پایان نامه درمورد اوقات فراغت، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

خدمات اورژانسي
ميزان رضايت شما از دسترسي به ايستگاههاي آتش نشاني چگونه است؟

بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

ميزان رضايت شما از دسترسي به نيروهاي امنيتي چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

خدمات تفريحي و ورزشي
ميزان رضايت شما از دسترسي به فضاي سبز چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

ميزان رضايت شما از دسترسي به فضاي ورزشي چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

ميزان رضايت شما از دسترسي به مراکز تفريحي چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

خدمات تجاري
ميزان رضايت شما از دسترسي و امکانات مراکز خريد چگونه است؟(روزانه و غير روزانه)
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

ميزان رضايت شما از دسترسي به راسته هاي فعاليتي چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي
عنوان

عرصه 2- اجتماعي
1
2
3
4
5

اجتماعي
سطح سواد
ميزان رضايت شما از سطح سوادتان چگونه مي باشد؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

فضاي قابل سکونت
ميزان رضايت شما از فضاي سکونتتان چگونه است؟(تعدادخانوار در واحد مسکوني)
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

اشتغال
ميزان رضايت شما از وضعيت شغليتان چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي
عنوان

عرصه 3- مسکن
1
2
3
4
5

مسکن
مساحت
ميزان رضايت شما از مساحت مسکنتان چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

کيفيت
چه مقدار از کيفيت واحد مسکوني خود راضي هستيد؟(عمر واحد) راضي هستيد؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي
عنوان

عرصه 4- زيست محيطي
1
2
3
4
5
زيست محيطي

آلاينده هاي هوا
ميزان رضايت شما نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از گره هاي ترافيکي چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

ميزان رضايت شما نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پايانه هاي حمل و نقل عمومي و توقف گاهها چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

ميزان رضايت شما نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پمپ بنزين و منابع سوخت چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

آلاينده صوتي

ميزان رضايت شما نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از خيابان هاي اصلي به عنوان آلوده کننده صوتي چگونه است؟
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار ناراضي

* علاوه بر موارد مطرح شده در بالا، به منظور ارتقاي کيفيت زندگيتان چه موارد ديگري را پيشنهاد مي کنيد؟

* مهمترين مشکلات محله شما کدام است؟
1- وجود فعاليت هاي مزاحم مانند انبارها و کارگاهها
2- باريک بودن خيابانها و معابر و مشکل تردد در آنها
3- ازدحام جمعيت و سر و صداي زياد در محل
4- عدم امنيت
5- عدم پاکيزگي و بهداشت محله
6- آلودگي ناشي از فاضلاب
7- آلودگي ناشي از تجمع زباله
8- آلودگي هوا
9- عدم وجود فضاهاي گذران اوقات فراغت
10- کيفيت پايين مسکن
11- ساير………

پيوست شماره 2: تست روايي پرسشنامه
براي حصول اطمينان از روايي پرسشنامه، از تست آلفاي کرونباخ استفاده شده است. با به کارگيري نرم افراز SPSS و وارد نمودن اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها و نتايج حاصل از آن ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه ميشود. نتايج حاصل به صورت زير است:
آلفاي کرونباخ بزرگتر از 7/0 نشان از صحت روايي پرسشنامه است.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.717
27

Last name: Zolfaghari Gorjkolaee First name: Soghra
Faculty of: Architecture and Urbanism Branch: Urban plannig
Under Supervision of: Dr. Sarrafi The date of graduation:1392/10/22
The title of thesis: Planning for Upgrading of Quality of Life at the Sub-City Levels ; Case Study: District 10 in Tehran city.

Shahid Beheshti University
Faculty of Architecture & Urbanism
Dept of Design & Urban Planning

A Dissertation Submitted in partial of the Requirements for the Master of
Science in Urban Planning

Planning for Upgrading of Quality of Life at the Sub-City Levels ;
Case Study: District 10 in Tehran city.

Supervisor:
Dr. Mozafar Sarafi

Advisor:
Dr. Farokh Moshiri

By: Soghra Zolfaghari Gorjkolaee

February 2014
notion 1
McCall 2
Myers 3
Davidson and Cotter 4
O’Brien and Ayidya 5
Grayson and Young 6
Diener and Suh 7
Turksever and Atalik 8
Dissart and Deller 9
standards of living (sol).10
Population Crisis Committe 11
Life expectancy 12
Literacy Rate 13
Income per capital 14
Canadian policy research network 15
Well-Being 16
Happiness 17
Jan Drenowski 18
Richard Titmus 19
W.I.Thomas 20
21 . Economic Health
22
Domains of life 23
Andrews & Withey 24
Foo 25
McCrea, et all 26
Tesfazghi ,et all 27
Pearl, et all 28
system of “social accounts” 29
Perloff 30
Land 31
satisfaction.32
Likert scale.33
Homeostasis Theory 34
Models Top-Down 35
Models Bottom-Up 36
Deprivation 37
Adaptation 38
Dissonance 39
40Validity
41Reliability
42 . Condition Reciprocal
43 . Homogeneity
44 . Dependency
45 . Expectation
46 Goals
47 Objectives
48 . Analysis Interconnected Decision Area
49 . Plan Design
50 . Scenarios
51 . Bar
52 . Policy Areas
53 .
54. Decision Optimizing Techniques(Dot)
55 – scenario writing
56 – Shawn, M (2008)
57 – individual scenario writing
58 – collective scenario writing
59- Sieve map
—————

————————————————————

—————

————————————————————

211

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، محله هفت چنار، طرح و نقش، مدارس متوسطه Next Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، قانون حاکم