پایان نامه درمورد تحقیق و توسعه، صنعت دارو، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

تركيب روشهاي دلفي فازي، DEMATEL و ANP مدل مناسبي را براي انتخاب تكنولوژي، با توجه به آينده نگري اقتصادي و صنعتي ارائه نموده است. در اين پژوهش فرآيند انتخاب تكنولوژي شامل دو بخش می‌باشد:
ساختن مدل تكنولوژي با توجه به عوامل اقتصادي و صنعتي (كاوش معيار انتخاب تكنولوژي، شناسايي معيارهاي مهم با دلفي فازي، ساختن مدل انتخاب تكنولوژي با DEMATEL و ANP.
شناسايي زمينه هاي مهن تكنولوژي (جستجوي اختراعات ثبت شده صنعت، ايجاد گروههاي تكنولوژي يا آلترناتيوها بوسيله PCA، بدست آوردن گزينه هاي انتخاب تكنولوژي) همچنين اين پژوهش شامل سه معيار می‌باشد كه هر كدام از چند زير معيار تشكيل شده‌اند. معيار شايستگي تكنولوژيكي شامل زير معيارهاي پيشرفته بودن تكنولوژي، نوآوري تكنولوژي،‌كليد تكنولوژي، مالكيت تكنولوژي، عمومي بودن تكنولوژي و ارتباطات تكنولوژيكي، معيار اثرات كسب و كار شامل زير معيارهاي بازگشت بالقوه سرمايه، اثر سهم بازار موجود، پتانسيل بازار جديد و زمان صحيح براي تكنولوژي و معيار پتانسيل توسعه تكنولوژي و معيار توسعه تكنولوژي شامل زير معيارهاي در دسترس بودن منابع فني، پشتيباني تجهيزات و فرصت موفقيت فني و در نهايت معيار ريسك شامل زير معيار ريسك تجاري، ريسك فني، مشكلات فني می‌باشد. كه پس از بكارگيري فن دلفي 5 زير معيار حذف شده و در نهايت با بكارگيري تكنيكهاي ANPو DEMATEL بهترين تكنولوژي تحت شرايط مختلف انتخاب شده است.
(2010) لی و همکاران طي پژوهشي به بررسي امكان بكارگيري يك چارچوب جامع براي ارزيابي و انتخاب تجهيزات مدرن در انتقال تكنولوژي پرداخته است. متغيرهاي ثابت در اين پژوهش 5 معيار شامل، مديريت و اجرا، كيفيت تجهيزات، تكنولوژي توليد، سطح خدمات و هزينه و 31 زيرمعيار مرتبط می‌باشد. و متغير وابسته در اين پژوهش 2 شركت تامين كننده C و N می‌باشد، كه ميزان بهره مندي اين شرکت‌ها از معيارهاي فوق و در نتيجه انتخاب شركت مناسب مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش از روش دلفي فازي66 به منظور انتخاب مهم‌ترین فاكتورهاي موثر بر انتقال تكنولوژي در تجهيزات مدرن استفاده شده است. سپس تكنيك مدل يابي ساختاري تفسيري67 به منظور تعيين روابط متقابل ميان فاكتورهاي موثر بكار گرفته شده است. در نهايت يك مدل فرايند تجزيه و تحليل شبكه اي فازي با هدف ارزيابي عملكرد تامين كنندگان تجهيزات در انتقال تكنولوژي ايجاد گرديده است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه بهره برداري موثر و كارا از تجهيزات فقط در صورتي امكان پذير می‌باشد كه بخش خريد شركت كاملاً از تجهيزات اطلاع داشته باشد و با آن آشنا باشد كه اين امر با انتقال تكنولوژي، مديريت دانش و ارتباطات خريدار و فروشنده مرتبط می‌باشد. ارزيابي كلي و جامعي از فاكتورهاي شناسايي شده در اين مقاله در انتقال تكنولوژي و نيز بهبود يك انتقال تكنولوژي خوب بكار گرفته شود. همچنين تامين كنندگان تجهيزات می‌توانند با بهره گيري از نتايج اين پژوهش، اطلاعات مفيدي را در خصوص درك آنچه كه خريدار در اكتساب تكنولوژي برآن تمركز می‌نماید فراهم آورد. و در نهايت با استفاده از چارچوب جامعي كه در اين پژوهش ارائه گرديده است، در ارزيابي شركت از عملكرد تامين كنندگان در خصوص تصميمات خريد آتي بهره جويد.
(2004). همرت طي تحقيقي با عنوان تاثير عوامل نهادي بر عملكرد اكتساب تكنولوژي شرکت‌های داراي تكنولوژي پيشرفته در كشورهاي آلمان و ژاپن به تعيين تفاوت‌های عمومي در ميزان اهميت نسبي فاكتورهاي متفاوت نهادي بر عملكرد اكتساب تكنولوژي شرکت‌ها و نيز شناسايي تفاوت‌های ميان كشورهاي مختلف و نيز ميان صنايع خاص در خصوص اهميت فاكتور هاي نهادي پرداخته است. براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه استفاده گرديد و به منظور ارزيابي بين المللي 2 كشور ژاپن و آلمان و به منظور ارزيابي ميان صنايع، 2 صنعت داروسازي و نيمه هادی‌ها مورد سنجش قرار گرفتند. از تحليل رگرسيون خطي براي سنجش تاثير عوامل نهادي بر داده‌ها و فرايند اكتساب تكنولوژي و نيز خروجي عملكرد اكتساب تكنولوژي و از تحليل عاملي براي سنجش عملكرد اكتساب تكنولوژي استفاده شده است. براساس نتايج اين پژوهش يافته هاي تجربي كه از كشورهاي خاصي حاصل گرديده به راحتي قابل انتقال به ساير كشورها نيست. اين پژوهش در شرکت‌های داراي تكنولوژي پيشرفته در مقياس بزرگ صورت گرفته است، پس زمينه و سطح تكنولوژي شركت نيز بر فاكتورهاي موثر، اثرگذار است و متعاقب آن عملكرد اكتساب تكنولوژي تحت تاثير قرار می‌گیرد. با توجه به شرکت‌های مورد بررسي در اين تحقيق پيشنهاد می‌گردد كه به منظور حمايت از تلاش‌های تحقيق و توسعه و اكتساب تكنولوژي، سیاست‌های علم و تكنولوژي می‌بایستی به سمت اقدامات غيرمستقيم همچون ايجاد شرايط عالي در تحصيلات تكميلي در مراكز تحقيقاتي عمومي و دانشگاه‌ها تا اقدامات مستقيمي همچون سوبسيد دهي به تحقيق و توسعه در شرکت‌ها سوق پيدا كند.
با وجود تعداد پژوهش‌های صورت گرفته در اين زمينه در ساير كشورها، تاكنون با وجود نياز مبرم به ارائه چنين الگويي در كشورمان، تحقيق شايان توجهي در اين زمينه صورت نپذيرفته است.
در پايان اين بخش، پيشينه تحقيق را به صورت جدول صفحه بعد خلاصه نموده‌ایم تا ضرورت انجام تحقيق بهتر نشان داده شود:
جدول2-10 ‌دسته بندي تحقيقات پيشين (خارجي)
پژوهشگر
(سال)
هدف تحقیق
متغیر های تحقیق
روش تحلیل داده‌ها
جامعه تحقیق
لی و همکاران (2008)
انتخاب شيوه مناسب اكتساب تكنولوژي
ادغام، صدور مجوز، سرمايه گذاري مشترك، تحقيق و توسعه مشترك، قرارداد تحقيق و توسعه، ائتلاف، كنسرسيومف برون سپاري و تحقيق و توسعه داخلي
تكنيك ANP
شركت نرم افزاري بزرگ در سئول كره جنوبي
داعیم و کوکوغلو (2008)
كاوش شيوه هاي اكتساب تكنولوژي
حمايت مالي از تحقيقات دانشگاهي، كنسرسوم شركت تحقيقات صنعت و دانشگاه، حمايت از تحصيلات تكميلي كارمندان، دانشكده هاي تخصصي، مراكز تحقيق و توسعه خارجي، مشاوران، بهبود و توسعه تكنولوژي داخلي، توافق نامه هاي حق امتياز، فروشندگان، تامين كنندگان، نشست‌های فني، ژورنال‌های فني، مشاركت در قراردادهاي علامت تجاري، خريد تكنولوژي موجود
تجزيه و تحليل آماري توصيفي
شرکت‌های فعال در حوزه الكترونيك ايالت ارگان، صنايهع فعال در حوزه الكترونيك، منسوجات و ساير صنايع توليد در تركيه و 1987 شركت فعال در زمينه توليدات لوازم الكترونيك در آمريكا
تسای و تانگ (2008)
تعيين فاكتورهاي موثر بر انتخاب شيوه اكتساب تكنولوژي
قابليت تكنولوژي، اندازه شركت، ارتباط تكنولويكي
تجزيه و تحليل چند عاملي
سه كشور آسيايي ژاپن، كره و تايوان كه جزء ده كشور برتر حوزه الكترونيك در سطح جهاني می‌باشند
تسای و وانگ (2007)
تاثير اكتساب تكنولوژي خارجي بر عملكرد شركت
عملکرد شرکت، تلاش‌های تحقیق و توسعه داخلی، اکتساب خارجی
روش تجزيه و تحليل حداقل مربعات متغيير مجازي
341 شركت توليد كننده لوازم الكتريكي در تايوان
شن و همکاران (2011)
ارائه مدل مناسب براي انتخاب تكنولوژي ديود ساتع كننده نور ارگانيك (تايوان)
شایستگی تکنولوژیکی/ اثرات کسب و کار/ پتانسیل توسعه تکنولوژی/ ریسک و انواع تکنولوژی موجود در صنعت مورد نظر
DEMATEL, PCA , ANP
متخصصين آشنا به تحقيق و توسعه و تكنولوژي صنعت مورد نظر
چو و یو (2000)
شناسايي عوامل موثر و اثراتشان در انتخاب روش اكتساب تكنولوژي
تحقیق و توسعه داخلی/ تحقیق و توسعه مشارکتی/ خرید تکنولوژی/ عوامل درون سازمانی، خارجی و عوامل مرتبط و خاص تکنولوژی
ANOVA MANOVA
شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت مخابرات کره
پارک . قائو (2011)
شناسايي عوامل موثر و ميزان مشاركت شركتهاي خارجي در اكتساب توانایی‌های تكنولوژيكي از آن‌ها توسط شركتهاي كوچك و متوسط محلي هنگام اكتساب تكنولوژي
منابع خاص شرکت در اکتساب دانش/ اعتماد و سازگاری سازمانی/ پشتیبانی مشارکتی توسط انتقال دهنده دانش/ قابلیت تکنولوژیکی آموخته از شرکت‌های خارجی
پرسشنامه طيف ليكرت و تحليل چند عاملي
شركتهاي كره اي مشاركت كننده در سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه شركاي تجاري آن‌ها شركتهاي اروپايي، آمريكايي و ژاپني بوده‌اند
لی و همکاران (2010)
بررسي امكان بكارگيري يك چارچوب جامع براي ارزيابي و انتخاب تجهيزات مدرن در انتقال تكنولوژي
مدیریت و اجرا، کیفیت تجهیزات، تکنولوژی تولید، سطح خدمات و هزینه/ دو شرکت تامین کننده تکنولوژی مورد نظر
دلفي فازي/ مدل يابي ساختاري تفسيري / ANP فازي
مطالعه موردي در صنعت TFT – LCD ( خبرگان اين صنعت)
همرت (2004)
تعيين تفاوت‌های عمومي در ميزان اهميت نسبي فاكتورهاي متفاوت نهادي بر عملكرد اكتساب تكنولوژي شرکت‌ها و كشورهاي مختلف
پس زمینه و سطح تکنولوژی شرکت/ عملکرد اکتساب تکنولوژی
رگرسيون خطي و تحليل عاملي
كشور ژاپن و آلمان و دو صنعت داروسازي و نيمه هادی‌ها

در اين رابطه در داخل كشور تحت اين عنوان تحقيقي صورت نگرفته است و ليكن در خصوص انتقال تكنولوژي و نيز تكنيك ANP و موضوع‌های مرتبط پايان نامه‌هایی در كشور انجام شده است كه به بررسي چندين مورد از آن‌ها با توجه به دسترس بودن و مرتبط‌تر بودن موضوع می‌پردازیم:
نامدار زنگنه (1387)، عوامل مهم در جذب و توسعه موفق تكنولوژي را در گروهي از بنگاه هاي ايراني كه داراي ماهيت تكنولوژي مشابه می‌باشند، شناسايي كرده و اهميت اين عوامل را بر موفقيت پروژه هاي انتقال تكنولوژي محاسبه كرده است. در اين تحقيق پس از استخراج عوامل مهم از ادبيات موضوع و استخراج مدل مفهومي اوليه، مصاحبه اي با محققان انتقال تكنولوژي در كشور صورت پذيرفته و مدل اوليه با شرايط بنگاه هاي ايراني سازگار گرديده است. با توجه به اينكه اين پژوهش در بنگاه هاي توليد كننده تجهيزات برق انجام شده، در نهايت مدل مفهومي سازگار با شرايط اين بنگاه‌ها ارائه شده است. در اين تحقيق، عوامل موثر بر موفقيت يا اثر بخشي پروژه هاي انتقال تكنولوژي در بنگاه هاي توليد كننده تجهيزات برق در پنج دسته ارائه شده كه پس از بررسي آن‌ها با روش مدلهاي معادلات ساختاري اثر بخشي آنها به اين ترتيب از بيشترين به كمترين شناسايي شده است: استراتژي تكنولوژي، توانمندي تكنولوژيك، توانمند سازماني، توانمندي شبكه اي و عوامل محيطي.
رمضاني( 1387)، به منظور شناسايي و اولويت بندي روشهاي مختلف سرمايه گذاري به منظور انتقال تكنولوژي خارجي در صنايع پالايش نفت، با مطالعه روشهاي مختلف سرمايه گذاري خارجي و عوامل موثر بر اولويت بندي اين روشها به بررسي دیدگاه‌ها و نگرش‌های 26 نفر از مديران و كارشناسان آشنا به مسائل سرمايه گذاري خارجي در صنايع پالايش نفت كشور پرداخته است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزارهاي SPSS و Excel و آزمون‌ها و تکنیک‌هایی از قبيل آزمون T Student، تکنیک‌های آنتروپي و TOPSIS استفاده نموده است. نتايج حاصله از تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده نشان می‌دهد كه از ميان روشهاي مختلف سرمايه گذاري خارجي در طرحهاي احداث و توسعه پالايشگاههاي نفتي كشور، روش BOT نسبت به ساير روش‌ها در بالاترين اولويت و روش تاسيس شركت فرعي با مالكيت صد در صد خارجي در پایین‌ترین اولويت قرار دارد.
اكبري (1385)، در تحليل انتقال فناوري ساخت و توليد نانوتيوبهاي كربني به ايران، پس از بررسي انواع نانوتيوب ها و روش‌های مختلف توليد آن بهترين روش توليد را براي ايران انتخاب و توسط تكنيك تصميم گيري چند معياره AHP مدلي را براي انتقال تكنولوژي پيشنهاد داده و در نهايت پياده سازي اين مدل در انتقال تكنولوژي نانوتيوب هاي كربني به كشور را بررسي می‌کند.
طباطبائيان (1379)، مدلي به منظور انتخاب پروژه هاي انتقال تكنولوژي مناسب‌تر از بين گروهي از پروژه هاي بالقوه و با توجه به امكانات بودجه اي و غيره طراحي كرده است. اين مدل داراي سه مرحله می‌باشد. در مرحله اول با استفاده از نظر خبرگان به كمك محدوديتهاي بحراني پروژه هائي كه داراي شرايط مناسب نيستند از دور محاسبات خارج می‌شوند. در مرحله دوم به كمك فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اندازه شركت، صنعت و دانشگاه، صنعت پتروشیمی Next Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، چرخه عمر، چند شاخصه