پایان نامه درمورد تجزیه واریانس، بازده سهام، تأثیرپذیری

دانلود پایان نامه ارشد

انتظاری
LOIL
LM
LGDP
LEX
LCOIN
LHP
LCPIF
LTEPIX
S.E.
period
0
0
0
0
0
0
0
100
0.101454
1
0.044446
4.439902
0.252742
1.400678
0.142789
0.252095
0.000759
93.46659
0.165591
2
0.073968
6.892556
0.407932
1.76192
0.197576
0.359969
0.001188
90.30489
0.221871
3
0.052029
10.47455
0.333626
1.57908
0.644916
0.275582
0.116324
86.52389
0.269995
4
0.072228
12.68401
0.346619
1.425823
2.464609
0.230926
0.447766
82.32802
0.307702
5
0.067631
14.2563
0.30338
1.336433
5.965544
0.359221
1.002665
76.70883
0.339678
6
0.068459
14.80606
0.260313
1.227407
10.93787
0.766328
1.759421
70.17415
0.366716
7
0.075445
14.70124
0.316277
1.199244
16.23391
1.38561
2.638622
63.44965
0.391178
8
0.077724
14.11214
0.346462
1.195607
21.15258
2.083569
3.416001
57.61592
0.412132
9
0.071884
13.45889
0.396581
1.279653
25.17199
2.736367
3.975193
52.90945
0.430261
10
0.067735
12.81414
0.453857
1.374464
27.99963
3.33982
4.364309
49.58604
0.444597
11
0.065661
12.30424
0.583798
1.566727
29.58107
3.817462
4.637501
47.44353
0.455471
12
0.064654
11.94493
0.635003
1.753068
30.31799
4.143625
4.776065
46.36467
0.462724
13
0.069328
11.72464
0.66152
1.967264
30.52442
4.329887
4.823838
45.8991
0.467398
14
0.077902
11.58951
0.672688
2.121868
30.41805
4.429985
4.832752
45.85724
0.470265
15
0.08411
11.50966
0.697348
2.265992
30.1968
4.459294
4.829409
45.95739
0.472166
16
0.087415
11.46215
0.695051
2.344058
30.04798
4.449539
4.81476
46.09905
0.473459
17
0.094426
11.45511
0.692862
2.394006
30.00444
4.429318
4.795642
46.13419
0.474541
18
0.102501
11.46795
0.694888
2.40391
30.0571
4.412604
4.775624
46.08542
0.475617
19
0.107036
11.51918
0.692042
2.405647
30.17789
4.402626
4.756956
45.93862
0.476781
20
مأخذ: یافته‌های تحقیق
از مقایسه‌ی تجزیه واریانس بازده سهام در مقابل تورم و تورم انتظاری می‌توان نتیجه گرفت که در کوتاه مدت سهم توضیح دهندگی تغییرات بازده سهام توسط تورم و تورم انتظاری نا چیز است، اما در میان‌مدت تورم انتظاری سهم بیشتری را در توضیح دهندگی تغییرات بازده سهام نشان می‌دهند.

نتایج تجزیه واریانس بازده مسکن مشاهده شده در جدول 4-19 حاکی از آن است که در مدل بررسی رابطه‌ی بازده مسکن و تورم، بیش از 90 درصد تغییرات بازده مسکن در دوره اول مربوط به خود این متغیر است. در این دوره نرخ تورم 49/6 درصد از تغییرات بازده مسکن را توضیح می‌دهد. در دوره‌ی دوم از سهم توضیح‌دهندگی خود متغیر بازده مسکن کاسته و سایر متغیرها در توضیح تغییرات بازده مسکن شریک می‌شوند. در این دوره‌ی 81/11 درصد تغییرات بازده مسکن توسط تورم توضیح داده شده است. به همین ترتیب تا دوره‌ی پنجم سهم توضیح‌دهندگی بازده مسکن توسط خود این متغیر کاهش و سهم متغیر تورم در توضیح دهندگی تغییرات این متغیر افزایش می‌بابد، اما از دوره‌ی پنجم سهم نرخ تورم به تدریج کاهش می‌یابد و به 86/6 درصد در دوره‌ی بیستم می‌رسد.
جدول 4-19: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم
LOIL
LM
LGDP
LEX
LCOIN
LTEPIX
LCPI
LHP
S.E.
period
0
0
0
0
0
2.596716
6.490574
90.91271
0.099317
1
0.191326
0.520303
3.476877
3.394372
2.446188
5.871316
11.81296
72.28666
0.161016
2
2.731614
0.522187
4.136834
4.28099
6.471143
6.299894
14.90872
60.64862
0.213519
3
6.498337
1.40409
4.468732
3.613152
10.48377
5.318727
16.29858
51.91461
0.258806
4
7.919767
3.582038
3.998722
3.484095
13.63445
4.816964
16.62727
45.93669
0.29495
5
8.873669
7.872936
3.546621
3.895552
15.16755
4.472558
15.72861
40.4425
0.325967
6
9.575111
12.44415
3.145815
5.178575
14.58231
4.402877
14.98865
35.68251
0.351034
7
9.657638
17.3543
2.814208
6.302521
13.00638
4.620638
14.43096
31.81336
0.372831
8
9.498142
21.06624
2.585192
7.153392
12.24989
4.788528
14.09138
28.56725
0.391118
9
9.185648
24.322
2.307615
7.253027
12.88106
5.052076
13.60974
25.38883
0.407056
10
8.828161
26.30367
2.070541
6.935784
14.98573
5.276577
13.10576
22.49378
0.420236
11
8.400961
27.71298
1.820024
6.250251
18.14888
5.457751
12.37885
19.83031
0.431049
12
8.056008
28.34422
1.6083
5.54239
21.75155
5.509638
11.63302
17.55488
0.439191
13
7.736522
28.8376
1.415948
4.878476
25.2802
5.494741
10.7881
15.56842
0.445323
14
7.499312
29.06634
1.258487
4.344205
28.51887
5.362923
10.00184
13.94802
0.449729
15
7.297031
29.41188
1.125435
3.926347
31.27497
5.161594
9.21937
12.58337
0.453014
16
7.160742
29.69547
1.017204
3.600318
33.61237
4.895935
8.53519
11.48276
0.455279
17
7.031559
30.12493
0.925861
3.350009
35.50797
4.604899
7.896838
10.55793
0.456956
18
6.93394
30.51798
0.85235
3.145289
37.08904
4.305248
7.348463
9.807692
0.458231
19
6.833102
31.01515
0.788916
2.985158
38.33438
4.019696
6.84975
9.173856
0.459323
20
مأخذ: یافته‌های تحقیق
از نتایج جدول 4-20 که تجزیه واریانس بازده مسکن در مدل با تورم انتظاری را نشان می‌دهد، می‌توان مشاهده کرد که در دوره‌ی اول 20/13درصد از سهم تغیرات بازده مسکن توسط متغیر تورم انتظاری توضیح داده می‌شود. که این مقدار تا دوره‌ی پنجم افزایش و از آن به بعد به تدریج کاهش و 13/13 درصد در دوره‌ی دهم می‌رسد. این مقدار نشان می‌دهد که تورم انتظاری در کوتاه‌مدت سهم خوبی در توضیح تغییرات بازده مسکن دارد.

جدول 4-20: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم انتظاری
LOIL
LM
LGDP
LEX
LCOIN
LTEPIX
LCPIF
LHP
S.E.
period
0
0
0
0
0
11.33003
13.2017
75.46828
0.101454
1
0.62218
0.28627
0.810941
3.253973
0.540752
22.4371
12.48014
59.56864
0.165591
2
2.148509
0.216517
1.061261
3.472484
1.23957
27.68226
14.27302
49.90638
0.221871
3
4.420129
0.513702
1.077806
2.619948
2.214186
28.90054
16.66027
43.59342
0.269995
4
5.181854
1.876075
0.953004
2.94986
3.508339
28.86505
17.93005
38.73577
0.307702
5
5.454928
4.363552
0.831134
5.182823
4.497819
27.76827
17.92471
33.97677
0.339678
6
5.631325
7.253968
0.730574
9.204439
4.353772
25.73337
17.06909
30.02346
0.366716
7
5.491162
10.06328
0.686359
13.16667
3.927054
23.5945
15.84376
27.22721
0.391178
8
5.193057
12.34704
0.625395
15.98577
4.547151
21.58076
14.47159
25.24924
0.412132
9
4.873781
14.07522
0.592496
17.07597
6.834281
19.62199
13.13748
23.78878
0.430261
10
4.506372
15.26076
0.568214
16.6751
10.67077
17.73687
11.9668
22.61511
0.444597
11
4.080816
16.19395
0.541263
15.36833
15.27093
15.98229
10.98213
21.58029
0.455471
12
3.668322
17.00803
0.544766
13.83477
19.57474
14.41825
10.24649
20.70462
0.462724
13
3.308248
17.86648
0.595561
12.46247
22.93598
13.07242
9.797807
19.96103
0.467398
14
3.005506
18.8536
0.604792
11.39773
25.35177
11.93842
9.560527
19.28766
0.470265
15
2.748331
20.05486
0.583192
10.59995
26.95789
10.9681
9.454935
18.63274
0.472166
16
2.535616
21.39225
0.56587
10.00271
27.83971
10.13119
9.497709
18.03495
0.473459
17
2.358487
22.81892
0.56207
9.569394
28.11142
9.416273
9.687533
17.47591
0.474541
18
2.211379
24.30014
0.539976
9.242262
28.00281
8.815678
9.954699
16.93306
0.475617
19
2.090442
25.84822
0.510281
8.979755
27.63763
8.29805
10.2476
16.38802
0.476781
20
مأخذ: یافته‌های تحقیق
از نتایج جدول 4-19 و 4-20 می‌توان نتیجه گرفت که تورم و تورم انتظاری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، سهم بالایی در توضیح دهندگی تغییرات بازده مسکن دارد و در نتیجه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید انتظار تأثیرپذیری زیاد بازده مسکن از تورم و انتظارات تورمی را داشت. بنابراین بازده مسکن می‌تواند در کوتاه‌مدت همسو با نرخ تورم تغییر کرده و پوشش مناسب در برابر شرایط تورمی ارائه کند.
بر اساس نتایج جدول 4-21، در مدل بررسی پوشش تورم بازده سکه طلا، در دوره‌ی اول تقریباً 80 درصد از تغییرات بازده سکه از خود این متغیر ناشی می‌شود و متغیر نرخ تورم 57/18 درصد در این دوره از تغییرات بازده مسکن سهم می‌برد. در دوره‌‌‌ی دوم این سهم کاهش و به 19/14 درصد می‌رسد، این کاهش تا دوره‌ی نهم ادامه می‌یابد، اما از دوره‌ی دهم مجدداً سهم تورم افزایش می‌یابد، به گونه‌ای که 13/11 درصد از تغییرات بازده سکه طلا در دوره‌ی بیستم از نرخ تورم ناشی می‌شود.

جدول 4-21: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم
LOIL
LM
LGDP
LEX
LHP
LTEPIX
LCPI
LCOIN
S.E.
period
0
0
0
0
0.867937
0.193605
18.5735
80.36496
0.099317
1
0.100376
0.306359
0.453324
0.651827
0.396358
0.818844
14.19082
83.08209
0.161016
2
0.137562
1.556671
0.832707
1.421095
0.352569
0.958405
11.28341
83.45758
0.213519
3
0.7055
3.771966
0.714236
2.103521
0.314871
0.863932
9.659162
81.86681
0.258806
4
1.249876
6.051937
0.730453
2.517778
0.30803
0.762213
8.518748
79.86096
0.29495
5
1.336926
7.250334
0.654569
2.850118
0.408134
0.930115
7.636795
78.93301
0.325967
6
1.524605
7.866469
0.760935
3.083797
0.50334
1.534114
7.044765
77.68198
0.351034
7
1.723581
8.402122
0.718384
3.308847
0.543247
2.104951
6.729341
76.46953
0.372831
8
1.739162
9.131262
0.776963
3.500525
0.565418
2.608538
6.583629
75.0945
0.391118
9
1.719059
9.852236
0.754083
3.58243
0.598757
3.204953
6.597556
73.69093
0.407056
10
1.721117
10.40047
0.786796
3.648174
0.648071
3.767145
6.77898
72.24925
0.420236
11
1.709297
10.83958
0.780378
3.729776
0.682889
4.155328
7.072472
71.03028
0.431049
12
1.67793
11.43611
0.901141
3.77384
0.69608
4.330911
7.395266
69.78872
0.439191
13
1.661144
12.12798
0.91172
3.756584
0.713013
4.415047
7.793879
68.62063
0.445323
14
1.641664
12.7502
0.901646
3.726041
0.744522
4.428552
8.337824
67.46955
0.449729
15
1.630993
13.31571
0.934249
3.693173
0.768217
4.373928
8.931468
66.35226
0.453014
16
1.66173
14.03977
1.127536
3.633934
0.778592
4.288002
9.454523
65.01591
0.455279
17
1.721575
14.85743
1.177007
3.560705
0.800298
4.219399
9.976988
63.6866
0.456956
18
1.755058
15.59613
1.155666
3.489377
0.845539
4.177826
10.57349
62.40691
0.458231
19
1.78547
16.24661
1.213694
3.418163
0.888572
4.196606
11.1344
61.11649
0.459323
20
مأخذ:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بازده سهام، بازده دارایی، درآمدهای نفتی، رگرسیون Next Entries پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، شاخص قیمت