پایان نامه درمورد تحقیق و توسعه، مالکیت معنوی، ثبت اختراعات

دانلود پایان نامه ارشد

تقسيم می‌شود .
22
هزینه تحقیق و توسعه

23
ارتباط تکنولوژیک

24
قوانین حمایت از مالکیت معنوی
ميزان استقرار قوانين حمايت از مالكيت معنوي با شاخص‌های، حمايت و پشتيباني از تكنولوژي محصول بوسيله قانون ثبت اختراعات كشور، دستيابي رقبا به پتنت هاي محصول با هزينه هاي نسبتا پايين، عدم ثبت تكنولوژي محصول در كشور به سبب ترس از دستيابي يا يادگيري رقبا از تكنولوژي و تمايل به تجارت و داد و ستد مخفيانه، مورد ارزيابي قرار می‌گیرد .
25
عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی

عدم دسترسي به منابع تكنولوژي خارج از كشور به دليل تحریم‌های اقتصادي و عوامل سياسي، قانوني و اجرايي با ميزان دخالت دولت در عملكرد بازار، ميزان حمايت دولت از فعالیت‌های تحقيق و توسعه مشاركتي، ممانعت‌های قانوني براي R&D از جانب نهادهاي اجرايي و سوبسيدهاي كلي و متداول براي R&D مورد ارزيابي قرار می‌گیرد .
26
دانش مراکز تحقیقاتی خارج از سازمان
دانش خارجي مراكز تحقيقاتي شامل دسترسي به انتشارات و پايگاه هاي اطلاعاتي فني و تخصصي خارجي، شرايط براي همكاري بخش R&D با مراكز تحقيقاتي غير دانشگاهي، شرابط براي همكاري بخش R&D با مراكز تحقيقاتي دانشگاهي، سطح فني و تخصصي مراكز تحقيقاتي دانشگاهي می‌باشد .
27
نزدیکی به دیگر شرکت‌ها
نزدیکی شرکت‌های دارای صنعت مشابه از نظر مکانی به یکدیگر
28
سطح تکنولوژی رقبا

29
نزدیکی به موسسات تحقیقاتی
مجاورت منطقه اي با مراكز تحقيقاتي دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی در حوزه تکنولوژی
30
عدم اطمینان محیطی
تنازع با شاخص‌های : ميزان برخورد با فرصت‌ها و تصميمات ريسك آميز، تنوع و تعدد رقبا در محيط كه موجب می‌گردد مشتريان به عوايد ناچيز راضي می‌گردند، نوسانات سطح تقاضا براي محصولات، ميزان اجبار به تغيير استانداردهاي توليدي و ركود و صعود در كسب و كار مورد ارزيابي قرار می‌گیرد
31
اندازه بازار

32
شدت رقابت
شدت رقابت با تمركز رقابت، بر قيمت طراحي محصول، رقابت بي رحمانه در اين صنعت و ضربه زدن رقبا به يكديگر مورد ارزيابي قرار می‌گیرد.
33
دسترسی به منابع بیرونی
دسترسي به خار جی شامل تعامل و ارتباطات بنگاه با ساير شرکت‌ها همچون شرکت‌های تامين كننده، شرکت‌های مشتري، رقبا و ساير شرکت‌ها، مجاورت و نزديكي فاصله اي با ساير شرکت‌ها، سطح تكنولوژي رقبا و ساير شرکت‌ها می‌باشد .
34
کیفیت تکنولوژی خارجی
كيفيت منابع دانش خارجي با سطح تكنولوژيكي شرکت‌های تامين كننده، سطح تكنولوژيكي شرکت‌های مشتري، سطح فني و تخصصي مراكز تحقيقاتي غير دانشگاهي و پتانسيل براي تبادل اطلاعات در کنفرانس‌های خارجي مورد ارزيابي قرار می‌گیرد.
35
پیچیدگی محیطی

پيچيدگي محيطي با شاخص‌هایی همچون، ميزان تنوع خواسته هاي مشتريان در بازار و نيز ميزان تنوع سیستم‌های مختلف توليدي براي برآورده نمودن خواسته هاي مشتريان مورد ارزيابي قرار می‌گیرد.

جدول2-13 ابعاد اكتساب تكنولوژي و تحقيقات پيشين
بعد
پژوهشگر
استراتژی
فورد (1988)، سوان (2004)، بینس(2004)، کروکاوا (1997)
تکنولوژی / توانایی تکنولوژیکی
فورد (1988)، چو و یو (2000)، چیزا (2001)، کروکاوا (1997)، همل و همکاران، دودگسون (1992)، ستنسما و کورلی (2000)، هوانگ و تانگ (2008)، پون و مک فرسون (2005)، پیسانو (1990)
محیط
چو و یو (2000)، لووی و تیلور (1998)، چیزا (2001)، ستنسما و کورلی (2000)، عالرد و سوان (2004)، همرت (2004)، دادگسون (1992)
بازار
چو و یو (2000)، پیسانو (1990)، لووی و تیلور (1998)، عالرد و سوان (2004)، همل و همکاران (1989)، دادگسون (1992)
شرکت
چو و یو (2000)، لووی و تیلور (1998)

در اين پژوهش، معيارهاي اكتساب تكنولوژي در قالب 35 معیار شناسایی شده و همراه با توضيحات مربوطه در جدول (2-14) قابل مشاهده است. لازم به ذكر است توضيحات مربوطه از منابع مربوط به هر معيار استخراج شده است و تركيبي از تعاريف محققان می‌باشد.
جدول2-14 تعريف معيارهاي تاثيرگذار بر شيوه هاي اكتساب تكنولوژي

معیارها
تعاریف
1
ميزان آشنايي شركت با وضعيت بازار
ميزان آشنايي شركت با بازار كه در سه وضعيت جديد و ناشناخته، جديد و شناخته شده و پايه مورد ارزيابي قرار می‌گیرد.
2
میزان آشنایی شرکت با تکنولوژی مورد نیاز

ميزان آشنايي شركت با بازار كه در سه وضعيت جديد و ناشناخته، جديد و شناخته شده و پايه مورد ارزيابي قرار می‌گیرد.
3
وابستگی تکنولوژیکی
ميزان و نوع وابستگي اجزاي تكنولوژي به يكديگر
4
سهم بازار بالقوه
سهم بازار بالقوه به بازار دست نخورده اي كه براي محصولات تكنولوژي وجود دارد اشاره می‌نماید و به سطح سطح بزرگ، متوسط و كوچك تقسيم می‌گردد .
5
موقعیت تکنولوژیک

6
منابع و نیروی انسانی تحقیق و توسعه
ارتباطات پرسنل R&D با ساير شرکت‌ها و مراكز تحقيقاتي
سطح تحصيلات عمومي و مهارت‌های حرفه اي پرسنل R&D
ميزان انتقال و جابه جايي پرسنل R&D
7
تجربه شرکت در شیوه کسب دانش فنی
اين معيار بر اساس ميزان تناسب تجارب پيشين شركت در شيوه هاي اكتساب تكنولوژي با الگوهاي سازمان در انتخاب شيوه اكتساب می‌باشد و بر اساس تعداد و نوع اكتسابات تكنولوژيكي شركت بر اساس پايگاه داده هاي مربوطه مورد بررسي و ارزيابي قرار می‌گیرد و همچنین پيشينه سازمان در فعالیت‌های تحقيق و توسعه كه با تعداد پتنت هاي معرفي شده توسط سازمان قبل از اخذ تكنولوژي قابل ارزيابي و بررسي است
8
اندازه شرکت
اندازه شرکت به سه بخش كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم می‌شود كه با تعداد پرسنل مورد ارزيابي قرار می‌گیرد
9
برخورداری از دارایی‌های مکمل تکنولوژی
اين معيار با مواردي همچون، موجودي انبار تكنولوژي محصول، موجودي انبار تكنولوژي فرايند، مدرن بودن تجهيزات و دستگاه‌ها، منابع مالي، قابلیت‌های تحقيق و توسعه و قابليت بازاريابي مورد ارزيابي قرار می‌گیرد
10
فوریت دست یابی به تکنولوژی
محدوديت زماني در دستيابي هر چه سريعتر به تكنولوژي
11
متناسب با استراتژی کسب و کار
ميزان تطبيق شيوه اكتساب انتخابي بنگاه در جذب و بكارگيري تكنولوژي با استراتژي سازمان كلي سازمان در خصوص كسب و كار و تجارت
12
متناسب با استراتژی تکنولوژی
ميزان تطبيق شيوه اكتساب انتخابي بنگاه در جذب و بكارگيري تكنولوژي با استراتژي سازمان در خصوص تكنولوژي
13
ضرورت اکتساب

14
میزان یکپارچگی عمودی و افقی
ميزان و نحوه ارتباط سازمان با تامين كنندگان، مشتريان، رقبا و شركاء تجاري سازمان
15
اهمیت تکنولوژی برای یک شرکت

16
اثر رقابتی تکنولوژی

اثر رقابتي يا استراتژيك تكنولوژي به سه دسته تكنولوژي، ممتاز يا حياتي، پايه و بيروني تقسيم می‌گردد
17
کشش تغییر پذیری تکنولوژی تولید

كشش تغيير پذيري تكنولوژي توليد با شاخص‌های زير قابل ارزيابي است؛ سرعت تغيير پذيري تكنولوژي توليدي در اين صنعت، فراهم شدن فرصت‌های بزرگ در اين صنعت به سبب تغييرات تكنولوژي، بهبود هاي نسبتا اندك تكنولوژي توليدي در اين صنعت، بروز و ظهور ايده هاي بسياري در محصولات جديد از طريق بررسي شکاف‌های موجود در اين صنعت
18
پیچیدگی تکنولوژی

19
امکان بومی سازی تکنولوژی
قابليت تغيير و اصلاح تكنولوژي مناسب با الگوهاي فرهنگي و اجتماعي حاكم بر سازمان
20
امکان کپی برداری تقلید آسان
سهولت دستيابي به تكنولوژي از طريق كپي برداري و تقليد از تکنولوژی‌های مدرن
21
چرخه عمر تکنولوژی
چرخه حيات تكنولوژي به چهار مرحله، پيدايش، رشد، بلوغ و افول و تكنولوژي تقسيم می‌شود .
22
هزینه تحقیق و توسعه

23
ارتباط تکنولوژیک

24
قوانین حمایت از مالکیت معنوی
ميزان استقرار قوانين حمايت از مالكيت معنوي با شاخص‌های، حمايت و پشتيباني از تكنولوژي محصول بوسيله قانون ثبت اختراعات كشور، دستيابي رقبا به پتنت هاي محصول با هزينه هاي نسبتا پايين، عدم ثبت تكنولوژي محصول در كشور به سبب ترس از دستيابي يا يادگيري رقبا از تكنولوژي و تمايل به تجارت و داد و ستد مخفيانه، مورد ارزيابي قرار می‌گیرد .
25
عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی

عدم دسترسي به منابع تكنولوژي خارج از كشور به دليل تحریم‌های اقتصادي و عوامل سياسي، قانوني و اجرايي با ميزان دخالت دولت در عملكرد بازار، ميزان حمايت دولت از فعالیت‌های تحقيق و توسعه مشاركتي، ممانعت‌های قانوني براي R&D از جانب نهادهاي اجرايي و سوبسيدهاي كلي و متداول براي R&D مورد ارزيابي قرار می‌گیرد .
26
دانش مراکز تحقیقاتی خارج از سازمان
دانش خارجي مراكز تحقيقاتي شامل دسترسي به انتشارات و پايگاه هاي اطلاعاتي فني و تخصصي خارجي، شرايط براي همكاري بخش R&D با مراكز تحقيقاتي غير دانشگاهي، شرابط براي همكاري بخش R&D با مراكز تحقيقاتي دانشگاهي، سطح فني و تخصصي مراكز تحقيقاتي دانشگاهي می‌باشد .
27
نزدیکی به دیگر شرکت‌ها

نزدیکی شرکت‌های دارای صنعت مشابه از نظر مکانی به یکدیگر
28
سطح تکنولوژی رقبا

29
نزدیکی به موسسات تحقیقاتی
مجاورت منطقه اي با مراكز تحقيقاتي دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی در حوزه تکنولوژی
30
عدم اطمینان محیطی
تنازع با شاخص‌های : ميزان برخورد با فرصت‌ها و تصميمات ريسك آميز، تنوع و تعدد رقبا در محيط كه موجب می‌گردد مشتريان به عوايد ناچيز راضي می‌گردند، نوسانات سطح تقاضا براي محصولات، ميزان اجبار به تغيير استانداردهاي توليدي و ركود و صعود در كسب و كار مورد ارزيابي قرار می‌گیرد
31
اندازه بازار

32
شدت رقابت
شدت رقابت با تمركز رقابت، بر قيمت طراحي محصول، رقابت بي رحمانه در اين صنعت و ضربه زدن رقبا به يكديگر مورد ارزيابي قرار می‌گیرد.
33
دسترسی به منابع بیرونی
دسترسي به خار جی شامل تعامل و ارتباطات بنگاه با ساير شرکت‌ها همچون شرکت‌های تامين كننده، شرکت‌های مشتري، رقبا و ساير شرکت‌ها، مجاورت و نزديكي فاصله اي با ساير شرکت‌ها، سطح تكنولوژي رقبا و ساير شرکت‌ها می‌باشد .
34
کیفیت تکنولوژی خارجی
كيفيت منابع دانش خارجي با سطح تكنولوژيكي شرکت‌های تامين كننده، سطح تكنولوژيكي شرکت‌های مشتري، سطح فني و تخصصي مراكز تحقيقاتي غير دانشگاهي و پتانسيل براي تبادل اطلاعات در کنفرانس‌های خارجي مورد ارزيابي قرار می‌گیرد .
35
پیچیدگی محیطی

پيچيدگي محيطي با شاخص‌هایی همچون، ميزان تنوع خواسته هاي مشتريان در بازار و نيز ميزان تنوع سیستم‌های مختلف توليدي براي برآورده نمودن خواسته هاي مشتريان مورد ارزيابي قرار می‌گیرد

نتيجه گيري
در اين فصل پس از بيان مفهوم تكنولوژي و مباحث مرتبط با آن، به تعريف اكتساب تكنولوژي كه هدف اصلي اين پژوهش بوده است پرداخته‌ایم. با مطالعه تحقيقات مرتبط و بررسي مدلهاي اكتساب تكنولوژي، معيارهاي موثر بر اكتساب تكنولوژي شناسايي شدند.

فصل سوّم
روش تحقیق

3-1-مقدمه
تحقیق را می‌توان تلاش منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله خاص که به یک راه حل نیاز دارد، توصیف کرد و مستلزم یک رشته فعالیت‌هایی است که به درستی اندیشیده شده‌اند و به دقت مورد اجرا در می‌آیند و در نهایت این امکان را برای ما فراهم می‌آورند که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید( سکاران، 2000)
در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده، جامعه آماری، روش و ابزار گرد آوری داده‌ها، روش تجزیه تحلیل داده‌ها و در نهایت مراحل تحقیق پرداخته می‌شود.
3-2-روش تحقیق
نوع روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی می‌باشد زیرا به دنبال توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به عبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود.
روش تحقیق از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. تحقیق توصیفی مجموعه ای از روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‎گیری باشد(سرمد و همکاران،1389)
با مطالعه ادبیات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، چرخه عمر، چند شاخصه Next Entries پایان نامه درمورد تحلیل شبکه، سلسله مراتب، تکنیک DEMATEL