پایان نامه درمورد انحراف معیار، کسب و کار، جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

واستنتاجي (استنباطي) استفاده گرديد.جهت توصیف متغیر هااز معیارهای مرکزی وپراکندگی مانند میانگین وانحراف معیاراستفاده خواهد شد.جهت انجام آزمون فرضیه ها از آزمون های استنباطی مانند ضریب هبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده خواهد شد.برای انجام این روش ها که از جمله روش های پارامتریک هستند ابتدا پیش فرض های انجام آنها از جمله بررسی نرمال بودن متغیر ها انجام خواهد گرفت.

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است.در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار20 spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند.در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند.در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود.

4-3) توصیف متغیر های تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود.
توصیف متغیر عملکرد بازرگاني
جدول4-1) توصیف متغیر عملکرد بازرگاني

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
عملکرد بازرگاني
34
3.16
6.21
4.2957
0.69414
0.482
1.054
1.496

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر عملکرد بازرگاني
مطابق جدول 4-1 میانگین امتیاز متغیر عملکرد بازرگاني از نظر پاسخ دهندگان 4.2957، انحراف معیار 0.69414 و واریانس برابر 0.482 می باشد.میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد بازرگاني از نظر پاسخ دهندگان معادل 3.16 و بیشترین امتیاز معادل 6.21 می باشد.

توصیف متغیر یکپارچگی داده ها

جدول4-2) توصیف متغیریکپارچگی داده ها

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
یکپارچگی داده ها
34
1
7
4.8529
1.42238
2.023
0.363 –
0.24

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر یکپارچگی داده ها

مطابق جدول 4-2 میانگین امتیاز متغیر یکپارچگی داده ها از نظر پاسخ دهندگان 4.8529، انحراف معیار 1.42238 و واریانس برابر 2.023 می باشد.میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر ارتقاء دادها از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 7 می باشد.

توصیف متغیر قابليت های تحليلی

جدول4-3) توصیف متغیر قابليت تحليل

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
قابليت های تحليلی
34
1.33
6.83
3.7441
1.4219
2.022
0.009 –
0.787 –

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر قابليت های تحليلی

مطابق جدول 4-3 میانگین امتیاز متغیر قابليت های تحليلی از نظر پاسخ دهندگان 3.7441، انحراف معیار 1.4219 و واریانس برابر 2.022 می باشد.میانگین به دست آمده پایین تر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر قابليت تحليلی از نظر پاسخ دهندگان معادل 1.33 و بیشترین امتیاز معادل 6.83 می باشد.

توصیف متغیر کيفيت محتواي اطلاعات

جدول4-4) توصیف متغیر کيفيت محتواي اطلاعات

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
کيفيت محتواي اطلاعات
34
2.7
5
4.2265
0.52498
0.276
0.618 –
0.628

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر کيفيت محتواي اطلاعات

مطابق جدول 4-4 میانگین امتیاز متغیر کيفيت محتواي اطلاعات از نظر پاسخ دهندگان 4.2265، انحراف معیار 0.52498 و واریانس برابر 0.276 می باشد.میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر کيفيت محتواي اطلاعات از نظر پاسخ دهندگان معادل 2.7 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

توصیف متغیر کيفيت دسترسي به اطلاعات

جدول4-5) توصیف متغیر کيفيت دسترسي به اطلاعات

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
کيفيت دسترسي به اطلاعات
34
1
7
4.4412
1.34019
1.796
0.365 –
0.436

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر کيفيت دسترسي به اطلاعات

مطابق جدول 4-5 میانگین امتیاز متغیر کيفيت دسترسي به اطلاعات از نظر پاسخ دهندگان 4.4412، انحراف معیار 1.34019 و واریانس برابر 1.796 می باشد.میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر کيفيت دسترسي به اطلاعات از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 7 می باشد.

توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار

جدول4-6) توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار
34
2.56
7
4.5278
1.06041
1.124
0.221
0.467 –

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار

مطابق جدول 4-6 میانگین امتیاز متغیر به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار از نظر پاسخ دهندگان 4.5278، انحراف معیار 1.06041 و واریانس برابر 1.124 می باشد.میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار از نظر پاسخ دهندگان معادل 2.56 و بیشترین امتیاز معادل 7 می باشد.

توصیف متغیر فرهنگ تصميم گيري تحلیلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد هوش تجاری، کسب و کار، عملکرد بازرگانی، اطلاعات حسابداری Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدل اندازه گیری، هوش سازمانی، کیفیت خدمات، هوش عاطفی