پایان نامه درمورد تبدیل وجه نقد، سرمایه درگردش، سودآوری، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بررسی قرار گیرد.
سرمایهگذاري وجوه مالی در داراییهاي مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیريها و برنامه ریزيهاي مالی است که اغلب افراد انجام میدهند. قبل از اینکه افراد سرمایه گذاري انجام دهند، هر فردي باید یک طرح کلی داشته باشد. این چنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم گیري مربوط به انجام معامله، نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سودآوري آن باشد. بیان فرآیند فرصتهاي سرمایهگذاري مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایهگذاري است. دراین حالت فعالیتهاي مربوط به فرآیند تصمیم گیري تجزیه و تحلیل شده و عوامل مهمی که بر روي تصمیمگیري آنها تأثیر گذار میباشد مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین سرمایهگذاران به دنبال بازده بیشتر میباشند و رابطه میان ریسک و بازده سرمایه گذاري را مورد بررسی قرار میدهند(شورورزي و آزادوار 1389).
فرصتهاي سرمایهگذاري خود به خود اتفاق نمیافتند. بلکه آنها را باید شناسایی نمود و یا این که آنها را بوجود آورد. انواع مختلف فرصتهاي سرمایه گذاري ممکن است از سطوح مختلف بخشهاي شرکت سرچشمه بگیرد؛ برخی از فرصتهاي سرمایهگذاري ممکن است توسط مدیریت عالی سازمان یا اعضاي هیئت مدیره ارائه شود. مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصتهاي سرمایهگذاري معمولاً به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاستهاي مالی و ورود به بازارهاي جدید محدود میشود. نظر به این که فرصتهاي سرمایهگذاري موجب تخصیص منابع مالی شرکت به منظور تحصیل درآمد یاکاهش هزینهها میشوند، لذا ممکن است سیاستهاي مالی منظم و اصولی براي فرصتهاي سرمایهگذاري از سوي شرکت به اجرا گذاشته شود(اسماعیل پور 1381).

2-2-10- ماهيت و اهميت سرمايه درگردش
سرمايه درگردش نيازهاي مالي كوتاه مدت موسسه تجاري را برآورده ميكند. سرمايه درگردش يك سرمايه معاملاتي است كه بيشتر از يك سال در شركت باقي نميماند. وجهي كه در اين اقلام سرمايهگذاري ميشود در طول عمليات تجاري تغيير ميكند. نياز براي حفظ سرمايه درگردش كافي ميتواند به سختي مورد سوال قرار گيرد. همانطوري كه گردش خون در بدن انسان جهت حفظ زندگي يك نياز خيلي مهم است گردش وجه نقد براي تداوم عمليات تجاري بسيار ضروري است(كيسيون 2006)44.
هر واحد انتفاعي كه نسبت جاري بيش از يك دارد سرمايه در گردش مثبت دارد. براي سطح معيني از بدهيهاي جاري، هر چه سرمايه درگردش واحد انتفاعي بيشتر باشد نسبت جاري آن بالاتر خواهد بود قراردادهاي وامهاي بلندمدت غالبا شامل مواردي ناظر بر نگهداري مبلغ معيني از سرمايه درگردش ميباشد. مقصود از در نظر گرفتن اين موارد، تامين حاشيه ايمني مناسبي براي وام دهندگان است زيرا فرض براين است كه دارایيهاي جاري در مقايسه با ساير دارایيهاي واحد انتفاعي نقدينگي بشتري را تامين ميكنند(شباهنگ 1381).
اگر سرمايه درگردش ضعيف شود شركت به سختي ميتواند شكوفا مانده و به فعاليت خود ادامه دهد. نبود سرمايه درگردش كافي به عنوان يك علت اصلي ورشكستگي واحدهاي تجاري كوچك در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته قلمداد ميشود(رافيوس 1996)45. موفقيت يك واحد تجاري بستگي به توانايياش در جهت در يافت وجه نقد بيشتر از پرداخت آن ميباشد، مشكلات گردش وجه نقد تعداد زيادي از واحدهاي تجاري كوچك را بر اثر مديريت مالي ضعيف و بويژه كمبود برنامه ريزي نيازهاي وجه نقد دچار مشكل كرده است(جارويسيتال 1996)46.

2-2-11- چرخه تبدیل وجه نقد
مدیریت نقدینگی در واقع منعکس کننده مدیریت داراییها و بدهیهای کوتاه مدت است و نقش حیاتی در موفقیت مدیریت بنگاه اقتصادی بازی میکند. اگر شرکت نتواند نقدینگی خود را به نحو مطلوب مدیریت کند ممکن است داراییهای جاری شرکت نتواند پاسخگوی بدهیهای جاری آن باشد. در نتیجه شرکت مجبور به پیدا کردن منابع خارجی برای پرداخت بدهیهای کوتاه مدت خود در زمان سررسید میشود.
جوز47 درباره اهمیت «مدیریت وجه نقد » اعتقاد دارد که ” شرکتهای دارای سابقه دراز مدت درخشانی که ترازنامههای صحیح و پاکی دارند، اگر مدیریت نقدینگی خوبی نداشته باشند قادر به پرداخت دیون خود نخواهند بود”. روش مناسب برای ارزیابی نقدینگی شرکتها، «چرخه تبدیل وجه نقد » است که مدت زمان بین پرداخت به منظور خرید موجودیهای کالا یا مواد اولیه تا جمع آوری مطالبات ناشی از فروش به مشتریان را محاسبه میکند. چرخه تبدیل وجه نقد مقیاسی پویا برای «مدیریت وجه نقد درگردش» است که به طور همزمان با استفاده از ارقام ترازنامه و صورت سود و زیان، مقیاسی مبتنی بر زمان میسازد(پاداچی 2006)48.
اگرچه تجزیه وتحلیل چرخه تبدیل وجه نقد به تنهایی میتواند مفید باشد، اما شاخص صنعت به منظور ارزیابی عملکرد این چرخه و پیش بینی فرصتها به منظور بهبود آن، برای شرکتها بسیار تعیین کننده است. نظر به اینکه مدت زمان این چرخه برای صنایع مختلف متفاوت است، بنابراین مقایسه شرکتهایی که در یک صنعت فعالیت میکنند، روش صحیحی به شمار میآید.
در کتابهای علوم مالی از چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای مفهوم «مدیریت سرمایه درگردش » نام برده میشود (بودای و همکاران 1998)49.
نسبتهای سنتی مانند نسبتهای جاری و سریع، شاخصهای مهمی از نقدینگی هستند. نسبت بالای جاری و سریع نشان دهنده این است که شرکت در وضعیت خوبی قرار گرفته است و همچنین نسبتهای بالای جاری و سریع میتواند نشان دهنده بالا بودن داراییهای جاری یا سطح پایینی از بدهیهای جاری باشد. دیگر شاخص نقدینگی برای ارائه نگرش پویای نقدینگی، چرخه تبدیل وجه نقد میباشد، که این مدل توسط ریچارد لافلین50 (1980) ارائه شد. چرخه تبدیل وجه نقد از جمع جبری دوره تبدیل حسابهای دریافتنی، دوره تبدیل موجودی کالا و منهای دوره معوق حسابهای پرداختنی تشکیل میشود. چرخه تبدیل وجه نقد کوتاهتر با ارزش تر است، زیرا شرکت سریعتر میتواند پول نقد مورد نیاز خود را از محل فروشش پوشش دهد و بالعکس چرخه تبدیل وجه نقد بالا نشانگر این موضوع است که مدت زمان زیادی طول میکشد تا شرکت وجه نقد خود را پوشش دهد. بنابراین چرخه تبدیل وجه نقد بالا نشان خواهد داد که شرکت با مشکل نقدینگی مواجه خواهد شد. چرخه تبدیل وجه نقد51 عبارت است از اندازه گیری فاصله زمانی هر ریال ورودی خالص که در فرایند تولید و فروش قبل از تبدیل به وجه نقد از طریق فروش به مشتریان، حاصل شده باشد. این شاخص به مقدار زمان مورد نیاز برای فروش موجودی کالا، مقدار زمان مورد نیاز برای وصول حسابهای دریافتنی و طول مدت زمانی که برای تسویه حسابهای پرداختنی فراهم میکند، توجه دارد(نوبایی 2010)52. چرخه یک واحد تجاری معمولا متوسط فاصله زمانی بین تحصیل موادی که وارد فرایند عملیات میشود و تبدیل نهایی آن به وجه نقد است، گفته میشود(استانداردهای حسابداری 2010)53. به عبارت دیگر، سرعتی که شرکت میتواند تولیدات حاصل از فروش را به وجه نقد تبدیل کند. معمولا وقتی که یک شرکت موجودی کالا را به صورت نسیه تحصیل میکند نتیجه این عمل در حسابهای پرداختنی اعمال میشود. همچنین یک شرکت میتواند محصولاتش را به صورت نسیه بفروشد که نتیجه این عمل نیز در حسابهای دریافتنی اعمال خواهد شد. بنابر این مدت زمانیکه شرکت حسابهای پرداختنی را پرداخت و حسابهای دریافتنی را دریافت کند، این مدت زمان دوره تبدیل وجه نقد را نشان میدهد(نوبایی 2010). از این رو چرخه تبدیل وجه نقد زمان بین دریافت و پرداخت وجه نقد را اندازه گیری مینماید. این اندازهگیری نشان میدهد که با چه سرعتی یک شرکت میتواند فروشش را به وجه نقد تبدیل کند. چرخه تبدیل وجه نقد کوتاهتر نشان دهنده این موضوع است که در فرایند تجاری مدت زمان کمتری وجه نقد مسدود شده و راکد است. در حسابداری مدیریت چرخه تبدیل وجه نقد نشان میدهد که وقتی شرکت از منابعاش جهت افزایش فروش به مشتریان سرمایهگذاری میکند، چه مدت از وجه نقد محروم خواهد شد(نوبایی 2010). اگر چه چرخه تبدیل وجه نقد بطور مستقیم در صورت جریان وجه نقد مشاهده نمیگردد، اما تأثیراتی را بر روی فعالیتهای مالی و عملیاتی دارد. چرخه تبدیل وجه نقد از ترازنامه و صورت سود و زیان نشأت میگیرد. از این رو مطالعه تأثیر این چرخه بر عملیات شرکت مهم است.
بررسیها نشان دهنده این مسئله است که بین نسبتهای جاری و سریع و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط وجود دارد اما این ارتباط توسط ریچارد و لافلین (1980) مثبت و توسط لایرودی (1993) منفی نشان داده شده است. همزمان با افزایش نسبتهای جاری و سریع، دوره گردش وجه نقد افزایش مییابد. بنابراین افزایش نسبتهای جاری و سریع الزاما نمیتواند به عنوان بهبود وضعیت نقدینگی تلقی شود. زیرا افزایش همزمان دوره گردش وجه نقد حاکی از بهتر شدن موقعیت نقدینگی نمیباشد(نوبایی 2010). بنابراین برخی مطالعات توصیه کردهاند که نسبتهای جاری، سریع، دوره گردش وجه نقد، خالص چرخه تجاری و نسبت خالص وجوه بر کل داراییها به عنوان شاخصهای نقدینگی و نسبت بازده داراییها به عنوان شاخص سودآوری جهت بررسی ارتباط بین نقدینگی و سودآوری استفاده گردد(کاما 1981)54.
بحث چرخه تبدیل وجه نقد نخستین با توسط هاگر(1976) مطرح شد. ریچارز و لافلین(1980) به این نتیجه رسیدند که بین نسبتهای جاری و سریع و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط مثبتی وجود دارد. نرن(1981)55 تجزیه و تحلیل چرخه وجه نقد را معرفی کرد که اساس آن بر چرخه تبدیل داراییها و چرخه بدهیها بود. امری(1984)56 توضیح میدهد که چرخه تبدیل وجه نقد مشخصات یک شاخص را داراست تا همراه با نسبتهای دیگر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد(نرن 1981).
چرخه تبدیل وجه نقد یک معیار جامع و مفید برای سنجش مدیریت سرمایه درگردش است که به صورت گستردهای در ادبیات استفاده شده است.
چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره میکند. تولید کالا مستلزم مصارف سرمایه درگردش است. شرکتها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند؛ سپس آن را تغییر شکل داده، به صورت کالای ساخته شده درآورند. آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته شده، حسابهای دریافتنی یا اسناد دریافتنی افزایش مییابند و با وصول مطالبات، دوره گردش وجه نقد به پایان میرسد. از آنجا که برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارکنان بلافاصله وجه نقد پرداخت نمیشود، مقداری از سرمایه درگردش از محل حسابهای پرداختنی و سایر هزینههای پرداختنی تامین میگردد.
تقریبا همه شرکتها فعالیتی مستمر و دائم دارند و برای مراحل تولید، سرمایه درگردش لازم است. چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت میکند ادامه مییابد چرخه تبدیل وجه نقد به شیوه زیر محاسبه میشود:
چرخه تبدیل وجه نقد= (دوره وصول حسابهای دریافتنی + دوره گردش موجودی کالا)- (دوره پرداخت حسابهای پرداختنی)
چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان جزیی از چرخه عملیاتی نشان دهنده دوره یا مدت زمانی است که وجه نقد به مصرف فرآیند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول میرسد. کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید، مقدار کمتری از وجه نقد به مصرف میرسد(سرمایه درگردش کمتری مورد نیاز است و از این رو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد)
میتوان با کوتاه کردن متوسط دورهای که پول به صورت موجودی کالا است یا با کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانی کردن پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخش وجه نقد را کوتاهتر کرد. طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه درگردش خالص مورد نیاز است. حتی اگر در طول زمان چرخش وجه و هریک از اجزای تشکیل دهنده آن ثابت بماند، باز هم عامل اصلی، حجم تولید است که تعیین کننده مقدار سرمایهای است که باید به هریک از مراحل دوره گردش اختصاص یابد و آن هم در گرو پیش بینی حجم فروش برای آینده نزدیک است.
هرچه چرخه تبدیل وجه نقد طولانیتر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه درگردش مورد نیاز میباشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانیتر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر هزینه سرمایهگذاری در سرمایه درگردش بیشتر از منافع حاصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه درگردش، مدیریت سرمایه، ارزش در معرض ریسک، استراتژی جسورانه Next Entries پایان نامه درمورد تبدیل وجه نقد، سودآوری، سرمایه درگردش، ارزش شرکت