پایان نامه درمورد اندازه شركت، صنعت و دانشگاه، صنعت پتروشیمی

دانلود پایان نامه ارشد

(دلاوري و آراستي، 1383، آراستي و همكاران، 1387).
جدول 2-8 مدل جامع انتخاب روش مناسب اكتساب تكنولوژي (آراستی)
طبقه
شرح
وضعيت
روش انتقال تكنولوژي

ميزان آشنايي شركت با بازار و تكنولوژي مورد نياز
– تكنولوژي پايه
– بازار پايه
اخذ مالكيت

– تكنولوژي پايه
– بازار جديد و شناخته شده
اخذ مالكيت
همكاري مشترك

– تكنولوژي پايه
– بازار جديد و نا شناخته
همكاري مشترك
ائتلاف‌ها

– تكنولوژي جديد و شناخته شده
– بازار پايه
اخذ مالكيت
خريد حق امتياز

– تكنولوژي جديد و شناخته شده
– بازار جديد و شناخته شده
اخذ مالكيت
خريد حق امتياز

– تكنولوژي جديد و شناخته شده
– بازار جديد و ناشناخته
استخدام و تبادل نيروي انساني

– تكنولوژي جديد و ناشناخته
– بازار پايه
همكاري مشترك
ائتلاف‌ها

– تكنولوژي جديد و ناشناخته
– بازار جديد و شناخته شده
استخدام و تبادل نيروي انساني

– تكنولوژي جديد و ناشناخته
– بازار جديد و ناشناخته
استخدام و تبادل نيروي انساني

طبيعت تكنولوژي

عمر تكنولوژي
پيدايش
تملك سهام

ابتداي رشد
ائتلاف‌ها
همكاري مشترك
قراردادهاي پيمانكاري تحقيق و توسعه

بلوغ
خريد حق امتياز

زوال
برونسپاري

اثر رقابتي
ممتاز يا پايه
همكاري مشترك
قراردادهاي پيمانكاري تحقيق و توسعه
خريد حق امتياز

خارجي
برونسپاري
مشخصات
كشور مرجع( از نظر فرهنگي)
متفاوت
برونسپاري
سازمان دارنده تكنولوژي (منبع تكنولوژي)

يكسان
برونسپاري

زمينه فعاليت مشترك منبع
متفاوت
برونسپاري

يكسان

قدرت / اندازه منبع
يكسان

متفاوت
اخذ مالكيت ادغام

تمايل و توان گيرنده براي ملاقات با منبع تكنولوژي و توان كنترل منبع بر استفاده از تكنولوژي
– تمايل و توان ملاقات با منابع
– توانايي كنترل منبع
اخذ مالكيت ادغام
همكاري مشترك

تمايل و توان ملاقات با منبع
عدم توانايي كنترل منبع
خريد حق امتياز
فرانشيز
برونسپاري

عدم تمايل و توان دسترسي به منبع
عدم توانايي كنترل منبع
رقابت صنعتي
مهندسي معكوس
استخدام و تبادل نيروي انساني
نوع همكاري مطلب ميان گيرنده و داراي تكنولوژي
هدف از همكاري
وسيع
اخذ مالكيت
همكاري مشترك

محدود و مشخص
ائتلاف‌ها / برونسپاري

قابليت تعريف مفاد همكاري
بالا

پائين
ائتلاف‌ها
تحقيق و توسعه مشترك

نحوه ارتباط با شركت
عمودي
برونسپاري
ائتلاف‌ها

افقي
ائتلاف‌ها
تحقيق و توسعه مشترك

قابليت تقسيم سرمايه
پايين
برونسپاري

بالا
همكاري مشترك
سیاست‌های شركت گيرنده تكنولوژي
سطح سرمايه گذاري
پايين
اخذ مالكيت ادغام

بالا

سطح مالكيت بر شركت سطح مالكيت بر شركت
پايين
استخدام و تبادل نيروي انساني برونسپاري

متوسط
خريد حق امتياز
قراردادهاي پيمانكاري تحقيق و توسعه
همكاري مشتر

بالا
اخذ مالكيت

ضرورت دستيابي سريع به تكنولوژي
كم
همكاري مشترك
قراردادهاي پيمانكاري تحقيق و توسعه

بالا
خريد حق امتياز
تامين از بيرون

قابليت حفاظت از تكنولوژي
ضعيف
اخذ مالكيت / ادغام

بسته (محكم)

سطح ريسك
بالا
همكاري مشترك

پايين
ائتلاف‌ها

ضرورت تملك بر تكنولوژي
غير ضروري
برونسپاري

كم
خريد حق امتياز

بالا
همكاري مشترك
قراردادهاي پيمانكاري تحقيق و توسعه

توانايي تكنولوژي در بنگاه
بالا
اخذ مالكيت يك شركت

متوسط
قراردادهاي پيمانكاري تحقيق و توسعه
همكاري مشترك
ائتلاف‌ها
خريد حق امتياز

پايين
برونسپاري

2-8- مروري بر تحقيقات گذشته
با توجه به هدف اين تحقيق كه انتخاب شيوه مطلوب اكتساب تكنولوژي در صنعت پتروشیمی می‌باشد در اين بخش ابتدا جايگاه اكتساب تكنولوژي در مطالعات صورت پذيرفته در سطح دنيا نشان داده شده است. سپس به برخي از مطالعات صورت پذيرفته، و بررسي مدل‌های موجود حاصل گرديده شده است، نمايش داده می‌شود.
2-8-1- جايگاه اكتساب تكنولوژي در مطالعات صورت پذيرفته
مطالعاتي كه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در خصوص تكنولوژي و مباحث مرتبط با آن صورت پذيرفته است. به پنج بخش عمده سازمان، استراتژي تكنولوژي، طراحي نوآوري و بهبود محصولات جديد، سياست تكنولوژي و اكتساب تكنولوژي قابل تفكيك می‌باشد. در (جدول 2-9)، متداول‌ترین تحقيقاتي كه در اين پنج بخش انجام شده، در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در سالهاي 1997-1996 و 2005-2004 مقايسه شده است. همچنين جايگاه اكتساب تكنولوژي در ميان مطالعات صورت گرفته در حوزه تكنولوژي به خوبي مشهود است.

جدول 2-9 متداول‌ترین تحقيقات صورت پذيرفته در حوزه تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
ستین دمار64 و همکاران،(2009)
مطالعات انجام شده در كشورهاي توسعه يافته
مطالعات انجام شده در كشورهاي در حال توسعه
سازمان
(% 15)
سياست تكنولوژي
(%8. 12)
استراتژي تكنولوژي
(%9 .9)
سازمان
(%1. 12)
طراحي نوآوري و بهبود محصولات جديد
(%4. 8)
اكتساب تكنولوژي
(%4. 11)
سياست تكنولوژي
(%7. 7)
مديريت تحقيق و توسعه
(%5. 8)
اكتساب تكنولوژي
(%9. 4)
بهبود فني، تغييرات فني تكنولوژيكي
(%8. 7)

2-8-2- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
سابقه مطالعات انجام گرفته در اين زمينه را در دو بخش تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور و داخل كشور به طور مجزا بيان می‌کنیم:
بخش خارجي
خلاء ناشي از عدم ارتباط ميان فرايندهاي متفاوت اكتساب تكنولوژي، موجب ايجاد شکاف‌های زيادي در فرايندهاي اكتساب تكنولوژي گرديده و ناهماهنگی‌های فراواني در پژوهش‌های صورت پذيرفته ديده می‌شود. مدل‌های بسيار زيادي در ارتباط با اكتساب تكنولوژي وجود دارد اما اين مدل‌ها از حيث ساختاري و تعداد مراحل متفاوتند. همچنين مدل‌های متفاوت موجود براساس تعداد مراحل و گام‌ها و نيز مدت زماني كه مبتني برآن فرايندهاي اكتساب می‌بایستی آغاز گردند و خاتمه يابند با يكديگر تفاوت دارند. كه در ادامه به برخي از پژوهش‌های صورت پذيرفته اشاره اي می‌گردد.
(2008). لی و همکاران با هدف انتخاب شيوه مناسب اكتساب تكنولوژي پژوهشي با استفاده از تكنيك ANP در يك شركت نرم افزاري بزرگ در سئول كره جنوبي انجام دادند. در اين پژوهش 21 زيرمعيار مهم و اصلي كه در انتخاب شيوه مطلوب اكتساب تكنولوژي موثر است و از تحقيقات تجربي پيشين استنتاج شده بود انتخاب گرديد كه اين زيرمعيارها در 5 بعد قابليت، استراتژي، تكنولوژي، بازار و محيط گروه بندي شدند. بعد قابليت از زير معيارهاي موقعيت تكنولوژيكي، منابع تحقيق و توسعه، نيروي انساني تحقيق و توسعه، تجارب تحقيق و توسعه، اندازه شركت و دارایی‌های مكمل تشكيل شده است. بعد استراتژي در برگيرنده زيرمعيارهاي تطبيق با استراتژي تجاري، تطبيق با استراتژي تكنولوژي، ضرورت دستيابي و اهميت براي بنگاه می‌باشد. بعد تكنولوژي نيز تركيبي از زيرمعيارهاي چرخه حيات تكنولوژي، هزينه هاي توسعه، ارتباطات تكنولوژيكي و آساني كپي برداري و تقليد می‌باشد. بازار نيز متشكل از سه زيرمعيار عدم اطمينان تجاري، اندازه بازار و شدت رقابت می‌باشد، و در نهايت محيط از زيرمعيارهاي دسترسي به منابع خارجي، كيفيت تكنولوژي خارجي، پويايي و قابليت حكومت تشكيل شده است. در اين پژوهش سه شيوه ساخت، خريد و مشاركت تكنولوژي به عنوان گزينه هاي تصميم گيري مطرح گرديدند. نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه روش پيشنهادي كه با استفاده از تكنيك ANP به منظور انتخاب شيوه مناسب اكتساب تكنولوژي و نيز اولويت بندي روش‌های اكتساب تكنولوژي با توجه به وابستگي ميان عوامل موثر بر تصميم گيري در اين شركت ارائه گرديده است به نحو كارايي در اتخاذ تصميماتي كه به منظور بكارگيري تکنولوژی‌های ضروري، ايجاد گردیده‌اند كمك می‌نماید.
(2008). داعیم و همکاران پژوهشي در زمينه كاوش شيوه هاي اكتساب تكنولوژي در ايالت ارگان ايالت متحده، تركيه و پاره اي از شرکت‌های الكترونيكي در آمريكا انجام دادند. در اين پژوهش در ايالت ارگان جامعه تحقيق را شرکت‌های فعال در حوزه الكترونيك، در تركيه صنايع فعال در حوزه الكترونيك، منسوجات و ساير صنايع توليدي و در ايالات متحده آمريكا 1987 شركت فعال در زمينه توليدات لوازم الكترونيكي تشكيل می‌دهد. در اين پژوهش شيوه هاي متعدد كسب تكنولوژي در هر سه جامعه مورد بررسي قرار گرفتند عبارتند از : حمايت مالي از تحقيقات دانشگاهي، كنسرسيوم مشترك تحقيقات صنعت و دانشگاه، حمايت از تحصيلات تكميلي كارمندان، دانشكده هاي تخصصي، مراكز تحقيق و توسعه خارجي، مشاوران، بهبود و توسعه تكنولوژي داخلي، توافق نامه هاي حق امتياز، فروشندگان – تامين كنندگان، نشست‌های فني، ژورنال‌های فني، مشاركت در قراردادهاي علامت تجاري، خريد تكنولوژي موجود. نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه شيوه بهبود تكنولوژي داخلي متداول‌ترین كانال بكارگيري تكنولوژي در كشورهاي توسعه يافته می‌باشد (ايالت ارگان و ايالات متحده آمريكا). در حالي كه شيوه ژورنال‌های فني تخصصي، قراردادهاي علامت تجاري و بهبود تكنولوژي در خانه از متداول‌ترین كانال- هاي اكتساب تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه (تركيه) می‌باشد.
تحقيق ديگري در سال 2008 توسط تانگ و هوانگ به منظور تعيين فاكتورهاي موثر بر انتخاب شيوه اكتساب تكنولوژي با استفاده از تجزيه و تحلیل‌های تجربي در صنايع مرتبط با حوزه الكترونيك صورت پذيرفت. جامعه آماري اين تحقيق را سه كشور آسيايي مطرح در اين حوزه كه جزء ده كشور برتر حوزه الكترونيك در سطح جهاني باشند تشكيل می‌دهند. پس با اين هدف سه كشور ژاپن، كره و تابوان انتخاب گرديدند كه داراي صنايع الكترونيكي مطرح با تكنولوژي پيشرفته می‌باشند. فاكتورهاي موثر بر انتخاب شيوه هاي اكتساب تكنولوژي در اين پژوهش شامل قابليت تكنولوژي، اندازه شركت، تجارب قبلي و ارتباط تكنولوژيكي می‌باشند. نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است كه در ميان فاكتورهايي كه در اين پژوهش مورد تحليل قرار گرفته‌اند، قابليت تكنولوژي شامل: سطح تكنولوژيكي، نوآوري تكنولوژيكي و فعالیت‌های تحقيق و توسعه اي شركت، با اهمیت‌ترین فاكتوري است كه در تعيين شيوه اكتساب تكنولوژي در اين سه كشور در حوزه الكترونيك موثر می‌باشد.
در پژوهش صورت پذيرفته توسط Bin در سال 2007 با عنوان کانال‌های اكتساب تكنولوژي و عملكرد صنعت: تجزيه و تحليل سطح صنعت در بنگاه هاي توليدي بزرگ و متوسط چيني، 29 صنعت توليدي در ابعاد متوسط و بزرگ از سال 1996 تا سال 2001 در مدت پنج سال مورد ارزيابي قرار گرفتند در اين پژوهش انواع شيوه هاي انتقال و اكتساب تكنولوژي شامل تحقيق و توسعه داخلي، انتقال تكنولوژي خارجي، انتقال تكنولوژي بومي، توسعه تحقيق و توسعه ميان صنايع مورد تحليل قرار گرفتند كه نتايج ذيل از اين پژوهش حاصل گرديد، در صنايع توليدي چين، تحقيق و توسعه ميان صنايع و نيز انتقال تكنولوژي خارجي، تعامل مهم و سودمندي در دو جنبه بهبود بهره وري نيروي كار و بهره وري كليه عوامل دارند. همچنين تحقيق و توسعه داخلي و نيز تحقيق و توسعه بين صنايع رابطه مكملي در شكل دهي عملكرد نوآوري و بهره وري كليه عوامل در صنايع چيني دارد (بین، 2007)
(2007). تسای و وانگ مطالعه پنج ساله اي را از سال 1998 تا سال 2002 در ارتباط با تاثير اكتساب تكنولوژي خارجي بر عملكرد شركت در كشور تايوان بر روي 341 شركت توليد كننده لوازم الكترونيكي انجام دادند. متغيرهاي اين پژوهش شامل عملكرد شركت (متغير وابسته) كه با ارزش افزوده65 اندازه گيري شه است، اكتساب تكنولوژي خارجي (متغير مستقل) و تلاش‌های تحقيق و توسعه داخلي( تعديل كننده) بودند و نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه اكتساب تكنولوژي خارجي به خودي خود نقش مهمي در بهبود عملكرد شركت ايفا نمی‌کند، اگر چه جنبه هاي مثبت كسب تكنولوژي خارجي بر عملكرد شركت با ميزان تلاش‌های تحقيق و توسعه داخلي افزايش می‌یابد.
(2011). شن و همکاران با استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد صنعت و دانشگاه، تحقیقات دانشگاهی، تحصیلات تکمیلی Next Entries پایان نامه درمورد تحقیق و توسعه، صنعت دارو، عملکرد شرکت