پایان نامه درمورد تجزیه واریانس، ریشه واحد، بازده دارایی، تصحیح خطای برداری

دانلود پایان نامه ارشد

یافته‌های تحقیق

با توجه به نتایج تجزیه واریانس بازده سکه در مقابل تورم انتظاری در جدول 4-22 می‌توان بیان کرد که در دوره‌ی اول بیش از 95 درصد تغییرات بازده طلا توسط خود این متغیر ایجاد می‌شود و تورم انتظاری سهم چندانی ندارد. این سهم به تدریج افزایش یافته و به 61/10 درصد در دوره‌ی دهم رسیده است.

جدول 4-22: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم انتظاری
LOIL
LM
LGDP
LEX
LHP
LTEPIX
LCPIF
LCOIN
S.E.
period
0
0
0
0
1.716374
2.316393
0.257751
95.70948
0.101454
1
0.030603
0.016054
1.698624
0.919771
3.053059
2.964493
0.84866
90.46873
0.165591
2
0.355537
0.307674
2.788679
1.820929
3.345242
3.443385
2.818423
85.12013
0.221871
3
0.382771
1.448754
2.520709
3.013691
3.229599
3.218735
4.42389
81.76185
0.269995
4
0.48852
2.806318
2.211929
3.754257
3.152382
2.933934
5.489382
79.16328
0.307702
5
0.816867
3.926458
2.023199
4.671568
3.259162
2.65573
6.884538
75.76248
0.339678
6
0.893701
4.590508
2.144505
5.75819
3.385586
2.873248
8.351417
72.00284
0.366716
7
0.899271
5.141695
2.064966
6.801437
3.380478
3.312826
9.464895
68.93443
0.391178
8
1.019849
5.768745
2.016175
7.713051
3.30519
3.765318
10.1053
66.30637
0.412132
9
1.202045
6.443888
1.942624
8.426536
3.213392
4.272034
10.61131
63.88817
0.430261
10
1.246854
7.038937
1.911026
8.959775
3.100402
4.758351
11.06764
61.91702
0.444597
11
1.249516
7.682304
1.862761
9.314804
3.026451
4.976046
11.26394
60.62418
0.455471
12
1.312412
8.528263
2.010906
9.416828
3.021988
4.923842
11.20702
59.57874
0.462724
13
1.394192
9.504879
2.018874
9.358722
3.024444
4.774761
11.13007
58.79406
0.467398
14
1.387162
10.42155
1.950194
9.22356
3.034359
4.596663
11.10698
58.27953
0.470265
15
1.353494
11.38808
1.970916
9.043482
3.096626
4.461531
11.02522
57.66065
0.472166
16
1.351478
12.53555
2.173346
8.811419
3.160409
4.483181
10.87318
56.61143
0.473459
17
1.366065
13.77865
2.203408
8.585357
3.160609
4.634101
10.81824
55.45357
0.474541
18
1.338682
14.92792
2.145822
8.39295
3.125122
4.842692
10.90905
54.31775
0.475617
19
1.301797
16.04446
2.148872
8.222262
3.087434
5.177886
10.99554
53.02175
0.476781
20
مأخذ: یافته‌های تحقیق
در مقایسه تجزیه واریانس دو مدل بازده سکه می‌توان فهمید که تورم در کوتاه‌مدت و میان مدت سهم بالاتری در توضیح تغییرات بازده سکه داشته است.
در جدول 4-23 که مربوط به تجزیه واریانس بازده دلار در مدل تورم کل است، مشاهده می‌شود که در دوره‌ی اول 89/53 درصد توضیح‌دهندگی بازده دلار مربوط به خود این متغیر است و 96/31 درصد توسط تورم توضیح داده می‌شود. این مقدار نشان می‌دهد که تورم در دوره‌ی اول یکباره سهم بالایی را در تغییرات بازده دلار نشان داده است، این سهم به تدریج در طول زمان افزایش (تا دوره‌ی پنچم) و سپس کاهش یافته است.

جدول 4-23: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم
LOIL
LM
LGDP
LCOIN
LHP
LTEPIX
LCPI
LEX
S.E.
period
0
0
0
13.80146
0.217611
0.121325
31.96318
53.89642
0.099317
1
0.131317
0.007426
0.142336
35.18312
0.095199
0.053185
39.40133
24.98608
0.161016
2
0.892443
0.256431
0.626917
37.0131
0.224229
0.295106
40.03067
20.66111
0.213519
3
1.847572
0.308519
0.790925
37.99788
0.222595
0.56911
40.62134
17.64205
0.258806
4
3.881248
0.640436
0.772705
37.93456
0.245202
0.966451
40.63256
14.92684
0.29495
5
4.643012
0.983879
1.209481
38.14236
0.270758
1.254775
40.3358
13.15994
0.325967
6
5.634315
1.506568
1.599265
37.65849
0.248143
1.798713
39.53843
12.01608
0.351034
7
6.884623
1.630966
2.058301
36.56644
0.233733
2.07088
39.14276
11.4123
0.372831
8
7.759595
1.735385
2.030933
35.61086
0.252271
2.380912
39.18726
11.04279
0.391118
9
8.43882
1.693284
2.169888
34.74138
0.296807
2.811197
39.08454
10.76409
0.407056
10
9.105284
1.67977
2.307312
33.78632
0.36387
3.44571
38.89706
10.41467
0.420236
11
9.636491
1.63769
2.43249
32.96384
0.440325
4.109067
38.64621
10.13388
0.431049
12
9.970253
1.61449
2.377908
32.24656
0.538472
4.908803
38.4775
9.866018
0.439191
13
10.17724
1.57521
2.399161
31.63324
0.624417
5.708157
38.24954
9.633039
0.445323
14
10.34912
1.552156
2.438369
31.01944
0.684663
6.616604
37.93106
9.408591
0.449729
15
10.48831
1.526894
2.484804
30.51081
0.731063
7.417259
37.60517
9.235696
0.453014
16
10.5648
1.514568
2.447212
30.08978
0.779696
8.150168
37.35918
9.094601
0.455279
17
10.59995
1.496119
2.451151
29.76702
0.815017
8.74546
37.13275
8.992526
0.456956
18
10.63696
1.483098
2.472846
29.47196
0.836472
9.310223
36.88696
8.901478
0.458231
19
10.67636
1.471886
2.495094
29.25032
0.85391
9.728449
36.67374
8.85024
0.459323
20
مأخذ: یافته‌های تحقیق

تجزیه واریانس بازده دلار در مقابل تورم انتظاری گزارش شده در جدول 4-24 نشان می‌دهد که در دوره اول 88/58 درصد تغییرات بازده دلار مربوط به خود این متغیر است و تورم انتظاری 33/3 درصد از این تغییرات سهم می‌برد. اما سهم تورم انتظاری از دوره‌ی دوم کاهش و مقدار ناچیزی می‌شود و مجدداٌ از دوره‌ی هفتم افزایش می‌یابد به طوری که در دوره‌ی بیستم این سهم به 09/2 می‌رسد.

جدول 4-24: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم انتظاری
LOIL
LM
LGDP
LCOIN
LHP
LTEPIX
LCPIF
LEX
S.E.
period
0
0
0
32.89702
4.405201
0.495295
3.331893
58.87059
0.101454
1
0.17132
0.127374
0.233286
59.16185
5.956453
0.322627
1.642685
32.3844
0.165591
2
0.188012
1.414095
1.262683
60.59816
7.101192
0.283367
1.3791
27.7734
0.221871
3
0.212462
1.762457
1.536021
63.52943
7.922354
0.288526
1.124181
23.62457
0.269995
4
0.37128
2.763627
1.482787
65.03347
8.623034
0.600744
1.110702
20.01436
0.307702
5
0.330809
3.435758
1.765455
65.82274
9.341595
0.783601
1.072819
17.44722
0.339678
6
0.329966
4.280169
2.057979
65.16613
9.935156
1.443792
1.079236
15.70757
0.366716
7
0.372919
4.780564
2.435489
64.27333
10.22264
2.03787
1.16291
14.71427
0.391178
8
0.380269
5.226149
2.384965
63.50068
10.3489
2.768759
1.33502
14.05526
0.412132
9
0.370771
5.401761
2.454172
62.69302
10.39307
3.539663
1.513374
13.63417
0.430261
10
0.373651
5.616552
2.520043
61.60394
10.36762
4.569833
1.640029
13.30834
0.444597
11
0.38402
5.719363
2.591295
60.6932
10.28739
5.505088
1.742359
13.07729
0.455471
12
0.382489
5.828302
2.551719
59.86079
10.17424
6.392795
1.872218
12.93745
0.462724
13
0.378778
5.851786
2.542581
59.25159
10.08761
7.086427
1.962912
12.83831
0.467398
14
0.375403
5.904842
2.543259
58.62382
9.997401
7.773982
2.004229
12.77706
0.470265
15
0.374899
5.919839
2.555012
58.22753
9.932248
8.241733
2.031391
12.71735
0.472166
16
0.372958
5.93334
2.551187
57.92948
9.880796
8.560547
2.071323
12.70037
0.473459
17
0.376832
5.922579
2.545396
57.79079
9.855828
8.729339
2.094996
12.68424
0.474541
18
0.376405
5.914526
2.544254
57.69231
9.833769
8.863237
2.099236
12.67627
0.475617
19
0.37608
5.909126
2.546062
57.66904
9.824327
8.913095
2.099526
12.66275
0.476781
20
مأخذ: یافته‌های تحقیق
بنابراین با توجه به نتایج تجزیه واریانس بازده دلار در مدل‌های تورم و تورم انتظاری، سهم تورم در کوتاه مدت در تغییرات بازده دلار بیشتر از تورم انتظاری است.
جمع‌بندی
برای بررسی قابلیت پوشش دارایی‌ها در مقابل تورم و تورم انتظاری و آزمون فرضیه‌ها، در این فصل ابتدا به معرفی مدل مورد استفاده و متغیرها پرداخته شد. سپس براساس الگوی مورد استفاده در این پژوهش (VAR) ابتدا درجه هم‌جمعی متغیرها با استفاده از آزمون‌‌ ریشه واحد تعیین شد که در این‌جا با توجه به فصلی بودن داده‌های مورد استفاده از آزمون ریشه واحد فصلی بهره برده شد که نتایج آن نشان داد که تمام متغیرها به جزء تولید ناخالص داخلی دارای ریشه واحد غیر فصلی هستند. در نهایت با استفاده از فیلترهای مناسب هر متغیر درجه هم‌جمعی تمام متغیرها یک به دست آمد. در مرحله‌ی بعدی تعداد وقفه‌ی بهینه برای دو مدل با تورم و تورم انتظاری تعیین و با استفاده از آزمون یوهانسون الگو و تعداد بردارهای هم‌انباشتگی مشخص شد و در نهایت روابط بلندمدت بین بازده دارایی‌ها و متغیرهای مدل از طریق الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شد. به این صورت که برای هر دارایی دو بردار بلندمدت مربوط به رابطه‌ی آن با تورم و تورم انتظاری حاصل گردید. در ادامه همچنین پویایی‌های کوتاه‌مدت مدل‌ها از طریق بررسی توابع عکس‌العمل و تجزیه واریانس صورت گرفت.
در نهایت نتایج مربوط به روابط بلندمدت دارایی‌ها نشان داد که بازده سهام، مسکن و سکه طلا قابلیت پوشش تورم و تورم انتظاری را دارا هستند. البته بازده مسکن قادر به پوشش جزئی در مقابل تورم است. همچنین نتایج نشان داد که بازده دلار قادر به پوشش دادن تورم و تورم انتظاری در بلندمدت نخواهد بود.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تصمیم گیري در خصوص چگونگی سرمایه‌گذاري وجوه حاصل از درآمد، همواره یکی از چالش‌هاي مهم پیشِ روي همه‌ي اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه‌هاي مالی- اقتصادي است. در شرایط وجود تورم بالا و انتظار تورم بالاتر در آینده، این چالش برای سرمایه‌گذاران، مدیران، بنگاه‌ها و خانوارها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چراکه تورم، به عنوان یکی از شاخص‌های بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان، همواره سبب بروز مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد می‌شود. یکی از اثرات تورم، آسیب‌رسانی به قشر بازنشسته و افرادی است که درآمد ثابت دارند. با افزایش قیمت‌ها این دسته از مصرف‌کنندگان، قدرت خرید گذشته را نسبت به آینده از دست می‌دهند. همچنین مدیران و بنگاه‌هایی که تعهداتشان در آینده به تورم بستگی دارد، همچون شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی. این دسته از افراد نیازمندند که درآمدهای امروز خود را در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که پوشش ریسک تورم آینده را داشته باشد و قیمت و بازده آن‌ها به گونه‌ای همراه با تورم تغییر کند که در نهایت ثروت و قدرت خرید آن‌ها بدون تغیر و حتی افزایش یابد. در نتیجه بسیاری از آن‌ها علاقه‌مند به دانستن میزان تأثیر تورم و انتظارات تورمی بر بازده دارایی‌ها هستند. با توجه به عدم توافق محققان بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بازده سهام، بازده دارایی، درآمدهای نفتی، رگرسیون Next Entries پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، شاخص قیمت