پایان نامه درمورد بهرهوری کل عوامل، ضریب جینی، توسعه مالی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

سایر متغیرها بر این متغیر از طریق حذف و اضافه نمودن برخی متغیرها بررسی شده است. به این منظور در ستون (2)، متغیر تأثیر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی حذف شده است و در ستون (3)، متغیر توسعه مالی و تأثیر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی هر دو حذف شده است. با حذف متغیر توسعه مالی تغییرات چندانی در نتایج حاصل نشده است. نتایج نشان میدهد متغیر تأثیر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی یک متغیر تأثیر گذار در مدل میباشد؛ زیرا همزمان با اضافه شدن این متغیر بر میزان اثرگذاری ضریب جینی بر بهرهوری کل عوامل تولید در کوتاهمدت و بلندمدت افزود شده است.
جدول(5-4): ضرایب برآورده شده متغیرهای الگوی پویا
(3)
(1،2،0)ARDL
(2)
(1،2،0،1) ARDL
(1)
(1،2،0،1،2)ARDL

Prob
ضرایب
prob
ضرایب
Prob
ضرایب
متغیر
000/0
7578/0
(063/0)
000/0
7592/0
(073/0)
000/0
5518/0
(095/0)
LTFP(-1)
341/0
5951/0
(6151/0)
45/0
4179/0
(5524/0)
118/0
8662/0
(5344/0)
GINI
521/0
6580/0-
(013/1)
37/0
7422/0-
(8167/0)
85/0
1303/0-
(7222/0)
GINI(-1)
835/0
1326/0-
(6334/0)
64/0
2898/0-
(6160/0)
05/0
2708/1-
(6355/0)
GINI(-2)
001/0
2412/0
(0624/0)
001/0
2055/0
(055/0)
000/0
4919/0
(1131/0)
LTRADE


000/0
4324/0-
(107/0)
000/0
4762/0-
(0934/0)
LTM


006/0
3465/0
(1172/0)
001/0
3821/0
(099/0)
LTM (-1)
030/0
4350/1
(6227/0)
LTG
52/0
2802/0
(431/0)
LTG (-1)
003/0
0732/1-
(3242/0)
LTG (-2)
000/0
2048/0
(0459/0)
002/0
3941/0
(1147/0)
027/0
3851/0
(1634/0)
C
000/0
78/94
000/0
78/97
000/0
99/81
آماره F
93/0
96/0
97/0
R^2
اعداد داخل پارانتز انحراف معیار ضرایب میباشند.
منبع: یافتههای تحقیق
5-3-2- بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت
وجود رابطه تعادلی بلندمدت در مدل، با استفاده از روش بنرجی، دولادو و مستر (1992)، بررسی میشود. آماره t محاسباتی برای این آزمون به صورت زیر خواهد بود:
t=(α_11-1)/se
اگر آماره t محاسباتی برای آزمون وجود رابطه بلندمدت، از نظر قدر مطلق، بیشتر از مقدار بحرانی جدول بنرجی، دولادو و مستر باشد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همانباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده و وجود رابطه بلندمدت تأیید میشود. نتایج جدول (5-5) نشان میدهد برای مدل (1) و (3) در سطح معنیداری 5 درصد و برای مدل (2) در سطح 25 درصد وجود رابطه بلندمدت تأیید میشود.
جدول (5-5): بررسی وجود رابطه بلندمدت
(3)
(1،2،0)ARDL

(2)
(1،2،0،1) ARDL
(1)
(1،2،0،1،2)ARDL

t^*=(0.7578-1)/0.06343=-3.81
t^*=(0.7592-1)/0.07318=-3.29
t^*=(0.55181-1)/0.095904=-4.67
آماره t محاسباتی
t ̅=-3/81
t ̅=2/84
t ̅=-4/05
مقدار بحرانی جدول بنرجی، دولادو و مستر
تأیید وجود رابطه بلندمدت
تأیید وجود رابطه بلندمدت
تأیید وجود رابطه بلندمدت
نتیجه
منبع: یافتههای تحقیق

5-3-3- برآورد مدل بلندمدت
پس از حصول اطمینان از برقراری فروض کلاسیک و وجود رابطه بلندمدت و آزمون پایداری ضرایب نتایج بلندمدت ارائه شده است. نتایج حاصل از تخمین بلندمدت به روش ARDL، در جدول (5-6) ارائه شده است. بر اساس نتایج جدول، علامت ضریب جینی و توسعه مالی منفی میباشند. مقدار ضریب جینی برابر با 1934/1- است و این نشان میدهد که در بلندمدت یک واحد کاهش در ضریب جینی، موجب میشود تا بهرهوری کل عوامل تولید به میزان 1934/1 درصد افزایش یابد. دانش در اینجا به عنوان یکی از چندین عامل تعیین کننده بهرهوری کل عوامل تولید به حساب میآید اما شاید مهمترین عامل محسوب شود. مقدار ضریب شاخص توسعه مالی برابر با 2099/0- است و این نشان میدهد که در بلندمدت افزایش یک درصدی در ضریب توسعه مالی موجب کاهش بهرهوری کل عوامل به میزان 2099/0 درصد میشود. تأثیر منفی توسعه مالی بر بهرهوری کل عوامل تولید طی سالهای مورد بررسی در بلندمدت را میتوان به دلیل نحوه آزادسازی بازارهای مالی و ضعف مدیریت نظام مالی دانست که منجر به کاهش کارایی سرمایهگذاری از طریق تخصیص نابهینه منابع شده است. کانال اصلی انتقال اثرات مثبت از توسعه مالی به بهرهوری، از طریق افزایش کارایی سرمایهگذاری صورت میگیرد تا حجم سرمایهگذاری. بنابراین اگر در تدوین سیاستهای مربوط به آزادسازی مالی به این مهم توجه نشود، به رغم افزایش حجم سرمایهگذاری میتوانیم شاهد کاهش بهرهوری باشیم و آنچه میبایست مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی باشد، تعمیق مالی است که زمینه لازم جهت تخصیص کاراتر منابع و در نتیجه افزایش کارایی سرمایهگذاری را فراهم میسازد.
تجارت بین الملل میتواند برای انتقال تکنولوژی مهم باشد، از سوی دیگر میتواند اثرات مثبت و مستقیم روی رشد بهرهوری داشته باشد. بنابراین، تجارت دو بار در این مطالعه بحث شده است. یک بار به صورت متغیر بازبودن تجاری و یک بار به صورت اثر متقابل بازبودن تجاری و نابرابری آموزشی مطرح شده است. در هر دو مورد اثر مثبت و معنیدار در بلندمدت حاصل شده است.
جدول(5-6): ضرایب برآورده شده متغیرهای الگوی بلندمدت
(3)
(1،2،0)ARDL
(2)
(1،2،0،1) ARDL
(1)
(1،2،0،1،2)ARDL

Prob
ضرایب
Prob
ضرایب
Prob
ضرایب
متغیر
000/0
8074/0-
(18/0)
002/0
5511/2- (7531/0)
099/0
1934/1-
(6963/0)
GINI
000/0
9962/0
(2058/0)
000/0
8547/0 (1928/0)
000/0
0977/1
(1228/0)
LTRADE


027/0
3565/0- (1526/0)
032/0
2099/0-
(0921/0)
LTM
093/0
4325/1
(8182/0)
LTG
000/0
8457/0
(1645/0)
000/0
6373/1 (3681/0)
050/0
8592/0
(4160/0)
C
اعداد داخل پارانتز انحراف معیار ضرایب میباشند.
منبع: یافتههای تحقیق
5-3-4- برآورد مدل تصحیح خطا (ECM)
با اثبات وجود رابطه همانباشتگی و استفاده از آزمون بنرجی و همکاران برای تأیید کاذب نبودن آن، امکان برآورد الگوی تصحیح خطا فراهم میشود. به منظور تحلیل رابطه کوتاهمدت بین متغیرها و همچنین چگونگی گرایش تغییرات متغیرها به سمت تعادل بلندمدت، از الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است.
جدول (5-7)، نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) را نشان میدهد. ضریب تعدیل ( تصحیح خطا) برای هر سه مدل، در سطح اطمینان 95 درصد معنیدار برآورد شده است. این ضریب نشان میدهد که در هر سال، چند درصد از عدم تعادلهای موجود در یک دوره در رابطه مزبور، در دوره بعد تعدیل میشود. بر اساس نتایج در مدل اول بیشترین میزان از عدم تعادلها، یعنی 44 درصد از عدم تعادلهای موجود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل میشود.
جدول (5-7): ضرایب برآورده شده متغیرهای الگوی ECM
(3)
(1،2،0)ARDL
(2)
(1،2،0،1) ARDL
(1)
(1،2،0،1،2)ARDL

Prob
ضرایب
Prob
ضرایب
prob
ضرایب
متغیر
34/0
5951/0
(6151/0)
45/0
4179/0
(5524/0)
117/0
8662/0
(5344/0)
d LGINI
83/0
1326/0
(6334/0)
64/0
2898/0
(6160/0)
056/0
2708/1
(6355/0)
d LGINI1
000/0
2412/0
(0624/0)
001/0
2057/0
(055/0)
000/0
4919/0
(1131/0)
d LTRADE


000/0
4324/0-
(1079/0)
000/0
4762/0-
(093/0)
d LTM


029/0
4350/1
(6227/0)
d LTG


003/0
073/1
(3242/0)
d LTG1
000/0
2048/0
(0459/0)

002/0
3941/0
(1147/0)
026/0
3851/0
(1634/0)
d C
001/0
24/0-
(063/0)
003/0
24/0-
(073/0)
000/0
44/0-
(095/0)
ECM(-1)
اعداد داخل پارانتز انحراف معیار ضرایب میباشند.
منبع: یافتههای تحقیق

5-4- نتایج آزمون فرضیه
در این قسمت بر اساس یافتههای تجربی پژوهش، فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی اثر ضریب جینی آموزش، درجه بازبودن تجاری، شاخص توسعه مالی (عمق مالی) و اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی بر بهرهوری کل عوامل تولید نشان میدهد از بین این عوامل تأثیر ضریب جینی بر بهرهوری کل در کوتاهمدت و بلندمدت از سایر عوامل بیشتر است. با توجه به نتایج به دست آمده ضریب جینی آموزشی در کوتاهمدت با یک دوره وقفه تأثیر منفی و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل دارد. در بلندمدت نیز اثر منفی و معنیدار ضریب جینی بر بهرهوری کل تأیید شده است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه کاهش نابرابریهای آموزشی تأثیر مثبت بر بهرهوریکل عوامل تولید دارد، را نمیتوان رد کرد. این نتیجه هم با مبانی نظری تحقیق و هم با مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه نظیر سائر و زاگلر (2014)، چانگ و جین (2009)، مسترو مارکو و قش (2009)، باریو کاسترو و دیگران (2002) سازگار است. یافتههای تجربی حاکی از آن است که کاهش نابرابریهای آموزشی باعث افزایش بهرهوری کل عوامل تولید شده است. به این معنی که با بهبود توزیع سالهای تحصیل بین افراد جامعه، ضریب جینی کاهش مییابد و تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. شاخص بازبودن تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل دارد. به طوری که در بلندمدت با افزایش یک درصدی بازبودن تجاری، بهرهوری کل عوامل به میزان 097/1 درصد افزایش مییابد. عمق مالی که به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است بعد از یک دوره وقفه در کوتاهمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل دارد. تأثیر مثبت اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی آموزشی در کوتاهمدت تأیید شده است. در بلندمدت نیز تأثیر مثبت و قابل ملاحظهای بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد.
5-5- جمعبندی
در این فصل با استفاده از تخمین مدل به روش ARDL به بررسی اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهرهوری کل عوامل تولید پرداخته شد. بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، عوامل اساسی مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید تعیین شد و میزان تأثیر هر یک از این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. به منظور برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق، ابتدا مرتبه انباشتگی متغیرها، با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون، پایایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. سپس رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها بررسی شد. بعد از برآورد روابط کوتاهمدت با در نظر گرفتن تعداد وقفههای بهینه و محاسبه آماره t به منظور آزمون فرضیه، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون بنرجی، دولادو و مستر (1992) مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضرایب بلندمدت تخمین زده شد و نتایج وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها را تأیید کرد. در پایان مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی بلندمدت از روش ARDL برآورد شد. نتایج تخمین نشان داد ضریب جینی آموزش در کوتاهمدت و بلندمدت اثر منفی و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. به طوری که در سالهایی که ضریب جینی کاهش یافته است، افزایش بهرهوری کل عوامل تولید مشاهده میشود. بر اساس نتایج، تأثیر این ضریب در بلندمدت بیشتر است. ضریب شاخص باز بودن تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و معنیدار است. بدین معنی که هر چه اقتصاد بازتر باشد به منظور حفظ بازارهای داخلی و خارجی توجه به بهرهوری افزایش مییابد. تغییر در ذخیره دانش نتیجه سرمایهگذاریهای داخلی مختلف برای مثال در تحقیق و توسعه(عمومی و خصوصی) و آموزش میباشد هر چند میزان جمعیت (یا تعداد افراد درگیر در تولید دانش) نیز مهم است. دانش همچنین میتواند از چند طریق وارد شود. برای مثال، وارد کردن کالاهایی که در بر دارنده اطلاعات و فنون تکنولوژیکی هستند. بنابراین، وارد کردن کالاهای نسبتاً پیشرفته میتواند به طور بالقوه ذخیره دانش را افزایش دهد. به طورکلی، انتظار بر این است کشورهایی که دارای اقتصاد بازتر هستند وضعیت بهتری برای به دست آوردن دانش از خارج از کشور داشته باشند هر چند که انتقال دانش ممکن است به خاطر فقدان ظرفیت جذب صورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بهرهوری کل عوامل، ضریب جینی، آموزش عالی، دانشگاهها Next Entries پایان نامه درمورد بهرهوری کل عوامل، سرمایه انسانی، ضریب جینی، توسعه مالی