پایان نامه درمورد امام صادق، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

فريدمن به اين صورت است:

که در آن k تعداد تيمارها، n تعداد بلوک ها و مجموع رتبه هاي j امين ستون( تيمار) است. همانند آزمون U (کروسکال- واليس)، آماره آزمون x2 تقريباً داراي توزيع2 x با (1-k) درجه آزادي است.
3-9-3) روش آنتروپي شانون(Shannon Enteropy)
يک مفهوم اساسي در علوم فيزيک، اجتماعي و سيستم ها، آنتروپي مي باشد. آنتروپي نشان دهنده مقدار عدم اطمينان حاصل از محتواي يک پيام است. به عبارت ديگر، آنتروپي در تئوري اطلاعات شاخصي است براي اندازه گيري عدم اطمينان که به وسيله يک توزيع بيان مي شود. اين عدم اطمينان به صورت ذيل نوشته مي شود:

رابطه رياضي فوق با اين فرض که محتواي يک پيام از نقطه نظر m پاسخگو در n مقوله طبقه بندي شده است، مورد بحث قرار مي گيرد. براي تشريح الگوريتم روش آنتروپي شانون لازم مي آيد که ابتدا پيام بر حسب مقوله ها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراواني شمارش شود. نتيجه جدول کلي فراواني ها خواهد شد که شکل کلي آن در جدول ذيل آمده است:
Xn

X2
X1
مقوله پاسخگو

1

2
m

بر اساس داده هاي جدول فوق، مراحل الگوريتم به شرح ذيل بيان مي شود:
مرحله 1) ماتريس فراواني هاي جدول را بهنجار مي کنيم. بدين منظور از رابطه زير استفاده مي شود:
m) و…و2و (i= 1
n)و…و2و1=j )
مرحله 2) بار اطلاعاتي مقوله را محاسبه مي نماييم. بدين منظور از رابطه زير استفاده مي شود:

m) و…و2و(i= 1
و

مرحله3) با استفاده از بار اطلاعاتي مقوله ها n)و…و2و1=j )، ضريبب اهميت هر يک از مقوله ها را محاسبه مي کنيم. هر مقوله داراي بار اطلاعاتي بيشتري است بايد از درجه اهميت بيشتري برخوردار باشد. محاسبه ضريب اهميت مقوله طبق رابطه زير محاسبه مي گردد:
n)و…و2و1=j )

4-1) مقدمه
يکي از مهم ترين بخش هاي هر پژوهش علمي، تجزيه و تحليل داده ها و آزمودن فرضيه ها است که تحقيقات علمي با آن به نتيجه مي رسد. در اين خصوص يکي از نکاتي که لازم است تعريف روش، نوع و فرآيند پژوهش و نيز جامعه آمري است. بنابر اين بايستي با توجه به ماهيت و محتواي موضوع مورد مطالعه، روش تحقيق مناسبي را انتخاب نمود.
براي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق روش هاي متعددي وجود دارد که همه اين روش ها را مي توان تحت عنوان روش هاي تحليل توصيفي و روش هاي تحليل استنباطي طبقه بندي نمود.
روش هاي تحليل توصيفي صرفاً به توصيف شرايط موجود مي پردازد و عمل تعميم نتايج حاصل، فقط به افراد گروه خاصي که مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفته اند، محدود مي شود. روش هاي تحليل استنباطي نتايج حاصل از تحليل را که فرآيند پيچيده تري نسبت به روش هاي تحليل توصيفي دارد، به جامعه اي بزرگ تر که نمونه متعلق به آن جامعه است، تعميم مي دهد.
در اين تحقيق آمار توصيفي مربوط به آزمودني ها ارائه خواهد شد و يافته هاي تحقيق بيان خواهد گرديد. در نهايت بر اساس نتايج حاصله در مورد صحت فرضيه هاي تحقيق تصميم گيري خواهد شد.
به منظور تجزيه و تحليل داده هاي آماري پژوهش، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسش نامه استخراج و در فضاي EXCEL تنظيم گرديده است. سپس از طريق نرم افزار SPSS و EXCEL، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
4-2) تحليل داده ها
4-2-1) تجزيه و تحليل با روش آزمون علامت
به منظور تحليل داده ها ابتدا 7 فرضيه اصلي و در ادامه 53 فرضيه فرعي مورد بررسي قرار گرفت.

– انجام آزمون فرضيه جهت اثبات فرضيات اصلي
به منظور اثبات فرضيه هاي اصلي تحقيق به روش تست علامت مراحل ذيل انجام پذيرفت:
1) تعريف فرض ها: بدين منظور براي هر متغير دو فرض زير تعريف گرديد:
فرضيه اول: برنامه ريزي استراتژيک يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضيه دوم: مديريت تحول يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضيه سوم: مديريت عملکرد يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضيه چهارم: پايش و اشراف بر سيستم يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضيه پنجم: نظام پاسخگويي و تشويق يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضيه ششم: سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضيه هفتم: حسابرسي عملکرد يکي از عوامل جانبي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام مي باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
2) آماره آزمون: n تعداد نمونه و 0/5=? مي باشد. همان طور که در فصل قبل توضيح داده شد، در مواردي که تعداد نمونه ها زياد باشد از تقريب نرمال استفاده مي کنيم.
3) مقدار بحراني: مقدار بحراني را مطابق p،n،? C از جدول احتمال هاي تجمعي دو جمله اي محاسبه مي نماييم. اگر z کوچک تر يا مساوي مقدار بحراني باشد فرض صفر تأييد مي شود و اگر بزرگتر از مقدار بحراني باشد فرض صفر رد مي شود.
نتايج حاصل از محاسبات انجام گرفته بدين شرح است:

جدول 4-1) آزمون علامت براي عناصر اصلي و عنصر جانبي مدل

برنامه ريزي استراتژيک
مديريت تحول
مديريت عملکرد
پايش و اشراف
نظام پاسخگويي و تشويق
سيستم ABC
حسابرسي عملکرد

1
3.57
3.80
3.91
3.80
3.77
4.75
3.67

2
3.43
2.60
2.82
3.20
3.31
3.00
1.67

3
5.00
4.30
4.45
4.80
3.85
4.50
5.00

4
3.00
4.40
3.36
3.00
4.54
4.25
4.33

5
4.00
3.60
4.00
4.60
4.15
4.00
4.33

6
4.43
2.80
3.18
4.00
2.62
2.75
3.67

7
4.00
4.60
4.64
4.60
4.23
4.50
5.00

8
4.14
3.50
4.45
4.40
4.31
4.50
4.33

9
4.14
3.90
3.73
3.80
4.31
5.00
5.00

10
4.86
3.70
2.91
3.60
4.23
4.25
4.67

11
4.29
4.44
4.64
5.00
4.54
3.75
4.50

12
4.29
4.20
4.36
4.20
4.15
4.00
4.67

13
3.86
4.40
3.91
4.20
3.92
4.00
4.00

14
3.86
4.10
3.40
3.80
3.83
5.00
4.00

15
3.71
4.10
3.91
3.40
4.15
3.50
3.67

16
4.83
4.40
4.09
4.60
4.54
3.00
4.67

17
3.14
2.80
3.60
3.60
3.38
2.25
2.67

18
3.57
4.20
4.18
3.80
3.85
3.25
4.00

19
3.00
2.40
2.00
1.80
2.50
2.00
2.33

20
3.86
4.60
3.09
3.40
3.62
4.00
4.00

21
3.86
4.70
4.36
4.40
4.46
2.75
1.33

22
4.86
4.20
4.36
4.60
4.15
4.00
3.67

23
2.86
4.00
3.00
3.60
3.54
4.00
2.00

24
4.57
4.10
4.27
4.00
4.77
4.50
5.00

25
3.57
4.10
2.00
3.20
3.31
2.75
4.33

26
4.71
5.00
4.55
4.40
5.00
4.50
4.67

27
3.00
4.40
4.64
4.40
4.46
4.00
4.00

28
4.14
4.00
4.73
4.80
4.46
5.00
3.67

29
4.00
4.10
4.18
4.00
4.15
3.75
5.00

30
2.71
2.30
2.00
3.00
2.46
3.00
4.00

31
4.14
4.25
4.00
4.40
4.15
4.00
3.67

P
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Q
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
X
26
26
25
28
28
23
26
n
28
31
30
29
31
28
31
np
14
15.5
15
14.5
15.5
14
15.5
npq
7
7.75
7.5
7.25
7.75
7
7.75
rad (npq)
2.64575
2.78388
2.73861
2.69258
2.78388
2.64575
2.78388
z= (x-np)/?npq=
4.54
3.7
3.65
5.01
4.49
3.40
3.77

مقدار بحراني متناسب با اين آزمون645/1مي باشد، همانطور که مشاهده مي شود تمامي z هاي بدست آمده از مقدار بحراني بيشتر مي باشد، لذا آماره آزمون در ناحيه H1 واقع شده است. که اين امر به معناي تأييد فرضيه H1 است.در نتيجه فرض صفر در تمامي موارد رد مي شود لذا کليه فرضيات اصلي مدل تأييد مي گردد.
اين بدين معناست که پاسخ دهندگان اذعان داشته اند که عناصر ذکر شده در پرسش نامه براي استقرار و اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار مي باشد.

– انجام آزمون فرضيه جهت اثبات فرضيات فرعي
جهت اثبات فرضيات فرعي مدل به روش تست علامت، مراحل ذيل انجام طي شد:
1) تعريف فرض ها: براي تعريف فرض ها براي سئوال ها، همانند فرضيات اصلي مدل که در بالا صورت گرفت، براي هر سئوال فرض H0 و H1 تعريف گرديد
فرضيات فرعي مرتبط با هر متغير يا همان عناصر مدل به شرح زير مي باشد:
– فرضيات فرعي برنامه ريزي استراتژيک:
فرضيه 1: بيان جامع رسالت و اهداف استراتژيک دانشگاه براي پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق(عليه السلام) اثرگذار است.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3

فرضيه 2: تشريح اهداف عملياتي دانشگاه جهت نيل به رسالت دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق(عليه السلام) اثرگذار است.
H0: µ ? 3
H1 : µ > 3

فرضيه 3: توضيح نحوه دستيابي به اهداف استراتژيک از طريق اهداف عملياتي مطرح شده، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق(عليه السلام) اثرگذار است.

H0: µ ? 3
H1: µ > 3

فرضيه 4: بيان اهداف کوتاه مدت بخش هاي مختلف دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق(عليه السلام) اثرگذار است.

H0: µ ? 3
H1: µ > 3

فرضيه 5: تعيين برنامه هاي بخش هاي دانشگاه جهت نيل به اهداف کوتاه مدت بيان شده، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق(عليه السلام) اثرگذار است.
H0: µ ? 3

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رئالیسم تدافعی، توزیع قدرت، واقع گرایی Next Entries دانلود تحقیق در مورد سازمان ملل، وزارت امور خارجه