پایان نامه درمورد بورس تهران، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالت ( امضاي ) الکترونيکي مي باشد. “
ماده 32 نيز بيان مي کند ” آيين نامه ها و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت خانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ” همانگونه که ملاحظه مي شود قانونگذار نحوه تاسيس اين دفاتر را به برخي وزارتخانه ها واگذار کرده است که در جامعه به نوعي با تجارت و تبعات آن سرو کار دارند و النهايه مي بايست به تصويب هيات وزيران برسد که با اندکي تاخير هيات وزيران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بازرگاني ،‌ارتباطات و فناوري اطلاعات ،‌امور اقتصادي و دارايي و دادگستري ومعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (??) قانون تجارت الکترونيکي مصوب ???? ـ آيين نامه اجراي اين ماده را تصويب نمود.
اين امر هم اکنون توسط مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني عام وزارت صنعت،معدن و تجارت در پايگاه اطلاع رساني به نشاني WWW.MOCCA.IR ، اطاق بازرگاني صنايع و معادن تهران در پايگاه اطلاع رساني به نشاني WWW.TCCIM.IR ، شرکت فنآوري بورس تهران در پايگاه اطلاع رساني به نشاني WWW.TSETMC.COM و همچنين دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي و اخيرا دفاتر خدمات پيشخوان دولت و دفاتر اسناد رسمي انجام مي پذيرد. به نظر مي رسد مراجع گواهي امضا به دليل نياز به زير ساخت هاي فني تجهيزات و تاسيسات شبکه اي پيشرفته و استانداردهاي ايمني بالا هنوز در ايران راه اندازي نشده اند. دريافت کننده امضاي ديجيتال جهت شناسايي و تشخيص اصالت و اعتبار امضاي ديجيتال بايد به کليد عمومي امضا کننده دسترسي داشته و اطمينان يابد که اين کليد با کليد خصوصي امضا کننده هماهنگ است. با اين وصف جفت کليد عمومي و خصوصي هيچ گونه ارتباطي با شخص خاصي نداشته و صرفاً مجموعه اي از ارقام هستند به منظور مرتبط نمودن اين جفت کليد به يک شخص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) در صورتيکه طرفين مبادله الکترونيکي به طريقه اي ايمن دسترسي داشته باشند، که بتوانند با استفاده از آن، کليدهاي عمومي را براي يکديگر ارسال کنند: مثلاً از طريق مهر و موم کردن پاکت هاي حاوي يک برگ کاغذ و يا لوحي که کليد بر روي آن قرار دارد و ارسال آن از طريق پست از اين به بعد امکان برقراري ارتباطات ايمن و مطمئن بين آنها وجود خواهند داشت، اما انجام چنين کاري چندان هم ساده نبود و هزينه هاي ناشي از آن بسياري منافع تجارت الکترونيکي را از بين خواهد برد و به ويژه در مواردي که طرفين از نظر جغرافيايي در فاصله اي بسيار دور از يکديگر قرار داشته و به طور معمول از طريق ابزاري مطلوب و به صرفه مانند اينترنت با يکديگر ارتباط برقرار نموده و شامل اشخاص حقيقي نبوده و شخصيت هاي حقوقي و شرکت هاي تجاري نيز هستند همگام با گسترش استفاده از اينترنت ، مبادلات مهمي ( اعم از تجاري و غير آن ) بر روي اين شبکه صورت خواهد گرفت، که هيچگونه رابطه قراردادي نداشته و چه بسا هيچگاه دوباره با يکديگر معامله ننمايند. با عنايت به اين واقعيت است که اهميت تصديق امضاي ديجيتال و تاييد تعلق کليد عمومي مربوط به امضا کننده بيشتر آشکار مي شود.
در اين راستا ممکن است امضا کننده اظهاريه اي عمومي صادر کرده و مثلاً طي آن بيان دارد، امضاهايي که به وسيله کليد عمومي ذيل قابل شناسايي باشند به اينجانب تعلق دارند با اين وجود اشخاصي که با امضا کننده ارتباط برقرار مي کنند حق خواهند داشت از پذيرش چنين اظهاراتي امتناع نمايند به ويژه در مواردي که طرفين قبلاً قراردادي را به صورت الکترونيکي منعقد ننموده اند تا اثر قانوني اين اظهارات ثبت شود. اشخاصي که در يک سيستم باز ارتباطي مانند اينترنت به چنين اظهارات غير موثق و تائيد نشده اي اطمينان کنند با خطر بزرگ اعتماد به فردي متقلب مواجه خواهند بود104.
راه حل ديگر جهت مرتبط نمودن هويت هاي بر خط امضاي ديجيتال و کليد هاي عمومي با هويت هاي مادي دنياي خارج ، استفاده از خدمات اشخاص ثالث موثق براي معرفي طرفين به يکديگر و حذف هزينه هاي ناشي از ملاقات حضوري، ارسال نامه، اعتماد به اظهاريه هاي غير موثق است که عموماً مراجع گواهي ناميده مي شوند، مي باشد.105
جهت تصديق تعلق جفت کليد به امضا کننده، مرجع مزبور يک گواهي ( سند الکترونيکي ) صادر مي کند. در اين گواهي کليد عمومي به عنوان موضوع گواهي 106 مشخص و تصديق شده است و امضا کننده معرفي شده در گواهي کليد خصوصي مرتبط، کليد عمومي را در اختيار دارد امضاء کننده معرفي شده در گواهي اصطلاحاً ” مشترک ” 107 ناميده مي شود.
گفتار پنجم : ارزش اثباتي امضاي الکترونيکي
چنانچه امضاي الکترونيک بخواهد همانند امضاي دست نويس در مقام دعوي يا دفاع قابل استفاده باشد بايد از کليه شرايط امضاي دستي مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعيين هويت و عدم امکان جعل توسط ديگران برخوردار باشد. البته تامين شرايط مذکور براي امضاي الکترونيک، ناظر به مسائل فني است و چنانچه اين نوع امضاء يا رعايت نظام اصول علمي و مهندسي الکترونيک انجام شده باشد. همانند امضاي دستي داراي ارزش اثباتي است و از اين حيث هيچ تفاوتي با آنها ندارد. امضاي الکترونيک يک داده است و همانطور که بيان شد داده پيام ها داراي ارزش اثباتي هستند 108 اما بايد گفت که به طور کلي ارزش اثباتي داده پيام ها با توجه عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش هاي ايمني بکار گرفته شده تعيين مي شود.109 حال آنچه داده پيام هاي تشکيل دهنده امضاء از تمام شرايط فني لازم برخوردار باشند اعتبار حقوقي و جايگاه آنها در ادله اثبات دعوا همانند جايگاه امضا دست نويس است و مي تواند به عنوان دليل در مقام دعوي يا دفاع در محاکم مورد پذيرش قرار گيرد. در قانون تجارت الکترونيک ايران از امضاهايي که تمام شرايط فني را برخوردار است تحت عنوان امضاي الکترونيکي مطمئن نام برده شده است. طبق بند ک ماده 2 قانون مذکور امضاي الکترونيکي مطمئن امضايي است که شرايط ماده 10 همان قانون را داشته باشد. شرايط ماده 10 قانون تجارت الکترونيکي ايران نيز براي امضاء و سابقه الکترونيک مطمئن اين است که چنين امضايي بايد:
1- منحصر به فرد بودن نسبت به امضاء کننده
2- معلوم بودن هويت امضاء کننده داده پيام
3- به وسيله امضاء کننده و يا تحت اراده انحصار وي صادر شده باشد.
4- به نحوي به يک داده پيام متصل شود که هر تغييري در آن داده پيام قابل تشخيص و کشف باشد.
مطابق ماده 15 قانون تجارت الکترونيکي ايران نسبت به امضايي که با شرايط فوق ايجاد شده است نمي توان ادعاي انکار و ترديد کرد و تنها مي توان نسبت به آن ادعاي جعل کرد. بنابراين منضم شدن امضاي الکترونيک به داده پيام ها آنها را در حکم اسناد رسمي قرار مي دهد. بنابر آنچه گفته شد، امضاي الکترونيک هيچ تفاوتي از حيث آثار حقوقي با ساير امضاهاي دستي ندارد بلکه حتي با فراهم شدن زير ساخت هاي فني لازم، مي توان گفت چنين امضايي کمتر در معرض جعل قرار مي گيرد.
امضاي الکترونيکي برخلاف امضاي دستي يا مندرج در اسناد کاغذي، دريک محيط الکترونيکي و با استفاده از روشها و فناوريهاي الکترونيکي ايجاد مي شود. براي اينکه چنين امضايي در مقام دعوا يا دفاع قابل استفاده باشد ضروري است که برخي از ويژگي هاي مهم امضاي دستي،يعني تک (منحصر به فرد) بودن، تعيين هويت، تحت کنترل داشتن و امکان مميزي را دارا باشد. بدين منظور هر روزه برکيفيت استانداردهاي فني که چنين خصوصياتي را تضمين کنند افزوده مي شود. با اين حال تفاوتهاي زيادي بين نوشته هاي الکترونيکي و اسناد کاغذي وجود دارند که باعث تفاوت در آثار حقوقي هريک از دو نوشته مي شود. از جمله اين تفاوتها اين است که اسناد کاغذي در اصل نمونه هاي فيزيکي بي مانند هستند،حال آنکه داده الکترونيکي نامحسوس بوده و به سادگي قابل تغيير است. از سوي ديگر در اسناد کاغذي وضعيت ذخيره شده و وضعيت قابل قرائت يکسان است. سند کاغذي بي واسطه قابل قرائت است و ذخيره سازي اغلب به زباني انجام مي شود که کاربر بدون آموزش ويژه آن را درک مي کند و سرانجام اينکه دستکاري يک سند کاغذي بايد فيزيکي باشد و روي کاغذ قابل تشخيص است،در حالي که دستکاري الکترونيکي را به کمک چشم نمي توان کشف کرد.110

در گذشته اشخاص ميتوانستند امضاهاي مختلفي داشته باشند. با افتتاح امضاي الکترونيکي نيز هر شخص داراي امضاهاي الکترونيکي مختلف است. آنگونه که گفته شد هر کلمه عبور يک امضاي الکترونيکي است و در نتيجه وقتي ما داراي کارتهاي اعتباري مختلف با کلمات عبور مختلف هستيم در واقع امضاهاي الکترونيکي متعددي داريم. اين امضاها را وقتي احتمال دسترسي ديگران برود و يا به دلخواه تغيير مي دهيم، ولي در موارد مهم، تغيير آنها با اطلاع به طرف مقابل است. مثلا” با کارت اعتباري خود و با کلمه عبوري که بانک به ما داده وارد سيستم شده سپس کلمه عبور جديد ميگيريم و دستگاه که رابط ميان ما و بانک هم هست از آن پس براي هويت ما امضاي جديد را نشانه اراده تلقي ميکند. گاهي مورد حائز اهميت بيشتري است، در نتيجه، علاوه بر نام کاربري و کلمه عبور برنامه‌اي هم که منحصر به شخص است به دستگاه ارائه ميشود تا دستگاه هويت شخص را براي انجام امر خاصي تائيد نمايد. امضاي الکترونيکي آنچنان زمينه انتساب قطعي سند به شخص معين را فراهم آورده است که نياز به دفتر اسناد رسمي زايد مينمايد.111

گفتار ششم : اعتماد و اطمينان به امضاها و گواهي امضاهاي الکترونيکي
بند اول : اعتماد و اطمينان نسبت به گواهي امضاء
ضروري است ميان اعتبار يک امضاء و اعتبار داده هاي سندي که امضاء شده تفاوت قائل شويم. حقيقت اين است که امضاي درج شده بر روي سند، مي بايست تا حدودي تضمين کننده صحت محتويات سند باشد اما اين بدان معنا نيست که مفاد سند به گونه غير قابل انکاري صحيح هستند، لذا هميشه امکان جعل داده هاي موجود در سند وجود دارد. بعلاوه ممکن است ساز و کارهاي اجرايي صدور گواهي امضاء مختل شده باشد. در اکثر گواهي هاي هويت، کليد تاييد امضاء با نام شخص يا شيئي پيوند مي خورد. اين کار با ايجاد يک نام و يا رشته اي از حروف و اعداد انجام مي شود و متضمن نواقص بسياري است که اگر نام انتخاب شده منحصر به فرد نباشد، تضميني وجود ندارد که اگر گواهي معتبر باشد، لزوماً کليد امضاء مربوط نيز معتبر خواهد بود، زيرا ممکن است اين کليد امضاء متعلق به نام مشابه ديگري باشد. در عمل صادر کننده و تاييد کننده گواهي امضاء از مجموعه اسامي شناخته شده اي استفاده مي کنند اما تضميني وجود ندارد که اين اسامي مربوط به همان اشخاص مورد نظر باشد. به عنوان مثال جان اسميتي که صادر کننده امضا مي شناسد ممکن است با جان اسميتي که تاييد کننده مي شناسد متفاوت باشد. حتي بدتر از آن، ممکن است اطلاعات اضافي نظير نام و تاريخ تولدي که صادر کننده براي ساختن يک اسم منحصر به فرد از آن بهره مي برد، در اختيار تاييد کننده نباشد، در نتيجه وقتي تاييد کننده، براي تاييد امضاي جان اسميت درخواست گواهي مي کند، تعدادي از گواهي امضاهاي قابل اعتماد را دريافت خواهد کرد که به هيچکدام نمي تواند اعتماد کند، زيرا نمي داند کدام يک را مورد استفاده قرار بدهد112.
اگر با کليد مجهول المالکي روبرو شويم بايد به ساير زير ساخت هاي گواهي امضاء دسترسي يابيم تا بتوانيم مالکش را پيدا کنيم اما همين که چنين عملي را انجام داديم نه تنها بايد با آنچه که نزديک و دسترس ما است، اعتماد کنيم بلکه بايد به طراحي، عملکرد و نحوه فعاليت چنين زيرساختي نيز اعتماد داشته باشيم.

بند دوم : اعتماد و اطمينان نسبت به کليد رمزهاي گواهي امضاء
گواهي امضاها فقط اعتماد و اطمينان در خصوص اجزاي عمومي جفت کليد رمز را فراهم مي آورند و اطمينان در مورد ساير حلقه هاي اين رشته، يعني کليد رمز امضاء، ايجاد نمي کنند. با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ثبت اسناد Next Entries پایان نامه درمورد قانون نمونه