پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

یا آزمون کی دو یا خی دو یا مربع کای یا χ² (به انگلیسی: Chi-squared test) از آزمون‌های آماری و از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای اسمی به کار می‌رود.
که در آن
O = فراوانیهای مشاهده شده
E = فراوانیهای مورد انتظار
آزمون بدون توزیع است. فراوانی‌های مورد انتظار نباید در هیچ مقوله‌ای صفر باشد. مجموع مقوله‌هایی که مقدار مشاهدات مربوط به آنها کمتر از ۵ است، نباید بیش از ۲۰ درصد کل مقوله‌ها باشد.
این آزمون تنها راه حل موجود برای آزمون همقوارگی در مورد متغیرهای مقیاس اسمی با بیش از دو مقوله‌است، بنابراین کاربرد خیلی زیادتری نسبت به آزمونهای دیگر دارد. این آزمون نسبت به حجم نمونه حساس است.[۱]
1-9-6-3 تحلیل رگرسیون
تحلیل رگرسیون چند متغییره ، روشی است برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغییر مستقل Xi ، در تغییرات متغییر وابسته Y. این آزمون برای متغییرها در سطح فاصله ای و بمنظور تبیین و بررسی جهت ، شدت و نوع رابطه می پردازد. قابل ذکر است که این آزمون در مورد دیگر رابطه ها در این تحقیق نیز صدق می نماید و مورد استفاده قرار می گیرد.
ZÝ=a+B1Z1+B2 Z2+……+BkZk
متغير y را متغير وابسته، و متغيرهاى x۱ و x۲…xn را متغيرهاى مستقل مى‌نامند، b۱ , b۲ …..bn نيز ضريب‌هاى رگرسيون مى‌باشند. بدين معنى که هر يک از آنها رابطه بين متغير وابسته را با يکى از متغيرهاى متسقل، در شرايطى که ديگر متغيرهاى مستقل ثابت باشند، نشان مى‌دهد. منظور از متغير وابسته متغيرى است که اندازه آن وابسته به ديگر متغيرها است و مى‌خواهيم آن را از اندازه متغيرهاى ديگر که آنها را متغيرهاى مستقل مى‌نامند، تخمين بزنيم.
1-10 جنبه جدید بودن و نو آوری تحقیق از نظر دانشجو
درایران تحقیقاتی در زمینه توسعه پایدار شهری صورت گرفته است اما کمتر بررسی نقش مشارکت های اجتماعی در توسعه پایدار شهری پرداخته اند .تحقیق حاضر برای اولین بار بطور جامع وعمیق به بررسی این موضوع می پردازد. نتایج این تحقیق می تواند به افزایش توسعه پایدار شهر چالوس کمک نموده واز این جهت جنبه نوآوری و تازگی داشته باشد.
1-11 جمع بندی
در پایان این بخش به جمع بندی مطالب و ساختار می پردازیم. در قسمت اول به بیان مسئله پرداختیم و سوالاتی را در راستای میزان تاثیر مشارکت اجتماعی مردم شهر چالوس بر توسعه پایدار این شهر مطرح نمودیم. جامعه آماری تحقیق حاضر سرپرستان خانوار شهر چالوس می باشند که طبق فرمول کوکران 376 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه دارای 44 سوال و در سه بخش متغیرهای جمعیت شناختی، مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار تدوین شده است. روش های آماری مورد نیاز برای سنجش فرضیات مطرح شده آزمون ks و تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون می باشد.

فصل دوم
ادبیات پیشینه تحقیق

مقدمه
مشارکت اجتماعی امروزه به عنوان مولفه اصلی توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی است و مفهوم و موضوع آن بخشی از ادبیات توسعه را تشکیل می دهد. در تئوری های توسعه، مشارکت مردمی پیش نیاز اصلی هر طرح و برنامه موفقیت آمیز در بهبود زندگی مردم و پیشرفت جامعه تلقی می شود.
مشارکت از دیرباز بازندگی انسان پیوند داشته است. توجه به پدیده مشارکت اجتماعی از دویست سال پیش در نظام های سیاسی و اجتماعی جوامع غرب راه یافت. لیکن توجه به پدیده مشارکت و تاکید بر نقش آن به عنوان یکی از عوامل توسعه در جوامع در حال توسعه، تا حد بسیار و پس از شکست راهکارها و برنامه های توسعه در دهه های 1950 و 1960 می باشد.
در بررسی و ارزیابی این برنامه ها، عدم بهره گیری از مشارکت مردمی، به عنوان عامل اصلی شکست برنامه های توسعه ارزیابی شده است. لذا پس از آن استراتژی های توسعه با اتکا به نیروی مسارکت مردمی مورد تاکید قرار گرفت و از آن پس سازمان بین المللی توسعه بر رویکرد مشارکت مردمی به عنوان نیاز اصلی بشر تاکید نمود
2-1 مفهوم توسعه ي پایدار
واژه «پايداري7» همراه با واژة «توسعة پايدار8»، به صورت گسترده‌اي در مباحث توسعة اقتصادي، زيست محيطي، حتي اجتماعي، به كار مي‌رود.
بر اساس ديدگاههاي موجود، «توسعة پايدار»، توسعه‌اي است كه نه فقط نيازهاي نسل حاضر را تأمين مي‌نمايد، بلكه خود را مسئول و متعهد به حفظ منابع و نيازهاي عصر آينده نيز مي‌داند. بديهي است، اين تعهد و مسئوليت را در محورهاي منابع طبيعي، منابع انساني و زير ساختهاي مصنوع انسان، مي‌‌توان خلاصه كرد (قماشچي، 1379، 6).
واژة «توسعة پايدار» را، اولين بار به طور رسمي «برانت لند»، در سال 1987، در گزارش «آينده مشترك» مطرح كرد. اين واژة در مفهوم گستردة آن به معني «اداره و بهره‌برداري صحيح و كارا از منابع پايه، طبيعي، مالي و نيروي انساني براي دستيابي به الگوي مصرف مطلوب است، كه با به كارگيري امكانات فني و ساختار و تشكيلات مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آينده به طور مستمر و رضايت‌بخش، امكان‌پذير مي‌شود (زياري، 1380، 373).
همچنین مفهوم توسعه پايدار بخشي از بيانیه کنفرانس سازمان ملل متحد در زمينه توسعه انساني درسال 1972 و با رهبري ماريس استرانگ ميباشد. در آن بيانه، اصل اول اعلام مي دارد که:
“انسان داراي حق اساسي براي آزادي، برابري و شرايط کافي زندگي در محيط زيست سالمي که به او اجازه يک زندگي باوقار و مرفه را بدهد مي باشد. به طوري که بتواند مسئوليت حفظ و بهبود محيط زيست نسل هاي کنوني و آينده را عهده دار شود”.
 اصل ديگر بيان مي دارد که:
“منابع طبيعي کره زمين شامل هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهي و تنوع جانوري و به ويژه نمونه هاي خاصي از اکوسيستم طبيعي بايستي براي بهره مندي نسل هاي حال و آينده و به وسيله برنامه ريزي دقيق و مديريت مناسب، به دقت محافظت شوند”.
مفهوم توسعه ي پایدار مفهومی در حال تحول و بحث برانگیز می باشد. رایج ترین تعریف از توسعه ي پایدار را چنین تعریف می کند:”توسعه اي که نیازهاي نسل امروز را بدون محدود کردن امکانات نسل هاي آینده براي رفع نیازهایشان پاسخ گو باشد”(Roseland, 1999, 14).
همان گونه که در تعریف نیز دیده می شود، این نوع از توسعه دربرگیرنده ي دو مفهوم کلیدي است:
1- مفهوم نیازها وبرآوردن آن ها به ویژه نیازهاي ضروري اقشارمحروم که واجد اولویت هستند
2- تفکر در مورد محدودیت محیط زیست و فشار وارد شده برآن هابراي پاسخ گویی به نیازهاي حال وآینده.
درهمین رابطه یعنی توجه به نیازهاي نسل حاضر با در نظر گرفتن نسل هاي آینده، چوگول این گونه اظهارنظر می کند: توسعه ي پایدار به حداقل رساندن مصرف منابع غیرقابل تجدید را در رأس اهداف خود قرار می دهد و در این راستا بهره برداري پایدار از منابع تجدیدشونده ، جذب ظرفیت هاي محلی وپاسخ گویی به نیازهاي بشر را مدنظر قرار می دهد (Choguill, 1993, 8).
سازمان ملل متحد نیز در سال 1991 توسعه ي پایدار را چنین تعریف کرده است: سیاست توسعه ي پایدار چنان سیاستی است که در نتیجه ي اعمال آن منافع مثبت حاصل ازمصرف منابع طبیعی بتواند براي زمان هاي قابل پیش بینی در آینده ادامه و دوام داشته باشد(لقائی، 1378، 89).
علاوه بر جنبه هاي زیست محیطی دوبعد اقتصادي واجتماعی نیز از مقولات مهم در توسعه ي پایدار محسوب می شوند.امروزه نیز برنامه ي اجرایی مطرح شده در دستورکار بیست و یک کاربرد دارد چرا که تأمین سه نیاز ضروري عصر ما را در نظرگرفته است: 1- نیاز به حفاظت زیست محیطی از آب،خاك و تنوع زیستی که حیات به آن ها وابسته است. 2- نیاز به توسعه ي اقتصادي براي غلبه برفقر. 3- نیاز به عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی درجهت آن که اجتماعات محلی در بیان ارزش هایشان براي حل مسائل توانمند گردند(willis, 2006, 11).
بعد زیست محیطی نقطه ي توجه غالب در توسعه ي پایدار واز ارکان توسعه ي انسانی محسوب می شود. این بحث عمدتا در جهت استفاده از منابع طبیعی- محیطی مطرح می گردد و از آن جا که مسائل مربوط به این حوزه در قالب تحقیقات کمی قابل پیگیري هستند. می توان گفت مباحث زیست محیطی چالش برانگیزترین حوزه ي توسعه ي پایداررا تشکیل می دهند (Tweed&Sutherland, 2007, 63).

2-1-2 دیدگاه توسعه ي پایدار
نحوه ي نگرش توسعه ي پایدار نسبت به برنامه ریزي کاربري زمین به گونه اي می باشدکه ضرورت توجه به شاخص هاي اجتماعی توصیه می گردد که از تأثیرات مهم به کارگیري شاخص هاي اجتماعی در برنامه ریزي کاربري زمین، دستیابی به معیارهاي جامع تر و دقیق تر در مورد شناخت و ارزیابی نیازهاي فضایی است که مفهوم و کاربردي وسیع تر از استانداردهاي سرانه ي کاربردي زمین دارد.این نیازها در دوعرصه ي بسیار مهم با نظم فضایی ارتباط می یابند که شامل:
1- نیازهاي انسان در مراحل مختلف زندگی از تولد تا مرگ.
2-ساختار قشربندي اجتماعی- اقتصادي ساکنان شهر(مهدي زاده، 1389، 14).
به عبارت دیگر نیازهاي فضایی تنها برحسب تعداد کل جمعیت به طورعام تعیین نمی شود بلکه بایستی براساس ویژگی هاي فردي و اجتماعی جمعیت ساکن تعیین می گردد. این ویژگی ها بر نیازها مؤثر است و می بایستی ملاك تعیین سرانه ها و نحوه ي تأمین آن ها قرار گیرد.در دیدگاه توسعه ي پایدار حصول به پایداري از طریق افزایش تراکم در شهر امکان پذیر می باشد.
2-2- توسعه پایدار شهري
مفهوم توسعه پایدار شهری در ادبیات جهانی برای نخستین بار در سال 1987 میلادی با انتشار گزارشی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد با نام آینده مشترک ما مطرح شد. این گزارش که به گزارش بروتلند مشهور است توسعه پایدار شهری را به صورت ذیل تعریف می نماید: “توسعه پایدار شهری توسعه ای است که نیازهای زمان حال را تامین میکند بدون آنکه توانایی نسلهای آتی در پاسخگویی به نیازهایشان را به خطر بیندازد.” ( تقی زاده ، 1387، 294).
پیترهال توسعه پایدار شهری را شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند، تعریف کرده است(Hall, 2000,26). از نظر کالبدی، توسعه پایدار شهری یعنی تغییراتی که در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا به عمل می آید تا در طول زمان شهر را از نظر زیست محیطی، قابل سکونت و زندگی از نظر اقتصادی با دوام و از نظر اجتماعی همبسته نگه دارد (Mukomo, 1996, 266).
توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان- محیط است و توسعه امکانات اقتصادي با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادي پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی عدیده اي شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و اجتماعی کمتر از اقتصادي بها داده بود.
با توسعه روزانه شهري شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه هاي جدید به عدالت اجتماعی،فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال 2020 جمعیتی معادل 75 درصد کل جهان را در حالی در خود جاي خواهند داد که تقریبا 2 درصد از فضاي شهري را در اختیار دارند. بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداري هاي غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پس ماند هاي غیر قابل پیش بینی به جاي مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماري ها و گونه هاي زندگی حاشیه اي جدید محصول این توسعه خواهد بود(موسوي و سرور،1390، 21).
اما توسعه پایدار شهري به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه، محیطی، اقتصادي و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد شد.بنابر این شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه اي است که هنیت و امکان ارتقاي همیشگی سلامت اجتماعی – اقتصادي بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد توسعه پایدار، جامعه آماری، توسعه پایدار شهری، مشارکت اجتماعی Next Entries پایان نامه درمورد توسعه پایدار، توسعه پاید، محیط زیست، توسعه شهر