پایان نامه درمورد تعلل ورزی، عزت نفس، خودآگاهی

دانلود پایان نامه ارشد

کردن راه حل برای مسایل پیش روی آنهاست، برای نمونه این باور فرد که «به حافظه ام اعتماد ندارم». به بیان دیگر باورهای فرد در زمینه عدم اطمینان شناختی می تواند تعلل ورزی رفتاری را به خوبی پیش بینی کند. افرادی که باورهایی منفی درباره کفایت شناختی خود دارند، در مورد توانایی های خود در آغاز یا تکمیل تکلیف تردید دارند و این موضوع افزایش منفی انگیزیشی برای آغاز و تداوم تکلیف را در پی دارد، که در نهایت به افزایش رفتار تعلل ورزیدن در فرد می انجامد. هم چنین از آن جا که احساس بی کفایتی و خود- تردید از ویژگی های افراد دارای تعامل ورزی است، احتمال شکست را در آنها افزایش می دهد و احساس گناه، افسردگی و تعلل بیشتر را به دنبال دارد. عامل دیگر، خودآگاهی شناختی است که تمرکز و توجه فرد را درباره فرایندهای فکری خود بیان می نماید. خودآگاهی شناختی، تعلل ورزی رفتاری را به گونه ای منفی و معنی دار پیش بینی می نماید. به بیان دیگر هر چه خود آگاهی شناختی افراد کمتر باشد، تعلل ورزی در رفتار فرد بیشتر دیده می شود. در واقع هر چه آگاهی های فرد از اندیشه ها، باورها و فرایندهای فکری خود بیشتر باشد، بهتر و زودتر می تواند موقعیت های گوناگون را تحلیل کند و رفتار مناسبی را در پیش گیرد و کمتر احتمال دارد که در تصمیم گیری های خود تعلل ورزی نشان دهد (حسینی و خیر،1386).
نظریه درمان شناختی بر اساس فرضیه های زیر بنا شده است:
1- شناخت های ناسازگار منجر به رفتارهای ناسازگار و خود مغلوب سازی54 می شوند.
2- رفتارهای سازگار و خودافزونی55 مراجع را می توان به وسیله یادگیری وی در زمینه ایجاد افکار مثبت و خود افزاینده ترغیب و یا تحریک کرد.
3- می توان به مراجعین آموخت که چگونه افکار نا آشکار و خود مغلوب سازی خود را به افکار، نگرش ها و رفتارهای خود افزاینده تغییر دهند.
2-1-3-5-رویکردهای انگیزشی (تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی)
در این دیدگاه تعلل به دلیل تنبلی نیست، بلکه از آن جهت انجام می گیرد که افراد تعللی علاقمند به انجام فعالیت دیگری هستند. این فعالیت ها معمولاً مواردی چون اوقات فراغت، لذت از ارتباطات اجتماعی، تماشا کردن تلوزیون و کار با اینترنت را در بر می گیرد. روانشناسان و مشاورینی که این دیدگاه را پذیرفته اند، معمولاً به ادراک زمینه کامل رفتار مورد نظر گرایش دارند. آنها به این زمینه به عنوان موقعیت انتخاب هر نوع فکر یا فشار انگیزشی معینی توجه می نمایند. تعلل در یک موقعیت تحصیلی به این معنی است که فشار انگیزشی مطالعه کمتر از فشار انگیزشی سایر افکار در آن موقعیت می باشد. نتیجه این فرایند، رفتار تأخیری در زمینه مطالعه می باشد. از نظر پژوهشگران این دیدگاه دلایل عمده تعلل تحصیلی عبارتند از:
1- ارزش نسبتاً پایین تکلیف دراز مدت.
2- انتظار نسبتاً پایین افراد تعللی برای انجام این تکالیف به صورت موفقیت آمیز.
3- تأخیر نسبتاً طولانی در ارائه جایزه برای انجام تکالیف دراز مدت.
4- حساسیت نسبتاً بالای افراد تعللی نسبت به تأخیر در جایزه.
مداخله مبتنی بر دیدگاه انگیزشی در کاهش تعلل می تواند بر عوامل زیر تمرکز یابد:
1- افزایش خود گردانی (از طریق تعیین هدف ها، اداره پیشرفت و مدیریت زمان).
2- افزایش خودکار آمدی (از طریق تشویق تجربه های موفقیت آمیز و اصلاح باورهای غیرمنطقی)
3- جلوگیری از حواس پرتی.
2-1-3-6-اهمال کاری به عنوان یک عادت
در این دیدگاه تعلل به عنوان یک عادت مطرح است. عادت ها در تعلل، کنترل بر رفتار را کاهش داده که در نهایت منجر به کاهش انتظار خودکار آمدی فرد می شود. با در نظر گرفتن تعلل به عنوان عادت، دشواری هایی در درمان کامل تعلل ایجاد می گردد. بنابراین، هدف رویکردهای درمانی مبتنی بر این دیدگاه، درمان نیست بلکه القاء سطح معینی از کنترل یا نگهداری رفتارهای تأخیری در یک نسبت طبیعی می باشد. در این روش، از مداخله هایی چون مدیریت تکلیف که بر تجدید ساختار محیط، آموزش رفتارهای سازگارانه افزایش مسئولیت پذیری فردی و استفاده از نفوذ اجتماعی تأکید دارد، استفاده می شود (شهنی ییلاق و همکاران، 1385).
2-1-3-7- اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی
در این دیدگاه تعلل به عنوان ضعف وجدان (با ویژگیهایی چون، بی ارادگی، نداشتن پشتکار، تنبیل، عدم توجه و ضعف قدرت طلبی) شناخته شده است. افراد تعللی احتمالاً ویژگی های افراد تکانشی را دارند (مک کان، جانسون و شور، 1993) اگر چه تعلل به عنوان وجه تمایزی در کتابچه آمار و تشخیص اختلالات روانی تجدید نظر شده چهار 56 (DSM-IV-R)، انجمن روانپزشکان آمریکا در نظر گرفته نشده است، اما تعلل مزمن به عنوان سطح پایین وجدانی بودن می تواند در این طبقه بندی جای گیرد.
در درمان رویکرد تعلل به عنوان اختلال شخصیتی انواع متفاوت روان درمانی ها برای هر بیمار بر مبنای سطح افراط، عملکرد بد و کمبود در نظر گرفته می شود. درمان های جدید بر جنبه های خاص اختلال، توجه داشته و فنون خاصی را با توجه به نوع مسئله و سطح واکنش بیمار انتخاب می نمایند. همچنین سایر روش های درمانی با توجه به هدفهای درمانی (درمان ساده رفتاری در مقابل درمان پیچیده عادتی)، عمق تجربه درمان بیمار (بررسی خودآگاه بیمار در مقابل ناخودآگاه بیمار) و درجه راهنمایی درمانگر (درمان مستقیم در مقابل غیرمستقیم) مورد استفاده قرار می گیرد (ساندرسن و کلارک، 1994؛ به نقل از سلامتی، 1385).
2-1-4- ویژگی های افراد اهمال کار

افراد اهمال کار دارای ویژگی های زیر هستند: (به نقل از درای دن و ننان، 2002) :
• به گونه افراطی انجام کارها را به تأخیر می اندازند. لذا کارها را تا زمانی نا مشخص در آینده به تأخیر می اندازند. تکیه کلام آنان در این زمینه این است بالاخره آن را انجام خواهم داد. مثل دانش آموزی که می گوید “بالاخره اگر من تصمیم بگیرم درس بخوانم می توانم موفق شوم”. کلمه بالاخره در جمله این دانش آموز معلوم نیست به چه زمانی در آینده مربوط می شود. فرد اهمال کار چون از سر طفره رفتن صحبت می کند به عنوان دروغگو نیز معرفی می شود.
• افراد اهمال کار از بیان اطلاعات درباره توانایی های خود اجتناب می کنند، لذا تکالیف سطح پایین را ترجیح می دهند.
• برآورد زمانی ضعیفی دارند، یعنی مدت زمانی که برای انجام یک تکلیف برآورد می کنند نادرست است.
• گرایش به گذشته دارند، بیشتر بر مبنای افکار و باورهای مربوط به گذشته عمل می کنند نه بر مبنای قصد و نظر خود در زمان حال.
• دارای عزت نفس پایین هستند.
• کمال پرست هستند.
• اهل رقابت نیستند.
• حالت خود فریبی دارند.
• دچار اضطراب و افسردگی هستند.
• اقدام به خود معلول سازی می کنند. یعنی وقتی می خواهند یک کار ضروری را در قالب یک ضرب العجل انجام دهند، برای این که کار اصلی را انجام ندهند وقت خود را برای کارهای غیر ضروری تلف می کنند.
• در زمینه تصمیم گیری مشکل دارند. یعنی تصمیم گیری در مورد انجام امور را به تأخیر می اندازند.
• متخصص در زمینه تلف کردن وقت هستند.
• لذت آنی را به لذت های درازمدت ترجیح می دهند.
• از کسانی که در مورد نحوه گذراندن وقت از آنان سؤال می پرسند ناراحت می شوند.
• حالت خود تردیدی دارند. به توانایی های خود شک دارند.
• اهل تلاش و سماجت نیستند.
• از موقعیت های سخت و چالش انگیز که دارای تقویت های درازمدت است اجتناب می کنند.
• والدین افراد اهمال کار نیز از چالش ها استقبال نمی کنند.
• برخی از تیپ های شخصیتی مثل کمال گرا به اهمال کاری گرایش دارند.
• سعی می کنند خود را از تجربه هیجان های نا خوشایند محافظت کنند.
• دارای حالت ناراحت هستند. یعنی در ظاهر نشان می دهد که به خاطر انجام ندادن امور بی خیال و راحت است، اما در درون ذهن خود به خاطر انجام ندادن امور ناراحت است.
• ترس از شکست دارد.
• به جای این که اهل عمل باشند، بیشتر فکر می کنند.
• اعتقادشان بر این است که تحت فشار بهترین کار را انجام می دهند. لذا اهل برنامه ریزی برای انجام بهتر کار نیستند، درست مانند دانشجویی که از ابتدا تا انتهای ترم درس نمی خواند و معتقد است یک هفته مانده به امتحان تلاش می کند و بهترین نتایج را می گیرد. در حالی که اگر همین دانشجو از ابتدای ترم به صورت برنامه ریزی شده درس بخواند عملکرد بالایی خواهد داشت.
• بیشتر وقت خود را روی تکالیف غیر ضروری صرف می کنند.
• از راهبردهای یادگیری غیر اثر بخش استفاده می کنند.
• دارای معدل پایین هستند.
• نسبت به تکالیف سخت متنفر هستند.
• از دلیل تراشی های دروغین استفاده می کنند.
• اقدام به سرقت ادبی می کنند.
• دارای افکار غیر منطقی هستند.
• حالت خود کارآمدی پایین دارند.
• کم حوصله و بی تحمل هستند.
• بدنی افتاده و وارفته دارند.
• در زمینه پاسخ به پیام های تلفنی، خرید هدایا، بلیط های ورزشی و خرید بلیط کنسرت های موسیقی اهمال کاری می کنند.
• یخچال را تا زمانی که کاملاً خالی نشود پر نمی کنند.
• خودشان تصمیم نمی گیرند بلکه اجازه می دهند دیگران برای آنها تصمیم بگیرند.
2-1-5- عوامل موثر در اهمال کاری
متون پژوهشی اهمال کاری را اختلال تلقی می کند نه محدودیت. اهمال کاری در بین دانشجویان رایج است و اغلب به عنوان یک عادت بد مطرح می شود، سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اهمال کاری به علت عوامل روانی یا عوامل جسمی و فیزیولوژیکی به وجود می آید؟
شواهد قانع کننده ای در مورد هر دو بعد وجود دارد.
الیس و کناس 1997 (به نقل از درای دن وننان، 2002)علل زیر را برای اهمال کاری مشخص می کنند:
1-اضطراب: اضطراب بر ادراک نمودن تهدید به عزت نفس در صورتی که فرد مشغول انجام تکلیفی اجتنابی باشد مبتنی است برای مثال فرض کنید می خواهید مقاله بنویسید ولی از این نکته می ترسید که ممکن است مقاله شما اجازه چاپ پیدا نکند، و معتقدید که چاپ نشدن مقاله نیز به معنی بی استعداد بودن شما است لذا از نوشتن مقاله طفره می روید. تمام روز در خانه بیکار می چرخید ولی مقاله مربوط به ترم تحصیلی را نمی توانید بنویسید زیرا می ترسید که مبادا مقاله شما نمره پایین بگیرد و این نمره پایین نیز به معنی بی سواد بودن شما تلقی گردد. اجتناب نمودن از چنین فعالیت هایی باعث می شود فرد در معرض اضطراب و پیامدهای ترسناک چنین اعمالی قرار نگیرد.
2- تحمل ناکامی پایین57 (کم طاقتی) (LET) : کم طاقتی به این اشاره می کند که فرد خود را ناتوان از تحمل ناکامی، کار سخت و ملال آور، احساسات ناخوشایند ادراک می کند بنابراین از تکالیف ناخوشایند اجتناب می کند یا وقتی تکلیفی را شروع کرد سریعاً رها می کند. هسته فلسفی تحمل ناکامی سطح پایین عبارت است از: نمی توانم این درد و ناراحتی را در آینده دوباره تحمل کنم. برای مثال شما می خواهید وزن خود را کاهش دهید تا بدنتان برازنده و متناسب گردد، اما تلاش لازم برای رسیدن به این هدف را خیلی برآورد می کنید بنابراین تلاش در راه رسیدن به اندام متناسب را به راحتی رها می کنید و نا متناسب باقی می مانید. تحمل ناکامی پایین فلسفه ای فریبنده است زیرا این فلسفه فرد را تشویق می کند از تکلیف یا موقعیت های نا خوشایند اجتناب کند، در حالی که اجتناب از چنین موقعیت هایی زندگی فرد را بیشتر دچار مشکل می سازد.
3- طغیان (سرکشی): سرکشی به عنوان روشی برای ابزار خشم نسبت به دیگران، از طریق به تأخیر انداختن تکالیف مهم استفاده می شود. فرد در برابر شخصی که به او می گوید چگونه رفتار کند یا چگونه عمل کند مقاومت نشان می دهد و سعی می کند پیشنهاد فرد پیشنهاد دهنده را رعایت نکند. فرض کنید که شریک شما می گوید مالیات را قبل از اتمام ضرب العجل باید پرداخت کنید، شما سعی می کنید در برابر این دستور سرکشی کنید و پرداخت مالیات را به تأخیر بیندازید. از چنین فردی ناراحت می شوید چون فکر می کنید به گونه ای با شما صحبت می کند که انگار با یک بچه صحبت می کند لذا عمداً سعی می کنید در موعد معین مالیات را پرداخت نکنید و عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر برای شما جریمه ای را به همراه دارد که خود شما نیز نمی خواهید. رئیس به کارمندش دستور می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد باورهای غیرمنطقی، تعلل ورزی، عزت نفس Next Entries پایان نامه درمورد تعلل ورزی، نظم جویی، تعلل ورزی تحصیلی