پایان نامه درمورد اندازه‌گيري، شغلي، ميزان

دانلود پایان نامه ارشد

مالياتي را مورد ارزيابي قرار مي دهد، چهار پرسش چهارم ميزان اگاهي فرد از قوانين ومقررات بيمه تامين اجتماعي کشور را مورد سنجش قرار مي دهد و چهار پرسش آخر ميزان اشنايي فرد با تکنيک هاي خلاقيت و نوآوري را مي آزمايد.
روش امتياز دهي در اين ازمون به اين صورت مي باشد که براي هر پاسخ صحيح يک نمره در نظر گرفته مي شود ومجموع نمره بدون در نظر گرفتن نمره منفي براي پاسخ هاي اشتباه از بيست محاسبه مي گردد.

3-6-تعيين اعتبار دروني(روايي) و بيروني(پايايي) ابزار جمع‌آوري اطلاعات
مقصود اين است که آيا ابزار اندازه‌گيري موردنظر مي‌تواند ويژگي و خصوصيتي که ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه‌گيري کند يا خير؟ به عبارت ديگر مفهوم روايي38 به اين سوال پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد. بدون آگاهي از روايي ابزار اندازه‌گيري نمي توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت.
با توجه به اينکه پرسشنامه رغبت شغلي وانگيزش شغلي از جمله پرسشنامه هاي استاندارد است که در سطح جهاني مورد استفاده قرار مي گيرد لذا نيازي به تعيين اعتبار دروني اين دو پرسشنامه نيست . براي تعيين اعتبار دروني پرسشنامه بعدي نيز بعد از طراحي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد دانش آموختگان، سلسله مراتب، گروه کنترل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روشنفکران، انقلاب مشروطه، مشارکت مردم