پایان نامه درمورد توسعه پایدار، جامعه آماری، توسعه پایدار شهری، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد نیازتحقیق، اجرای طرح مقدماتی و رفع نواقص ابزار تحقیق
نمونه گیری و انتخاب افرادی که باید مورد بررسی قرار گیرند.
کار میدانی و جمع آوری و دریافت اطلاعات و داده ها
کدگذاری و پردازش داده ها
تجزیه و تحلیل آماری
گردآوری نتایج و آزمون فرضیه ها
تحلیل نتایج بدست آمده و نگارش گزارش تحقیق (اوپنهام، 1369 ,23).
پیمایش معمولاً در مقیاس وسیع انجام مي‌شود و نقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکز بیشتر در مقیاس کوچکتر است. اطلاعات مورد نیاز پیمایش از طریق پرسشنامه، مصاحبه ی فنون فرافکن و روش های مناسب دیگر فراهم مي‌آید(آذر، 1383 ,33).
در یک جمع بندی کلی مي‌توان گفت که تحقیق حاضر از نظر جمع آوری داده ها در آزمون فرضیه ها ، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مي‌باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق مي‌تواند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد از نظر اهداف و ماهیت یک تحقیق کاربردی مي‌باشد. از لحاظ آماری نیز چون از نمونه گیری استفاده نموده ایم و از نمونه جهت تعمیم یافته ها به جامعه و استنتاج استفاده شده، تحقیق حاضر یک تحقیق استنباطی محسوب مي‌شود.
1-9-1 قلمرو تحقیق
زمانی : تحقیق حاضر در بازه زمانی 1392الی 1393 انجام شده است.
مکانی : محدود مورد مطالعه شهر چالوس.
موضوعی : حوزه نگرش این تحقیق کلیه تحقیقات مربوط به موضوع،بررسی و تبیین رابطه مشارکت اجتماعی شهروندان ومیزان توسعه پایدار شهری است
1-9-2 جامعه آماری
هدف اساسی هر تحقیق علمی کشف اصول و قوانین کلی بر یک جامعه ی آماری است. از این جهت برای درک و روشن شدن این هدف ابتدا باید جامعه ای را که قصد داریم نمونه ی مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم ، تعریف نماییم. جامعه آماري به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده هایی اطلاق مي‌شود که محقق مي‌تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای ویژگیهای مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص مي‌سازد، این ویژگیها را صفت مشترک جامعه آماری مي‌گویند(متانی،1386 ,19).
در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل تمام سرپرستان خانوار شهری چالوس مي باشند كه تعداد آنان بر اساس آخرين اطلاعات، 18415نفر مي باشد(تعداد جمعیت شهر چالوس هم برابر با 58767نفر بوده است).
1-9-3روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
گردآوري داده هاي مورد نياز در پژوهش هاي غيرآزمايشي كه با روش پيمايشي و همبستگي انجام مي‌شود از طريق شمارش كامل افراد جامعه مورد مطالعه يا نمونه گيري و انتخاب نمونه معرف از جامعه صورت مي‌پذيرد.
نمونه گیری عبارت است از انتخاب افراد گروه نمونه از میان اعضای یک جامعه ی تعریف شده آماری بر اساس اصول و قواعد خاص(متانی،1386 ,14). نمونه گيري در مقايسه با شمارش كامل به واسطه باصرفه تر بودن، سرعت عمل و كوتاه نمودن زمان مورد نياز براي انجام تحقيق، و بالابودن كيفيت داده ها بواسطه اعمال دقت بيشتر در گردآوري و استخراج آنها سودمندتر است. در تحقیق حاضر نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برابر 376 نفر از سرپرستان خانوار می باشد.
فرمول‌هائي که براي تعيين حجم نمونه بکار مي‌روند عموماً از اطلاعاتي نظير واريانس متغير تحت بررسي و هزينه گردآوري اطلاعات استفاده مي‌کنند. ساده ترين و مرسوم‌ترين فرمول براي تعيين حجم نمونه فرمول کوکران است. اين فرمول براي نمونه‌گيري‌هاي تصادفي ساده پيشنهاد شده است فرمول مذکور بصورت زير مي‌باشد.

376=(18415*〖1.96〗^2*0.5*0.5)/(18415*〖〖0.1〗^2+1.96〗^2*0.5*0.5)

N: جمعيت آماري
t: آزمون تي ايستودنت: احتمال خطا = (05/0) ضريب اطمينان 95/0 (96/1=t)
P: نسبت برخورداري صفت مورد بررسي (p-1)‌
d: نصف فاصله اطمينان (10%)
n: حجم نمونه
1-9-4 ابزار جمع آوری اطلاعات
درجمع آوری اطلاعات این تحقیق از روشهای زیر استفاده گردیده است:
منابع کتابخانه‌ای
پرسشنامه
مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه
شبکه جهانی اینترنت
در این پژوهش ابتدا جهت تعیین پیشینه تحقیق و بحث درمورد پیشینه موضوعی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و شبکه جهانی اینترنت به جمع آوری اطلاعات مبادرت شده است. برای تأیید یا رد فرضیات از پرسشنامه استفاده شده است که از دو قسمت تشکیل گردیده است. قسمت اول مشخصات فردی پاسخ دهنده (سن، جنس، تحصیلات و درآمد) و قسمت دوم سؤالات اصلی تحقیق بوده که براساس طیف لیکرت5 تدوین شده است و مقیاس سنجش آنها ترتیبی از خیلی زیاد تا خیلی کم است.
در این قسمت هدف از جمع آوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز بیان می‌شود. در صفحه‌ی اول پرسشنامه‌ي مورد استفاده‌ در این پایان نامه، هدف فوق برآورده شده است. بدین ترتیب که ابتدا ضمن معرفی تحقیق، هدف از انجام تحقیق بیان شده است. در قسمت دستورالعمل تکمیل پرسشنامه سعی گردیده است که پاسخ دهنده را با چگونگی پاسخ دادن به سوال‌های پرسشنامه آشنا کنیم. مهمترین قسمت پرسشنامه سوال‌های آن مي‌باشد. اولین قدم در تعیین نوع سؤال‌های پرسشنامه مشخص کردن متغیرهای پژوهش است. پس از آن محقق می‌تواند در مورد نوع سؤال‌هایی که می‌تواند متغیرها را اندازه‌گیری کند تصمیم بگیرد. (متانی، 1386 ,16).
پرسشنامه حاضر محقق ساخته می باشد و در دو مولفه مشارکت اجتماعی، توسعه پایدار شهری و متغییرهای جمعیت شناختی تدوین گردید که به همراه شماره و تعداد سوالات آن ها به شرح ذیل می باشد:
1-1-جدول مشخصات پرسشنامه
نام مولفه ها
شماره و تعداد سوالات
مشارکت اجتماعی
از سوال ا الی 32
توسعه پایدار شهری
سوال 1 الی 12

1-9-5 روایی و پایایی پرسشنامه
هنگامی که کار تحقیق به پایان می‌رسد و محقق به یافته هایی دست می‌یابد، اولین پرسشی که از او به عمل می‌آید درباره اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های تحقیق است، اعتبار بر اساس صحت و درستی اندازه گیری محقق برمی گردد و قابلیت اعتماد به ثبوت و پایداری یافته‌های او. بنابراین پژوهشگر باید خود را برای پاسخگویی به این دو سوال مهم آماده کند:1- درستی اندازه گیری وی تا چه حد است؟ 2- حالا که اندازه گیری دقیق و درست انجام شده ، نتایج به دست آمده تا چه میزان دوام خواهد داشت، و اصولا” اگر تحقیق یا تحقیق‌های مکرری درباره همان موضوع با همان هدف‌ها و فرضیه‌ها انجام شود آیا نتایج حاصله مشابه با یافته‌های محقق خواهند بود.
اعتبار در اندازه گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازه گیری می‌نامند(متانی،1386 ,22). در ادامه روایی و پایایی روش استفاده شده در این تحقیق را بررسی می‌کنیم.
الف) روایی پرسشنامه
روایی از واژه (روا ) به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است . مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. به بیان دیگر روایی عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش بینی، روایی محتوا می‌باشند و به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیریهای ناکافی و نامناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(مؤمنی و فعال قیومی، 1389 ,21). بدون آگاهی از اعتبار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده‌ها اطمینان داشت. به این دلیل پرسشنامه طراحی شده جهت سنجش روایی به استاد راهنما و مشاور داده شد و نظرات اصلاحی آنها اعمال گردید.
ب) پایایی پرسشنامه
مقصود از پایایی این است که یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش صفتی ساخته شده، در شرایط یکسان نتایج مشابهی ارائه نماید(حافظ نیا، 1377, 18).
پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج اشاره می‌کند(مؤمنی و فعال قیومی، 1389 ,10). برای به دست آوردن تجزیه و تحلیل پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ6 استفاده شده و مقدار آن مشخص گردید. مقدار این آلفا بیانگر این مطلب است که سؤالات همپوشانی و همچنین به چه میزانی هم سوئی داشته است و پاسخ دهندگان نیز با دقت و آگاهی به سؤالات پاسخ داده اند. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کند، به کار می‌رود.
اگر آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. برای محاسبه ضریب آلفای کرانباخ با استفاده از نرم افزار SPSS ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه را محاسبه کرد، سپس با استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب آلفا (Yα) را محاسبه نمود(سرمد و همکاران، 1376,7).
در این فرمول:
ضریب پایایی کل آزمون= واریانس هر سوال =
تعداد سؤالاتk = واریانس کل سوالات =

میزان پایایی بدست آمده از پرسشنامه تحقیق ، 82/0 می باشد و توضیحات کامل تر مربوط به آن در جدول ذیل بیان شده است:
2-1-جدول ضریب آلفای کرونباخ مولفه های تحقیق
شاخص ها
ضریب آلفا
مشارکت اجتماعی
79/0
توسعه پایدار شهری
84/0

ج) رابطه روایی و پایایی
رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست دهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر آزمون چیزی را به درستی اندازه گیری نکند، هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. پس برای این که یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد، یعنی پایایی شرط روایی است، اما روایی برای پایایی ضروری نیست(مؤمنی و فعال قیومی(1388،4)
1-9-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در انجام این تحقیق از آمار توصیفی برای تعیین جداول ، نمودار و شاخص های مرکزی برای توصیف داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده می شود واز آمارهای استنباطی زیر استفاده میشود:
آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ، آزمون K-S برای بررسی نرمال بودن توزیعهای آماری، آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی متغیرهای نرمال و ازمون کای دو برای بررسی متغیرهای غیرنرمال استفاده می شود. همچنین در این تحقیق برای تعیین رابطه بین متغیرها (تاثیر مشارکت اجتماعی بر توسعه پایدار شهری) از روش تحلیل مسیر(رگرسیون) استفاده می گردد
1-9-6-1 آزمون تی تک نمونه
از آزمون t  یک نمونه ای برای آزمون این فرضیه به کار گرفته می شود که آیا یک نمونه مورد نظربه جامعه ای با میانگین مشخص تعلق دارد یا خیر.در واقع میانگین یک نمونه را با میانگین جامعه مقایسه می کند. درواقع به دنبال پیدا کردن اختلاف و تفاوت  بین میانگین نمونه و میانگین جامعه است. برای آزمون فرض مقایسه میانگین یک نمونه با یک مقدار مشخص از آزمون t یک نمونه ای استفاده می کنیم که از آماره آزمون t با k درجه آزادی پیروی می کنند.
در استفاده از این آزمون باید توجه شود که توزیع داده ها حتما نرمال باشند یا حجم داده ها انقدر زیاد باشد که بتوانیم با استفاده از قضیه ی حد مرکزی آن را نرمال در نظر بگیریم . در این حالت آماره آزمون به صورت زیر است:

1-9-6-2 آزمون خی -دو
این آزمون که به آزمون خی- دو یا کی- دو نیز معروف است، از آزمون های شایع در بسیاری از پژوهش ها است. اغلب اوقات تحقیقاتی انجام می گیرد که در آن محقق علاقه مند به شمارش افراد، اشیا و یا پاسخ هایی است که در طبقه بندی های مختلفی قرار می گیرند. مثلا یک گروه از بیماران را می توان بر حسب گروه خونی شان در 4 گروه خونی A ، O ، B و AB طبقه بندی کرده و سپس پیش بینی کرد که نوع خاصی از گروه خونی بیش از انواع دیگر مشاهده خواهد شد. یا مثلا ممکن است افراد مختلف را بر حسب این که آیا “موافق” ، “بی تفاوت” ویا “مخالف” یک امری هستند، دسته بندی کرد و محقق می تواند این فرضیه را که پاسخ های ذکر شده از نظر فراوانی با یکدیگر تفاوت معنی داری خواهند داشت، آزمون کند.
آزمون خی‌دوی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی Next Entries پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، زیست محیطی