پایان نامه درمورد انحراف معیار، کمالگرایی، ابعاد شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

شد. این آزمون پنج مورد از ویژگیهای شخصیتی افراد را مورد سنجش قرار میدهد که این ویژگیها عبارتند از: رواننژندی (N)، برونگرایی (E)، انعطافپذیری (O)،دلپذیری (A) و وظیفه شناسی (C). هرکدام از این ویژگیها در این آزمون با 12 سوال مورد سنجش قرار میگیرند. شیوه پاسخدهی به این پرسشنامه به این صورت است که آزمودنی جواب را در یک طیف 5 درجهای از نوع لیکرت (کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملا موافقم) انتخاب میکند. نمرهگذاری این آزمون براساس 0، 1، 2، 3، 4 و بالعکس میباشد و حداقل و حداکثر نمرهی هر فرد در هر یک از خرده مقیاسها 0 و 48 میباشد. این آزمون برای افراد بالای 17 سال مناسب میباشد.
مککری و کاستا (2004) در تحقیقی که برای تجدید نظر در پرسشنامه (NEO-FFI) بر روی 1492 نفر انجام دادند ضریب همبستگی این آزمون را با آزمون نئو 240 سوالی برای پنج ویژگی شخصیتی رواننژندی، برونگرای، انعطافپذیری، دلپذیری و وظیفه شناسی به ترتیب آلفای کرونباخ 83/0، 83/0، 91/0، 76/0و 86/0 گزارش کردند(فرنچوناتو223،2011). کیامهر (1381) در پژوهشی که بر روی دانشجویان شهر تهران انجام داد ضریب همبستگی فرم کوتاه آزمون نئو را با فرم 240 سوالی آن برای پنج ویژگی شخصیتی بالا را نیز آن به ترتیب 75/0، 91/0، 71/0، 78/0 و 75/0 گزارش کرده است(کیامهر،1381). براي به دست آوردن پايايي اين آزمون در پژوهش( شکرکن و همكاران، 1386)، از روش آلفاي كرونباخ و بازآزمايي استفاده شده است. پايايي اين آزمون با استفاده از روش بازآزمايي بر روي 64 نفر از افراد نمونه به فاصله دو هفته براي پنج عامل ذكر شده به ترتيب 87/0 ، 84/0، 79/0 ، 80/0 و 82/0 به دست آمده است. آلفاي كرونباخ پنج عامل به ترتيب 76/0 ، 65/0 ، 59/0، 48/0 و 75/0 بوده است. در زمينه روايي همزمان اين پرسشنامه، بين آن و پرسشنامه نشانگر ريخت مايرز بريگز، پرسشنامه شخصيتي مينه سوتا، پرسشنامه تجديد نظر شده كاليفرنيا، بررسي مزاج گيلفورد و زاكرمن و مقياس رگه بين فردي رابطه بالايي مشاهده شده است. براي نمونه بريك و مانت224 (1993) در اجراي پرسشنامه پنج عاملي شخصيت روي 205 دانشجو مشخص نمودند كه عوامل آن با مقياسهاي فرعي پرسشنامه ويژگيهاي فردي، همبستگي مثبت قابل ملاحظه اي دارد . علاوه بر ابن بين نمرات مربوط به عوامل اين پرسشنامه و ريخت هاي شغلي شخصيت هالند نيز همبستگي بالايي مشاهده شده است(مكري و هالند،1984 به نقل از ملازاده، 1381). همچنین در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ خرده مولفههای ویژگیهای شخصیتی رواننژندی، برونگرایی، دلپذیری، انعطاف پذی و وظیفه شناس به ترتیب 83/0، 86/0، 84/0، 88/0 و 89 /0به دست آمد. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پنج ویژگی شخصیتی رواننژندی، برونگرای، انعطافپذیری، دلپذیری و وظیفه شناسی به ترتیب 76/0، 71/0، 65/0، 69/0، 73/0 به دست آمد.
3-6- روش اجرا
پس از تنظیم پرسشنامهها و انتخاب آزمودنیها، پرسشنامههای پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت. سپس توضیحات لازم از سوی پژوهشگر در مورد نحوه تکمیل پرسشنامهها به دانشجویان ارائه شد. از آزمودنیها خواسته شد اگر در فرآیند تکمیل پرسشنامه با مشکلی مواجه شدند از پژوهشگر درخواست توضیح بیشتری داشته باشند. دانشجویان انتخاب شده پس از اعلام رضایت جهت شرکت در پژوهش و دریافت تضمین لازم مبنی بر اینکه اطلاعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند، اقدام به تکمیل پرسشنامهها نمودند. پس از تکمیل پرسشنامه توسط آزمودنیها که به شکل انفرادی و در حضور پژوهشگر بود پرسشنامههای پژوهش جمعآوری گردید.
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی( ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان) استفاده شد. تحلیل دادهها به کمک نرمافزار آماری SPSS-19 انجام گرفت.

فصل چهارم
يافته هاي پژوهش

4-1- مقدمه
براي استفاده از شاخصهاي آماري پارامتريك، مثل آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بايد داده ها داراي توزيع طبيعي باشند. برای تعیین توزیع جامعه (نرمال بودن دادهها) از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد، در آزمون های انجام شده سطح 05/0P معنی دار در نظر گرفته شد،كه نتايج حاكي از نرمال بودن توزيع بود.
4-2- يافته هاي توصيفي
جدول 4-1- مشخصه‌های آماری آزمودنی‌ها بر حسب ابعاد شخصیت به تفکیک جنسیت

جنس

شاخص
ابعاد شخصیت

روان آزرده گی
برون گرایی
گشودکی
موافق بودن
با وجدان بودن

دختران
تعداد
میانگین
انحراف معیار
138
29/27
25/9
138
24/28
17/7
138
71/24
10/4
138
51/25
54/6
300
31
65/5

پسران
تعداد
میانگین
انحراف معیار
162
18/26
10/8
162
22/28
83/4
162
76/23
27/4
162
81/24
96/5
162
92/29
57/5

کل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
300
51/26
58/8
300
21/28
99/5
300
24/24
18/4
300
19/25
228/6
300
47/30
81/5

همانطوریکه جدول 4-1 نشان می‌دهد هم در دختران و هم در پسران بیشترین میانگین مربوط به بعد با وجدان بودن(دختران 31 و پسران 92/29) است. داده‌هاي اين جدول حاكي از اين است كه در تمام ابعاد شخصیت ميانگين دختران بيشتر از پسران است. همچنين بجزء بعد گشودگی، در ديگر ابعاد شخصیت انحراف معيار دختران بيشتر از پسران است.

جدول 4-2- مشخصه‌های آماری آزمودنی‌ها بر حسب اهمالکاری به تفکیک جنسیت

جنس

شاخص

اهمالکاری

دختران
تعداد
میانگین
انحراف معیار
138
90/90
25/12

پسران
تعداد
میانگین
انحراف معیار
162
90/92
80/10

کل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
300
66/91
46/11

همانطوری که جدول 4-2نشان می‌دهد میانگین و انحراف معیار نمرات اهمالکاری در دختران به ترتیب (90/90) (25/12) و در پسران به ترتیب (90/92) و (80/10) می باشد که بیانگر آن است که میانگین و انحراف معیار نمرات اهمالکاری در پسران بیشتر از دختران می باشد.
جدول 4-3- مشخصه‌های آماری آزمودنی‌ها بر حسب کمال گرایی به تفکیک جنسیت

جنس

شاخص

اهمالکاری

دختران
تعداد
میانگین
انحراف معیار
138
03/120
969/20

پسران
تعداد
میانگین
انحراف معیار
162
58/123
584/16

کل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
300
64/121
65/18
همانطوری که جدول 4-3-نشان می‌دهد میانگین و انحراف معیار نمرات کمالگرایی در دختران به ترتیب (03/120) (96/20) و در پسران به ترتیب (58/123) و (584/16) می باشد که بیانگر آن است که میانگین و انحراف معیار نمرات کمالگرایی در پسران بیشتر از دختران می باشد.

4-3- یافته های استنباطی پژوهش
به منظور بررسی این فرضیه که پنج عامل بزرگ شخصیت می تواند اهمال کاری را پیش بینی کنند از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که در جدول شماره 4-4 آمده است:

جدول شماره 4-4: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پنج عامل بزرگ شخصیت و اهمال کاری دانشجویان
منبع واریانس
مجموع مجذورات
df
میانگین مجذورات
F
sig
R
R2
SE
رگرسیون
67/24851
5
13/2467
02/28
001/0
57/0
33/0
48/9
باقیمانده
29/25215
285
10/89

کل
96/37700
288


بر اساس نتایج جدول شماره 4-4 میزان F مشاهده شده (02/28) در سطح 01/0≥ P معنادار است و 33/0 واریانس مربوط به اهمال کاری به وسیله ابعاد شخصیت تبیین می شود(33/0R2=)، با توجه به معنی دار بودن رگرسیون ابعاد شخصیت بر اهمال کاری ضرایب مربوط به معادله پیش بینی در جدول شماره 4-5 در زیر آمده است.

جدول شماره 4-5: ضرایب معادله پیش بینی اهمال کاری به وسیله ابعاد شخصیت
sig
t
ضرایب استاندارد بتا
خطای استاندارد
ضرایب B
مدل
001/0
51/19

31/5
72/103
مقدار ثابت
063/0
86/1
10/0-
07/0
13/0-
روان آزردگی
001/0
69/4
24/0-
09/0
46/0-
برون گرایی
02/0
24/2
13/0-
16/0
37/0-
گشودگی
001/0
89/6
46/0-
12/0
85/0-
موافق بودن
53/0
61/0
03/0-
11/0
06/0-
باوجدان بودن

همانطور که در جدول شماره 4-5 مشاهده می شود ضرایب رگرسیون هر یک از پنج متغیر پیش‌بینی نشان می‌دهد که برونگرایی (01/0≥P)، گشودگی (05/0≥P)، موافق بودن (01/0≥P) ‌می‌توانند واریانس متغیر اهمال کاری را به صورت معنی‌دار تبیین کنند. ضریب تأثیر برونگرایی (46/0- = B) با توجه به آمارة t نشان می‌دهد که برونگرایی با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به اهمال کاری را پیش‌بینی کند. اين ضريب تاثير منفی است و معناي آن اين است كه اگر يك واحد به ميزان برونگرايي اضافه شود مقدار 46/0 از نمره فرد در اهمال کاری کاهش می یابد. ضریب تأثیر گشودگی (37/0- = B) با توجه به آمارة t نشان می‌دهد که گشودگی با اطمینان 95/0 می‌تواند تغییرات مربوط به اهمال کاری را پیش‌بینی کند. اين ضريب تاثير منفی است و معناي آن اين است كه اگر يك واحد به ميزان گشودگی اضافه شود مقدار 37/0 از نمره فرد در اهمال کاری کاهش می یابد. ضریب تأثیر موافق بودن نیز (85/0 – = B) با توجه به آمارة T نشان می‌دهد که موافق بودن با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به اهمال کاری را پیش‌بینی کند. اين ضريب تاثير منفي است و معناي آن اين است كه اگر يك واحد به ميزان موافق بودن اضافه شود مقدار 85/0 از نمره فرد در اهمال کاری كاهش مي‌يابد.
به منظور بررسی این فرضیه که پنج عامل بزرگ شخصیت می تواند کمال گرایی را پیش بینی کند از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که در جدول شماره 4-6 آمده است:

جدول شماره 4-6: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی دانشجویان
منبع واریانس
مجموع مجذورات
df
میانگین مجذورات
F
sig
R
R2
SE
رگرسیون
47/47615
5
09/9523
91/49
001/0
68/0
46/0
81/13
باقیمانده
12/53991
285
78/190

کل
60/101606
288

بر اساس نتایج جدول شماره 4-6 میزان F مشاهده شده (916/49) در سطح01/0 P≤ معنادار است و 46/0 واریانس مربوط به کمالگرایی به وسیله ابعاد شخصیت تبیین می شود(46/0R2=)، با توجه به معنی دار بودن رگرسیون ابعاد شخصیت بر کمالگرایی ضرایب مربوط به معادله پیش بینی در جدول شماره 4-7 در زیر آمده است.
جدول شماره 4-7: ضرایب معادله پیش بینی کمالگرایی به وسیله ابعاد شخصیت
sig
t
ضرایب استاندارد بتا
خطای استاندارد
ضرایب B
مدل
001/0
60/5
27/0
10/0
60/0
روان آزردگی
001/0
94/4
22/0
14/0
70/0
برون گرایی
001/0
97/3-
21/0-
24/0
97/0-
گشودگی
001/0
49/7-
45/0-
18/0
35/1-
موافق بودن
001/0
49/3
17/0
16/0
56/0
باوجدان بودن

همانطور که در جدول شماره 4-7 مشاهده می شود ضرایب رگرسیون هر یک از پنج متغیر پیش‌بینی نشان می‌دهد که روان آزردگی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن همه در سطح (01/0≥P) ‌می‌توانند واریانس متغیر کمالگرایی را به صورت معنی‌دار تبیین کنند. ضریب تأثیر روان آزردگی (604/0 = B) با توجه به آمارة t نشان می‌دهد که روان آزردگی با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به کمالگرایی را پیش‌بینی کند. اين ضريب تاثير مثبت است و معناي آن اين است كه اگر يك واحد به ميزان روان آزردگی اضافه شود مقدار 60/0 به نمره فرد در کمالگرایی اضافه می شود. ضریب تأثیر درون گرایی (709/0 = B) با توجه به آمارة t نشان می‌دهد که روان آزردگی با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به کمالگرایی را پیش‌بینی کند. اين ضريب تاثير مثبت است و معناي آن اين است كه اگر يك واحد به ميزان درون گرایی اضافه شود مقدار 80/0 به نمره فرد در کمالگرایی اضافه می شود. ضریب تأثیر گشودگی (970/0- = B) با توجه به آمارة t نشان می‌دهد که گشودگی با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به کماگرایی را پیش‌بینی کند. اين ضريب تاثير منفی است و معناي آن اين است كه اگر يك واحد به ميزان گشودگی اضافه شود مقدار 98/0 از نمره فرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کمال گرایی، همسانی درونی، روش نمونهگیری Next Entries پایان نامه درمورد کمال گرایی، کمالگرایی، برون گرایی