيكه در اثر مسابقات تندروي، شرط بندي، آزمايش سرعت يا آموزش و تعليمات رانندگي روي ميدهد؛
ب- خسارت وارد به وسيله نقليه بعلت حمل مواد سريع الاشتعال (بجز مواد لازم براي سوخت وسيله نقليه ) و مواد اسيدي و منفجره؛
ج- خسارتهاي وارد به وسيله نقليه مورد بيمه در اثر اضافه بارگيري و اضافه مسافرگيري يا بارگيري و بار اندازي . يا اينكه خسارتهاي ناشي از بارگيري و باراندازي بموجب بند 5 ماده 10 شرايط عمومي بيمه نامه اتومبيل از شمول تعهدات بيمه گر خارج ميباشد ولي بر اساس درخواست بيمه گذار خطر ياد شده را بصورت شرط خصوصي در ذيل بيمه نام درج و يا دريافت حق بيمه اضافي بشرح زير مي توان پوشش داد:براي وسائل نقليه سنگين مخصوص حمل مواد سوختني مايع و گازي يا سريع الاشتعال و منفجره معادل درصدي از كل حق بيمه سالانه؛
د- خسارتهاي وارد بوسيله نقليه ناشي از استفاده وسيله نقليه در غير از مواردي كه در شرايط خصوصي بيمه نامه تصريح شده است؛
هـ- خسارتهائيكه متوجه كالا يا مواد محموله وسيله نقليه مورد بيمه يا متوجه عمارات، اشياء وسائط نقليه يا حيوانات تحت مالكيت و تصرف بيمه گذار يا راننده وسيله نقليه ميشود.
خسارت كلي در بيمه بدنه
در صورتيكه اتومبيل بيمه شده به سرقت رفته و يا در اثر حادثه آتش سوزي كلا از بين برود بيمه گر موظف است مبلغ بيمه شده و يا ارزش روز اتومبيل در لحظه حادثه (هر كدام كمتر است) به بيمه گذار پرداخت نمايد بديهي است در چنين حالتي فرانشيز مقرر در بيمه نامه از خسارت كسر خواهد شد اين موضوع را می توان از بین رفتن کلی اتومبیل تلقي كرد ضابطه ايكه در شرايط عمومي بيمه نامه هاي اتومبيل به آن اشاره شده اين است كه اگر مخارج تعمير و تعويض قسمتهاي آسيب ديده اتومبيل از 70% قيمت اتومبيل در روز حادثه يا مبلغ بيمه شده آن بيشتر باشد اتومبيل را بايد از بين رفته كلي تلقي كرد البته صحيح اين است كه فقط ارزش روز اتومبيل ملاك اين مقايسه قرار گيرد نه مبلغ بيمه شده آن زيرا ممكن است اتومبيل به مبلغي بيمه شده باشد كه از ارزش واقعي آن خيلي كمتر است در اينصورت نميتوان گفت كه اگر هزينه تعمير اتومبيل از 70% آن مبلغ تجاوز نمايد اتومبيل از بين رفته كلي خواهد بود.
استهلاك در بيمه بدنه
از خسارتهاي جزئي قطعات تعويضي ( بجز شيشه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد جبران خسارت، شخص ثالث Next Entries پایان نامه درمورد خدمات درمانی، خدمات بیمه، بهداشت و سلامت، نیروهای مسلح