پایان نامه درمورد انحراف معیار، سبک مقابله، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

دو گروه سالم و بیمار تفاوت چندانی با هم ندارند.
ميانگين خرده مقیاس نزدیکی در افراد سالم 21.80 و در افراد بیمار 20 بوده و بيانگراين است كه میزان این خرده مقیاس در هر دو گروه در حد زیاد است.
ميانگين خرده مقیاس وابستگی در افراد سالم15-80 در افراد بیمار 17 بوده كه گوياي حد بالاتر این خرده مقیاس در بین افراد بیمار نسبت به افراد سالم است.
ميانگين به دست آمده براي خرده مقیاس اضطراب در افراد سالم 16 و در افراد بیمار 17 است كه نشان میدهداین مقیاس در هر دو گروه نزدیک به هم و در سطح بیش از حد متوسط است.
چنانکه مشاهده می‌شود امتیاز خرده مقیاسهای نزدیکی و وابستگی در هر دو گروه سالم و بیمار بالاتر از متوسط است در نتیجه از بین سه نوع دلبستگی ایمنی، اضطرابی و اجتنابی، دلبستگی در هر دو گروه از نوع دلبستگی ایمنی است.

جدول(4-7) آمارهاي توصيفي سبکهای مقابلهای در افراد سالم و بیمار
وضعیت اعتیاد
مقیاس
آماره
مقابله مسئله‌مدار
مقابله هیجان‌مدار
مقابله اجتناب‌مدار
سالم
میانگین
55-14
47.48
44-94

تعداد
50
50
50

انحراف معیار
6.91
4-57
3-76
بیمار
میانگین
49.80
47.98
43-04

تعداد
50
50
50

انحراف معیار
7.13
8.84
8.70

با توجه به جدول (4-7) آمارههاي توصيفي سبکهای مقابلهای را برای افراد سالم و بیمار مورد مطالعه محاسبه كردهايم. مقایسه میانگینهای دو گروه در این سبک این نتایج را نشان می‌دهد که :
ميانگين سبک مقابلهای مسئله‌مدار در افراد سالم 55-14 و در حد زیاد است و در افراد بیمار 49.80 بدست آمده و نشان دهنده این است که مقدار در حد زیاد است و هر چند به طور کل میانگین این سبک در بین دو گروه سالم و بیمار در حد زیاد است اما این مقدار در افراد سالم بیش از افراد بیمار است.
ميانگين سبک مقابلهای هیجان‌مدار در افراد سالم 47.48 و در افراد بیمار 47.98 بوده و بيانگراين است كه میزان این سبک در هر دو گروه تقریباً در حد متوسط و با هم برابر است.
ميانگين سبک مقابلهای اجتناب‌مدار در افراد سالم44-94و در افراد بیمار 43-04 بوده كه گوياي حد نسبتاً متوسط این سبک در بین هر دو گروه است و امتیاز هر دو گروه با هم برابر است.

جدول(4-8) آمارهاي توصيفي طرح‌واره‌های ناسازگار در افراد سالم و بیمار
وضعیت اعتیاد
مقیاس
آماره
طرح واره های ناسازگار
سالم
میانگین
191.30

تعداد
50

انحراف معیار
43-84
بیمار
میانگین
210.90

تعداد
50

انحراف معیار
43-20

با توجه به جدول (4-8) آمارههاي توصيفي طرح‌وارههای ناسازگار را برای افراد سالم و بیمار مورد مطالعه محاسبه كردهايم. مقایسه میانگینهای دو گروه در این سبک این نتایج را نشان می‌دهد که :
ميانگين سبک طرح وارههای ناسازگار در افراد سالم 191.30 و در حد متوسط است و در افراد بیمار 210.90 بدست آمده و نشان دهنده این است که مقدار در حد متوسط است و هر چند به طور کل میانگین این سبک در بین دو گروه سالم و بیمار در حد متوسط است اما این مقدار در افراد بیمار بیش از افراد سالم است.

جدول(4-9) آمارهاي توصيفي تاب‌آوری در افراد سالم و بیمار
وضعیت اعتیاد
مقیاس
آماره
تاب‌آوری
سالم
میانگین
66.26

تعداد
50

انحراف معیار
15-02
بیمار
میانگین
65-66

تعداد
50

انحراف معیار
16.86

با توجه به جدول (4-9) آمارههاي توصيفي تاب‌آوری را برای افراد سالم و بیمار مورد مطالعه محاسبه كردهايم. مقایسه میانگینهای دو گروه در این سبک این نتایج را نشان می‌دهد که :
ميانگين سبک تاب‌آوری در افراد سالم 66.26 و در حد زیاد است و در افراد بیمار 65-66 بدست آمده و نشان دهنده این است که مقدار تاب‌آوری در حد زیاد است و هر چند به طور کل میانگین این سبک در بین دو گروه سالم و بیمار در حد زیاد است اما تاب‌آوری در افراد سالم بیش از افراد بیمار است.

4-3- آمارهای استنباطی
سؤال1:
آيا بين سبك های دلبستگی در مبتلایان به سوء مصرف مواد و افراد سالم تفاوت وجود دارد؟

جدول(4-10) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی
متغیر

مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
F
سطح معنی‌داری (sig)
نزدیکی
بین گروهها
54-76
1
54-76
5-52
0.021

درون گروهها
970.88
98
9.907

وابستگی
بین گروهها
7.29
1
7.29
0.62
0.43

درون گروهها
1145-22
98
11.68

اضطراب
بین گروهها
54-76
1
54-76
3-48
0.065

درون گروهها
1540.48
98
15-71

با توجه به جدول(4-10) و آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد (افراد سالم و بیمار) و سبک‌های دلبستکی مشاهده میکنیم که مقدار F به دست آمده بین سبک نزدیکی و وضعیت اعتیاد برابر است با5-52 و سطح معنی‌داری آن 0.02 می‌باشد و این تفاوت معنی‌دار است زیرا p<0.05 است بدین معنی که بین میانگین سبک دلبستگی نزدیکی در دو گروه سالم و معتاد تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ اما در دو سبک دیگر دلبستگی یعنی وابستگی و اضطراب در دو گروه سالم و معتاد این تفاوت معنی‌دار نیست زیرا در هر دو متغیر مقدار سطوح معنی‌داری (0.43 و 0.065) بیش از 0.05 است جدول (4-11) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی وضعیت اعتیاد
تعداد
میانگین
انحراف معیار
نزدیکی
سالم
50
21.80
3-05

بیمار
50
20.32
3-24
وابستگی
سالم
50
15-80
3-76

بیمار
50
16.34
3-02
اضطراب
سالم
50
16
4-57

بیمار
50
17.48
3-24

با توجه به جدول میانگینها (جدول4-11) هر چند میانگین های دو گروه افراد سالم و معتاد در دو متغیر فوق متفاوت است اما انحراف معیار (پراکندگی اطراف میانگین) در گروه افراد سالم بیش از افراد معتاد است.
سؤال 2 :
آيا بين مهارت‌های مقابلهای در مبتلایان به سوء مصرف مواد و افراد سالم تفاوت وجوددارد؟

جدول(4-12) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و سبک‌های مقابلهای
متغیر

مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
F
سطح معنی‌داری (sig)
مقابله مسأله‌مدار
بین گروهها
712-89
1
712-89
14-45
0.00

درون گروهها
4834-02
98
49.32

مقابله هیجان‌مدار
بین گروهها
6.25
1
6.25
0.07
0.79

درون گروهها
8765-46
98
89.44

مقابله اجتناب‌مدار
بین گروهها
90.25
1
90.25
1.15
0.28

درون گروهها
7668.74
98
78.25

با توجه به جدول (4-12) و آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد (افراد سالم و بیمار) و سبک‌های مقابلهای مشاهده میکنیم که مقدار F به دست آمده بین سبک مقابلهای مسأله‌مدار و وضعیت اعتیاد برابر است با 14-45 و سطح معنی‌داری آن 0.00 می‌باشد و این تفاوت معنی‌دار است زیرا p<0.05 است و همچنانکه در جدول (4-13) مشاهده می‌شود بین میانگین سبک مقابلهای مسأله‌مدار در دو گروه سالم و معتاد تفاوت بسیاری وجود دارد و این میانگین برای افراد سالم (55-14) بیش از افراد معتاد (49.80) است؛ اما در دو سبک مقابلهای دیگر یعنی هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار در دو گروه سالم و معتاد این تفاوت معنی‌دار نیست زیرا در هر دو متغیر مقدار سطوح معنی‌داری (0.79 و 0.28) بیش از 0.05 است جدول (4-13) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی وضعیت اعتیاد
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقابله مسأله‌مدار
سالم
50
55-14
6.91

بیمار
50
49.80
7.13
مقابله هیجان‌مدار
سالم
50
47.48
10.02

بیمار
50
47.98
8.84
مقابله اجتناب‌مدار
سالم
50
44-94
8.98

بیمار
50
43-04
8.70

با توجه به جدول میانگینها (جدول 4-13) میانگین ها و انحراف معیار دو گروه افراد سالم و معتاد در دو متغیر فوق تفاوتی ندارند.
سؤال 3 :
آيا بين طرح‌وارههای ناسازگار در مبتلایان به سوء مصرف مواد و افراد سالم تفاوت وجود دارد؟

جدول(4-14) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار
متغیر

مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
F
سطح معنی‌داری (sig)
طرح‌وارههای ناسازگار
بین گروهها
9604
1
9604
5-06
0.02

درون گروهها
185679
98
1894-68

با توجه به جدول (4-14) و آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد (افراد سالم و بیمار) و طرح‌وارههای ناسازگارمشاهده میکنیم که مقدار F به دست آمده بین این دو متغیر برابر است با 5-06 و سطح معنی‌داری آن 0.0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد همسانی درونی، تحلیل داده، وضعیت تأهل Next Entries منابع مقاله درمورد باستان شناسی، تمدن ایلام، فرهنگ و تمدن