پایان نامه درمورد امنيت، يعنی، گفتة

دانلود پایان نامه ارشد

مبنا و اساس جستجوی امنيت را می‌توان در انگيزه ها و کشش‌های انسان‌ها دنبال کرد، به اين معنی که جستجوی امنيت از مهم‌ترين کشش‌ها و انگيزه‌های انسانی است که با جوهر هستی انسان پيوند ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صيانت نفس از اساسی ترين ميل‌های انسان است؛ نياز به امنيت مانند اکثريت نيازهای انسان‌ها يک امری کاملا طبيعی بوده انسان‌ها را وا می‌دارد که در تأمین آن  چه در سطح فردی و يا جمعی از خود تحرکاتی نشان دهد. وبعداً انسان‌ها در پی برآوردن نيازهای زيستی ازيک‌ديگر وارد مناسبات گوناگون می‌شوند و تشکيل جامعه می‌دهند، اساس تشکيل جامعه مسائل امنيتی بوده که دراين خصوص می‌توان به نظرية قرارداد اجتماعی  فلاسفه قرن هجدهم از هابز گرفته تا روسو اشاره کرد که به عقيدة آن‌ها  نياز به تضمين جمعی امنيت افراد اولين مرحله قانونی برای شکل‌گيری يک دولت است. به اين صورت می‌توان گفت که تأمین امنيت و راه‌های دستيابی به آن از جملة سنگ بناهای شکل گيری واحدهاي سياسي از نگاه تاريخی بوده تا از اين طريق اعضای جوامع مذکور  بتوانند به کمک هم‌ديگر به مهم‌ترين نيازهایشان که تأمین امنيت است دست‌يابی حاصل کنند. اما آن‌چه در جوامع اوليه و حتی تا اين اواخر يعنی تا آواخر دهة 1980 ميلادی مطرح بود، يک ديدگاه محدود به امنيت بود، طوری که بحث امنيت روی موضوعات نظامی متمرکز بود؛ يعنی يک نوع  ديد تقليل‌گرايانه نسبت امنيت حکم‌فرما بود و امنيت را در توانايي‌های نظامی و برقراری صلح بعد از جنگ‌ها جستجو می‌کردند. (بوزان،1378: 23 ) ولی  امروزه امنيت ديگر  محدود به آرامش پس از جنگ‌هاي ويرانگر و توانايي نظامی نشده  بلكه به تمام سطوح زندگي مدرن انسان‌ها راه مي‌گشايد. امروزه مفهوم امنيت تنها مسائل نظامي را در برنمي گيرد، بلكه تمام عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سرزمين، تمدن وجان انسان‌ها را در مي‌نوردد ودر تمام ابعاد زندگي انسان مصداق ومعني پيدا مي‌كند و از همين سبب است که به تعريف جديد امنيت يعنی  “امنيت فراگير”  تاکيد می‌گردد.
تحولات بوجود آمده نه تنها سبب  تغيیر در  مفهوم امنيت و ابعاد آن گرديده بلکه راه‌ها و استراتژی‌هایی که در جهت دست يابی به امنيت توسط واحدهای سياسی وضع می‌گردد را نيزدر بر می‌گيرد.
امنیت
اما امنيت چه مفهومی را در بر دارد؟ و يا به عبارت ديگر وقتی که ما کلمه امنيت را به کار می‌بريم با کار‌برد اين می‌خواهيم چه را بيان کنيم؟ و يا مفهوم امنيت توصيف کننده چه وضعيت می‌تواند باشد؟. اين قبيل سوالات ما را به ارائة يک تعريف از امنيت سوق می‌دهد. مشکلی که در ارائه يک تعريف جامع از امنيت وجود دارد، همانا عدم وجود اجماع روی يک تعريف ازاين مفهوم می‌باشد. حتی به عقيده بعضی از علما اين عدم اجماع نسبت به ارائة يک تعريف جامع از امنيت نسبت به مفاهيم ديگری از اين قبيل عميق‌تر می‌باشد، به گفتة باری بوزان اين عدم اجماع بيشتر ناشی ازنبود درک عميق ازمفهوم امنيت می باشد. به گفتة وی عواملی که  در نبود يک درک عميق  از امنيت دخيل می‌باشند به قرار ذيل است.
الف) پيچيدگی موضوع: يعنی پيچيدگی که در اين مفاهم موجود می‌باشد باعث گرديده است تاتحليل‌گران از آن روی‌گردان شوند. اين مفهوم حالت گسترده‌ای دارد و روی نقطة خاصی متمرکز نمی‌باشد، به همين جه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ناخودآگاه، عوامل محیطی، تاثیر و تاثر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ميتوان، طبيعت، معماري