پایان نامه درمورد بازگشت به خویش، مکانیابی، گراندد تئوری، مکان یابی

دانلود پایان نامه ارشد

اشتراکات قابل ملاحظهای دارند. وی بر اساس این اشتراکات 5 مرحلهی1) آمادگی؛ 2) گسیختگی: شکیبایی برای بقا؛ 3) شکیبایی برای زندگی: تقلا برای بدست آوردن مجدد خود؛ 4) رنج کشیدن: تقلا برای ترمیم خود و 5) یادگیری برای زندگی با خود تغییر یافته(42)، شناسایی کرد.
در پژوهش حاضر 5 مرحله حادثهی سوختگی، انتقال و بستری شدن، ترخیص و ورود به منزل، بازگشت به اجتماع و جامعه، بازگشت به خویشتن مشخص گردید که در گذر از این مراحل قربانیان به دنبال تجربهی گسیختگی خود از طریق فرآیند مکانیابی به تعادل دست مییابند (جدول1-5).
(جدول1-5): مقایسهی تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود و تئوری حاضر
تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود(مورس 1997)
تئوری بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
مرحله
پاسخ
استراتژی
مرحله
پاسخ
استراتژی
آمادگی
تردید،
مشاهده، توجه و گزارش تغییرات
حادثه

(ماتریکس خود/خود بیرونی/مراحل گذر)
تغییر فیزیولوژیک و داخلی

(ماتریکس خود/آسیب سوختگی/قدرت آسیب زایی و ماهیت تهاجمی)

جذب منابع انرژی

(مکانیابی/محافظت از خود)

مطالعهی بدن
جستجو و آزمون خود
شناسایی اهداف

مشاهده،
تجربه گسترش زمان
ترسیم تجربه

غرق شدن
متضمن دستور بودن
حفاظ از زندگی خود

حفظ کنترل هیجانی
هدایت مراقبت
آرام شدن

پذیرش کمک

کنار رفتن از مراقبین
دیدبانی بی غرضانهی مراقبت

ادامه (جدول1-5): مقایسهی تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود و تئوری حاضر
تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود(مورس 1997)
تئوری بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
گسیختگی: شکیبایی برای بقا
صبر کردن
تداوم گفتگوهای درونی
تکیه کردن به فرد مهم دیگر
انتقال و بستری

(ماتریکس خود/خود بیرونی/مراحل گذر)
درد و عذاب

گسیختگیخود/ آشفتگی/)

تحمل درد
پوشیده سازی

جذب منابع انرژی
(مکانیابی/محافظت از خود)

بودن در یک واقعیت خرد کننده،
تجربه شکاف در حافظه
واقعیت شکست خوردن
دیدن رویای واضح

تجربهی تاریک از گم گشتگی
درک دنیا به عنوان تغییری خصمانه

ادامه (جدول1-5): مقایسهی تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود و تئوری حاضر
تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود(مورس 1997)
تئوری بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
شکیبایی برای زندگی: تقلا برای بدست آوردن مجدد خود

زندگی توام با درد
استحکام و مقاومت
ترخیص و ورود به منزل

(ماتریکس خود/خود بیرونی/مراحل گذر)
رنج و ناراحتی

(گسیختگیخود/ آشفتگی)
جذب منابع انرژی
رهایی جستن
خشونت
توجه به سلامتی و ظاهر
متعهد شدن به خود

(مکانیابی/محافظت از خود)

تلاش و یادگیری برای تحمل کردن
انسداد فکر و جدایی از جسم

تمرکز بر یک چیز

پذیرش وابستگی
چشم پوشی از محدودیت ها

آشنایی با تغییرات فیزیکی و فقدان عملکرد
کشف محدودیتها
رد کردن پاسخ دیگران
امتاع از نگاه کردن به بدن

ترس از ایزوله شدن،
حفظ ارتباط با یک فرد مهم زندگی به نیابت از دیگران
جستجویعوامل مزاحم

چنگ زدن به معانی بیماری یا آسیب،

یادگیری از آنچه اتفاق افتاده است

شناسایی پیشآگهی نامعلوم
تمرکز بر حال

ادامه (جدول1-5): مقایسهی تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود و تئوری حاضر
تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود(مورس 1997)
تئوری بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
رنج کشیدن: تقلا برای ترمیم خود
دست و پا زدن با اندوه،
غرق شدن در احساسات
باز اندیشی روی گذشته و آینده از دست رفته
بازگشت به اجتماع و جامعه

(ماتریکس خود/خود بیرونی/مراحل گذر)
رفتار تهاجمی

(گسیختگیخود/ آشفتگی)
جذب منابع انرژی
کنار آمدن

(مکان یابی/محافظت از خود)

تلاش برای التیام یافتن

زندگی با بدشکلی ها و شکست ها
شکفتن گل امید
تمرکز بر حفظ یکپارچگی بدن
امتناع از پذیرش خود آسیب دیده

ساخت حس
چیدمان واقعیت با هم
تکرار تجربه
حل و فصل گناه
جستجوی اطلاعات
بررسی وقایع
جستجو برای معنی
پذیرش فقدانها
به رسمیت شناختن « می توانست بد تر باشد»

ادامه (جدول1-5): مقایسهی تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود و تئوری حاضر
تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود(مورس 1997)
تئوری بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
یادگیری برای زندگی با خود تغییر یافته

آشنایی و اطمینان به بدن تغییر یافته،
محدودیتهای یادگیری
ذخیرهی انرژی
بازگشت به خویشتن

(ماتریکس خود/خود شخصی/مراحل گذر)

تغییر در باورهای خود از خویش

گسیختگیخود/ آشفتگی)
جذب منابع انرژی
جایگزینی

(مکانیابی/محافظت از خود)

پذیرش پیامدهای تجربه
مشاهده زندگی ماورای خود

ارزیابی مجدد تجارب
پذیرش پیامد تجربه
تفسیر و ارزش گذاری مجدد زندگی
آشنا شدن با شخص درونی خود و دیگران
کمک به دیگران

رسیدن به تسلط
تحقق «آنها میتوانند»
حفظ ایمان

تجدید نظر و یا اصلاح اهداف زندگی
یادگیری برای زندگی به عنوان یک فرد معلول

ب) تئوری ماهیت «خود» در طی بیماری
چارماز بر اساس مشاهدات اولیهاش از فقدان خود102 در طی بیماریهای مزمن، تئوری «ماهیت خود در بیماریهای مزمن» را توسعه داد(49, 50). وی چهارسطح هویت: هویت مافوق طبیعی، خود زنده شده، هویت شخصی مشروط و خود بازیافت شده را شناسایی نمود(جدول2-5).
(جدول2-5): مقایسهی تئوری ماهیت خود در بیماری های مزمن و تئوری حاضر
تئوری بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
موضوع مقایسه
تئوری ماهیت خود در بیماری های مزمن (چارماز1983-1987)
موضوع مقایسه
ماتریکس خود، فرایند پاسخ به آسیب سوختگی در مراحل حاد و مزمن و پیامد نهایی
مفاهیم محوری
سطوح هویت، شاخص ها و پاسخ به بیماری مزمن
مفاهیم محوری
خود شخصی: هیجانات، احساسات، اعتقادات و نگرش ها زمینههای دموگرافیک ، شخصیتی و پنداشت از خود
خود بین فردی:تعاملات، هوشیاری
خود بیرونی: محیط، شرایط زمان و مکان
حمله به یکپارچگی خود: قدرت تخریب، ماهیت تخریب
مقولهی ماتریکسخود
هویت فوق طبیعی
خود ترمیم یافته
هویت شخصی مشروط
خود نجات یافته
سطوح هویت

(جدول2-5): مقایسهی تئوری ماهیت خود در بیماری های مزمن و تئوری حاضر
تئوری بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
موضوع مقایسه
تئوری ماهیت خود در بیماری های مزمن (چارماز1983-1987)
موضوع مقایسه
دریافت تهدید
درک آشفتگی
تجربهگسیختگی خود
مکان یابی خود از طریق خودوارسی، دگروارسی و موقعیت سنجی
محافظت از خود با تلاش برای حفظ تصویر قبلی، آگاهی از تصویر جدید، پذیرش تصویر جدید و خود آگاهی
فرایند پاسخ به آسیب سوختگی
ارزش گزاری روی موفقیتها
انتظار برای بازگشتن به زندگی قبل به منظور دوباره سازی خود فیزیکی قبل و وانمود کردن به تداوم خود قبل از بیماری
هویت شخصی نامطمئن و مشکوک که خطرات و نارسایی های احتمالی را درنظر میگیرد-
هویت مثبت و ارزندهگذشته را علی رغم کاهش توانایی در عملکرد حفظ میکند
شاخصها
یکپارچگی جسمی
اتصال به جریان زندگی
عادت کردن
عادی شدن
بازگشت به خویشتن
پیامد
نوع احساس و هویتی که به آن مایل است را محاسبه میکند
نیاز برای برنامهریزی را کشف میکند.
معنی بیماری را به صورت مشکلات عینی قابل مدیریت ترجمه میکند.
ملزم شدن به تفکر، برنامهریزی وسازماندهی مجدد
توسعهی استراتژیهای نجات هویت مثبت گذشته و بررسی و جستجوی مجدد فعالیتها
پاسخ به بیماریها

ج) تئوری تطابق با بدشکلی سوختگی (راهزانی،2009)
راهزانی در قالب یک گراندد تئوری نشانداد، درک پدیدهی بدشکلی دغدغهی اصلی مبتلایان به بدشکلیهای ناشی از سوختگی است که منجر به مقاومت افراد در برابر بدشکلی، عدم پذیرش آن و در نتیجه وضعیت روحی نامساعد آنان می شود. پایداري، علیرغم سودمندي اولیه، در طولانی مدت به کیفیت زندگی این افراد لطمه میزند. به همین جهت وی طراحی برنامههاي حمایتی برای برقراري تعادل میان پایداري و تسلیم در برابر بدشکلی را ضروری میداند تا به این وسیله افراد در صدد تغییر موارد قابل تغییر و پذیرش موارد غیر قابل تغییر برآیند(جدول 3-5).

(جدول3-5): مقایسه تئوری تطابق با بدشکلی سوختگی و تئوری حاضر
تئوری
تطابق با بدشکلی سوختگی
بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
زمینه
فراز و نشیب مسیر
ماتریکسخود
طبقهیمرکزی
پایداري براي رهایی از یوغ بدشکلی
بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
فرایند
دغدغهاصلی
درک پدیدهی بدشکلی
گسیختگی خود

خود باختگی
خودیابی نسبی
زندگی در خفقان
الف)تهدید:
خطرات جسمی
اختلال در روند زندگی ، مشغله روحی- روانی تعارض معنوی؛
تنهایی و جدایی
تصور نامطلوب از خود

ب)آشفتگی:
درد و عذاب
رنج و ناراحتی
رفتار تهاجمی
تغییر باورهای خود از خویش

استراتژی
گریز از تنش و خفقان
مکان یابی:
خود وارسی
دگروارسی
موقعیت سنجی
محافظت از خود

پیامد
فرجام گریز
تعادل:
یکپارچگی جسمی
اتصال به جریان زندگی
بازگشت به خویش

د) گراندد تئوری تصویرسازی مجدد
نوریس و همکاران در سال1998، بر اساس یک مطالعهی گراندد تئوری نشان دادند، که فرآیند تصویرسازی مجدد میتواند درپاسخ به هرگونه تغییر موقعیتی یا تغییر ناشی از رشد اتفاق بیفتد. این فرایند در طی سه مرحله روی میدهد. مقایسهی این مراحل با فرایند شرح داده شده در تئوری حاضر در(جدول 4-5) نشان داده شده است.

(جدول 4-5): مقایسهی گراندد تئوری تصویر سازی مجدد و تئوری حاضر
تئوری
تصویر سازی مجدد
بازگشت به خویشتن: ازگسیختگی تا تعادل
زمینه
عوامل موثر
ماتریکسخود
طبقهیمرکزی
تصویر سازی مجدد
بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
فرآیند
دغدغهاصلی
تغییرات ظاهری یا عملکردی بدن
گسیختگی خود

گسیختگی تصویر ذهنی
آرزو برای التیام دوباره
تصویر سازی مجدد از خود
الف)تهدید:
خطرات جسمی
اختلال در روند زندگی ، مشغله روحی- روانی تعارض معنوی؛
تنهایی و جدایی
تصور نامطلوب از خود

ب)آشفتگی:
درد و عذاب
رنج و ناراحتی
رفتار تهاجمی
تغییر باورهای خود از خویش

استراتژی
همگون سازی
تطابق زندگی با محیط
تفسیر

مکان یابی:
خود وارسی
دگروارسی
موقعیت سنجی
محافظت از خود

پیامد
مصالحه و عادی شدن
تعادل:
یکپارچگی جسمی
اتصال به جریان زندگی
بازگشت به خویش

نتیجهگیری نهایی
در این پژوهش، فرآیند «بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل» در قربانیان سوختگی برای اولین بار به تصویر کشیده شد و مفهوم «بازگشت به خویشتن» نیز برای اولین بار در این گروه از بیماران به کار گرفته شد.
بسیاری از مطالعات و تئوریهای ارائه شده در مورد پاسخ انسان به بیماری و آسیب، روی شرایط مزمن صورت گرفته است و لذا در توضیح پاسخ انسان به این شرایط خلا مفهومی احساس میشود. در این مطالعه بررسی طیف متفاوتی از قربانیان سوختگی از نظر نوع، شدت آسیب، عوارض و همچنین مدت زمان سپری شدن از حادثه؛ این خلا را پر نموده است و لذا الگوی پاسخدهی وسیعتری از نحوهی واکنش افراد به بیماری یا آسیب را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد. همچنین با بیان ابعاد گسیختگی شامل گسیختگی جسمی، ذهنی، اجتماعی و پنداشتی؛ مرزبندی شفافتری از مراحل «شکیبایی» و «رنج کشیدن» که در تئوریهای قبلی ارائه شده است، را فراهم میسازد.
یافتههای مطالعهی حاضر بر داشتن درکی عمیقتر در خصوص تجربیات بیماران از جمله درک آنان نسبت به تأثیر آسیب و جراحت بر تمامیت وجودی خود تأکید میکند. ابعاد خود و جنبههایی از این ابعاد که تحت تأثیر ماتریکسخود و آسیب وارده قرار میگیرند با ذکر مرحلهی زمانی ـ مکانی نیز مورد بحث قرار گرفت. درک آگاهانهی بیماران از موقعیت شخصی، بینفردی و اجتماعیشان در قالب تأثیرات ناخودآگاه ماتریکسخود، نقش مهمی بر انتخاب راهبردهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مکانیابی، بازگشت به خویش، بیمارستان، تصویرذهنی Next Entries پایان نامه درمورد مکانیابی، کیفیت زندگی، عوامل فرهنگی، سلامت معنوی