پایان نامه درمورد اوقات فراغت، چارچوب سنجش، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

مالي، روابط با اعضاي خانواده، روابط با دوستان، محيط کالبدي و اجتماعي و جنبه هاي خودشکوفايي.
Schalock and Verdugo
(2002)
Cummins et al(1996)
Verwayen(1980)
Bestuzhey-Lada(1980)
Murrell,Schulte,Hutchins & Brockway,(1983)
Glatzer(1987)
Andrews & Withey (1976)
Campbell,Convers& Rodgers(1976)
Flanagan(1978)
* بهزيستي عاطفي
* روابط ميان فردي
* رفاه مادي
* پيشرفت شخصي
* بهزيستي فيزيکي
* شخصي
* شمول اجتماعي
* حقوق
* رفاه مادي
* سلامت
* ايمني
* اجتماع
* بهره وري
* بهزيستي عاطفي
سطح اجتماعي
* درآمد
* ثروت و محروميت
* دسترسي اقتصادي
* مسکن
* اشتغال
* کيفيت زندگي کاري
* سنجش يادگيري
* اوقات فراغت
* کيفيت محيطي
* نابرابري
سطح اجتماعي
* رفاه مادي
* مسکن
* زندگي خانوادگي
* ازدواج
* سلامت
* کار
* تحصيل
* فعاليت فرهنگي
* اوقات فراغت
* حمل و نقل و ارتباطات
* امنيت اجتماعي محيط
* رفتارهاي انحرافي
* ارتباطات نژادي
* ارتباطات سياسي
* جهت گيري هاي ارزشي
* درآمد
* استاندارد زيست
* مسکن
* زندگي خانوار
* فعاليت هاي خانواده
* اجتماع
* همسايگي
* سلامت
* اشتغال
* معلومات شخصي
* مقدار اوقات فراغت
* ماهيت فعاليت هاي اوقات فراغت
* مقدار سرگرمي
* رهبران سياسي
* عملکرد دولت در رابطه با اقتصاد
* کالاها و خدمات
* استاندارد زيست
* درآمد خانوار
* مسکن
* سلامت
* ازدواج/مشارکت
* زندگي خانوادگي
* مديريت خانوار
* تقسيم وظايف خانوار
* شبکه هاي اجتماعي
* امنيت اجتماعي
* حفاظت محيطي
* ايمني عمومي
* اشتغال
* تحصيل
* اوقات فراغت
* کليسا
* اقتصاد
(درآمد، استاندارد زيست، مسکن، شغل، هزينه، ماليات)
* خانواده
* ارتباط با ديگران
* عرصه محلي
(ايمني، امنيت، همسايگي، دولت محلي، آب و هواي محلي)
* خود شخص
(خود کارآمدي، مقدار اوقات فراغت، سلامت، فعاليت فيزيکي)
* اجتماع بزرگتر
(استانداردهاي اجتماع، دولت ملي)
* ديگر
(عقايد مذهبي، پويايي و جز آن)
* استاندارد زيست
* پس انداز
* مسکن
* سلامت
* ازدواج
* زندگي خانوادگي
* دوستي
* همسايگي
* سازمانهاي متعلق به شهر يا کانتي
* زندگي در ايالت محده آمريکا
* سطح تحصيل
* سودمندي تحصيل
* شغل
* خويشتن
* شبکه فعاليت ها
* مذهب
* بهزيستي فيزيکي و مادي
* ارتباط با ديگران
* فعاليت هاي اجتماعي و مدني
* پيشرفت شخصي
* تفريح و سزگرمي

2-4-5-2- اصول اساسي سنجش کيفيت زندگي
سنجش کيفيت زندگي داراي چند اصل اساسي مي باشد که در زير بدانها اشاره شده است:
1- کيفيت زندگي اندازه اي که مردم تجربه هاي زندگي پرمعنا و داراي ارزشي دارند، سنجش مي کند.
2- سنجش کيفيت زندگي، مردم را به حرکت به سمت يک زندگي پرمعنا که از آن لذت ببرند و براي آنها داراي ارزش باشد، قادر مي سازد.
3- کيفيت زندگي، اندازه اي که عرصه هاي زندگي به يک زندگي کامل و بهم پيوسته منجر شود، سنجش مي کند.
4- سنجش کيفيت زندگي در چارچوب محيط هايي صورت مي گيرد که براي مردم مهم است: جايي که آنها زندگي، کار و تفريح مي کنند.
5- سنجش کيفيت زندگي افراد هم برپايه تجربيات مشترک بشري است و هم برپايه تجربيات زندگي فردي.
3-4-5-2- رهنمودهايي براي سنجش کيفيت زندگي
براي هر 5 اصل اساسي، تعدادي راهنما براي سنجش کيفيت زندگي ارائه شده است.
اصل 1. کيفيت زندگي درجه اي که مردم تجربه هاي زندگي پرمعنا و داراي ارزشي دارند، سنجش مي کند.
راهنما
1- چارچوب سنجش برپايه نظريه خوب ساختار يافته از انگاشت هاي گسترده زندگي است.
* چارچوب نظري جامع و چند انضباطي
2- اينکه معناي تجربيات زندگي، در طول زمان و در ميان فرهنگ ها، متفاوت ارزشگذاري مي شود، به رسميت شناخته شده است.
3- چارچوب سنجش روش روشني براي نشان دادن ارزش هاي مثبت زندگي فراهم مي کند.
* روش هاي ارزيابي، دسته ها (در سنجش عيني)يا اصطلاحاتي (در سنجش ذهني) را فراهم مي کنند که چگونگي ارزشگذاري زندگي را توصيف مي کنند.
4- سنجش کيفيت زندگي، قرارگيري آن بر پيوستاري ميان “بهترين” و “بدترين” را نشان مي دهد.
* مقياس هاي سنجش، زندگي را در بهترين حالتش در يک انتهاي مقياس و در بدترين حالتش در انتهاي ديگر مقياس نشان مي دهد (نظير مقياس ليکرت).

اصل 2- سنجش کيفيت زندگي، مردم را به حرکت به سمت يک زندگي پرمعنا که از آن لذت ببرند و براي آنها داراي ارزش باشد، قادر مي سازد.
راهنما
1- سنجش بر جنبه هاي کليدي زندگي که مي توانند بهبود يابند، تمرکز مي کند. مانند:
* حدي که که نيازهاي اساسي برآورده شده است.
* درجه ي پيشرفت مادي و اجتماعي.
* انتخاب ها و فرصت هاي موجود و استفاده از آنها.
* اندازه اي که محيط، مردم را به پيشرفت قادر مي سازد.
2- سنجش داراي هدفي روشن و عملي است: که از مردم پشتيباني کند تا به سمت زندگي بهتر حرکت کنند.
* سنجش کمک مي کند تا نيازهاي برآورده نشده شناسايي شوند و روشهايي براي اصلاح نيازهاي برآورده نشده پيشنهاد مي دهد.
* سنجش کمک مي کند تا آن جنبه هايي از زندگي يک فرد که کيفيت بسيار خوبي براي او دارد حمايت، پرورش و حفظ شود.
* سنجش ممکن است براساس هدفي که دارد متفاوت باشد( مثل آموزش، خدمات، مسکن، اشتغال و جزآن).
اصل 3- کيفيت زندگي، اندازه اي که عرصه هاي زندگي به يک زندگي کامل و بهم پيوسته منجر شود، سنجش مي کند.
راهنما
1- سنجش، طيف گسترده اي از عرصه هاي زندگي را به کار مي برد، که به طور گسترده اي به عنوان شاخصهاي کليدي زندگي کامل و همپيوند پذيرفته شده مي باشند.
* عرصه ها بوسيله همرايي طيف گسترده اي از مردم، داراي اعتبار هستند.
* عموماً عرصه هاي اصلي براي مردم مشترک هستند(مثل خدمات، مسکن).
2- سنجش کمي، از شاخص هاي کليدي زندگي کامل و همپيوند در درون عرصه هاي خاصي استفاده مي کند.
* اينکه شاخصهاي کليدي به طور کاملي عرصه هاي زندگي را منعکس مي کنند، معتبر مي باشد.
* شاخصهاي کليدي، ممکن است براي مردم در مراحل مختلف زندگي متفاوت باشد.
* شاخصهاي کليدي، ممکن است براي مردم در محيط هاي فرهنگي خاص متفاوت باشد.
* شاخصهاي کليدي، ممکن است براي مردم با نيازهاي خاص متفاوت باشد.
3- روش هاي سنجش کيفي، طيفي از رضايتمندي درون هر عرصه را کشف و توصيف مي کند.
اصل 4- سنجش کيفيت زندگي در چارچوب محيط هايي است که براي مردم مهم است: جايي که آنها زندگي، کار و تفريح مي کنند.
راهنما
1- سنجش مانند يک رهيافت اکولوژيکي در نظر گرفته مي شود: يعني يک فرد را در تعامل با محيط زندگي اش مي بيند.
* تفسيرها در زمينه محيطي اشخاص انجام مي شود.
اصل 5- سنجش کيفيت زندگي افراد هم برپايه تجربيات مشترک بشري است و هم برپايه تجربيات زندگي فردي.
راهنما
1- سنجش، هم سنجش عيني و هم ذهني را به کار مي برد.
* سنجش، روشهاي کمي، روشهاي کيفي و يا هردو را به کار مي برد.
* سنجش عيني، از ابزارهاي کمي استفاده مي کند تا فراواني ها و مقادير شاخص هاي مشاهده شدني را گزارش دهد. سنجش ذهني (ادراکي)، درجه رضايتمندي بيان شده از جنبه هاي زندگي يا انواع ديگر ارزشگذاري هاي ذهني يا توضيحاتي درمورد زندگي مردم را بکار مي برد.
2- سنجش، وزن کردن عرصه ها و شاخص هاي کليدي را براساس اهميت يا ارزش فردي يا گروهي ممکن مي سازد. در جايي که انجام اين کار ممکن نباشد، تفسير سنجه هاي کيفيت زندگي براي روشن نمودن اهميت يا ارزش فردي، انجام گيرد.
3- سنجش، وزن دهي را براي منعکس کردن تجربه هاي فردي/گروهي زندگي ممکن مي سازد.
4- در بيشتر موارد، نمره ها و توصيفات عرصه ، مفيدتر و گوياتر از نمره هاي کلي يا توصيفاتي است که از داده هاي عرصه مستقل جمع آوري مي شود ((THE SPECIAL INTEREST RESEARCH GROUP ON QUALITY OF LIFE,2000,18-23.

4-4-5-2- سنجش عيني کيفيت زندگي با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي ثانويه
همانگونه که ذکر شد، رهيافت هاي سنجش کيفيت زندگي شامل دو دسته رهيافت مي باشند:
عيني: بر اساس تحليل ثانويه داده هاي بدست آمده از قبيل داده هاي بدست آمده از مجموعه هاي آماري رسمي مانند سرشماري.
ذهني: بر اساس داده هاي اوليه جمع آوري شده از طريق مميزي هاي نمونه، که در آن ادراکات افراد از کيفيت زندگي در عرصه ها، براساس ويژگي هاي مربوط به عرصه مذکور سنجش مي شوند.
در بحث کيفيت زندگي عيني، دينر و سوهو(1997) اينگونه بيان کردند:
“(کيفيت زندگي عيني) شرايط عيني در يک واحد فرهنگي يا جغرافيايي را منعکس مي کند… (و) بر پايه آمار کمي و عيني قرار دارد.” (Stimson and Marans,2011,p:33).
براي سنجش جنبه هاي عيني و واقعي زندگي، شاخص هاي کمي به کار مي روند و با شرايط اجتماعي، اقتصادي و محيطي همراه مي باشند (Das,2008,p:302) شاخص هاي عيني عرصه هاي عيني مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعي، آلودگي هوا، آلودگي آب، فضاي سبز، مديريت پسماند، درآمد و مصرف خانواده، پويايي هاي مسکن و اقتصاد را براي سنجش کيفيت زندگي به کار مي برند. اين شاخص ها بيشتر براي استفاده در سطح همسايگي، شهر، منطقه يا کشور مناسب هستند و مي توانند از داده هاي ثانويه مانند سرشماري عمومي نفوس و تصاوير ماهواره اي از راه دور مشتق گردند(Rishan Teklay,2012,p:10).
1-4-4-5-2- جنبش شاخص هاي اجتماعي
يک رويکرد مهم براي بررسي کيفيت زندگي عيني، جنبش شاخص هاي اجتماعي بود که از دهه 1960 ميلادي و درطول دهه 1970 ميلادي رايج شده بود. اين جريان، تغييري در نگرش عمومي ارائه نمود که از درنظر گرفتن پديده هاي اقتصادي دور شود و وضعيت اجتماعي جامعه را در نظر بگيرد. برخي از اين جريان با عنوان حرکت به سوي توسعه يک سيستم ” حساب هاي اجتماعي29″ اشاره مي کنند. (Stimson and Marans,2011,p:34).
سوال مهم اين است که يک شاخص اجتماعي چيست؟ تعريف پارلوف30 (1969) از شاخص اجتماعي عبارت است از:
“…… معمولا براي توصيف شرايط يک عنصر، عامل يا مانندآن به کار مي رودکه بخشي از يک سيستم پيچيده مربوط به عنصر مي باشد.”
علاوه بر اين لند31(1970) عنوان مي کند که يک شاخص اجتماعي عبارت است از:
“يک جزء( به عنوان مثال، يک پارامتر يا متغير) در يک سيستم اجتماعي يا برخي از بخش هاي آن است.”(همان، 36).
اين رويکرد شايد ساده ترين رويکرد براي مطالعه کيفيت زندگي عيني و کيفيت زندگي شهري عيني باشد. رويکرد شاخص هاي اجتماعي از شاخص هاي عيني مهم بر پايه داده هاي ثانويه مربوط به جنبه هايي از محيط شهري نظير اشتغال، مسکن، سلامت و اميد به زندگي، آلودگي، رواني ترافيک و جزآن استفاده مي کند. اين شاخص ها به صورت جداگانه و يا گاهي اوقات جمعي از طريق تجزيه و تحليل آماري چند متغيره، بررسي مي شوند(همان، 37).

5-4-5-2- سنجش ذهني کيفيت زندگي با جمع آوري داده هاي اوليه و تجزيه و تحليل داده هاي مميزي
همانند کيفيت زندگي عيني، در متون تخصصي زيادي براي سنجش و تحليل کيفيت زندگي ذهني تلاش شده است، اما نه تک مدل پذيرفته شده اي براي سنجش آن وجود دارد و نه مجموعه اي جامع از سنجه هاي جهاني پذيرفته شده توسط محققان و سياست گذاران براي سنجش و تحليل کيفيت زندگي وجود دارد. دينر و سو (1997) کيفيت زندگي ذهني را تجارب آگاهانه مردم تعريف نمودند(McCrea,et all,2011,p:55).
کيفيت زندگي ذهني درک يا رضايتمندي افراد از زندگيشان را نشان مي دهد که معمولاً با استفاده از شاخص هاي ذهني اندازه گيري مي شوند. شاخص هاي ذهني از طريق اطلاعات جمع آوري شده از افراد در مورد عقايد، ارزشگذاري ها، احساسات، ادراکات، نگرش ها، اميال، ارزش هاو انگيزه ها ساخته شده است (Filomena Maggino,2009,p:1). شاخص هاي ذهني چون بر پايه ادراک فردي و رضامندي32 و همچنين بهزيستي مي باشند، غيرعيني، غيرقابل قياس و ناپايدار هستند.
کيفيت زندگي که با شاخص هاي ذهني اندازه گيري شده اند، لازم نيست که با شرايط عيني زندگي مرتبط باشند. بازبيني ادبيات نشان مي دهد که پژوهشگران مختلف روشهاي متفاوتي را در بسط شاخص هاي ذهني به کار مي برند. برخي از اين روش ها شامل اقتباس از مطالعات پيشين کيفيت زندگي، از مميزي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اوقات فراغت، صاحب نظران، سلامت روان Next Entries پایان نامه درمورد کيفيت، عيني، ذهني، ارزشگذاري