پایان نامه درمورد بافت فرسوده، حمل و نقل، سلسله مراتب، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

پارکنيگهاي عمومي
* يک طرفه بودن خيابان جيحون و هاشمي و افزايش سرعت حرکت خودرو
حمل و نقل و ترافيک
* جمع بندي مسائل و ويژگي هاي محله در قالب جدول SWOT

* نيمرخ اجتماعي- جمعيتي محله
محله هاشمي با وسعت 88.2 هکتار و جمعيت 48050 نفر، 11 درصد از وسعت منطقه 10 و 15 درصد از جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است.
41درصد از جمعيت محله مرد و 59 درصد زن مي باشند . 54 درصد از محله را مردان باسواد و 46 درصد آنرا زنان باسواد تشکيل مي دهند.
تراکم ناخالص جمعيتي در محله 544.8 نفر در هکتار مي باشد که مقايسه آن با تراکم ناخالص منطقه 10(391 نفر در هکتار) حاکي از فشردگي و تراکم شديد جمعيت در اين محله است.
* نيمرخ اقتصادي محله
از جمعيت کل محله، 68 درصد شاغل و 32 درصد بيکار مي باشند. نکته قابل ذکر و ايراد وارد بر اين قسمت آمار اين است که تعيين نگرديده که اين جمعيت بيکار ، کدام گروه سني و جنسي را پوشش مي دهد. خانوارهاي ساکن در اين محله درآمد پاييني دارند و امکان مشارکت در توسعه محله را دارا نمي باشند
* نيمرخ کالبدي محله
اين محله 51.6 درصد کاربري مسکوني دارد، سرانه زمين مسکوني آن 12 متر مربع مي باشد. داراي 1.1 هکتار فضاي سبزو 0.5 هکتار فضاي باز عمومي مي باشد که نشان از کمبود شديد پارک و فضاي باز در محله دارد.
ميانگين مساحت قطعات مسکوني در محله 89 متر مربع مي باشد که حاکي از ريزدانگي قطعات دارد.
بافت فرسوده با وسعت حدود 39 هکتار از مهمترين معضلات و نقاط ضعف محله مي باشد.
فراواني تهديد کننده بافت فرسوده و کمبود شديد سرانه هاي شهري دو ضعف اساسي اين محله مي باشد. در جدول روبرو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي محله بر اساس مطالعه انجام شده توسط موسسه انديشه سراي شهر ذکر شده است. اين موسسه يکي از نواقص و مشکلاتي که با آن مواجه شده بود را تناقض شديد بين آمار و ارقام پورتال شهرداري و اطلس محلات ذکر نموده است.

6-3-5-3- توصيف محله شماره شش: کارون جنوبي

نام محله: زنجان جنوبي
شماره ناحيه: 2
شماره منطقه: 10
وسعت: 57.2 هکتار
جمعيت: 26869 نفر
محدوده کنوني:
شمال: خيابان هاشمي
جنوب: خيابان کميل
غرب: خيابان جيحون
شرق: خيابان قصرالدشت
* جمع بندي مسائل و ويژگي هاي محله در قالب جدول SWOT
حوزه مطالعاتي
مشکلات و نيازها
خدمات عمومي
* کمبود کاربري خدماتي پارک و فضاي سبز در سطح محله
* کمبود کاربري‌هاي خدماتي مانند، کتابخانه عمومي، بهداشتي درماني
* فقدان کاربري‌هاي ورزشي مانند زمين‌هاي بازي و سالن‌هاي ورزشي
* کمبود پارکينگ در محدوده و مشکلات پارک وسايل نقليه در خيابان هاي اصلي
کالبدي
* بالا بودن تراکم مسکوني
* بالا بودن ضريب ريز دانگي قطعات
* بالا بودن مصالح اجر و آهن و نا پايدار در 50 درصد ساختمان‌ها
* فرسوده و ناپايدار بودن بيش از 75 درصد بافت محله
* قدمت بالاي ابنيه در درون بافت
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي
* نبود مشارکت اجتماعي
* عدم وجود اراده جمعي در ايجاد تغييرات بنيادين در محله
* فقدان حس تعلق به محله و تغييرات آن
* محدوديت‌هاي مالي و اجرايي شهرداري در ساماندهي و ارتقاء کيفي محله
* اسکان اقشار اجتماعي با درامد متوسط و متوسط رو به پايين
* نبود فضاهاي فرهنگي، فراغتي، ورزشي مناسب و کافي در محله
* عدم آگاهي از حقوق و تکاليف شهروندي
* معضلات اجتماعي
حمل و نقل و ارتباطات
* نفوذناپذيري معابر درون بافت
* رعايت نشدن سلسله مراتب شبکه دسترسي
* کمبود پارکينگ در محله و فضاي پارک وسايل نقليه
* وجود ترافيک عبوري از خيابان‌هاي اصلي محله
* مشکلات ترافيکي در محور کارون و تقاطع محور امام خميني
سيما و منظر شهري
* اغتشاش در کفسازي به لحاظ استفاده از مصالح ناهمگون
* عدم وجود نما و نشانه‌هاي مشخص در سطح محله
* فرسودگي مبلمان‌هاي شهري موجود
* فقدان و عدم رسيدگي به درختان موجود در سطح معابر
* کمبود فضاي سبز و درخت‌کاري شده در حاشيه معابر
* سد معبر به وسيله کالا در معابر و پياده‌روها جهت بارگيري و فروش
* عدم هماهنگي نما و معماري ساختمان
* نصب تابلوهاي متعدد بدون توجه به زيبايي ساختمان
* ناهمگوني در استفاده از مصالح ساختماني بعضاً نامرغوب

* نيمرخ اجتماعي- جمعيتي محله
محله کارون جنوبي با وسعت 57.2 هکتار و جمعيت 26869 نفر، 7 درصد از وسعت منطقه 10 و 9 درصد از جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است.
49.31 درصد از جمعيت محله مرد و 50.69 درصد زن مي باشند. 86.3 درصد از جمعيت محله را باسوادان و 6 درصد جمعيت محله را افراد بي سواد تشکيل مي دهند که در اين ميان 48.1 درصد را زنان و 51.9 درصد را مردان تشکيل مي دهند.
تراکم ناخالص جمعيتي در محله 469.7 نفر در هکتار مي باشد که مقايسه آن با تراکم ناخالص منطقه 10(391 نفر در هکتار) حاکي از فشردگي و تراکم شديد جمعيت در اين محله است.
* نيمرخ اقتصادي محله
از جمعيت کل محله، 18.61 درصد شاغل مي باشند. در مورد بيکاران آمار دقيقي ارائه نشده است.
* نيمرخ کالبدي محله
اين محله 73.3 درصد کاربري مسکوني دارد، سرانه زمين مسکوني آن 14 متر مربع مي باشد. بافت فشرده با قطعات زمين بسيار کوچک سطح قابل ملاحطه اي از محله را اشغال کرده است.
ميانگين مساحت قطعات مسکوني در محله 101 متر مربع مي باشد که حاکي از ريزدانگي قطعات دارد.
مسائل و مشکلات مربوط به محله در زمينه هاي خدمات عمومي، کالبدي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، حمل و نقل و ارتباطات و سيما و منطر شهري در جدول روبرو توصيف شده است.
*

7-3-5-3- توصيف محله شماره هفت: سلسبيل جنوبي
نام محله: سلسبيل جنوبي
شماره ناحيه: 2
شماره منطقه: 10
وسعت: 81 هکتار
جمعيت: 25290 نفر
محدوده کنوني:
شمال: خيابان هاشمي
جنوب: خيابان کميل
غرب: خيابان قصرالدشت
شرق: بزرگراه نواب
* نيمرخ اجتماعي- جمعيتي محله
محله سلسبيل جنوبي با وسعت 81 هکتار و جمعيت 25290 نفر، 10 درصد از وسعت منطقه 10 و 8 درصد از جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است.
52 درصد از جمعيت محله مرد و 48درصد زن مي باشند. 73 درصد از جمعيت محله را باسوادان و 27 درصد جمعيت محله را افراد بي سواد تشکيل مي دهند که در اين ميان 51 درصد را زنان و 49 درصد را مردان تشکيل مي دهند.
تراکم ناخالص جمعيتي در محله 312.2 نفر در هکتار مي باشد که مقايسه آن با تراکم ناخالص منطقه 10(391 نفر در هکتار) وضعيت بهتري دارد.
* نيمرخ کالبدي محله
63 درصد سطح محله را کاربري مسکوني تشکيل مي دهد، سرانه زمين مسکوني آن 16 متر مربع مي باشد.
بافت فرسوده 15 درصد از سطح محله را تشکيل مي دهد.

8-3-5-3- توصيف محله شماره هشت: زنجان جنوبي
نام محله: زنجان جنوبي
شماره ناحيه: 3
شماره منطقه: 10
وسعت: 85.7 هکتار
جمعيت: 27400 نفر
محدوده کنوني:
شمال: خيابان آزادي
جنوب: خيابان هاشمي
غرب: خيابان شهيدان
شرق: خيابان جيحون
* نيمرخ اجتماعي- جمعيتي محله
محله زنجان جنوبي با وسعت 85.7 هکتار و جمعيت 27400 نفر، 11 درصد از وسعت منطقه 10 و 9 درصد از جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است.
45 درصد از جمعيت محله را مردان و 55 درصد آنرا زنان تشکيل مي دهند. 71 درصد از جمعيت محله را باسوادان و 29 درصد جمعيت محله را افراد بي سواد تشکيل مي دهند.
تراکم ناخالص جمعيتي در محله 319.7 نفر در هکتار در مقابل 391.1 نفر در هکتار منطقه 10 است.
* نيمرخ کالبدي محله
از کل مساحت محله ميزان 38.8 هکتار معادل 60 درصد کاربري محله را کاربري مسکوني تشکيل مي دهد، سرانه زمين مسکوني آن 17 متر مربع مي باشد.. فضاي سبز محله حدود 1.3 هکتار است و فضاهاي خدماتي محله نيز 0.6 هکتار مي باشد. در محدوده اين محله سه پارک وجود دارد.
وسعت بافت فرسوده 23 هکتار و معادل 48 درصد از سطح محله مي باشد و جمعيت آن 18080 نفر است. بافت فرسوده يکي از معضلات اين محله است که زندگي بسياري از ساکنين اين محله را تحت شعاع خود قرار داده است.
تراکم بالاي جمعيت، کمبود سرانه هاي شهري، ترافيک و آلودگي هوا، وجود بافت فرسوده از مشکلات اصلي اين محله است.

محله شماره 9-3-5-3- توصيف محله شماره نه: کارون شمالي
نام محله: کارون شمالي
شماره ناحيه: 3
شماره منطقه: 10
وسعت: 60 هکتار
جمعيت: 25618 نفر
محدوده کنوني:
شمال: خيابان آزادي
جنوب: خيابان هاشمي
غرب: خيابان جيحون
شرق: خيابان قصرالدشت
* نيمرخ اجتماعي- جمعيتي محله
محله کارون شمالي شمالي با وسعت 60 هکتار و جمعيت 25618 نفر، 8 درصد از وسعت منطقه 10 و 8 درصد از جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است.
45 درصد از جمعيت محله را مردان و 55 درصد آنرا زنان تشکيل مي دهند. 88 درصد از جمعيت محله را باسوادان و 12 درصد جمعيت محله را افراد بي سواد تشکيل مي دهند.
تراکم ناخالص جمعيتي در محله 427 نفر در هکتار در مقابل 391.1 نفر در هکتار منطقه 10 است.
* نيمرخ کالبدي محله
از کل مساحت محله ميزان 38.8 هکتار معادل 60 درصد کاربري محله را کاربري مسکوني تشکيل مي دهد، سرانه زمين مسکوني آن 17 متر مربع مي باشد.. فضاي سبز محله حدود 1.3 هکتار است و فضاهاي خدماتي محله نيز 0.6 هکتار مي باشد. در محدوده اين محله سه پارک وجود دارد.
وسعت بافت فرسوده 32 هکتار و معادل 48 درصد از سطح محله مي باشد و جمعيت آن 18080 نفر است. بافت فرسوده يکي از معضلات اين محله است که زندگي بسياري از ساکنين اين محله را تحت شعاع خود قرار داده است.
وجود جمعيت جوان و تحصيلکرده، سطح سواد و تحصيلات، دسترسي آسان به مراکز شهري و خدماتي از نقاط قوت محله کارون شمالي مي باشد. بافت فرسوده، بيکاري، اعتياد، پخش مواد مخدر و ترافيک، کمبود جدي امکانات کالبدي محله مسکوني با توجه به جمعيت آن از مشکلات اصلي اين محله است.

نام محله: سلسبيل شمالي
شماره ناحيه: 3
شماره منطقه: 10
وسعت: 97.3 هکتار
جمعيت: 32200 نفر
محدوده کنوني:
شمال: خيابان آزادي
جنوب: خيابان هاشمي
غرب: خيابان جيحون
شرق: خيابان قصرالدشت
* جمع بندي يکپارچه مسائل و مشکلات محله
حوزه مطالعاتي

مشکلات و نيازها

عملکردي و خدمات عمومي
* کمبود کاربري خدماتي پارک و فضاي سبز محلي
* فقدان کاربري هاي خدماتي مانند سراي محله، کتابخانه عمومي، خانه سلامت ، توسعه ميادين ميوه و تره بار
* فقدان کاربري هاي ورزشي مانند زمين هاي بازي، ورزشگاه
* کمبود پارکينگ در محدوده

کالبدي و فيزيکي
* ريزدانگي قطعات و امکان کم نوسازي انفرادي
* فرسودگي کالبدي تعداد زيادي از بناهاي محله
* فرسودگي عملکردي قطعات درشت دانه در لبه معابر اصلي و در برخي نقاط محله
* عرض کم معابر فرعي به صورتي که در معابر فرعي به دليل عدم عقب نشيني تعدادي پلاک هاي قديمي و فرسوده تعريض معابر به صورت کامل صورت نگرفته است.
* تعريض هاي زياد ناشي از اجراي طرح تفصيلي به ويژه در خيابان هاي اصلي محله مانند دامپزشکي و هاشمي مساحت زيادي از پلاک ها را از بين برده و امکان نوسازي بدون تجميع در اين معبر غير ممکن شده است.
* عدم پيش بيني کاربري خدماتي جديد در محدوده به ميزان کافي

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي
* عدم وجود اعتماد و همبستگي اجتماعي بين ساکنين
* پايين بودن سطح مشارکت اجتماعي ساکنين در برنامه هاي مختلف عمراني، اجتماعي و فرهنگي
* وجود آسيب هاي اجتماعي مانند: اعتياد، مزاحمت خياباني و اختلافات خانوادگي
* توان پايين اقتصادي خانوارهاي ساکن در بسياري از نقاط محله
* عدم وجود مداراي اجتماعي بين ساکنين
* عدم آشنايي ساکنين با حقوق و وظايف شهروندي
* کمبود فضاهاي فرهنگي، ورزشي، هنري و ….

ارتباطات و حمل و نقل
* عرض کم معابر نسبت به کارکرد ها
* رعايت نشدن سلسله مراتب شبکه دسترسي
* کمبود پارکينگ در محله
* وجود ترافيک عبوري از خيابان هاي اصلي محله

لايه
قوت
ضعف
فرصت
تهديد
جمعيتي
نسبت جنسي متعادل جمعيت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بافت فرسوده، محله هفت چنار، حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، حمل و نقل