پایان نامه درمورد تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

فوری اطلاعات در سال 80 تا پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار( 1381 تا 1384دوره مورد بررسی ) 3) دوره پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار (1385 تا 1387 دوره مورد بررسی). کیفیت اطلاعت در این تحقیق بر اساس سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری گردید. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید، که به نظر می‌رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط می‌باشد. اعلام سود رسمی شرکت‌ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است. در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است.
کمالیان و همکاران (1389) با استفاده از رویکرد داده کاوی به بررسی عوامل موثر بر امتیازات و رتبه افشای شرکت‌ها پرداختند. این عوامل موثر شامل کیفیت موسسه حسابرسی کننده شرکت، بازده دارایی‌ها، نسبت بدهی و موظف یا غیر موظف بودن رئیس هیئت مدیره می‌باشند.
مهدوی پور و همکاران(1389)، عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. نتایج آن‌ها نشان داد که بین افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت(متغیر وابسته) و اندازه شرکت، اهرم و نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند( متغیرهای مستقل)، رابطه معناداری وجود دارد. اما ارتباط معناداری بین متغیر وابسته و متغیر مستقل سودآوری شرکت مشاهده نگردید.
اعتمادی و همکاران(1390) به بررسی محتوای ارزشی افشای اجباری پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزارش‌های شرکت‌ها حاوی محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایه گذاران از این اطلاعات افشا شده در تصمیم گیری‌هایشان استفاده می‌کنند.
وحدتی(1390) در تحقیقی عوامل موثر بر گزينش اظهارنظر حسابرسي و ميزان تاثير این عوامل را بر گزينش اظهارنظر مورد بررسی قرار داد. یافتههای تحقیق وی نشان میدهد که میان تغییر حسابرس از سازمان حسابرسی به موسسات خصوصی حسابرسی، تغییر حسابرس از یک موسسه خصوصی حسابرسی به موسسه خصوصی حسابرسی دیگر، عملکرد مدیریت و اندازه صاحبکار با گزینش اظهارنظر رابطه وجود دارد، اما میان تغییر مالکیت صاحبکار با گزینش اظهارنظر رابطه معناداری وجود ندارد.
اعتمادی و همکاران(1390) به بررسی محتوای ارزشی افشا در تبیین پدیده عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزارش‌های شرکت‌ها حاوی محتوای اطلاعاتی درباره عدم تقارن اطلاعاتی سود های آتی بوده و سرمایه گذاران از این اطلاعات افشا شده در تصمیم گیری‌هایشان استفاده می‌کنند.
ستایش و کاظم نژاد(1391) در تحقیقی تحت عنوان” شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسیدند که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با این وجود آنها شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره نیافتند.

2-2-3-2- تحقیقات خارجی
ریب و ژائو(2013) در تحقیق خود رابطه بین تحصیلات، تجربه کاری و شبکه ارتباطات هیات مدیره با به موقع بودن افشا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج یافته های آنها حاکی از آن است که بین تحصیلات، تجربه کاری و شبکه ارتباطات هیات مدیره با به موقع بودن افشا رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
کولینان و همکاران(2012) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر بهبود اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا، به این نتیجه رسیدند که بهبود اظهار نظر حسابرس و میزانآن بر به موقع بودن افشا گزارشات مالی تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.نتایج یافته های آنها نشان میدهد تغییر اظهار نظر حسابرس به مقبول به عنوان خبر خوب دارای بیشترین تاثیر و تغییر اظهار نظر حسابرس به مردود به عنوان خبر بد دارای بیشترین تاثیر بر زمانبندی افشا شرکت ها دارد.
منون و ویلیامز(2010)در تحقیق خود واکنش بازار و سرمایه گذاران به انواع گزارش حسابرسان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج یافته های آنها نشان میدهد اظهار نظر مشروط به عنوان خبر بد تلقی شده لذا شرکت ها طبق تئوری علامت دهی گزارشات مالی خود را دیرتر افشا می نمایند. همچنین این نتایج نشان میدهد واکنش سرمایه گذاران به گزارش مشروط باعث کاهش قیمت سهام این شرکت ها می گردد.
نتایج تحقیق واتس و لافوند (2008) نشان می دهد که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا تمایل دارند تا کیفیت گزارشگری مالی و افشا پایین‌تری را ارائه دهند. برعکس، هنگامی که شرکت‌ها در حال اتمام پروژه‌های سرمایه گذاری خود هستند و توان بالقوه رشد آتی آن‌ها پایین‌تر است، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی افزایش می‌یابد.
بیک و براون(2006) این مسئله را مطرح نمودند که شرکت‌های با حاکمیت شرکتی موثر افشا حسابداری آگاهی دهنده بهتری را انجام می‌دهند که این موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. مسئله حاکمیت شرکتی به طور درون زا از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی ناشی می‌شود. مسئله تضاد منافع باعث می‌شود تا ارزشیابی بازار شرکت و عملکرد آن تحت تاثیر قرار گیرد.
السعید(2006) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که شرکت‌های با بازده بالاتر حقوق صاحبان سهام متمایل به افشای اطلاعات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های با بازده پایین‌تر می‌باشند.
لی و وو(2004) در تحقیقی تاثیر نوع گزارش حسابرس و نیز نوع تعدیل(بهبود) گزارش حسابرس را بر واکنش بازار و سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داد.نتایج این مطالعات نشان می دهد که تعدیل(بهبود) اظهار نظر حسابرسان به عنوان یک خبر تلقی شده و شرکتهای دارای بهبود اظهار نظر حسابرس از مشروط به مقبول دارای بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل شرکت هایی که دارای تعدیل اظهار نظر حسابرس به مردود می باشند دارای بیشترین تاثیر منفی بر واکنش بازار و سرمایه گذاران می باشند.
لانگ و لاندهولم(2003) ادعا نمودند که افشا رویه‌های حاکمیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود و سهامداران به طور موثر می‌توانند بر روی مدیریت شرکت نظارت نمایند.
هاو و همکاران(2002) در تحقیقی رابطه تاثیر نوع گزارش حسابرس و نوع اخبار را بر زمانبندی افشا مورد بررسی قرار دادند. نتایج یافته های آنها نشان می دهد هر دو عامل نوع اخبار و نوع گزارش حسابرس بر زمانبندی افشا شرکت ها تاثیر دارد به طوری که شرکت های دارای اخبار خوب(افزایش سود نسبت به سال قبل) و گزارش مشروط حسابرس نسبت به شرکت های دارای اخبار بد(کاهش سود نسبت به سال قبل) و گزارش مقبول سود و گزارشات مالی خود را با تاخیر بیشتری افشا می کنند.
بوتوسان (1997)در تحقیقی رابطه بین سطح افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی بین شاخص سطح افشا و عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت‌های تولیدی وجود دارد.

2-2-4- خلاصه فصل و نتیجه گیری:
در این فصل مبانی نظری تحقیق در دو بخش مبانی نظری حسابرسی و افشا بررسی شد. در بخش مبانی نظری حسابرسی تئوری حسابرسی، هدف تئوری، نیاز به تئوری حسابرسی، وضعیت کنونی تئوری حسابرسی و تقاضا براي خدمات حسابرسي در جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش مبانی نظری افشا تعاریف افشا، اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری، نقش گزارشگری مالی وافشا در بازار سرمایه، کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی، نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری، منطق نظارت برافشا شرکتی (افشااجباری)، روش‌های افشای اطلاعات اجباری، محرک‌ها و انگیزه‌های افشا حسابداری و انگیزه‌های افشا حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت در بخش پیشینه، تحقیقات مرتبط با گزارش حسابرسی، افشاء و تاثیر آنها بر کیفیت گزارش گری مالی و به موقع بودن افشاء مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اکثر این تحقیقات نشان می دهد مکانیزم های حاکمیت شرکتی همچون گزارش حسابرس که به عنوان مهمترین مکانیزم نظارتی مطرح می باشد، موجب افزایش به موقع بودن افشاء و کیفیت گزارشگری مالی می گردد. همچنین این نتایج نشان میدهد افشائ شرکتی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می گردد.

فصل سوم:
روش شناسی تحقيق

3-1- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود (بازرگان و همکاران، 1389). تحقيق را به دو منظور متفاوت انجام مي‌دهند. نخست حل مشكلاتي كه در حال حاضر در محل كار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ي دانش بشري در زمينه‌ي خاصي كه مورد علاقه‌ محقق است.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها وماهیت موضوع پژوهش وامکانات اجرایی آن بستگی دارد ،بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی وانجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع واهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر ،هدف ازانتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نمایدچه شیوه و روشی را آغاز کندتا او را هر چه دقیقتر ،آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسش تحقیق درنظر گرفته شده ،یاری نماید.
دراين فصل كليه مراحل روش شناسي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسي پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شيوه و روشي رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقيق‌تر و سريع‌تر در دستيابي به پاسخ هايي براي پرسش هاي پژوهش مورد نظر كمك می‌نمايد. در اين فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضيه‌هاي پژوهش و متغيرهاي مربوطه، تعريف جامعه نمونه آماري، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوري داده پرداخته می‌شود.

3-2- روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبي است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق از لحاظ نوع استدلال قیاسی- استقرایی است بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.

3-3- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: بین تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین میزانتغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطهوجود دارد.
3-4- جامعه و نمونه آماري
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند (خاکی، 1382، ص273).
جامعه آماری این تحقیق کلیه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد تامین مالی، حاکمیت شرکتی، کیفیت افشا، کیفیت گزارشگری مالی Next Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، انحراف معیار، سطح معنادار