پایان نامه درمورد بدریخت انگاری بدن، فراشناختی، باورهای فراشناختی، کمال گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

ه یعنی 2/5درصد این بعد را به مقدار متوسط تا شدید از خود نشان داده اند.
از دیگر ابعاد وسواس که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت تقارن بود. افراد مشارکت کننده در این تحقیق،315(یعنی،6/96 درصد) نفرشان نشانگان تقارن را در سطح خفیف یا هیچ از خود نشان داده اند. و 11 نفر(یعنی 4/3 درصد) این الگو را در مقادیر متوسط تا شدید گزارش کرده اند.
شاخص وسواس کل که به عبارتی مجموع سوالات این چهار بعد بوده است. از اهداف اصلی این پژوهش می باشد. 297نفر(یعنی، 97/4درصد) از نمونه مورد مطالعه نشانه های وسواس را در سطح خفیف تا هیچ گزارش کرده اند. و8 نفر(یعنی،2/6 درصد) این نشانه ها را در مقادیر متوسط تا شدید گزارش کرده اند.
همان طور که در جدول مشاهده می کنید، 297 نفر یعنی، 97/4 درصد دانشجویان مورد مطالعه نشانه های اختلال احتکار را در سطح خفیف یا هیچ در خود گزارش کرده اند. 8 نفر (یعنی، 2/6 درصد)نیز نشانه های اختلال احتکار را به مقدار متوسط تا شدید در خود گزارش داده اند.
داده ها نشانگر آن است که، 318 نفر(یعنی،97/6 درصد) از افراد نمونه مورد مطالعه، نشانه های بدریخت انگاری بدن را در حد خفیف یا هیچ در خود نشان داده اند. و 11 نفر(یعنی، 3/4 درصد) نمونه مورد مطالعه نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدن را در سطح متوسط تا شدید در خود گزارش کرده اند.

جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد های متغیرها در گروه مورد مطالعه
متغیر
مولفه های
میانگین
انحراف استاندارد
ابعاد وسواسی
آلودگی
98/7
06/3

مسئولیت برای آسیب
75/7
25/3

افکار غیر قابل قبول
38/8
19/3

تقارن
00/8
49/3

نمره کل وسواس (DOCS)
00/32
62/10
نشانه های اختلال احتکار
نشانه های اختلال احتکار
8/5
53/3
نشانه های بدریخت انگاری بدن
نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدن
70/6
61/3
بلاتکلیفی
بلاتکلیفی
96/73
73/17
باورهای وسواسی
کمال گرایی و اطمینان
92/73
11/13

اهمیت و کنترل افکار
49/49
84/11

مسئولیت و برآورد تهدید
01/72
44/14

نمره کل باورهای وسواسی
57/1
23/38
باورهای فراشناختی
باورهای مثبت در مورد نگرانی
92/14
94/3

باورهای منفی در مورد نگرانی
86/14
06/4

اطمینان شناختی ضعیف
38/12
21/4

نیاز برای کنترل افکار
69/15
39/3

خودآگاهی شناختی
04/17
26/3

نمره کل باورهای فراشناختی
04/75
43/13

جدول 3-4 میانگین و انحراف استاندارد مولفه ها با تفکیک گروه پژوهش به دو گروه بدریخت انگاری و احتکار

متغیر
زیر گروهها
بدریخت انگاری بدن
احتکار

میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد

ابعاد وسواسی
آلودگی
9/22
1/99
10/76
2/86

مسئولیت
9/50
2/68
10/93
2/60

افکار غیر قابل کنترل
10/27
3/50
10/80
2/51

تقارن
9/45
3/18
11/57
2/38

وسواس کل
38/62
7/75
44/13
7/54

باورهای وسواسی
کمال گرایی
77/05
15/36
77/79
11/60

اهمیت و کنترل افکار
52/28
11/99
53/11
10/00

مسئولیت و برآورد تهدید
77/82
12/10
74/61
12/93

باورهای وسواسی کل
151/87
51/44
146/05
30/02
بلاتکلیفی
بلاتکلیفی
81/80
14/53
84/35
17/67

باورهای فراشناختی
باورهای مثبت دربارهی نگرانی
16/12
3/29
16/58
3/30

باورهای منفی دربارهی نگرانی
17/25
3/11
16/07
3/94

اطمینان شناختی ضعیف
14/97
4/48
14/27
3/76

نیاز برای کنترل افکار
16/78
3/10
16/06
2/76

خودآگاهی شناختی
16/77
3/20
17/51
2/88

فراشناخت کل
81/41
11/88
80/81
11/23

4-2- نتایج مربوط به فرضیه ها
جدول 4-4 نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغییرهای ابعاد وسواسی، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی با نشانه های دو اختلال بدریخت انگاری بدن و اختلال احتکار(رفتار ذخیره سازی)

بدریختی بدن
احتکار
مولفهها
متغیر
/45**0
/44**0
آلودگی

ابعاد وسواسی
0/47**
0/48**
مسئولیت در مورد آسیب

0/44**
0/41**
افکار غیر قابل کنترل

0/43**
0/50**
تقارن

0/57**
0/57**
نمره وسواس کل

0/09
0/25**
کمال گرایی

باورهای وسواسی
0/13*
0/23**
کنترل افکار

0/16**
0/18**
مسئولیت اغراق آمیز

-0/06
-0/25**
باورهای وسواسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد افراد مبتلا، فراشناختی، درمان رفتاری، مسئولیت پذیری Next Entries مقاله رایگان با موضوع بافت تاریخی، دوره قاجار، استان کرمان، استان یزد