پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، جمعیت شناختی، رضایتمندی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات به دست آمده میپردازد و یافتههای حاصله را تفسیر و از آنها نتیجه گیری میکند. یعنی به سوالات تحقیق پاسخ میدهد (Torghi, 1389). دادههای گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی تحلیل شد. به این ترتیب که با استفاده از دادههای جمعآوری شده از بخش اول پرسشنامه، به کمک روش آمار توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در بخش آمار استنباطی، به منظور پاسخدهی به سوالات تحقیق، روش آزمون مقایسه زوجی به کارگرفته شده است. براساس قضیه حد مرکزی همچنان که n بزرگتر میشود، تمایل توزیع مجموع دادههای نمونه به سمت نرمال بیشتر میشود. بسیاری از نویسندگان بر اساس یک قائده سرانگشتی معتقدند که صرف نظر از توزیع جامعهی آماری حداقل یک نمونهی 30 تایی لازم است تا بتوان گفت توزیع آمارهی X نرمال است (Azar.A & Momeni.M, 1387).
آزمون مقایسه زوجی و یا نمونههای وابسته بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری میباشد که در آن به بررسی میانگین یک جامعه در دو حالت پرداخته میشود. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با دو حالت سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود (GMI6, 1390). همچنین روشی که برای ارزشیابی پیش آزمون و پس آزمون به کار میرود، روشی است که در آن از مشاهدات مربوط به نمونههای غیرمستقل استفاده میکنند. آزمون فرضیهای که بر مبنای این نوع دادهها قرار دارد به “آزمون مقایسهی زوجها ” معروف است (Azar.A & Momeni.M, 1387). در راستای اهداف این تحقیق، تحلیل ابعاد اصلی با استفاده از نرمافزار SPSS انجام گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه
بعد از مرحله جمعآوری دادهها و اطلاعات، باید مجموعهی دادهها و اطلاعات جمعآوری شده، طبقهبندی شود تا از حالت پراکندگی و گستردگی خارج شود. سپس اطلاعات جمعآوری شده با توجه به ضابطههایی مورد ارزیابی قرار گیرد. در انتها محقق باید بر اساس این اطلاعات استدلال و استنتاج کند و نتایج و برداشتهای خود را ارائه نماید؛ یعنی به سوالات تحقیق پاسخ دهد یا در مورد فرضیهها به قضاوت بپردازد (Torghi, 1389).
این تحقیق در مقوله بازاریابی میباشد و بر انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی متمرکز است. به این منظور پرسشنامههای مربوطه در بین گردشگران چینی، توزیع و جمعآوری شد و سپس این پرسشنامهها به منظور تجزیه و تحلیل، وارد نرم افزار SPSS شد. برای تحلیل یافتههای تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیلهای توصیفی و استنباطی به شرح زیر انجام گرفته است. همچنین از مدل معادلات ساختاری برای آزمایش مدل ساختاری پیشنهادی و سوالات تحقیق استفاده شده است. در نهایت محقق به سوالات تحقیق پاسخ داده و به ارزیابی و قضاوت پرداخته است.

4-1- بررسی و توصیف اطلاعات حاصل از دادههای جمعیت شناختی اعضای نمونه

4-1-1- توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت
همانطور که در جدول (4-1) ملاحظه میشود، پاسخدهندگان مرد و زن نسبت یکسانی دارند. همچنین براساس تحقیقات میدانی محقق از هتلها و راهنمایان تور، ترکیب گردشگران چینی از لحاظ جنسیت تقریبا یکسان بوده و معمولا تعداد زن و مرد برابر است. از دادهها میتوان استدلال کرد که بین انتظارات و رضایتمندی زن و مرد تفاوتی وجود ندارد اما به طور دقیق نمیتوان به این نتیجه کلی رسید. البته این موضوع خارج از حیطه تحقیق قرار دارد و میتواند خود به عنوان یک موضوع مورد پژوهش قرار گیرد.

جدول 4-1- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب جنسیت
ردیف
جنسیت
فراوانی
درصد
1
مرد
73
50.0
2
زن
72
50.0
3
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-1- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب جنسیت
4-1-2- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب سن
بیشترین تعداد نمونه آماری یعنی حدود 29 و 28 درصد گردشگران را به ترتیب گروههای سنی 30 تا 39 سال و 40 تا 49 سوال، و کمترین تعداد یعنی حدود 3.5 درصد در گروه سنی کمتر از 20 سال قرار دارند. جدول زیر توزیع سنی گردشگران چینی را نشان میدهد.

جدول 4-2- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب سن
ردیف
سن
فراوانی
درصد
1
کمتر از 20
5
3.5
2
21-29
20
14
3
30-39
42
28.7
4
40-49
40
27.3
5
50-59
20
14.0
6
60 به بالا
18
12.6
7
جمع کل
145
100.0

نمودار 4-2- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب سن
4-1-3- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب وضعیت تاهل
نتایج نشان میدهد که :
31 درصد گردشگران چینی مجرد،
66.2 درصد متاهل،
و 2.8 درصد نیز شرایط دیگری را داشتهاند.

جدول 4-3- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب وضعیت تاهل
ردیف
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
1
مجرد
45
31
2
متاهل
96
66.2
3
غیره
4
2.8
4
جمع کل
145
100

نمودار 3-4- توزیع فراوانی گردشگران چینی در اصفهان بر حسب وضعیت تاهل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد شهر اصفهان، رضایتمندی، جمعیت شناختی Next Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت