پایان نامه درمورد بهبود عملکرد، پرسش نامه، جدول داده

دانلود پایان نامه ارشد

توسط نهاد مربوطه

3- عنصر سوم: مديريت عملکرد
با مشخص نمودن ابعاد مديريت عملکرد و مؤلفه هاي ذيل سئوالات اين عنصر نيز در پرسشنامه گنجانده شد:
* طراحي نظام جامع ارزيابي عملکرد
* تأسيس نهادي ويژه ارزيابي و نظارت بر عملکرد
* تعريف عملکرد، تعيين و تبيين ابعاد آن
* شفاف‌سازي اهداف برنامه‌ها و در نتيجه تعريف بهتر نحوه ارزيابي عملكرد برنامه‌ها
* تعريف و طراحي دقيق شاخص هاي عملکرد در بخش هاي دانشگاه با همکاري کارکنان و مديران مجموعه
* برقراري ارتباط بين شاخص‌ها و اهداف
* تعريف دقيق و روشن چگونگي ارزيابي عملكرد
* ارزيابي دقيق وکامل از عملکرد تمامي بخش هاي دانشگاهي
* ارائه گزارش در مورد اطلاعات عملكردي به مخاطبان مربوطه
* تأکيد بر رابطه مستقيم اطلاعات عملکردي و ميزان تخصيص منابع بودجه اي هر بخش
* مشاوره هاي تخصصي پيرامون بهبود عملکرد
* ايجاد عناصر انگيزشي براي مديران به منظور بكارگيري اطلاعات عملكردي درراستاي بهبود عملکرد و تدوين بودجه آتي مانند تفاهم نامه هاي عملکردي، نظام پرداخت مبتني بر عملكرد، …

جدول3-3) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه براي عنصر مديريت عملکرد
رديف
شرح
درجه اهميت

بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
18
تعريف روشن عملکرد و ارزيابي عملکرد

19
تعريف روشن مدل ارزيابي عملکرد

20
تأسيس واحدي ويژه نظارت بر عملکرد بخش ها و ارزيابي آن ها

21
طراحي شاخص هاي ارزيابي عملکرد

22
بيان ارتباط شاخص هاي ارزيابي و اهداف مورد نظر

23
ارائه مشاوره هاي مناسب در حين انجام ارزيابي

24
ارائه مشاوره هاي تخصصي جهت بهبود عملکرد پس از هر گونه ارزيابي

25
ايجاد عوامل انگيزشي جهت اجراي مناسب شيوه ارزيابي توسط پرسنل

26
ارائه گزارش هاي مناسب از نتايج ارزيابي به مسئولين مربوطه

27
لزوم انجام خودارزيابي بخش هاي دانشگاه از دسترسي به اهداف مشخص شده

28
تدوين چارچوب يکسان و مشخص جهت انجام خودارزيابي بخش ها

4- عنصر چهارم: پايش و اشراف
به منظور طراحي سئوالات مربوط به اين عنصر نکات ذيل مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن چهار سئوال زير در پرسشنامه قرار گرفت:
* کنترل و نظارت سيستم بودجه ريزي عملياتي
* تهيه و نصب زير ساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم جهت اجراي بودجه ريزي عملياتي
* مستند سازي و ثبت گزارشات دوره اي از نحوه عملکرد سيستم
* تلاش در جهت تهيه به موقع و کامل گزارشات مديريتي همچون تفريغ،
* عيب يابي سيستم و تلاش در جهت رفع نواقص اجرايي
جدول3-4) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه براي عنصر پايش و اشراف
رديف
شرح
درجه اهميت

بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
29
مستندسازي و ثبت و ضبط گزارش هاي دوره اي از مراحل بودجه ريزي

30
تهيه گزارش تفريغ بودجه و ارسال به بخش هاي مربوطه

31
تدوين گزارش نحوه عملکرد بخش ها

32
تهيه و نصب زيرساخت هاي نرم افزاري لازم جهت انجام بودجه ريزي

33
عيب يابي سيستم و ارائه گزارشات مناسب جهت رفع نواقص

5- عنصر پنجم: نظام پاسخگويي و تشويق
با توجه به اهميت نظام پاسخگو نمودن مديران در برابر عملکرد خود و در مقابل تشويق مديران در مدل بودجه ريزي عملياتي، مؤلفه هاي زير مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به آن سئوالات ذيل طراحي گرديد.
* ايجاد تفاهم نامه هاي عملکردي بين مديران ارشد و مديران اجرايي
* ارزيابي مديران بر اساس تفاهم نامه هاي عملکردي
* برقراري توازن ميان اختيارات و ميزان پاسخگويي مديران
* پاسخگو نمودن مديران در برابر نتايج عملکرد
* پاسخگو نمودن مديران در برابر ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده
* تأکيد بر دقت مديران در خصوص ارائه گزارشات عملکردي خواسته شده
* کيفيت و صحت اطلاعات منعکس شده در گزارشات مديران
* سرعت مديران در تدوين و ارائه گزارش
* به موقع بودن گزارشات مديران
* سهولت دستيابي به گزارشات مديران براي نهاد درخواست کننده گزارش
* اعطاي اختيارات بودجه اي به مديران
* ايجاد نظام کاراي حقوق، دستمزد و پاداش بر مبناي عملکرد
* تقدير شايسته از مديران در صورت دستيابي به اهداف تعيين شده
* ارائه مشاوره هاي تخصصي با هدف پوشش عيوب و رفع نواقص اجرايي مديران

جدول3-5) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه براي عنصر نظام پاسخگويي و تشويق
رديف
شرح
درجه اهميت

بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
34
پاسخگو نمودن مديران در برابر مسئوليت و نتايج ارزيابي

35
دقت مديران در پاسخگويي

36
سرعت مديران در ارائه گزارش هاي مربوطه

37
به موقع بودن گزارشات ارائه شده از سوي مديران

38
سهولت و عدم مشکل در دستيابي به گزارشات مدير براي نهاد مربوطه

39
کيفيت و صحت گزارشات ارائه شده از سوي مدير

40
ايجاد تفاهم نامه هاي عملکردي بين مديران ارشد و مديران جهت بهبود عملکرد

41
پاسخگويي مديران بر اساس تفاهم نامه هاي عملکرد

42
اعطاي اختيارات بودجه اي به مديران در چارچوب مصوب دانشگاه

43
برقراري توازن بين اختيارات و پاسخگويي مديران

44
تقدير شايسته از دستاوردها و ستودن موفقيت هاي مديران در دستيابي به اهداف بودجه

45
وجود نظام کاراي حقوق، دستمزد و پاداش بر مبناي عملکرد در دانشگاه

46
ارائه مشاوره هاي تخصصي جهت پوشش عيوب و نواقص کار

6- عنصر ششم: سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت
با عنايت به اين که اين سيستم يک سيستم حرفه اي و مختص هزينه يابي مي باشد پاسخ دهندگان طلاعات چنداني در اين خصوص نداشتند. لذا سئوالات زيادي از اين عنصر طراحي نگرديد. تنها توضيحات مختصري در خصوص شيوه مذکور به پاسخ دهندگان داده شده بود و تعداد چهار سئوال در پرسشنامه گنجانده شد.

جدول3-6) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه براي عنصر هزينه يابي بر مبناي فعاليت
رديف
شرح
درجه اهميت

بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
47
وجود سيستم دقيق محاسبه بهاي تمام شده بر اساس فعاليت در دانشگاه

48
محاسبه هزينه هاي اجراي برنامه ها بر اساس هزينه مستقيم و غير مستقيم

49
محاسبه بهاي تمام شده خدمات يا فعاليت از طريق جمع هزينه مستقيم و غير مستقيم

50
وجود سيستم گزارش گيري مالي بر اساس فعاليت در دانشگاه

7- عنصر جانبي مدل: حسابرسي عملکرد
اين عنصر همان طور که در توضيحات مدل نيز ذکر گرديد از عناصر اصلي مدل نمي باشد. هدف از ذکر حسابرسي عملکرد در مدل، به اين منظور است که در اين مدل محيط مطلوب اجراي مدل محيطي است که حسابرسي از دانشگاه بر اساس عملکرد بخش هاي دانشگاه و در مجموع عملکرد دانشگاه مي باشد.
به منظور بررسي نظرات مسئولين دانشگاه در خصوص اين موضوع، تعداد سه سئوال نيز در باره اين موضوع در پرسشنامه طراحي گرديد تا بدان پاسخ داده شود.

جدول3-7) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه براي عنصر حسابرسي عملکرد
رديف
شرح
درجه اهميت

بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
51
انجام حسابرسي در دانشگاه بر اساس حسابرسي عملکرد

52
پاسخگو نمودن دانشگاه در قبال سازمان حسابرس بر اساس دستيابي به اهداف مورد نظر

53
حسابرسي فعاليت هاي دانشگاه بر اساس صرفه اقتصادي و اثربخشي فعاليت ها

3-8) روايي و پايايي پرسش نامه
روايي عبارت است از ميزاني که ابزار مورد نظر آن چه را براي اندازه گيري آن تخصيص يافته است، اندازه گيري مي کند. در واقع روايي به معني دار بودن تفسير نتايج آزمون يا پرسش نامه مربوط است و به کاربرد مورد نظر آزمون اختصاص دارد.(خوي نژاد، 1385: 349) در اين پژوهش براي سنجش روايي پرسشنامه، روايي صوري پايان‌نامه از طريق ارائه آن به خبرگان و دريافت نظرات مثبت آن ها مورد بررسي قرار گرفته و تأييد شد.
پايايي عبارت است از همساني ابزار در اندازه گيري آن چه اندازه مي گيرد. در واقع پايايي درجه اي است که بر اساس آن ابزار اندازه گيري در افراد مشابه، در زماني ديگر نتايج مشابهي را حاصل مي شود.
مقصود از پايايي آن است که اگر ابزار اندازه گيري رادر يک فاصله زماني کوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديک به هم باشد.(خاکي،1382:)
پايايي مفهومي است آماري که بر همبسته بودن بين دو مجموعه از نمره ها مبتني است و معرف اندازه گيري انجام شده به وسيله ابزار مورد نظر با گروهي از آزموندني ها مي باشد. ضرايب پايايي ممکن است ارزش هايي بين صفر تا يک داشته باشد. در اين پژوهش از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
براي سنجش پايايي پرسش نامه، با استفاده از نرم افزار SPSS ضريب آلفاي کرونباخ براي آن محاسبه گرديد که در ادامه ذکر گرديده است.

Reliability

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
31
100.0

Excluded(a)
0
.0

Total
31
100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
N of Items
.965
53

-9) روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين روش جهت تحليل داده ها و آزمودن فرضيات از سه آزمون استفاده شده است.
3-9-1) آزمون علامت يک نمونه اي(Sign Test)
اين آزمون وقتي به کار مي رود که مي خواهيم از جامعه متقارن پيوسته اي، نمونه اي بگيريم به طوري که احتمال اين که عددي کوچکتر از ميانگين و يا بزرگ تر از آن باشد 2/1 است. در اين آزمون مي خواهيم صحت فرض0 µ= µ را که آن را فرض آزمون صفر مي ناميم و µ ميانگين نمونه است، را با توجه به نمونه n تايي، آزمون کنيم. روش بدين صورت است که اگر تعداد نمونه کم باشد، هر يک از مقادير را از ميانگين مورد ادعا، 0µ کم مي کنيم، اگر تفاضل مثبت بود علامت “+” و اگر منفي بود علامت “-” مي نويسيم و اگر تفاضل صفر باشد، آن نمونه را حذف مي کنيم. هر نمونه 2/1 شانس دارد که به آن علامت + داده شود، بنابراين تعداد علامت هاي مثبت توزيع دوجمله اي با پارامترهاي n و np دارد که در آن P=1/2 است.
اما اگر تعداد نمونه زياد باشد، يعني np و nq هر دو بزرگ تر از 5 باشد، مي توان به جاي توزيع دو جمله اي از تقريب نرمال استفاده کرد. در اين صورت آماره آزمون عبارت خواهد بود از:

x تعداد پاسخ هاي بزرگ تر از 3، p شانس هر نمونه براي گرفتن علامت مثبت يا منفي مي باشد. (آذر و مؤمني، 1380: 252)
مقدار بحراني: مقدار بحراني را مطابق p،n،? C از جدول احتمال هاي تجمعي دو جمله اي محاسبه مي نماييم. اگر z کوچک تر يا مساوي مقدار بحراني باشد، فرض صفر تأييد مي شود و اگر بزرگتر از مقدار بحراني باشد فرض صفر رد مي شود.
3-9-2) آزمون فريدمن
هنگام استفاده از آزمون فريدمن، تمامي k تيمار به گونه اي تصادفي به n بلوک تخصيص مي يابند. بعداز آن که مشاهدات براي هر ترکيب تيمار- بلوک ثبت شدند، داده ها در يک جدول دوبعدي که در آن هر سطر بيانگر يک بلوک و هر ستون بيانگر يک تيمار است، نمايش داده مي شوند. بنابراين جدول داده ها متشکل از n سطر و k ستون است. در هر سطر( بلوک) داده ها رتبه بندي مي شوند. در اين صورت آزمون فريدمن به دنبال تحليل مجموع رتبه هاي ستون ها(تيمارها) است، روش آن شبيه به آزمون مجموع رتبه ها( آزمون U يا کروسکال- واليس) است.
فرض صفري که آزمون فريدمن به دنبال آزمون است عبارتست از:
توزيع احتمال k تيمار مشابه است: H0
و فرضيه مخالف آن به صورت زير است:
دست کم توزيع دو تيمار يکسان نيست: H1
آماره آزمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد امنیت ملی، جهانی شدن، زیست محیطی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد طراحي، معماري، ميتوان