پایان نامه درمورد بهرهوری کل عوامل، سرمایه انسانی، ضریب جینی، توسعه مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نپذیرد. برای مثال، یک جمعیت بهتر آموزش دیده و سالمتر در وضعیت بهتری برای یادگیری و جذب دانش قرار دارد. سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در افزایش ظرفیت جذب یک کشور نقش زیادی دارند.
ضریب متغیر جاری توسعه در کوتاهمدت منفی و ضریب وقفه آن مثبت و هر دو معنیدار میباشند. به این معنی که افزایش توسعه مالی با یک دوره وقفه موجب افزایش بهرهوری کل عوامل میشود. اگر در کشور نظام مالی بهخوبی توسعه یافته باشد، فرصتهای سرمایهگذاری به سهولت در اختیار قرار میگیرند، علاوه بر این، محدودیتهای مالی میتواند کشور را از بهرهبرداری از مزایای کامل انتقال تکنولوژی باز دارد. کشورها باید برای تسلط بر تکنولوژیهای خارجی و تطبیق آنها با محیط محلّی متحمّل هزینه شوند.
راه دیگری که سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل اثر میگذارد تأثیر متقابل آن با گرایش تجاری است. باز بودن بیشتر رقابت را بیشتر میکند، تکنولوژی جدید را تقویت میکند، تقاضا برای نیروی کار ماهر را افزایش داده و یادگیری با کار را بهبود میبخشد. امروزه اثر باز بودن با موجودی سرمایه انسانی هم افزایی ایجاد کرده به طوری که سرمایه انسانی بیشتر باعث میشود باز بودن تجاری اثر بزرگتری روی بهرهوری بگذارد. سرمایهگذاری روی سرمایه انسانی در فقدان آزادسازی بخش خارجی میتواند منجر به بهرهگیری کمتر از سرمایه انسانی شود. بر اساس نتایج، اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی بر بهرهوری کل عوامل در بلندمدت مثبت و معنیدار برآورد شده است. اثر منفی و معنیدار این متغیر در کوتاهمدت بدین معنی است که در کوتاهمدت استانداردهای آموزشی در سطح پایینی بودهاند به طوری که این سطح از سرمایه انسانی در کوتاهمدت قادر نبوده است از سرریزهای دانش و تکنولوژیهای انتقال یافته از طریق گسترش بازبودن استفاده کند.

6-1- مقدمه
در این تحقیق با استفاده از دادههای سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1390- 1349 به بررسی اثر کاهش نابرابریهای آموزشی بر بهرهوری کل عوامل تولید پرداخته شد. در فصل حاضر، بعد از بیان مقدمه در قسمت دوم خطوط کلی پژوهش مرور شده و در بخش سوم و چهارم نتایج و پیشنهادهایی برای سیاستگذاری ارائه شده است. در نهایت در بخش پایانی پیشنهادهایی برای استفاده در پژوهشهای آتی ارائه شده است.
6-2- مروری بر خطوط کلی تحقيق
اهمیت روزافزون بهرهوری و لزوم توجه به این مهم به دلیل پایین بودن آن در اقتصاد کشور و اینکه بهرهوری به عنوان یکی از شاخصهای مهم کارآمدی بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی محسوب میشود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاهها، سازمانها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف میباشد و به دلیل ماهیت اندیشه و دانش محوری که دارد، مسئلهای است که شناخت عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل در اقتصاد ایران را ضروری میکند. ماهیت اندیشه و دانش محور بودن بهرهوری دلیلی بر ارتباط آن با سرمایه انسانی است. از طرفی سرمایه انسانی ابعاد مختلفی را شامل میشود. آموزش یکی از مفاهیم اساسی در سرمایه انسانی میباشد که توزیع نابرابر آن میتواند زیانهای رفاهی قابل ملاحظهای داشته باشد. مهمترین مساله در تحقیق حاضر بررسی ابعاد توزیعی آموزش و تأثیر آن بر بهرهوری کل عوامل است. در این راستا در فصل اول تحقیق که شامل کلیات تحقیق میباشد، ضمن بیان مسأله اساسی مبنی بر اثر کاهش نابرابریهای آموزشی بر بهرهوری کل عوامل تولید، ضرورت انجام تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و بیان گردید که با توجه به اهمیت بهرهوری در اقتصاد کشور، شناخت عوامل مؤثر بر آن مهم و ضروری است و دلایل کافی برای معرفی سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم بهرهوری در هر دو سطح فردی و اجتماعی وجود دارد و مسأله توزیع فرصتهای آموزشی یک عامل مهم بر سرمایه انسانی است. در ادامه فصل به اهداف، فرضیهها و محدودیتهای تحقیق پرداخته شد.
در فصل دوم به بررسی پایههای نظری و پیشینه این مطالعه پرداخته شده است. در قسمت مبانی نظری، نظریات اقتصاددانان کلاسیک، نئوکلاسیک و معاصر در مورد اهمیت سرمایه انسانی در اقتصاد بیان شد. به طوری که به عقیده این اقتصاددانان، آموزش افراد در واقع نوعی سرمایهگذاری در آنها است. با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیتهای آنان سبب میگردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نائل آیند، بلکه جامعه نیز از سرمایهگذاری در آنها منتفع گردد. انسانها با آموزش به سرمایه مبدل میشوند، و جامعه میتواند از توان تولیدی آنها به صورت بهتری بهرهمند گردد و این موجب افزایش بهرهوری میشود. در قسمت پیشینه مطالعات مشاهده شد که مطالعات تجربی داخلی و خارجی توجه کمی به بحث توزیع آموزش داشتهاند. تنها چند مطالعه خارجی توزیع آموزش را به صورت ضریب جینی و با توجه به سالهای تحصیل مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج این مطالعات اثر مثبت کاهش نابرابری آموزشی بر بهرهوری کل عوامل را تأیید کرده است.
در فصل سوم روند بهرهوری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزش در ایران بررسی شد. در این فصل عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش بهرهوری کل عوامل تولید در طی دوره مورد بررسی بیان شده و به جایگاه بهرهوری در برنامههای توسعه اشاره شده است. در بررسی روند رشد بهرهوری کل عوامل تولید طی دوره 1390- 1349 ملاحظه شد رشد بهرهوری کل از نوسانات زیادی برخوردار بوده است. سپس روش محاسبه ضریب جینی آموزشی بیان شد. روند این ضریب طی دوره مورد بررسی نشان دهنده کاهش آن بوده است.
در فصل چهارم، که به روش شناسی تحقیق اشاره دارد، ، مدل و متغیرهای تحقیق معرفی شد در پایان روش خود توضیح با وقفههای گسترده و مزایای آن و آزمونهای مرتبط با آن به اختصار توضیح داده شد.
در فصل پنجم که به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتهها اختصاص دارد، مدل با استفاده از روش خود توضیح با وقفههای گسترده برآورد شد. در این فصل ابتدا به منظور تعیین مرتبه انباشتگی متغیرها، با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون، پایایی و ناپایایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. سپس رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها بررسی شد. بعد از برآورد روابط کوتاهمدت با در نظر گرفتن تعداد وقفههای بهینه و محاسبه آماره t به منظور آزمون فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها، با استفاده از آزمون بنرجی، دولادو و مستر (1992) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها را تأیید کرد. در پایان، مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی بلندمدت از روش ARDL برآورد شد. نتایج حاصل از این برآورد نشان داد ضریب جینی آموزش در کوتاهمدت و بلندمدت اثر منفی و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. به طوری که در سالهایی که ضریب جینی کاهش یافته است، افزایش بهرهوری کل عوامل تولید مشاهده میشود. در ادامه اثر برخی از مهمترین عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید، مانند شاخص باز بودن تجاری، توسعه مالی و اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
6-3- نتيجه آزمون فرضيههای تحقيق
با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر کاهش نابرابریهای آموزشی بر بهرهوری کل عوامل تولید در ایران طی دوره 1349 تا 1390 با استفاده از روش خود توضیح با وقفههای گسترده است. بر این اساس نتایج حاصل از تحقیق به تفصیل در زیر ارائه شده است:
فرضيه اول: کاهش نابرابریهای آموزشی تأثیر مثبت بر بهرهوریکل عوامل تولید در ایران دارد.
بر اساس نتایج تخمین، ضریب جینی آموزشی در کوتاهمدت بعد از دو وقفه اثر معنیدار و منفی بر بهرهوری کل عوامل دارد در بلندمدت نیز اثر این متغیر منفی و معنیدار میباشد که این به معنی تأثیر پذیری بهرهوری کل عوامل تولید از این متغیر است. علامت منفی این متغیر نشان میدهد که با کاهش نابرابری آموزشی، بهرهوری کل عوامل افزایش مییابد. همچنین نتایج نشان میدهد اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهرهوری کل عوامل در کوتاهمدت و بلندمدت از سایر عوامل مورد بررسی بیشتر است مقدار این ضریب در کوتاهمدت 27/1- و در بلندمدت 19/1- برآورد شده است. این نشان میدهد که باید توجه بیشتری به توزیع آموزش شود. بنابراین این فرضیه که کاهش نابرابری آموزشی اثر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد را نمیتوان رد کرد. به این معنی که با بهبود توزیع سالهای تحصیل بین افراد جامعه، ضریب جینی کاهش مییابد و تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. یعنی عدالت آموزشی به بهرهوری منتهی میشود. شاید بتوان گفت که این نتیجه از طریق تشکیل سرمایه انسانی و نیز ارتقاء سهم دهکهای پایین از تولید ملی صورت میگیرد. زیرا تأثیر مثبت توزیع بیشتر درآمد بر بهرهوری و رشد در تحقیقات قبلی نشان داده شده است.
فرضيه دوم: درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید در ایران دارد.
شاخص باز بودن تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل دارد. بنابراین تأثیر مثبت و معنیدار بازبودن تجاری بر بهرهوری کل عوامل تولید در ایران در کوتاهمدت و بلندمدت طی دوره مورد بررسی تأیید میشود. لیکن در بازبودن تجاری لحاظ کردن استقلال اقتصادی و تولید کالاهای راهبردی در داخل مهم است.
فرضيه سوم: توسعه مالی تأثیر مثبت و معنیدار بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد.
بر اساس نتایج تخمین، ضریب متغیر جاری توسعه مالی در کوتاهمدت منفی و ضریب وقفه آن مثبت و هر دو معنیدار میباشند. یعنی توسعه مالی با یک دوره وقفه در کوتاهمدت اثر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. به این معنی که افزایش توسعه مالی با یک دوره وقفه موجب افزایش بهرهوری کل عوامل میشود. بنابراین این فرضیه که توسعه مالی تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد، طی دوره مورد بررسی در این تحقیق تنها در کوتاهمدت مورد تأیید میباشد.
فرضيه چهارم: اثر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهرهوری کل عوامل تولید مثبت و معنیدار است.
بر اساس نتایج تخمین، ضریب وقفه اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی در کوتاهمدت منفی و معنیدار میباشد. منفی و معنیدار بودن این ضریب نشان دهنده پایین بودن استانداردهای آموزشی است به طوری که این میزان سرمایه انسانی نتوانستهاند از بهبود تکنولوژی ناشی از باز بودن تجاری در کوتاهمدت استفاده کنند. این ضریب در بلندمدت مثبت و معنیدار است. بنابراین این فرضیه که اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی بر بهرهوری کل عوامل تولید مثبت است طی دوره مورد بررسی در بلندمدت تأیید شده است.
6-4- توصیههای سیاستی
با توجه به اینکه بهرهوری به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رشد اقتصادی کشورهای جهان مطرح بوده است. این مطلب در مورد اقتصاد ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا یکی از عمدهترین نظامهای کلیدی معیوب در اقتصاد ایران نظام بهرهوری میباشد که از مؤلفههای اساسی رشد به شمار میرود. بنابراین با توجه به یافتههای حاصل از این تحقیق موارد زیر به عنوان پیشنهادهای سیاستگذاری ارائه شده است:
عوامل مؤثر بر بهرهوری شناسایی شده و سیاستهای مناسب بر اساس آن اتخاذ شود.
ضریب جینی آموزشی به عنوان شاخصی برای بیان نابرابریهای آموزشی، در بین سایر عوامل مؤثر بررسی شده بر بهرهوری کل عوامل تولید، بیشترین تأثیر را نشان میدهد. بر این اساس میتوان گفت توجه به مسأله توزیع آموزش و تلاش برای کاهش نابرابری در توزیع سالهای تحصیل موجب بهبود بهرهوری در کشور خواهد شد. بهبود در کیفیت نیروی انسانی موجب میشود که از یک طرف عامل کار، ماهرتر، کارآزمودهتر و تواناتر گردد. از طرف دیگر بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژی نیز سبب میشود تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر گردد. بدین ترتیب مشاهده میشود که گسترش در توسعه کارایی و بهرهوری در هر دو عامل تولید، ناشی از آموزش و پیشرفت دانش فنی است. بنابراین در جهت توزیع آموزش و برقراری عدالت آموزشی اقدامات سیاستگذاری لازم در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بهرهوری کل عوامل، ضریب جینی، توسعه مالی، انحراف معیار Next Entries پایان نامه درمورد dependent، criterion، t-Statistic، variance