پایان نامه درمورد بافت فرسوده، محله هفت چنار، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

15متر مربع مي باشد. داراي 1.1 هکتار فضاي سبز و 0.5 هکتار فضاي باز عمومي مي باشد که نشان از کمبود شديد پارک و فضاي باز در محله دارد. ميانگين مساحت قطعات مسکوني در محله 103 متر مربع مي باشد که حاکي از ريزدانگي قطعات دارد. بافت فرسوده با وسعت حدود 6 هکتار و 3900 نفر جمعيت از مهمترين معضلات و نقاط ضعف محله مي باشد.
* نيمرخ زيست محيطي محله
آلودگي صوتي در اين محله به دليل نزديکي به فرودگاه مهرآباد از يک سو و تردد وسايل نقليه سنگين از سه راه آذري به ميدان آزادي از سوي ديگر بالا مي باشد. آلودگي هوا نيز به فراخور جمعيت بالاي محله از حجم قابل توجهي برخوردار است. وجود کارگاههاي صنعتي کوچک نظير کارگاههاي
کوچک پلاستيک سازي، مکانيکي ها و … در لبه خيابان قزوين آلودگي هايي را در محله ايجاد نموده است.
* مسائل و ويژگي هاي محله
فراواني تهديد کننده بافت فرسوده و کمبود شديد سرانه هاي شهري دو ضعف اساسي اين محله مي باشد. در جدول روبرو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي محله بر اساس مطالعه انجام شده توسط موسسه انديشه سراي شهر ذکر شده است. اين موسسه يکي از نواقص و مشکلاتي که با آن مواجه شده بود را تناقض شديد بين آمار و ارقام پورتال شهرداري و اطلس محلات ذکر نموده است.

1-3-5-3- توصيف محله شماره يک: شبيري جي

2-3-5-3- توصيف محله شماره دو: سليماني – تيموري
ويژگي هاي محله سليماني- تيموري در جدول زير بيان شده است.
نام محله: سليماني- تيموري
شماره ناحيه: 1
شماره منطقه: 10
وسعت: 106.4 هکتار
جمعيت: 42596 نفر
محدوده کنوني:
شمال: محله هاشمي
جنوب: خيابان قزوين
غرب: محله شبيري- جي
شرق: محله هفت چنار

* نيمرخ اجتماعي- جمعيتي محله
محله سليماني- تيموري با وسعت 106.4 هکتار و جمعيت 42596 نفر، 13 درصد از وسعت منطقه 10 و 13درصد از جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است.
51 درصد از جمعيت محله مردان مي باشند که از اين تعداد جمعيت مرد، 87 درصد آنها باسوادند، همچنين 49 درصد جمعيت محله را زنان تشکيل مي دهند که 82 درصد آنان باسواد مي باشند. تراکم ناخالص جمعيتي در محله 400.3 نفر در هکتار مي باشد که مقايسه آن با تراکم ناخالص منطقه 10(391 نفر در هکتار) حاکي از فشردگي و تراکم شديد جمعيت در اين محله است.
* نيمرخ کالبدي محله
محله سليماني- تيموري محله اي با فعاليت غالب مسکوني مي باشد، اما در بخش جنوبي و مرکزي آن بافت هاي تجاري، اداري و مذهبي نيز يافت مي شود. تراکم بالاي مراکز مذهبي و آموزشي در اين محله به چشم مي خورد، به طوريکه در اين محله تعداد 12 مسجد و 15 حسينيه قرار دارد. همچنين 8 دبستان، 4 مدرسه راهنمايي، 6 دبيرستان و هنرستان کاربري هاي آموزشي اين محله را تشکيل مي دهند.
باوجود وسعت زياد بافت مسکوني، به علت قديمي بودن بخش قابل توجهي از اين بافت ها، محله تقريبا منطقه اي فرسوده است. طبق آمار مرکز جي. آي. اس شهرداري از مساحت 106.4 هکتاري محله، 53.2 هکتار آنرا بافت فرسوده تشکيل مي دهد. که برابر 50.1 درصد سطح محله مي باشد. ميانگين مساحت قطعات مسکوني در محله پايين مي باشد که حاکي از ريزدانگي قطعات دارد.
* نيمرخ زيست محيطي
وجود يک جايگاه پمپ بنزين در اين محله و نيز کارگاههاي کوچک صنعتي و تعميرگاههايي که در حاشيه خيابان قزوين در بخش جنوبي محله قرار دارند، آلودگي هوا را در اين بخش از محله ايجاد نموده است. همچنين کمبود فضاي سبز و باز عمومي در محله از مشکلات زيست محيطي ديگر محله مي باشد.

نام محله: هفت چنار
شماره ناحيه: 1
شماره منطقه: 10
وسعت: 94 هکتار
جمعيت: 30299 نفر
محدوده کنوني: شمال: خيابان کميل
جنوب: خيابان قزوين
غرب: خيابان رنجبر
شرق: خيابان‌هاي پوراسلامي – دعوتي- محمود عرب
* جمع بندي مسائل و ويژگي هاي محله در قالب جدول SWOT
قوت
ضعف
فرصت
تهديد
بالا بودن جمعيت فعال
کمبود شغل براي جمعيت فعال
افزايش جمعيت جوياي کار (به‌ويژه زنان)
سالمندي جمعيتي، بيکاري جمعيت

بالا بودن بي‌سوادي (به‌ويژه زنان)

عدم حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي

پايين بودن درآمد اهالي

استثمار نيروي کار

کمبود سرانه خدمات بهداشتي – درماني

کاهش سلامت شهروندي

کمبود سرانه خدمات فرهنگي

کاهش تعلق اجتماعي

کمبود پارکينگ

شلوغي، نزاع ميان همسايگان، کاهش عرض مفيد معابر
بالا بودن سرانه فضاي سبز و بوستان‌ها

ايجاد فعاليت‌هاي خودجوش در پارک‌ها

بالا بودن سرانه کاربري آموزشي
ريزدانگي
تجميع
ناپايداري، عدم پذيرش تجميع
BRT واقع در خيابان قزوين

دسترسي سريع به مراکز شهري

مترو نواب
دسترسي شمال به جنوبکمبود پارکينگ
ساخت پارکينگ عمومي
ترافيک، نزاع ميان همسايگان

* نيمرخ ويژگي هاي محله
محله هفت‌چنار داراي 94 هکتار وسعت و 30299 نفر جمعيت است که از شمال به خيابان کميل، از شرق به خيابان‌هاي پوراسلامي – دعوتي- محمود عرب، از جنوب به خيابان قزوين و از غرب به خيابان رنجبر محدود مي‌شود. ميزان بي سوادي جمعيت ساکن در محله بالا مي باشد. از کل مساحت محله 4/42 هکتار به کاربري مسکوني اختصاص يافته و سرانه کاربري مسکوني 4/14 مترمربع مي‌باشد. ميانگين مساحت قطعات مسکوني محله 9/100 مترمربع مي باشد که نشان از ريزدانگي قطعات محله دارد. جمع پلاک‌هاي فرسوده محله 3814 قطعه مي‌باشد. مقايسه شاخص‌هاي محله با متوسط وضعيت شهر تهران حاکي از فرسودگي بافت مسکوني و نازل بودن کيفيت سکونت در اين محله است. گستردگي بافت‌ فرسوده، کمبود سرانه‌هاي شهري و مشکل مالکيت بخشي از پلاک‌ها از نقاط ضعف اساسي محله محسوب مي‌شود.

نام محله: بريانک
شماره ناحيه: 1
شماره منطقه: 10
وسعت: 82.3 هکتار
جمعيت: 30013 نفر
محدوده کنوني:
شمال: خيابان کميل
جنوب: خيابان قزوين
غرب: خيابان هاي دعوتي- عرب- شوش
شرق: بزرگراه نواب
* جمع بندي مسائل و ويژگي هاي محله در قالب جدول SWOT
تهديد
Threat
فرصت
Opportunity
ضعف
Weakness
قوت
Strength

* افزايش اعتياد و ساير آسيب هاي اجتماعي در بين جوانان
* امکان تعديل تراکم جمعيتي محله
* تراکم بالاي جمعيت نسبت به شهر تهران و منطقه
* سکونت بالاي افراد سالخورده
* پايين بودن امنيت در محله بخصوص در پارک ها و بوستان ها
* احساس تعلق خاطر به محله
* تاريخي بودن بافت محله
* يکدستي نسبي فرهنگي در محله
اجتماعي-فرهنگي
* کاهش سطح سرمايه گذاري در کارگاهها و فضاهاي کسب . کار و رکود اقتصادي محله
* وجود عناصر عملکردي جاذب مشاغل و گردشگر

* توان مالي محدود اهالي
* غالب بودن کارگاههاي کوچک و خرد محلي
* متکي بودن اهالي به بيرون از محله در فرايند کار و چرخه اقتصادي
* کارکرد فرامنطقه اي تعميرگاهي ماشين آلات در جنوب محله
* محور قزوين پهنه توليدي- کارگاهي

اقتصادي
* کمبود شديد خدمات و زيرساخت هاي شهري با توجه به حجم گسترده ساخت و ساز و افزايش جمعيت
* گرايش به عدم تامين پارکينگ در ساختمان ها
* وجود واحدهاي فرسوده به عنوان فرصتي براي نوسازي
* وجود عناصر شاخص با هويت تاريخي
* ايستگاه خط 7 مترو در حال احداث
* عدم نفوذپذيري مناسب به داخل بافت
* وجود فضاهاي بي دفاع شهري در محله
* عدم زيرساخت هاي مناسب شهري
* کمبود امکانات ورزشي، فروشگاههاي بزرگ و چندمنظوره و بخصوص پارکينگ هاي عمومي
* کمبود امکانات حمل و نقل عمومي
* وجود واحد هاي مسکوني قديمي و ريزدانه فراوان

* وجود پارک ها و فضاي سبز بسيار در محله
* وجود فرهنگسراها و کانون هاي فرهنگي متعدد در محله
* وجود بقعه امامزاده معصوم و موزه حيات وحش هفت چنار بعنوان بناهاي شاخص و معرفي کننده محله
* وجود املاک درشت دانه و کارکرد قابل تبديل در جوار خيابان قزوين مانند، گاراژها
* وجود خطوط BRT بخش جنوبي محله

کالبدي
* مسئله زلزله و خطرات ناشي از آن

* احياء قنات هاي تخريب شده به عنوان جاذبه اکولوژيک
* آلودگي هاي زيست محيطي بويژه در محورهاي شرياني نواب و قزوين
* ريخته شدن فاضلاب هاي خانگي در جوي ها
* جمع آوري ضعيف زباله ها
* خاک ضعيف و سست و پديده نشست ساختمان ها
* وجود پارک و فضاي سبز گسترده و ميکرو اقليم مناسب
زيست محيطي و ايمني

* نيمرخ اجتماعي- اقتصادي محله
از نظر اجتماعي، هسته اصلي ساکنين اين محله را مهاجريني تشکيل مي دهد که از دهه هاي قبل در اين مناطق ساکن شده اند.
از نظر اقتصادي اکثريت ساکنين محله را طبقه متوسط و متوسط رو به پايين شهري تشکيل مي دهند. اکثريت شاغلين محل را کارمندان دولتي تشکيل مي دهند و پس از کارمندان دولتي، کسبه و صنعتگران از عمده ترين مشاغل کسب و کار در محله بريانک است.
* نيمرخ جمعيتي محله
تراکم ناخالص جمعيتي در محله 364.7 نفر در هکتار مي باشد که مقايسه آن با تراکم ناخالص منطقه 10(391 نفر در هکتار) حاکي از فشردگي و تراکم شديد جمعيت در اين محله است. 51 درصد از جمعيت محله را مردان و 49 درصد آنرا زنان تشکيل مي دهند. 88 درصد از جمعيت مردان با سواد مي باشند که اين رقم در جمعيت زنان به 83 درصد کاهش مي يابد.
* نيمرخ کالبدي محله
بافت با کاربري مسکوني با 61 درصد عمده ترين کاربري را در محله به خود اختصاص داده است. کاربري فعاليتي با 27 درصد و فضاهاي خدماتي با دو درصد بيشترين کاربري را بعد از کاربري مسکوني به خود اختصاص داده اند.
از نظر بافت فرسوده نيز 22 درصد از بافت موجود محله را بافت هاي فرسوده تشکيل داده اند که از نظر ايمني کالبدي در حد ضعيفي برآورد شده است. زيرساخت هاي ضروري محله شامل موارد زير مي باشد:
موارد
فراواني
موارد
فراواني
موارد
فراواني
موارد
فراواني
مدارس
20
پارک
6
مجموعه فرهنگي ورزشي
4
امامزاده
1
مساجد
11
درمانگاه
4
موزه
1
سوله بحران
1

5-3-5-3- توصيف محله شماره پنج: هاشمي
نام محله: هاشمي
شماره ناحيه: 2
شماره منطقه: 10
وسعت: 88.2 هکتار
جمعيت: 48050 نفر
محدوده کنوني:
شمال: خيابان هاشمي
جنوب: خيابان کميل
غرب: بزرگراه يادگار امام
شرق: خيابان جيحون
تهديد
Threat
فرصت
Opportunity
ضعف
Weakness
قوت
Strength

* خروج بيش از حد جمعيت جوان از محله و سالخورده شدن ترکيب جمعيتي محله
* امکان تعديل تراکم جمعيتي محله
* تراکم بالاي جمعيت نسبت به شهر تهران و منطقه
* سکونت بالاي افراد سالخورده
* کاهش تراکم جمعيت در سال 85 نسبت به سال 75
جمعيتي
* اختلافات قومي
* تشديد عدم اعتماد اجتماعي
* امکان استفاده از پتانسيل روابط همسايگي
* بهره گيري از روحيه تغيير وضع موجود، خصوصا در جوانان
* نبود مکان مناسبي جهت گردهمايي اهالي
* نبود CBO هاي فعال در محله
* فعال بودن نهاد هاي مذهبي در فعاليت هاي اجتماعي
* وجود امنيت نسبي اجتماعي ـ فرهنگي

اجتماعي
* پايين بودن ميانگين درآمدي نسبت به شهر تهران
*
* سکونت افراد غير فعال از نظر اقتصادي
* نسبت اشتغال پايين زنان
* قيمت نسبتا مناسب ملک
* نرخ نسبتا بالاي جمعيت فعال در محله

اقتصادي
* تشديد معضلات معابر کم عرض در اثر تراکمهاي تشويقي نامناسب
* عدم امکان نورگيري معابر در اثر تراکمهاي بالاي ساختماني بدنه معابر
* امکان نوسازي و بازسازي ابنيه با کيفيت پايين در پي مشوق هاي ارائه شده
* امکان تجميع قطعات کوچک و نوسازي محله در پي مشوق هاي ارائه شده
* کيفيت پايين ابنيه در سطح محله(78 درصد سطح محله)
* ميانگين مساحت پايين در سطح محله(80 مترمربع)
* نفوذناپذيري 40 درصد از معابر سطح محله
* ضوابط نامتناسب و اعطاي تراکم تشويقي 7-5 طبقه در پهنه مسکوني در کوچه هاي باريک 6-4 متري
* وجود نمادهاي هويتي تاريخي-اجتماعي -عملکردي همچون خيابان تاريخي تشريفاتي امام خميني(سپه)

کالبدي
* هزينه بالاي دستيابي به اهداف طرح تفصيلي در زمينه معابر

* عدم امکان ورود اتومبيل به داخل بافت به علت عرض کم معابر
* وجود موانع حرکتي خودرو در برخي کوچهها مانند تير چراغ برق و درخت
* کمبود جاي پارک و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، طرح جامع تهران، محل سکونت Next Entries پایان نامه درمورد بافت فرسوده، حمل و نقل، سلسله مراتب، مواد مخدر