پایان نامه درمورد بازده سهام، تجزیه واریانس، بازده دارایی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

بازده مسکن و تورم انتظاری مبین آن است که 73/0 از تغییرات بازده مسکن توسط متغیرهای مدل توضیح داده می‌شود. مقدار آماره F نیز معنی‌داری کل رگرسیون را نشان می‌دهد.
4-11
LCOIN=-21.6+4.06 LCPIF-0.25 LTEPIX-3.8 LHP+0.14 LEX+1.06 LGDP+0.58 LM+0.12 LOIL
ضریب نرخ تورم انتظاری در مدل بازده سکه طلا نیز مثبت و معنی‌دار است و فرض پوشش تورم بودن سکه طلا در مقابل تورم انتظاری در این دارایی تأیید می‌شود. بازده سهام و مسکن علامت مثبت و معنی‌دار و بازده دلار علامت منفی و معنی‌دار در بردار هم‌گرایی بلندمدت سکه طلا دارد. تولید، نقدینگی و درآمدهای نفتی نیز به صورت مستقیم و معنی‌دار بر بازده طلا اثرگذار بوده است. میزان توضیح دهندگی بازده سکه توسط متغیرهای مدل نیز برابر با 56/0 به دست آمد که نشان می‌دهد عوامل دیگری همچون قیمت جهانی طلا وجود دارد که بر این بازار مؤثر است. معنی‌داری کل رگرسیون نیز از مقدار آماره F در سطح اطمینان 95% مشخص شده است.
4-12
LEX=145.7-27.3 LCPIF+1.7 LTEPIX+26.2 LHP+6.7 LCOIN-10.8 LGDP-3.9 LM-0.82 LOIL
بازده دلار همانند مدل با تورم کل به عنوان پوشش در مقابل تورم انتظاری عمل نمی‌کند و آن به دلیل ضریب منفی متغیر تورم انتظاری در مدل بازده دلار است، بدین ترتیب افزایش نرخ تورم باعث کاهش در بازده دلار خواهد شد. دارایی‌های سهام، مسکن و طلا همچنان دارای اثر مستقیم بر بازده دلار هستند، بدین معنی که بازده و قیمت این دارایی‌ها به موازات هم افزایش یا کاهش می‌یابد. قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مدل 58/0 و آماره‌ی F نیز با مقدار 6/2 معنی‌داری کل رگرسیون را تأمین می‌کند.
بر طبق جدول 4-15و 4-16 که مربوط به بررسی آزمون‌های تشخیصی مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری است، فروض اساس کلاسیک در ارتباط با جمله‌های پسماند مدل‌ها، یعنی فرض وجود واریانس همسان و عدم خودهمبستگی رد نمی‌شود و مدل دارای اعتبار است.

جدول 4-15: آزمون واریانس همسانی پسماندها
آماره کای دو
درجه آزادی
مقدار احتمال
32/1955
1908
22/0
مأخذ: یافته‌های تحقیق
جدول 4-16: آزمون نبود خودهمبستگی
وقفه
آماره LM
مقدار احتمال
1
65/73
19/0
2
55/50
88/0
3
68/82
058/0
مأخذ: یافته‌های تحقیق
پویایی‌های کوتاه‌مدت
پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین وقفه‌ی بهینه، می‌توان الگوی خودتوضیح برداری را برای هر الگو برآورد کرد. ما به دلیل این‌که ضرایب در این مدل قابل تفسیر نیستند، از توابع عکس‌العمل و تجزیه واریانس برای بررسی پویایی‌ها و روابط کوتاه‌مدت بین بازده دارایی‌ها، تورم و تورم انتظاری استفاده شده است. توابع عکس‌العمل، نشان‌دهنده‌ی واکنش متغیر دورن‌زای سیستم (بازده دارایی‌ها) به شوک‌های ناشی از جملات خطا است. به عبارتی، اثر یک انحراف معیار شوک متغیر را بر متغیرهای دیگر در افق‌های زمانی نشان می‌دهد. تجزیه واریانس نیز سهم نوسانات هر متغیر در واکنش به شو‌ک‌های وارد شده به متغیرهای الگو را تجزیه می‌کند؛ به این صورت که سهم هر متغیر را روی تغییرات متغیرهای دیگر در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند.
توابع عکس‌العمل
در این قسمت واکنش پویای متغیرهای الگو ناشی از شوک‌های ساختاری به اندازه‌ی یک انحراف معیار برای 20 دوره‌ی آینده بررسی شده است. در این‌جا هدف بررسی تأثیر شوک‌های وارده بر متغیرهای مؤثر بر بازده‌های دارایی‌هاست.
همان‌گونه که در نمودار 4-1 مشاهده می‌شود شوک مثبت بر تورم در دوره اول اثری بر بازده سهام ندارد، در دوره‌ی دوم تا ششم اثر آن منفی و بعد از آن مثبت می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که تقریباً در کوتاه‌مدت اثر شوک تورم بر بازده سهام منفی است، اما در میان مدت این اثر مثبت می‌شود. شوک بر بازار مسکن و دلار در کوتاه‌مدت بر بازده سهام به صورت منفی اثرگذار بوده است. اما شوک در بازار طلا در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر بازده سهام داشته است. شوک بر نقدینگی نیز در کوتاه‌مدت بازده سهام را افزایش داده است.

نمودار 4-1: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم
نتایج توابع عکس‌العمل بازده سهام در مدل با تورم انتظاری در جدول 4-2 مشخص می‌کند که شوک مثبت نرخ تورم انتظاری تا سه دوره اثری بر بازده سهام نمی‌گذارد و بعد از آن به صورت منفی اثرگذار است. بنابراین در کوتاه‌مدت اثر شوک تورم انتظاری بر بازده سهام بی‌اثر است، اما در میان‌مدت این اثر منفی می‌شود.

نمودار 4-2: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم انتظاری

نمودار 4-3 توابع عکس‌العمل بازده مسکن را نشان‌می‌دهد. نتایج حاکی از آن است که پاسخ بازده مسکن به شوک نرخ تورم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مثبت است. شوک بر بازده سهام، سکه و دلار در کوتاه‌مدت به عنوان دارایی‌های جانشین، تأثیر منفی بر بازده مسکن داشته‌اند. تولید، نقدینگی و درآمدهای نفتی نیز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به صورت مثبت بر بازده مثبت تأثیر می‌گذارد.

نمودار 4-3: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم
بر طبق نتایج نمودار 4-4 شوک نرخ تورم انتظاری بر بازده مسکن تا دوره‌ی چهارم دارای اثر مثبت و فزاینده است و بعد از آن کاهش یافته و منفی می‌شود.

نمودار 4-4: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم انتظاری
با توجه به نمودار 4-5 که توابع عکس‌العمل بازده بازار سکه را نشان می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که در نتیجه بروز یک شوک بر نرخ تورم در دوره‌ی اول تا سوم بازده سکه را افزایش داده است، اما به تدریج این اثر آن کاهش یافته و در دوره‌ی هفتم منفی می‌شود.

نمودار 4-5: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم

همان‌طور که در نمودار 4-6 مشاهده می‌شود، اثر شوک نرخ تورم انتظاری بر بازده طلا در کوتاه‌مدت به صورت منفی است، که نشان دهنده‌ی اثر منفی تورم انتظاری بر بازده سکه در کوتاه‌مدت است.

نمودار 4-6: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم انتظاری

در نمودار 4-7 ملاحظه می‌شود که یک شوک مثبت بر نرخ تورم تا سه دوره اثر مثبت بر بازده دلار دارد که این اثر نسبتاً بزرگ است. از دوره‌ی سوم اثر این شوک به تدریج کاهش یافته اما همچنان مثبت است. بنابراین می‌توان بیان کرد که اثر شوک بر نرخ تورم در کوتاه‌مدت بر بازده دلار مثبت است. براساس نتایج نمودار 4-8 اثر شوک تورم انتظاری بر بازده دلار تا دو دوره مثبت است، اما بعد از آن تقریباً بی‌اثر است.

نمودار 4-7: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم

نمودار 4-8: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم انتظاری
تجزیه واریانس
یکی دیگر از کاربردهای مدل‌های خودتوضیح برداری، استفاده از روش تجزیه واریانس برای بررسی پویایی‌های کوتاه‌مدت مدل است. در این روش، سهم درصدی هر متغیر از کل تغییرات متغیر تحت بررسی (بازده دارایی‌ها)، مشخص می‌شود. در واقع تجزیه واریانس نشان می‌دهد چند درصد از تغییرات یک متغیر مربوط به تغییرات گذشته‌ی خود متغیر و چند درصد مربوط به تغییرات دیگر متغیرهاست.
بر همین اساس جدول 4-17 که مربوط به تجزیه واریانس بازده سهام در مقابل تورم کل است، مشخص می‌کند که در دوره‌ی اول 100 درصد از تغییرات بازده سهام توسط خود این متغیر توضیح داده می‌شود. در دوره‌ی دوم بیش از 94 درصد از تغیرات بازده سهام از خود بازده سهام و 86/0 درصد از تورم ناشی می‌شود. همین‌طور که ملاحظه می‌شود در طول زمان از سهم توضیح‌دهندگی بازده سهام کاسته و سهم تورم در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می‌یابد، به طوری که در دوره‌ی دهم 41/55 درصد تغییرات بازده سهام توسط خود این متغیر و 14/1 درصد توسط تورم توضیح داده شده است.
جدول 4-17: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم
LOIL
LM
LGDP
LEX
LCOIN
LHP
LCPI
LTEPIX
S.E.
period
0
0
0
0
0
0
0
100
0.099317
1
0.011272
2.46429
0.450408
1.079881
0.663361
0.000647
0.860084
94.47006
0.161016
2
0.191201
4.183542
0.548445
1.599309
0.784251
0.036731
1.513978
91.14254
0.213519
3
0.178452
7.124846
0.537329
1.354962
1.96008
0.034211
1.786528
87.02359
0.258806
4
0.140653
9.319658
0.638103
1.0865
4.708956
0.03209
1.522436
82.5516
0.29495
5
0.128601
11.2012
0.701494
0.90586
8.983433
0.041189
1.270968
76.76725
0.325967
6
0.113011
12.40346
0.731614
0.784625
14.07255
0.064216
1.098985
70.73154
0.351034
7
0.141384
13.14997
0.657304
0.697758
19.30262
0.127985
1.024713
64.89826
0.372831
8
0.209594
13.18949
0.615955
0.634081
24.29134
0.231112
1.05402
59.77441
0.391118
9
0.313755
13.0179
0.570546
0.602987
28.58383
0.347161
1.148608
55.41522
0.407056
10
0.468963
12.65329
0.53614
0.604132
31.95425
0.46198
1.305153
52.01609
0.420236
11
0.666398
12.29352
0.550271
0.674286
34.35468
0.571877
1.446055
49.44291
0.431049
12
0.892952
11.95867
0.549201
0.785653
35.90552
0.650643
1.580607
47.67676
0.439191
13
1.108977
11.73555
0555079
0.938923
36.81887
0.696285
1.687975
46.45835
0.445323
14
1.311978
11.57383
0.563884
1.06728
37.2981
0.719433
1.774897
45.69061
0.449729
15
1.503607
11.47812
0.606188
1.189564
37.47349
0.729172
1.822072
45.19779
0.453014
16
1.675066
11.41654
0.615155
1.274326
37.49206
0.728614
1.853576
44.94466
0.455279
17
1.800159
11.4143
0.617633
1.337146
37.43601
0.724288
1.869363
44.80111
0.456956
18
1.891701
11.42933
0.61763
1.36359
37.34897
0.720266
1.876798
44.75173
0.458231
19
1.962397
11.4713
0.629014
1.379019
37.23997
0.716921
1.873467
44.72792
0.459323
20
مأخذ: یافته‌های تحقیق
نتایج تجزیه واریانس بازده سهام در مقابل تورم انتظاری که در جدول 4-18 گزارش شده است، نشان می‌دهد که در دوره اول 100 درصد تغییرات بازده سهام ناشی از خود این متغیر است. در دوره دوم این سهم کاهش یافته و 93 درصد این تغییرات توسط بازده سهام توضیح داده می‌شود. تا دوره‌ی ششم سهم توضیح‌دهندگی تغییرات بازده سهام توسط تورم انتظاری ناچیز است و پس از آن افزایش می‌یابد، به طوری که در دوره دهم 97/3 درصد و در دوره‌ی بیستم 75/4 درصد را نشان می‌دهد.

جدول 4-18: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بازده سهام، بازده دارایی، درآمدهای نفتی، رگرسیون Next Entries پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، شاخص قیمت