پایان نامه درمورد بازده سهام، بازده دارایی، درآمدهای نفتی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

بلندمدت در الگوها رد شده و در نهایت فرض وجود چهار رابطه‌ی همگرایی در الگوی سوم رد نمی‌شود و به این ترتیب بر طبق نتایج آزمون اثر مدل با تورم، الگوی سوم (وجود عرض از مبدأ در مدل بلندمدت و کوتاه‌مدت)، به عنوان الگوی مناسب انتخاب می‌شود. آزمون حداکثر مقدار ویژه نیز وجود یک بردار هم‌جمعی بین متغیرها را نشان می‌دهد.
جدول 4-10: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری
آزمون اثر
الگوی 4
الگوی 3
الگوی 2
فرضیه مخالف
فرضیه صفر
بحرانی
آماره
بحرانی
آماره
بحرانی
آماره

47/187
*48/271
52/159
*64/227
59/169
*67/248
r≥1
r=0
55/150
*49/186
61/125
*81/146
67/134
*44/167
r≥2
r≤1
70/117
*88/133
75/95
*75/106
84/103
*70/125
r≥3
r≤2
80/88
*69/93
81/69
28/69
97/76
*44/86
r≥4
r≤3
87/63
90/59
85/47
54/42
07/54
*98/56
r≥5
r≤4
91/42
18/37
79/29
32/23
19/35
30/32
r≥6
r≤5

آزمون حداکثر مقدار ویژه
الگوی 4
الگوی 3
الگوی 2
فرضیه مخالف
فرضیه صفر
بحرانی
آماره
بحرانی
آماره
بحرانی
آماره

70/56
*98/84
36/52
*82/80
18/53
*23/81
r=1
r=0
59/50
*61/52
23/46
06/40
07/47
73/41
r=2
r≤1
49/44
92/39
07/40
46/37
95/40
26/39
r=3
r≤2
مأخذ: یافته‌های تحقیق
به همان صورت مدل با تورم، نتایج آزمون اثر مدل با تورم انتظاری در جدول 4-10 نشان می‌دهد که در تمام الگوها مقدار آماره محاسباتی از مقدار بحرانی بیشتر است، در نتیجه فرض صفر مبنی بر نبود رابطه همگرایی بلندمدت بین متغیرها رد می‌شود و وجود رابطه‌ی بلندمدت بین این متغیرها تأیید می‌شود. در مرتبه‌ی بالاتر نیز فرض وجود یک رابطه‌ی بلندمدت را نمی‌توان پذیرفت تا در نهایت فرض وجود سه رابطه‌ی بلندمدت در الگوی سوم رد نمی‌شود، بنابراین مدل سوم به عنوان مدل مناسب این مدل برگزیده می‌شود. بر طبق آزمون حداکثر مقدار ویژه، تنها یک رابطه‌ی بلندمدت بین متغیرها در مدل با تورم انتظاری وجود دارد.
برآورد بردارهای هم‌انباشتگی
با توجه به نتایج به دست آمده در بخش قبل، در هر دو مدل با تورم و تورم انتظاری وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید شد. بنابراین در این بخش با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، رابطه‌ی بلندمدت بین متغیرها و از همه مهم‌تر بین بازده دارایی‌ها و نرخ تورم و تورم انتظاری به دست آمده و تحلیل می‌شود.
برای بررسی قابلیت پوشش دارایی‌ها در مقابل تورم، متغیرهای الگو با سه وقفه و عرض از مبدأ، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، که بردار کوتاه مدت، بلند مدت را نشان‌می‌دهد، برآورد می‌شود، سپس لازم است قیدهایی را براساس مبانی نظری اقتصادی و یا هر گونه اطلاعات قبلی بر ضرایب بردارهای همگرایی بلندمدت تحمیل کرد تا روابط تعادلی بلندمدت شناسا شود، در این‌جا با توجه به هدف و فرضیات پژوهش، ضریب ‌دارایی‌ها به عنوان قید، برابر با یک قرار داده می‌شود تا در نتیجه‌ی آن ضریب سایر متغیرها قابل تفسیر گردد. جدول4-11 و 4-14 نشان‌دهنده‌ی نتایج برآورد مدل‌‌های هر یک از چهار دارایی در برابر تورم، تورم انتظاری و سایر متغیرهای مؤثر است.

جدول 4-11: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم

بازده دارایی

متغیر توضیحی
سهام
مسکن
سکه
دلار

ضریب
آماره t
ضریب
آماره t
ضریب
آماره t
ضریب
آماره t
LCPI
07/23
4/5
88/0
41/8
3
8/7
2/29-
2/5-
LTEPIX
1-

038/0-
95/2-
13/0-
9/2-
2/1
3
LHP
93/25-
7/5-
1

38/3-
11/12-
8/32
4/6
LCOIN
6/7-
4/5-
29/0-
79/11-
1

7/9
8/5
LEX
7/0
57/0
03/0
63/0
1/0
59/0
1

LGDP
94/13
56/1
53/0
72/1
81/1
59/1
6/17-
97/1-
LM
8/5
2/2
22/0
27/2
75/0
32/2
3/7-
2/2-
LOIL
69/0
04/2
02/0
02/2
09/0
2
88/0-
3/2-
c
5/180-
9/6-
5/23-
7/228
R^2
54/0
57/0
61/0
58/0
F
53/2
86/2
4/3
06/3
مأخذ: یافته‌های تحقیق
با توجه به جدول 4-11 بردارهای هم‌انباشتگی بلندمدت بازده دارایی‌ها به صورت معادله‌ی 4-5 تا 4-8 شکل می‌گیرد.
4-5
LTEPIX=-180.5+23.07 LCPI-25.9 LHP-7.6 LCOIN+0.7 LEX+13.9 LGDP+5.8 LM+0.69 LOIL
معادله‌ی 4-5 نشان می‌دهد که ضریب اثرگذاری تورم در مدل بازده سهام مثبت، معنی‌دار و قابل توجه است، بنابراین می‌توان بیان کرد که تغییرات تورم باعث تغییرات یک به یک و حتی بیشتر در بازده سهام در بلندمدت می‌شود که این نشان از پوشش مناسب بازار سهام در مقابل تورم دارد. این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش ارزش دارایی‌ها و نهاده‌های تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات فعال در بورس باشد که به افزایش قیمت و بازده سهام منجر شده است. ضریب بازده مسکن و طلا منفی و معنی‌دار است که نشان دهنده‌ی جانشین بودن این دارایی‌ها با سهام است. اما ضریب بازده دلار دارای علامت مثبت و البته بی‌معنی است که این موضوع را شاید بتوان با صادرات و واردات محور بودن شرکت‌های فعال در بورس توضیح داد. تولید، نقدینگی و درآمدهای نفتی طبق انتظار بر بازده سهام تأثیر مثبت دارد که می‌توان از آن نتیجه گرفت؛ رشد تولید، نقدینگی و درآمدهای نفتی، با افزایش درآمد، افزایش قدرت خرید و پس‌انداز را منجر شده و با افزایش تقاضا برای سهام به عنوان یک دارایی، قیمت و بازده سهام را افزایش می‌دهد. ضریب R^2 نیز برابر 54/0 است که به معنی قدرت توضیح دهندگی نسبتاً متوسط الگو است. آماره F نیز که نشان از معنی‌داری کل رگرسیون است برابر با 5/2 است که در سطح اطمینان 95% معنادار و قابل قبول است.
4-6
LHP=-6.9+0.88 LCPI-0.038 LTEPIX-0.29 LCOIN+0.03 LEX+0.53 LGDP+0.22 LM+0.02 LOIL
نتایج رابطه‌ی بلندمدت بازده مسکن در معادله‌ی 4-6 نشان می‌دهد که ضریب تورم در این مدل مثبت و معنی‌دار و کوچک‌تر از یک است، در این صورت باید گفت که بازده مسکن قابلیت پوشش تورم را داراست اما نه صورت یک به یک و کامل، بلکه به صورت جزئی این امر صورت می‌گیرد. همانند بازار سهام، بازده مسکن با بازار سهام و طلا رابطه معکوس و معنی‌دار دارد و فرض جانشین بودن این دارایی‌ها در این‌جا نیز اثبات می‌شود. رشد تولید، نقدینگی و درآمدهای نفتی نیز به همان صورت بازار سهام، اثر مثبت بر بازار مسکن دارد. ضریب R^2 برابر با 57/0 است که قدرت توضیح ‌دهندگی نسبتاً متوسط مدل را می‌رساند. معنی‌داری کل رگرسیون نیز در این مدل با مقدار 86/2 آماره‌ی Fتأمین شده است.
4-7
LCOIN=-23.5+3 LCPI-0.13 LTEPIX-3.38 LHP+0.1 LEX+1.81 LGDP+0.75 LM+0.09 LOIL
در الگوی برآوردی بازده سکه نیز ضریب نرخ تورم نشان از مثبت و معنی‌دار بودن این رابطه دارد، بنابراین بازده طلا نیز از قابلیت پوشش تورم بودن برخوردار بوده که این پوشش به صورت کامل صورت می‌گیرد. اثرگذاری سایر متغیرهای مدل همانند دو دارایی قبل است. ضریب R^2 61/0 است و معنی‌داری کل رگرسیون نیز در این مدل تأیید می‌شود.
4-8
LEX=228.7-29.22 LCPI+1.2 LTEPIX+32.85 LHP+9.71 LCOIN-17.66 LGDP-7.35 LM-0.88 LOIL
نتایج در بازار ارز و دلار متفاوت با نتایج بازارهای قبل است. ضریب نرخ تورم در این بازار منفی و معنی دار است که نشان‌دهنده‌ی عدم قابلیت پوشش تورم دلار است. این نتیجه را می‌توان به ثبات نسبی نرخ ارز اسمی در اکثر سال‌های مورد بررسی مربوط دانست. تأثیر سایر دارایی‌ها بر بازده دلار مثبت و معنی‌دار بوده که می‌توان نتیجه گرفت این دارایی‌ها جانشین هم نیستند. ضریب تولید، نقدینگی و درآمدهای نفتی، در بردار هم‌گرایی بلندمدت بازده دلار منفی به دست آمده است. ضریب R^2 در مدل بازده دلار برابر با 58/0 شده است که حاکی از قدرت توضیح دهندگی نسبتاٌ متوسط متغیرهای مدل برای بازده دلار است. آماره F در این مدل برابر با 06/3 شده است که معنی‌داری کلی رگرسیون را به دنبال دارد.
پس از برآورد مدل‌ها برای بررسی صحت این نتایج لازم است تا آزمون‌های تشخیصی برای پسماندهای مدل بررسی شود. جدول 4-12 و 4-13 نتایج آزمون‌های تشخیصی مربوط به مدل فوق را نشان می‌دهد. یکی ا ز فرض‌های اساسی در ارتباط با جمله‌ی پسماند، فرض مربوط به وجود واریانس همسان برای تمامی جملات پسماند است. مقدار احتمال آزمون واریانس ناهمسانی در جدول4-12، 19/0 است که بر اساس آن، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس‌ها را نمی‌توان رد کرد. بنابراین مشکل واریانس ناهمسانی در مدل‌ بررسی پوشش تورم دارایی‌ها وجود ندارد. همچنین نتایج جدول 4-13 نشان‌دهنده‌ی نبود خودهمبستگی در سه وقفه‌ی برآورد شده در مدل است. چراکه مقدار آماره و احتمال آن از مقدار بحرانی بیشتر بوده، در نتیجه فرض صفر عدم خودهمبستگی سریالی بین پسماندها رد نمی‌شود.
جدول 4-12: آزمون واریانس همسانی پسماندها
آماره کای دو
درجه آزادی
مقدار احتمال
62/1923
1872
19/0
مأخذ: یافته‌های تحقیق
جدول 4-13: آزمون نبود خودهمبستگی
وقفه
آماره LM
مقدار احتمال
1
87/52
83/0
2
75/70
26/0
3
26/75
15/0
مأخذ: یافته‌های تحقیق
به همین صورت برای بررسی رابطه بلندمدت بین بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری با استفاده از روش تصحیح خطای برداری، وقفه‌ی بهینه سه و الگوی با عرض از مبدأ انتخاب می‌شود. در این‌جا نیز برای مشخص شدن دقیق اندازه ضرایب، قید برابر یک بودن ضریب هر یک از دارایی‌ها به صورت مجزا در چهار مدل اعمال شد و نتایج جدول 4-14 به دست آمد. معادله‌ی 4-9 تا 4-12 نیز بردار هم‌انباشتگی بلندمدت دارایی‌ها در مدل تورم انتظاری را نشان می‌دهد.

جدول 4-14: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری

بازده دارایی

متغیر توضیحی
سهام
مسکن
سکه
دلار

ضریب
آماره t
ضریب
آماره t
ضریب
آماره t
ضریب
آماره t
LCPIF
03/16
4/9
04/1
7/14
06/4
1/14
3/27-
1/8-
LTEPIX
1

06/0-
5/6-
25/0-
4/6-
7/1
9/5
LHP
36/15-
01/8-
1

8/3-
4/18-
2/26
03/8
LCOIN
9/3-
2/6-
25/0-
4/14-
1

7/6
02/6
LEX
58/0
92/0
03/0
01/1
14/0
96/0
1

LGDP
3/6
4/1
41/0
47/1
06/1
4/1
8/10-
3/2
LM
3/2
01/2
15/0
2/2
58/0
3/2
9/3-
9/1
LOIL
48/0
1/3
03/0
1/3
12/0
07/3
82/0-
9/2
c
4/85-
5/5-
6/21
7/145
R^2
60/0
73/0
56/0
58/0
F
9/2
3/5
48/2
6/2
مأخذ: یافته‌های تحقیق
4-9
LTEPIX=-85.4+16.03 LCPIF-15.3 LHP-3.94 LCOIN+0.58 LEX+6.3 LGDP+2.3 LM+0.48 LOIL
معادله‌ی 4-9 نشان می‌دهد که ضریب تورم انتظاری در مدل بازده سهام مثبت، معنی‌دار و قابل توجه بوده و نشان می‌دهد که بازده سهام، در مقابل تورم انتظاری نیز پوشش مناسب و کاملی ارائه می‌دهد. بازده مسکن و سکه طلا همانند مدل قبل به عنوان یک دارایی جانشین اثر معکوس بر بازده سهام دارد. از طرفی بازده دلار اثر مستقیم و بی‌معنی بر بازده سهام دارد. درآمدهای نفتی، تولید و نقدینگی طبق انتظار اثر مثبت و ‌معنی‌دار بر بازده سهام داشته است. مقدار ضریب R^2 60/0 درصد است و قدرت توضیح دهندگی نسبتاً متوسط متغیرهای مدل را نشان می‌دهد. مقدار آماره F نیز معنی‌داری کلی رگرسیون را می‌رساند.
4-10
LHP=-5.56+1.04 LCPIF-0.06 LTEPIX-0.25 LCOIN+0.03 LEX+0.41 LGDP+0.15 LM+0.03 LOIL
نتایج رابطه‌ی‌ بلندمدت بین بازده مسکن و تورم انتظاری حکایت از قابلیت پوشش کامل بازده مسکن در مقابل تورم انتظاری دارد، چراکه ضریب نرخ تورم انتظاری در مدل بازده مسکن مثبت و معنی و بزرگ‌تر از یک است، بنابراین می‌توان گفت که بازده مسکن و تورم انتظاری حرکت یک به یکی دارند. تولید، نقدینگی و درآمدهای نفتی در این مدل دارای اثر مثبت و معنی‌دار بر بازده مسکن است، بدین معنی که رشد تولید، نقدینگی و درآمدهای نفتی با افزایش درآمد، تقاضا برای انواع دارایی از جمله مسکن را افزایش داده و به تبع آن افزایش در قیمت و بازده آن دارایی مشاهده می‌شود. مقدارR^2 در مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد الگوی تصحیح خطا، تصحیح خطای برداری، مدل ARIMA، جوسیلیوس Next Entries پایان نامه درمورد بازده سهام، تجزیه واریانس، بازده دارایی، رگرسیون