پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، شاخص قیمت

دانلود پایان نامه ارشد

( 1386 ) . اقتصادسنجي سريهاي زماني با رويكرد كاربردي. جلد دوم.چاپ اول.انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). تهران.
بیابانی، جهانگیر و خسروی، تقوا (1390). شناسایی حباب قیمت مسکن در تهران در خلال سال‌های 1387-1371؛ (با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره 5، صص 181-132.
پاشایی‌فام، رامین و امیدی‌پور، رضا (1388). بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌ای اقتصادی. شماره 50. صص 93-113.
پیرایی، خسرو و شهسوار، محمدرضا (1388). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 18، صص 21-38.
جعفری صمیمی، احمد و علمی، زهرا و هادی‌زاده، آرش (1386). عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 32، صص 31-53.
زارع، هاشم و رضایی، زینب (1385). تأثیر بازارهای ارز، سکه و مسکن بر رفتار شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران: یک الگوی تصحیح خطای برداری. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 21، شماره 2، صص 112-99.
سجادی، حسین و فرازمند، حسن و علی صوفی، هاشم (1389). بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال دهم، شماره 2، صص 123-150.
سرفراز، لیلا و افسر، امیر (1384). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش‌بینی بر مبنای شبکه‌های عصبی فازی. پژوهش‌های اقتصادی، شماره 16، صص 165-150.
سعیدی، پرویز و امیری، عبدالله (1387). بررسی رابطه‌ی تورم و قیمت سهام صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12، 63-74.
سعیدی، پرویز و کوهساریان (1388). بررسی ارتباط شاخص‌های تورم (CPI و PPI) و بازده‌ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی، شماره 89، صص 109-128.
سوری، علی (1392)، اقتصادسنجی پیشرفته (جلد2). نشر فرهنگ شناسی.
سینایی، حسنعلی (1381). بررسی همبستگی شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال اول، شماره 4، صص 82-92.
شبانی، محمد (1386). بازارهای پولی و مالی بین‌المللی. تهران: انتشارت سمت، چاپ اول.
شریعت پناهی، مجید و بیاتی، مصطفی (1385). بررسی رابطه‌ی تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 12 و 13، صص 140-154.
شهبازی، کیومرث و کلانتری، زهرا (1391). اثرات شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR . پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیستم، شماره 61، صص 104-77.
شیرین‌بخش، شمس‌الله (1384). کاربرد EVIEWS در اقتصادسنجی. تهران: پژوهشکده‌ی امور اقتصادی.
طیبی، کمیل و ترکی، لیلا (1385). نرخ‌های ارز و تورم در ایران (یک مطالعه‌ی موردی). بررسی‌های اقتصادی، دوره سوم، شماره 3، صص 87-72.
عزيزی، فيروزه (1383). آزمون تجربي رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي شماره ١١ و ١٢.
عزیزی، فیروزه و خداویسی، حسن و جوهری، فاطمه (1391). بررسی رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جانشینی فاما، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال دوازدهم، شماره دوم، 117-135.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز (1389). ارتباط بلندمدت بازار مسکن و تورم در ایران. سیاست‌های اقتصادی، 81، ج6، ش 2، صص 51-68.
کریم زاده، مصطفی (1385). بررسی رابطهی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26، صص 41-54.
کوهساریان، علی و سعیدی، پرویز (1388). بررسی ارتباط شاخص های تورم(cpi, ppi) و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89، 109-128.
گجراتی، دامودار (1387). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه‌ی حمید ابریشمی. جلد دوم، چاپ پنجم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.
مشیری، سعید و پاکیزه، کامران و دبیریان، منوچهر و جعفری، ابوالفضل (1389). بررسی رابطه میان بازدهی سهام و تورم بااستفاده از تجزیه و تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال چهاردهم، شماره 42، صص 55-74.
مشیری، سعید و مروت، حبیب (1385). پیش‌بینی شاخص کل بازدهی سهام تهران با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 41، صفحات 276-245.
مهرآرا، محسن و معینی، علی و احراری، مهدی و هامونی، امیر (1388). الگوسازی و پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تعیین متغیرهای مؤثر بر آن. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 50، صص 51-31.
نوفرستی، محمد (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، خدمات فرهنگی رسا، تهران.
یحیی‌زاده‌فر، محمود و جعفری صمیمی، احمد (1381). بررسی رابطه‌ی تورم و بازده واقعی سهام در ایران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 5، صص 109-127.
منابع انگلیسی:
Aga, Mehmet & Kocaman, Berna. (2006). An Empirical Investigation of the Relationship between Inflation, P/E Ratios and Stock Price Behaviors Using a New Series Called Index- for Istanbul Stock Exchange. International Reserch Journal of Finance and Economic. No 6.
Alagidede, P., Panagiotidis, T. (2010). Stock Returns and Inflation: Evidence from Quantile Regressions. Economics Letters, 117, 283-286.
Anari, Ali and Kolari James. (2002). House price and inflation. Real state economic, v30:1, pp. 67-74.
Bailliie, R. , and P. McMahon. (1990). The Foreign Exchange Market. Cambridge University Press, pp: 16-17.
Barnes, M., Boyd, J.H., Smith, B.D., (1999). Inflation and asset returns. Eur. Econ. Rev. 43, 737–754.
Bergevin, P. (2012). Housing Bubbles and the Consumer Price Index: A Proposal for a Better Inflation Indicator. Commentary, No. 362, pp. 1-14.
Bodie, Z. (1976). Common Stocks as a Hedge against Inflation. Journal of Finance, 31:2, 459-470.
Bond, M., Seiler, M. (1998). Real Estate Returns and Inflation: An Added Variable Approach. Journal of Real Estate Research, 15:3, 327-338.
Boonekamp, C.F.J. (1978). Inflation, Hedging, and Demand for Money. The American Economic Review, 68:5, 821-833.
Boudoukh, J., Richardson, M. (1993). Stock Returns and Inflation: a Long-horizon Perspective. Am. Econ. Rev, 83, 1346-1355.
Branch, B. (1974). Common Stock Performance and Inflation: An International Comparision. Journal Business, 47, 48-52.
Cagan, P. (1974). Common Stock Values and Inflation- The Historical Record of Many Countries. National Bureau Report Supplement, New York.
Capie, F., Mills, T.C., Wood, G. (2005). Gold a Hedge against the Dollar. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15, 343-352.
Chen, M.C., Patel, K. (1998). House Price Dynamics and Granger Causality: An Analysis of Taipei New Dwelling Market. Journal of the Asian Real Estate Society, Vol. 1 No 1: pp. 101–126.
Danthine, J. P. and J. Donaldson (1986). Inflation and Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica, vol. 54, pp. 585–606.
Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, vol. 84, 4277431.
Du, D. (2006). Monetary policy, stock returns and inflation. Journal of Economics and Business. 58(1), 36-55.
Dutta, m .(1975). Econometric Methods.
Engsted, T., Tanggaard, C. (2002). The Relation between Asset Returns and Inflation at Short and Long Horizons. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 12, 101-118.
Fama, E.F., Schwert, G.w. (1977). Asset Returns and Inflation. Journal of Financial Economics, 5, 115-146.
Fama, E. (1981). Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money. American Economic Review, 71, 545-565.
Fama, E.F. and M. Gibbons.(1982) Inflation, Real Returns and Capital Investment. Journal of Monetary Economics, Vol. 9, No. 3, pp. 545-565.
Fama, E. F ., Macbeth. J. D. (1974). Tests of the Multiperiod Two-parameter Model. Journal Financial Economics, 1, 43-66.
Feldstein, Martin, (1980). Inflation and the Stock Market. American Economic Review, PP. 839-847.
Fisher, I. (1930). The Theory of Interest. New York, NY: McMillan.
Geske R. and R. Roll. (1983). The Fiscal and Monetary Linkage between Stock Returns and Inflation. Journal of Finance, Vol. 38, No. 1, pp. 7-33.
Ghosh, D., Levin, E., Macmillan, P., Wright, R. E. (2004). Gold as Inflation Hedge?. Studies in Economics and Finance, 22, 1-25.
Glascock, J. L., Lu, C., So, R. W. (2000). Further Evidence on the Integration of REIT, Bond, and Stock Returns. Journal of Real Estate Finance and Economics, 20:2, 177-194.
Gultekin, N. B. )1983(. Stock market returns and inflation: Evidence from other countries. Journal of Finance, 38, 49-65.
Gunasekarge, A., Power, D.M., Ting Zhou, T. (2008). The Long-Term Inflation Hedge Effectiveness of Real Estate and Financial Assets. Studies Economics and Finance, 25:4, 267-278.
Greonewold, N & Gregory & Tomas, S. (1997). Stock Return and Inflation: A Macro Analysis. Applied Financial Economics, pp. 127-136.
Harmston, S., (1998). Gold as a store of value. World Gold Council, Research Study No. 22.
Hartzell, D., J. Hekman and M. Miles (1987). Real Estate Returns and Inflation. Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, vol. 15:1, pp. 617–37.
Haugom, H. N. (1991). The supply and demand for gold. Ph.D. dissertation, Simon Fraser University. 1-218.
Hoesli, M. (1994). Real Estate as a Hedge against Inflation- Learning from the Swiss Case”. Journal of Property Valuation & Investment, 12: 3, 51-59.
Hoesli M., C. Lizieri and B. McGregor (2008). The Inflation Hedging Characteristics of US and UK Investments: A Multi-Factor Error Correction Approach. Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 36: pp. 183–206.
Hylleberg, S., R. F. Engle, C. W. J. Granger and B.S. Yoo (1990). Seasonal Integration and Cointegration. Journal of Econometrics, vol. 44, pp. 215 – 238.
Ibrahim, T, M., Agbaje, O. M. (2013). The Relationship between Stock Return and Inflation in Nigeria. European Scientific Jornal, Vol. 9, No.4, pp. 146-157.
Kaul, G. (1987). Stock Return and Inflation: the Role of the Monetary Sector. Journal of Financial Economics 18, pp. 253-276.
Khill, J., Lee, B.S. (2000). Are Common Stocks a Good Hedge against Inflation?. Evidence from the Pacific-rim Countries, Pacific-Basin Finance Journal, 8, 457-482.
Kolluri, B.R. (1981). Gold as a Hedge against Inflation: an Empirical Investigation. The Quarterly

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بازده سهام، بازده دارایی، تجزیه واریانس، بازار سهام Next Entries منابع مقاله درمورد قانون طبیعی، نظریه اخلاقی، علامه طباطبایی، حقوق طبیعی