پایان نامه درمورد بدریخت انگاری بدن، افراد مبتلا، عدم تحمل بلاتکلیفی، وسواس فکری

دانلود پایان نامه ارشد

بلاتکلیفی به صورت باورهایی در زمینه ضرورت یقین و قطعیت68، پتانسیل مقابله با تغییرات غیرقابل پیش بینی69، و کارآیی مناسب در موقعیت هایی که ماهیت گنگ و مبهمی داشته باشد تعریف شده است. عدم تحمل بلاتکلیفی به عنوان یک عامل تأثیرگذار در برآورد خطر و تهدید در وسواس فکری-عملی عمل می کند(OCCWG، 2001؛ سوکمن و پینارد، 1995؛ استکی، فروست و چوهن70، 1998)(به نقل از ربیعی،1393).
در تحقیقی که به منظور مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضایتمندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و گروه عادی صورت گرفت. نتايج نشان داد كه بين دو گروه بيماران OCD و افراد عادي، از نظر عدم تحمل بلاتكليفي، تفاوت معناداري وجود دارد؛ بدين صورت كه ميانگين نمرات بيماران OCD در عدم تحمل بلاتكليفي بالاتر از افراد عادي بود. همچنين در متغيرهاي تنظيم هيجان و رضامندي زناشويي بين بيماران OCD و افرادبهنجار تفــاوت معناداري مشاهده شد؛ بدين صورت كه ميانگين نمرات بيماران OCD در تنظيم هيجان و رضامندي زناشويي پايين تر از افراد عادي بود. نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد كه تحمل بلاتكليفي، تنظيم كارآمد هيجان و رضامندي زناشويي بيماران وسواسي در مقايسه با گروه عادي داراي نارسايي بوده و در نتيجه نيازمند توجه ويژه در درمان اين اختلال مي باشند(نریمانی و همکاران، 1393).
در مطالعه ای با هدف بررسی مقایسه ای بیماران افسرده اساسی با بیماران وسواسی فکری- عملی از لحاظ عدم تحمل بلاتکلیفی صورت گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که بين گروه سالم و بيماران وسواسي در نمره كل عدم تحمل بلاتكليفي و تمامي خرده مقياس ها تفاوت وجود داشت (001/0P). همچنين بين بيماران افسرده با گروه سالم نيز در نمره كل و خرده مقياس هاي ناتواني براي انجام عمل و بلاتكليفي در مورد آينده تفاوت معنادار وجود داشت(001/0P). بيماران افسرده به غير از خرده مقياس بلاتكليفي در مورد كلي نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه عدم تحمل بلاتكليفي يكي از ويژگي هاي بيماران وسواسي مي باشد و نيز برخي از ابعاد آن با افسردگي مرتبط است(ارفعی و همکاران، 1390).
ساراوکی71 و همکاران (2013).رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشانه های وسواسی را در دانشجویان دوره لیسانس بررسی کردند.یافته های انها نشان داد آينده، در بقيه خرده مقياس ها و نيز نمره كل با گروه وسواس تفاوت داشتند (001/0P).به طورکه عدم تحمل بلاتکلیفی با هریک از شاخصهای وسواسی رابطه معنی دار دارد .این مطالعه نشان داد که عدم تحمل بلاتکلیفی با ابعاد متعدد وسواسی ارتباط دارد و ممکن است درایجاد این نشانه ها نقش علی داشته باشد.

2-27- اختلال بدریخت انگاری بدن
اختلال بدریخت انگاری بدن اختلالی است که جزء اختلالات مرتبط با وسواس طبقه بندی می شود. افراد مبتلا به این اختلال از لحاظ قیافه طبیعی هستند و اگر نقصی هم وجود داشته باشد جزئی است، اما آنها دچار این اشتغال ذهنی هستند که ظاهرشان معیوب و نابهنجار است. این اشتغال ذهنی ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه ای در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینه های مهم دیگری مثل تحصیلی و غیره ایجاد می کند.ملاک های تشخیصی این اختلال بر اساس ضوابط DSM-5 به قرار زیر است:

ملاک های تشخیصی اختلال بدریخت انگاری بدن براساس DSM-5
ملاکهای تشخیصی (22/45F)7/300
الف. اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که از نظر دیگران قابل مشاهده نیستند یا جزئی به نظر می رسند.
ب. در مقطعی از طول دوره این بیماری، فرد در واکنش به نگرانی های خود درباره ظاهرش، رفتارهای تکراری(مثل وارسی کردن در آینه، آرایش مفرط، پوست کنی، اطمینان خواهی) یا اعمال ذهنی ( مثل مقایسه کردن ظاهر خود با دیگران) انجام داده است.
پ. این اشتغال ذهنی ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه ای از نظر بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه های مهم دیگر عملکرد ایجاد می کند.
ت. این اشتغال ذهنی درباره ظاهر، با نگرانی هایی درباره چاقی یا وزن بدن در افرادی که نشانه های آنها ملاک های تشخیصی اختلالات خوردن را برآورده می کنند بهتر توجیه نمی شود.

مشخص کنید اگر:
همراه با بدشکلی عضله: فرد دائم دلمشغول این فکر است که جثه او خیلی کوچک است یا به قدر کافی عضلانی نیست. این مشخصه را حتی اگر فرد دلمشغول قسمت های دیگر بدن باشد که اغلب نیز چنین است
باز می توان به کار برد.

مشخص کنید اگر:
به درجه بینش نسبت به عقاید اختلال بدریخت انگاری بدن اشاره کنید(مثل من زشت به نظر می آیم یا من بدریخت به نظر می رسم.
همراه با بینش خوب یا متوسط: فرد تشخیص می دهد که عقاید اختلال بدشکلی بدنش قطعأ یا احتمالأ درست نیستند و واقعیت ندارند.
همراه با بینش ضعیف: فرد فکر می کند که عقایدش درباره نقص های بدنی احتمالأ درست هستند.
همراه با فقدان بینش/عقاید هذیانی: فرد کاملأ متقاعد شده است که عقاید اختلال بدشکلی بدنش واقعیت دارند.

2-28- سبب شناسی اختلال بدریخت انگاری بدن
2-29- عوامل زیستی
نوروترانسمترها. افراد مبتلا به اختلال بدریخت انگاری بدن(BDD)ممکن است یک عدم تعادل در سروتونین مغز داشته باشند و بهبود علائم نسبی این اختلال با داروهای بازدارنده بازجذب-سروتونین(SSRIs) دلیلی بر این مدعاست. سروتونین در گستره وسیعی از اختلالات روانپزشکی مثل OCD و افسردگی نیز نقش مهمی ایفا می کند و این امر بیانگر شباهت زیستی این اختلالات به هم است.
علاوه بر این، سروتونین در سیستم بینایی و پردازش بینابینی نقش مهمی دارد و به حیوانات کمک می کند تا به درون دادهای حسی غیر مهم از محیط واکنش اغراق آمیز(overreacting) نشان دهند. نکته جالب توجه این است که افراد مبتلا به اختلال بدریخت انگاری بدن تمرکز بیش از اندازه ای به جزئیات بی اهمیت ظاهر دارند و واکنش زیادی به تهدیدهایی که در واقع اصلأ وجود ندارند نشان می دهند(ربیعی،1390).
ژنتیکی و فیزیولوژیکی. شیوع اختلال بدریخت انگاری بدن در خویشاوندان درجه اول افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی بالاست(انجمن روانپزشکی آمریکا،2013). در مطالعات فیلیپس72(2011)، در حدود 20 درصد افراد مبتلا به(BDD) حداقل یک فامیل درجه اول(والدین،همشیر یا فرزند) مبتلا به این اختلال دارند. این میزان سه تا شش برابر بیشتر از نسبتی است که در جامعه عادی وجود دارد(ربیعی،1390).
ساختارهای مغزی درگیر در(BDD). مناطق تمپورال و پره فرونتال جانبی سمت چپ مغز در پردازش بینایی از چهره و بیش فعالی آمیگدال ممکن است در(BDD) درگیر و نقش مهمی داشته باشند(ربیعی،1390).

2-30- عوامل روانشناختی
توجه انتخابی73 و تمرکز بیش از اندازه74 به جزئیات. اختلال بدریخت انگاری بدن با کژکاری اجرایی و نابهنجاری های پردازش بینایی، همراه با سوگیری به سمت تحلیل کردن و رمزگردانی جزئیات به جای جنبه های کلی یا ترکیب بندی محرک های دیداری، ارتباط داشته است.( انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013). تمرکز بیش از اندازه به جزئیات باعث به وجود آمدن افکار منفی، نارضایتی، و اشتغال ذهنی با ظاهر خود می شود. در یک مطالعه با MRI شرکت کنندگان در حالی که تحت اسکن بودند به عکس هایی از چهره افراد دیگر تمرکز می کردند. بعضی از چهره ها عوض می شدند تا جزئیات کمتری وجود داشته باشد. اسکن های MRI نشان داد افراد مبتلا به BDD در مقایسه با افرادی که به این بیماری مبتلا نیستند در قسمت نیمکره چپ مغزشان لوب گیجگاهی جانبی75 و قشر پیش پیشانی جانبی76 یعنی ناحیه ای از مغز که مخصوص تجزیه و تحلیل و پردازش بینایی متمرکز بر جزئیات است77 حتی موقعی که آنها در چهره های با جزئیات کم نگاه می کردند، فعالیت بیشتری داشتند(ربیعی، 1390).
دیدگاه شناختی-رفتاری. از منظر این دیدگاه، افراد دارای این اختلال ممکن است الگوی تحریف شده ای از تفسیر ظاهر فیزیکی خود داشته باشند(بالمن و ویلهلم78، 2004). این سیستم باورهای تحریف شده ممکن است متعاقبأ گرایش به تفسیرهای غیر انطباقی را در موقعیت های مختلف تقویت کند(روزن79 و همکاران1995). علاوه بر این، افراد مبتلا ممکن است یک الگویی از سوگیری پردازش اطلاعات مرتبط با نقص دریافتی خود را نشان دهند. این گرایش به سوء تعبیر(Misinterpret) محرک محیطی ممکن است افکار خودکار و سیستم باوری غیر انطباقی را تقویت و علاوه بر آن منجر به رفتارهای وسواسی شود(وایمری80، 1985،متیوز81،1997).
همچنین فردی با اختلال BDD ممکن است تلاش کند اضطراب خود که مربوط به نقص دریافتی اش است را بوسیله انجام رفتارهایی مانند: جستجوی اطمینان از دیگران، وارسی خود در آینه یا اجتناب از موقعیت های اجتماعی تسکین دهد. که این به نوبه خود موجب تداوم این وضعیت می شود(ربیعی، 1390).

2-31- دیدگاه فراشناختی
در دیدگاه فراشناختی، پردازش را به عنوان یک سیستم پویا و چند سطحی می نگرند و علت اختلالات را فقط ناشی از محتوای فکر نمی دانند. فراشناخت یک مفهوم چند بعدی است که شامل دانش(مانند باورهای مثبت و منفی)، پردازش و راهبردها(نشخوار فکری، نگرانی، سرکوبی و ارزیابی مجدد) می شود که ارزیابی، نظارت یا کنترل شناخت را بر عهده دارند. بیشتر فعالیت های شناختی، وابسته به عوامل فراشناختی هستند که این فعالیت ها را نظارت و کنترل می کنند. بیماران مبتلا به اختلال بدریخت انگاری بدن معمولا در ابتدا ابتلا به این بیماری دید و باور مثبت نسبت به افکار مربوط به بدشکلی ظاهر خود دارند(برای مثال، بعضی از آنها بر این باورند که افکار یا نگرانی مربوط به ظاهر باعث می شود تا همیشه منظم و زیبا بمانند و به ظاهر خود برسند). به عبارتی آنها فکر می کنند که افکار مربوط به بدشکلی بدن فوایدی برای آن ها دارند. ولی بعد از این که افکار و نگرانی این بیماران زیاد می شود و فرد توان کنترل آنها را ندارد نسبت به این افکار و نگرانی ها، باورهای منفی پیدا می کند(برای مثال، بر این اعتقاد می شوند که افکار یا نگرانی مربوط به بدشکلی بدن خطرناک یا کنترل ناپذیر هستند(ربیعی و همکاران، 1393).

عوامل محیطی و سایر عوامل. اختلال بدریخت انگاری بدن با میزان بالای غفلت و بهره کشی در کودکی ارتباط داشته است(انجمن روانپزشکی آمریکا،2013). تجارب زندگی گذشته، ارزش ها و صفات شخصیتی، گرایش بیش از اندازه به زیباشناسی، تمرکز اجتماع به ظاهر، و عوامل دیگری مثل عوامل روانپویشی(تعارض ها و نقص اساسی ایگو) می توانند نقش سببی مهمی در ابتلا به این اختلال ایفا کنند(ربیعی،1390).

2-32- شیوع
شیوع نقطه ای82 در بزرگسالان ایالت متحده 4/2 درصد است(5/2 درصد در زنان و 2/2 درصد در مردان). خارج از ایالت متحده(یعنی آلمان)، شیوع کنونی تقریبأ 7/1 تا 8/1 درصد است، به طوری که توزیع جنسیتی شبیه توزیع در ایالت متحده است. شیوع کنونی در بین بیماران پوستی 9 تا 15 درصد، در بیماران جراحی زیبایی ایالت متحده 7 تا 8 درصد، در بیماران جراحی زیبایی بین المللی اغلب تحقیقات 3 تا 16 درصد، در بیماران ارتودنسی بزرگسالان 8 درصد، و در بیمارانی که برای جراحی دهان یا فک و صورت مراجعه می کنند، 10 درصد است(انجمن روانپزشکی آمریکا،2013).

2-33- شکل گیری، سیر و پیش آگاهی
متوسط سن شروع این اختلال 16 تا 17 سالگی، متوسط سن 15 سالگی، رایج ترین سن به هنگام شروع 12 تا 13 سالگی است. دو سوم افراد، شروع اختلال قبل از 18 سالگی دارند. نشانه های اختلال BDD زیر بالینی، به طور متوسط، در 12 یا 13 سالگی شروع می شود. نگرانی زیربالینی معمولأ به تدریج به صورت اختلال کامل در می آیند، هر چند که برخی افراد دچار شروع ناگهانی اختلال BDD می شوند. به نظر می رسد که این اختلال مزمن باشد، هر چند در صورتی که فرد تحت درمان مبتنی بر شواهد قرار بگیرد، احتمال بهبودی می رود. به نظر می رسد که ویژگی های بالینی این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد افکار مزاحم، کمال گرایی، وسواس فکری، فراشناختی Next Entries پایان نامه درمورد افراد مبتلا، فراشناختی، درمان رفتاری، مسئولیت پذیری