پایان نامه درمورد امام صادق، پرسش نامه، آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

معيارهاي حسابرسي را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف عمليات واحد اقتصادي به‌کار برد. معيار براي سنجش کيفيت و بموقع بودن اطلا‌عات به‌کار مي‌رود، امانتداري و درستکاري مديران را ثابت مي‌کند و براي هر سيستم عملياتي، از کنترل بر موجودي ها گرفته تا آموزش کارکنان و ساختار سازماني کاربرد دارد.
براي معيارهاي حسابرسي مي توان ويژگي هايي در نظر گرفت. يک معيار خوب داراي ويژگي هاي زير است:
ـ قابل فهم بودن، معيار و اطلا‌عات مربوط به آن بايد واضح و براي همگان قابل درک باشد و چگونگي ارزيابي عمليات را بيان کند.
ـ مربوط بودن، معيار تدوين شده بايد بموقع و مربوط به موضوع مورد نظر باشد.
ـ قابل اتکا بودن، اطلا‌عات مبناي تهيه معيارها بايد عاري از هر اشتباه، بيطرفانه و کامل باشد.
ـ مقايسه‌پذير بودن، معيارهاي تدوين شده بايد با معيارهاي مربوط به ساير واحدهاي اقتصادي مشابه و مقايسه‌پذير باشد. (بني فاطمه کاشي، 1388: 8)
اصول تعيين معيارهاي حسابرسي عملياتي، اصولي سخت و دست نيافتني نيستند. مهمترين اين اصول به شرح زير است:
الف- حسابرسان بايد سعي کنند که اجزاي مختلف برنامه را در درون پروژه يا کارهاي محوله شناسايي کنند. هر پروژه يا کار به‌طور طبيعي از طريق مراحل مختلفي چون تأمين بودجه، برنامه‌ريزي، اجرا و بهره‌برداري انجام مي‌شود. تلا‌ش حسابرسان در هر مرحله از پروژه يا کار محوله بايد يافتن پاسخ به اين سئوال باشد که يک مدير با کفايت براي انجام و کنترل هر مرحله از پروژه مي‌بايست چه کار کند؟ پاسخ اين سئوال ممکن است از ميان منابعي نظير اسناد برنامه‌ريزي پايه مثل موافقتنامه‌ها، ساير مؤسسات حسابرسي، ساير دستگاه هاي مشابه که مورد حسابرسي واقع شده‌اند، استانداردهاي تعيين شده توسط مجامع حرفه‌اي، روش ها و سياست هاي دولتي، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌ها، عملکرد گذشته، استانداردهاي اجرايي وضع شده توسط مديريت و مصاحبه با افراد حرفه‌اي و متخصص و غيره، بييرون کشيده شود. اين پاسخ ما را به سوي يافتن معيارهاي حسابرسي راهنمايي مي‌کند.
ب- حسابرسان بايد روش ها و سياست هاي واحد مورد رسيدگي را مورد تفحص قرار دهند. اين کار به ايجاد معيارهاي مناسب کمک مي‌کند.
پ- در موقع نبود هرگونه روش تثبيت شده، حسابرسان بايد در واحدهاي اقتصادي مشابه به جستجوي چنين روش هايي بپردازند و بکوشند روش هاي آن واحدهاي اقتصادي را با شرايط خود منطبق کنند.
ت- حسابرسان بايد اطلا‌عات مربوط به گذشته واحد اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و با استفاده از تکنيک هاي آماري، خود به تعيين معيارها بپردازند.
ث- گاهي حسابرسان معيارهاي حسابرسي خود را از انتظارات استفاده‌کنندگان از خدمات واحد اقتصادي کسب مي‌کنند. اين‌کار با استفاده از روش مصاحبه با استفاده‌کنندگان يا پرکردن پرسشنامه به وسيله آنان انجام مي‌شود.(بني فاطمه کاشي، 1388: 9)
نکته اي که در خصوص حسابرسي عملکرد در دانشگاه امام صادق عليه السلام بايستي مد نظر قرار داد اين است که در حال حاضر با توجه به شرايط سازماني و نحوه اداره دانشگاه، ممکن است امکان بهره گيري از اين نوع حسابرسي فراهم نباشد. و ليکن با توسعه کاربرد اين روش در کشور، اميد است شاهد اجراي آن در تمام کشور از جمله دانشگاه نيز باشيم.

3-1) مقدمه
تحقيقات علمي بر اساس دو ملاک تقسيم بندي مي شوند:
* هدف تحقيق
* نحوه گردآوري داده ها
بر اساس هدف تحقيق سه دسته زير در تقسيم بندي قرار مي گيرند:
* بنيادي
* کاربردي
* تحقيق و توسعه
تحقيق حاضر از نوع کاربردي مي باشد که هدف از اين نوع تحقيقات کاربردي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص مي باشد. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد عملي دانش پيش مي رود.
در اين تحقيق نيز اين رويکرد دنبال شده و کاربرد عملي دانش بودجه ريزي در طراحي مدل به کار گرفته شده است.
تحقيقات کاربردي با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که از طريق تحقيقات بنيادي فراهم شده است، براي رفع نيازمندي هاي بشر و بهبود و بهينه سازي ابزارها، روش ها و اشياء و الگوها، در توسعه رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار مي گيرند.(حافظ نيا،1387: 51)
همچنين تحقيقات بر اساس نحوه گردآوري داده ها به دو دسته تقسيم مي شود:
* تحقيق توصيفي(غير آزمايشي)
* تحقيق آزمايشي
از اين نظر مي توان گفت اين تحقيق توصيفي مي باشد، چرا که تحقيق توصيفي شامل مجموعه اي از روش هاست که هدف آن ها توصيف کردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اين تحقيق نيز به دنبال توصيف شرايط بودجه ريزي در دانشگاه مي باشد.
تحقيقات توصيفي خود به دسته هاي زير تقسيم مي شوند:
1) تحقيق پيمايشي
2) تحقيق همبستگي
3) تحقيق اقدام پزوهشي
4) بررسي موردي
5) تحقيق پس ـ رويدادي(علّي ـ مقايسه اي)
روش انجام اين تحقيق را مي توان پيمايشي(survey) زمينه يابي دانست.
3-2) روش جمع آوري اطلاعات:
چون تحقيق به صورت ميداني انجام پذيرفته است، للازم است پژوهشگر به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز به ميدان عمليات پژوهش مراجعه نمايد. در اين راستا جهت جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است.
در مرحله پيش از روش ميداني نيز به بررسي اسناد و منابع کتابخانه اي و مقالات منتشر شده در زمينه تحقيق پرداخته شده و جهت نگارش ادبيات موضوع تحقيق و اطلاعات لازم در خصوص طراحي پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفته است.
3-3) ابزارهاي گردآوري و اندازه گيري اطلاعات
ابزارهاي سنجش و اندازه گيري وسايلي هستند که محقق به کمک آن ها مي تواند اطلاعات ورد نياز را براي تجزيه و تحليل و بررسي پديده مورد مطالعه و در نهايت کشف حقيقت، گردآوري نمايد. اطلاعات را مي توان به روش هاي گوناگون، در مکان هاي مختلف و از منابع مختلفي گردآوري کرد.
در اين تحقيق از ابزارهاي زير براي جمع آوري و اندازه گيري اطلاعات استفاده شده است که توضيح مختصري در خصوص آن ارائه مي گردد.
* اسناد، کتب و منابع کتابخانه اي
نکته مهم در خصوص اين ابزار، ارزيابي آن ها و اطمينان از اعتبار و صحت محتواي آن ها مي باشد که بايستي مورد توجه قرار گيرد.
* پرسش نامه
پرسش نامه يکي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي کسب داده هاي تحقيق است. پرسش نامه مجموعه اي از سئوال هاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ خود را ارائه مي دهد. اين پاسخ داده مورد نياز پژوهشگر را تشکيل مي دهد.
در اين تحقيق ابتدا از بررسي منابع مختلف اعم از کتاب، مقاله، پايان نامه و سايت هاي اينترنتي مطالب مورد نياز ادبيات موضوع جمع آوري شده است. يعني ابتدا با روش کتابخانه اي به گردآوري و نگارش مباحث نظري تحقيق پرداخته شده است.
اطلاعات کسب شده از اطلاعات جمع آوري شده و راهنمايي هاي استاد محترم راهنما، مبناي طراحي پرسش نامه قرار گرفت و در اختيار معاونين، مديران کل، مديران و کارشناسان بخش هاي مختلف دانشگاه امام صادق عليه السلام که در امر بودجه ريزي حوزه هاي کاري خود نقش مستقيم و مؤثر دارند، قرار گرفت.
3-4) سئوالات تحقيق
در اين تحقيق، با توجه به موضوع آن که طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي بوده است، خود تحقيق سئوال و فرضيه اي نداشته است، اما با طراحي پرسش نامه، هنگام تحليل آن تعداي سئوال و فرضيه اصلي و فرعي در نظر گرفته شد که سئوالات اصلي به پرسش از تأثير عناصر مدل بر استقرار بودجه ريزي مربوط شده و سئوالات فرعي همان سئوالات پرسش نامه بوده است
سئوالات اصلي تحقيق عبارتند از:
1. آيا برنامه ريزي استراتژيک يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد؟
2. آيا مديريت تحول يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد؟
3. آيا مديريت عملکرد يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد؟
4. آيا پايش و اشراف بر سيستم يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد؟
5. آيا نظام پاسخگويي و تشويق يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد؟
6. آيا سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد؟
7. آيا حسابرسي عملکرد يکي از عوامل بسترساز جهت استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد؟
سئوالات فرعي تحقيق نيز همان ظور که گفته شد سئوالات مطرح شده در پرسش نامه بوده است که بر حسب عناصر مدل طبقه بندي شده اند. اين سئوالات عبارتند از:

– سئوالات فرعي مرتبط با برنامه ريزي استراتژيک:
1) آيا بيان جامع رسالت و اهداف استراتژيک دانشگاه براي پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام اثرگذار است؟
2) آيا تشريح اهداف عملياتي دانشگاه جهت نيل به رسالت دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
3) آيا توضيح نحوه دستيابي به اهداف استراتژيک از طريق اهداف عملياتي مطرح شده، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
4) آيا بيان اهداف کوتاه مدت بخش هاي مختلف دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
5) آيا تعيين برنامه هاي بخش هاي دانشگاه جهت نيل به اهداف کوتاه مدت بيان شده، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
6) آيا تشريح ريز فعاليت بخش‌ها در راستاي اجراي اهداف استراتژيک، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
7) آيا بيان ارتباط فعاليت ها، برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، عملياتي و استراتژيک، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟

– سئوالات فرعي مرتبط با مديريت تحول:
8) آيا بررسي دقيق و کامل سيستم فعلي بودجه ريزي جهت انجام تغييرات لازم، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
9) آيا تعيين نقاط ضعف سيستم فعلي هزينه يابي دانشگاه و راهکارهاي رفع از طريق سيستم ABC در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
10) آيا تعيين راهکارهاي اجراي سيستم ABC، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
11) آيا توجيه کامل پرسنل دانشگاه در خصوص لزوم اجراي بودجه ريزي عملياتي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
12) آيا ايجاد همدلي در بين پرسنل جهت اجراي روش جديد بودجه ريزي ، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
13) آيا شناسايي رهبران و پيشروان امر تغيير و تحول سيستم بودجه ريزي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
14) آيا برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه کليه مديران و مسئولين مرتبط با امر بودجه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
15) آيا ايجاد نظام انگيزشي مناسب جهت پيشبرد تغيير و تحول لازم و نصب سيستم جديد ، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
16) آيا بکارگيري روش تدريجي در تغيير سيستم فعلي و استقرار سيستم عملياتي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد صدف، توليد، چسب Next Entries پایان نامه درمورد امام صادق، بهبود عملکرد