پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

به حقوق مشروع و قانونی آنان، شرکت و همکاري در برگزاري مراسم و جلسات مختلف خیریه اعم از مجالس، اعیاد ملی- مذهبی و غیره.
مشارکت اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلی و ملی دارد و در نهایت مبتنی بر یک فرایند است، فرایندي که طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می شود و توسعه پایدار شهری به وقوع می پیوندد.(تقوای،13،1388)
شهر چالوس با جمعیتی حدود 58767 نفر در موقعیت استراتژیک گردشگری و توریستی واقع شده است. حضور جمع كثيري از مسافران و گردشگران به این شهر باعث شده روحيه مهمان نوازي و مهمان دوستي مردم چالوس براي هم وطنان عزيز نمايان شود. از سویی شهر چالوس داراي ظرفيتهاي ويژه براي رشد و بالندگي و توسعه است و با توجه به تجربه مشارکت صد در صدی مردم در زمینه انتخابات، و مشارکت دانشجویان شهر چالوس در زمینه پاکسازی محیط زیست و … انتظار می رود تاثیر این مشارکت اجتماعی براي رسيدن به توسعه پايدار نیز، مشاركت جدي و بالای مردم را شاهد باشیم.
2-1 بیان مسئله
توسعه فرهنگی اجتماعی یکی از مهمترین حوزه های توسعه پایدار است که عدم توجه به آن انتقاد اساسی را متوجه مدیران شهری خواهد کرد. توجه به مؤلفه های فرهنگی اجتماعی و برقراری ارتباط مؤثر میان این مؤلفه ها و برنامه ریزی شهری باعث می شود که سرمایه گذاری ها و هزینه های هنگفت، کیفیت زندگی در کلان شهر را بیش ازپیش بهبود بخشند. علت این امر کاملاً واضح است. شهر اساساً یک پدیده فرهنگی اجتماعی است. هرگونه توسعه شهری در تمامی حوزه ها از ساخت و ساز و حمل ونقل گرفته تا فعالیت های اجتماعی، هنری، مسائل مربوط به بهداشت و سلامت روان و… تحت تأثیر باورها، ارزش ها، هنجارها و انگاره های شهروندان قرار دارد.
برهمین اساس می توان با قطعیت ابراز داشت که در جهان معاصر با توجه به روند سریع گسترش شهرنشینی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حل مسائل و مشکلات شهری بدون شناخت صحیح خواسته ها و نیازهای شهروندان، برمبنای ارزش ها، باورها و انگاره های فرهنگی آنها، امکان پذیر نیست و اگر هم امکان پذیر باشد، تجربه نشان داده است که کمک چندانی به ارتقای سطح زندگی در شهرها نکرده و چه بسا گاه فاصله مدیران شهری را از وضعیت مطلوب و موردنظرشان بیشتر نیز کرده است. این مسأله در کشور ما به دلیل برخورداری از یک پیشینه فرهنگی غنی و باورهای مذهبی ریشه دار از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد(کارکنان نصرابادی،1392، 23).
هدف از توسعه پایدار توسعه ای پویا، هدفمند و آینده نگرانه است با تأکید بر این که ما برای ادامه حیات و نیز پیشبرد اهداف توسعه به محیط زیست نیاز داریم. به طوری که راهبرد اصلی توسعه پایدار این است که رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست همراه گرداند .
توسعه پايدار داراي سه اصل پايداري اقتصادي، پايداري اجتماعي و پايداري محيط زيست است.
پايداري اقتصادي: به معناي حفظ و ارتقاي وضعيت فعلي اقتصادي است بدون آن كه منابع طبيعي دچار تخريب شود كه در اين راستا فعاليتهاي اقتصادي بايد موجب رشد جامعه شده و با عدالت و كارآيي همراه باشند.
پايداري اجتماعي: انسان و جوامع انساني محور اصلي توسعه پايدار هستند . همان گونه كه گفته شد، هدف توسعه پايدار، توسعه همه جانبه است و توسعه همه جانبه بدون توسعه اجتماعي ممكن نخواهد بود. در توسعه اجتماعي بر اهدافي نظير هويت فرهنگي،همبستگي اجتماعي، توسعه تشكيلاتي، مشاركت شهروندان، توانمندسازي انسانها و امكان جابجايي اجتماعي تأكيد مي شود.
پايداري زيست محيطي: پايداري زيست محيطي بر كاهش استفاده از منابع طبيعي و انرژي هاي تجديدناپذير، جلوگيري از اتلاف منابع انرژي، كاهش توليد پسماندها و تأكيد بر استفاده مجدد و بازيافت پسماندها، استفاده از مواد قابل بازگشت به طبيعت و كاهش توليد آلودگي ها در صنايع و كشاورزي تأكيد مي كند(زیاری و دیگران،1388، 12)
امروزه به پديده مشاركت اجتماعي به عنوان مولفه اساسي و تفكيك ناپذيرتوسعه جوامع انساني نگريسته و روزبروز براهميت آن بيشتر تاكيد ميشود اهميت مشاركت اجتماعي دركشورهاي درحال توسعه به دليل برخورداري ازمنابع انساني و ضرورت بسيج آنان درقالب مشاركت موثر و سازمان يافته درفرايند توسعه اجتماعي و اقتصادي و توسعه پايدار و متوازن مبتني بربرنامه ريزي غيرمتمركز جايگاه ويژه اي مي يابد تاجايي كه دردهه هاي اخير توجه به پديده مشاركت اجتماعي به عنوان يكي ازمهمترين مولفه ها وعناصر سرمايه اجتماعي و تاكيد برنقش آن به عنوان يكي ازمعيارها و ملاكهاي توسعه يافتگي انكارناپذير است بنابراين مشاركت اجتماعي يكي ازمعيارهاي لازم براي توسعه ملي مي باشد و داراي شرايط و ضوابطي است كه درتمايل و اقدام شهروندان به مشاركت اجتماعي بسيارمهم مي باشند مشاركت نوعي كنش هدفمند و با قصد ونيت است كه درفرايند اگاهانه تقسيم قدرت و منابع كمياب و فراهم سازي فرصت براي رده هاي كنش متقابل بين انسان و محيط اجتماعي او درجهت نيل به اهداف معين و ازپيش تعيين و تعريف شده نمود پيدا مي كند كه اين امر درسطوح تصميم گيري اجرا و عضويت درتشكل ها و انجمن ها بروز پيدا مي كند . بدون شك توجه به مشاركت مردم صحيح ترين و مناسب ترين رهيافت به توسعه است انگيزه و تمايل شهروندان براي مشاركت اجتماعي درراستاي تحقق توسعه شهري همواره باید درسطح مطلوبي قرار داشته باشد پس لازم است که ارتباط بین این دو مولفه کاملا شناسایی گردد .شهر چالوس هم با توجه به جریان گردشگری بودن آن از این امر مستثنی نیست و توسعه پایدار آن همواره مورد شک و تردید شهروندانش می باشد.
در این تحقیق مسئله قابل بحث راهکارها،رهنمودها و راهبردهایی در جهت ارتقا شهر چالوس پاسخگویی به نقش مشارکت های اجتماعی در توسعه پایدار شهری می باشد.
سوال های تحقیق:
1) بین مشارکت اجتماعی شهروندان و میزان توسعه پایدار شهری چه رابطه ای وجود دارد؟
2)در حال حاضر مشارکت اجتماعی شهروندان چالوس در چه سطحی قرار دارد ؟
3) بین متغیرهای مشارکت اجتماعی شهروندان با توسعه پایدار شهرچه رابطه ای وجود دارد ؟
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان- محیط است و توسعه امکانات اقتصادي با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادي پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی عدیده اي شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و اجتماعی کمتر از اقتصادي بها داده بود.
با توسعه روزانه شهري شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه هاي جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال 2020 جمعیتی معادل 75 درصد کل جهان را در عینی در خود جاي خواهند داد که تقریبا 2 درصد از فضاي شهري را در اختیار دارند. بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداري هاي غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پس ماند هاي غیر قابل پیش بینی به جاي مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماري ها و گونه هاي زندگی حاشیه اي جدید محصول این توسعه خواهد بود(موسوي و دیگران، 1391، 8).
اما توسعه پایدار شهري به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محیطی, اقتصادي و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد شد. بنابر این شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه اي است که هنیت و امکان ارتقاي همیشگی سلامت اجتماعی – اقتصادي بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است.
در این مسیر به راهکارهایی همانند افزایش فشردگی کالبدي در توسعه شهري, مشارکت های اجتماعی, کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه, بهبود زیست پذیري اجتماعات بشري, پایندگی و تقویت اقتصاد شهري بایستی اعمال شود تا شهر به سمت پایداري هدایت شود(تقوایی و دیگري، 1392، 34).
شهرستان چالوس یكی از زیباترین، معروف‌ترین و مهم‌ترین مناطق شمالی كشور است كه طبیعت زیبای آن، جاده‌ی مشهور آن و جاذبه‌های متعدد تاریخی و طبیعی، سبب شده این منطقه مورد توجه هر گردشگر خارجی و داخلی باشد. این شهرستان از شمال به دریای مازندران، از جنوب به رشته كوه البرز، از شرق به نوشهر و از غرب به تنكابن محدود می شود. موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی این شهر موجب شده تا در فصول مختلف سال پذیرای مسافران و گردشگران زیادی از تمام نقاط کشور باشد. این شهر نیازمند تغییراتی در کاربری زمین، حمل و نقل، اوقات فراغت، اقتصاد با دوام و همبستگی اجتماعی است.برای ایجاد این تغییرات نمی توان تمامی مسولیت ها را به تنهایی به عهده دولت ومراکز وسازمان های ذی ربط قرار دادبالاخص که گردشگران بیشتر با مردم وشهروندان شهر در ارتباط با مردم وشهروندان شهر در ارتباطند وبیشتر ین داد وستدها ،معاملات واسکان واعتماد را نسبت به آن ها دادند از این رو مسئولان و مدیران شهری برای توسعه پایدار شهر چالوس نیازمند مشارکت اجتماعی مردم این منطقه هستند
4-1 پیشینه تحقیق
در این بخش مطالعات انجام شده در حیطه موضوع مورد بحث در این تحقیق را بررسی می کنیم و مقالات و پژوهش هایی که در داخل و خارج کشور انجام شده است را ذکر می کنیم.
1-4-1پیشینه داخلی پژوهش
تقوایی و صفرآبادی (1392) در مقاله اي با عنوان توسعه پایدار شهري و برخی عوامل موثر بر آن مورد مطالعه شهر کرمانشان به یافته زیر دست یافته اند:شاخصهاي سلامت شهري،سیستم دولتی مطلوب،محیط زیست پایدار،ساختار آموزشی و خرسندي و شادمانی تاثیر مهمی در پایداري شهري بر عهده داشته اند.
*موسوي و سرور(1390) در تحقیقی تحت عنوان تحلیل فضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهري (مورد: شهرهاي استان آذربایجان غربی) به یافته هاي زیر دست یافته اند: یافته هاي تحقیق نشان می دهد که به لحاظ توسعه پایدار شهري از مجموع 36 شهر در استان، ارومیه در سطح توسعه خیلی بالا، مهاباد، خوي و بوکان در سطح توسعه بالا، 6 شهر در سطح توسعه متوسط و بقیه شهرها در سطح توسعه پایین و خیلی پایین قرار دارند که بیانگر وجود شکاف عمیق میان شهرهاي استان در مولفه هاي توسعه پایدار شهري است. از نظر سرمایه اجتماعی نیز چهار شهر مهاباد، بوکان، خوي و ارومیه در سطح خیلی بالا، 7 شهر در سطح بالا، 12 شهر در سطح متوسط و 13 شهر در سطح پایین و خیلی پایین قرار دارند. میانگین سرمایه اجتماعی در شهرهاي استان به طور متوسط96/2 یعنی به میزان 28/59 درصد بوده است که بیشترین آن متعلق به شهر مهاباد با حدود 6/76 درصد و کمترین میزان آن مربوط به شهر فیرورق با حدود 4/48 درصد است. همچنین، نتایج نشان می دهد که از بین ابعاد پنج گانه سرمایه اجتماعی، چهار بعد مشارکت اجتماعی با بیشترین تاثیرات(395/0)علاقه فراوان به جامعه، تعاون و همیاري و روابط خانوادگی و دوستان داراي رابطه معنادار با توسعه می باشند و تنها مولفه اعتماد اجتماعی داراي رابطه معنادار با توسعه نمی باشد.
به طور کلی رابطه میان سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهري در آذربایجان غربی به میزان 67/0 با سطح اطمینان 99 درصد می باشد. بر این اساس می توان اظهار نمود که توسعه از طریق ابعاد متعدد خود (اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) سرمایه اجتماعی را محقق می کند. از سوي دیگر سرمایه اجتماعی نیز همچون پدیده اي نیرومند از طریق سطوح ماهوي (ایجاد شبکه هاي اعتماد و پیوند مستحکم و نیرومند کنشگران) زمینه ایجاد توسعه پایدار را فراهم می اورد.
*ملکی(1390) در پژوهشی با عنوان سنجش توسعه پایدار در نواحی شهري با استفاده از تکنیک هاي برنامه ریزي،توسعه پایدار نواحی شهري را به عنوان یکی از اهداف اساسی در جغرافیا در جستجوي تقویت ابعاد اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،زیست محیطی و کالبدي شهرها دانسته اند.
*تقوایی(1389) در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر سنج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مشارکت اجتماعی، توسعه پایدار، توسعه پاید، رگرسیون Next Entries پایان نامه درمورد مشارکت اجتماعی، توسعه پاید، توسعه پایدار، دانشجویان دختر