پایان نامه درمورد امام صادق، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

عليه السلام اثرگذار است؟
17) آيا ارزيابي نحوه انجام تغيير و تلاش در جهت رفع مشکلات موجود توسط نهاد مربوطه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟

– سئوالات فرعي مرتبط با مديريت عملکرد:
18) آيا تعريف روشن عملکرد و ارزيابي عملکرد پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
19) آيا تعريف روشن مدل ارزيابي عملکرد، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
20) آيا تأسيس واحدي ويژه نظارت بر عملکرد بخش ها و ارزيابي آن ها، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام اثرگذار است؟
21) آيا طراحي شاخص هاي ارزيابي عملکرد، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
22) آيا بيان ارتباط شاخص هاي ارزيابي و اهداف مورد نظر، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام اثرگذار است؟
23) آيا ارائه مشاوره هاي مناسب به بخش هاي دانشگاه در حين انجام ارزيابي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
24) آيا ارائه مشاوره هاي تخصصي جهت بهبود عملکرد پس از هر گونه ارزيابي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
25) آيا ايجاد عوامل انگيزشي جهت اجراي مناسب شيوه ارزيابي توسط پرسنل، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
26) آيا ارائه گزارش هاي مناسب از نتايج ارزيابي به مسئولين مربوطه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
27) آيا لزوم انجام خودارزيابي بخش هاي دانشگاه از دسترسي به اهداف مشخص شده، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
28) آيا تدوين چارچوب يکسان و مشخص جهت انجام خودارزيابي بخش ها، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟

– سئوالات فرعي مرتبط با پايش و اشراف مدل
29) آيا مستندسازي و ثبت و ضبط گزارش هاي دوره اي از مراحل بودجه ريزي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
30) آيا تهيه گزارش تفريغ بودجه و ارسال به بخش هاي مربوطه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
31) آيا تدوين گزارش نحوه عملکرد بخش ها، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
32) آيا تهيه و نصب زيرساخت هاي نرم افزاري لازم جهت انجام بودجه ريزي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
33) آيا عيب يابي سيستم و ارائه گزارشات مناسب جهت رفع نواقص، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
– سئوالات فرعي مرتبط نظام پاسخگويي و تشويق
34) آيا پاسخگو نمودن مديران در برابر مسئوليت و نتايج ارزيابي آن ها، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
35) آيا دقت مديران در پاسخگويي، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
36) آيا سرعت مديران در ارائه گزارش هاي مربوطه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
37) آيا به موقع بودن گزارشات ارائه شده از سوي مديران، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
38) آيا سهولت و عدم مشکل در دستيابي به گزارشات مدير براي نهاد مربوطه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
39) آيا کيفيت و صحت گزارشات ارائه شده از سوي مدير، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
40) آيا ايجاد تفاهم نامه هاي عملکردي بين مديران ارشد و مديران جهت بهبود عملکرد، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
41) آيا پاسخگويي مديران بر اساس تفاهم نامه هاي عملکرد، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
42) آيا اعطاي اختيارات بودجه اي به مديران در چارچوب مصوب دانشگاه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
43) آيا برقراري توازن بين اختيارات و پاسخگويي مديران، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
44) آيا تقدير شايسته از دستاوردها و ستودن موفقيت هاي مديران در دستيابي به اهداف بودجه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
45) آيا وجود نظام کاراي حقوق، دستمزد و پاداش بر مبناي عملکرد در دانشگاه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
46) آيا ارائه مشاوره هاي تخصصي جهت پوشش عيوب و نواقص کار، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
– سئوالات فرعي مرتبط با سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت
47) آيا وجود سيستم دقيق محاسبه بهاي تمام شده بر اساس فعاليت در دانشگاه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
48) آيا محاسبه هزينه هاي اجراي برنامه ها بر اساس هزينه مستقيم و غير مستقيم، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
49) آيا محاسبه بهاي تمام شده خدمات يا فعاليت از طريق جمع هزينه مستقيم و غير مستقيم، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
50) آيا وجود سيستم گزارش گيري مالي بر اساس فعاليت در دانشگاه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
– سئوالات فرعي مرتبط با حسابرسي عملکرد:
51) آيا انجام حسابرسي در دانشگاه بر اساس حسابرسي عملکرد، به عنوان يک عنصر جانبي در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
52) آيا پاسخگو نمودن دانشگاه در قبال سازمان حسابرس بر اساس دستيابي به اهداف مورد نظر، به عنوان يک عنصر جانبي در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟
53) آيا حسابرسي فعاليت هاي دانشگاه بر اساس صرفه اقتصادي و اثربخشي فعاليت ها، به عنوان يک عنصر جانبي در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است؟

3-5) فرضيات تحقيق
در پاسخ به سئوالات اصلي 7 فرضيه نيز تعريف گرديد که به شرح ذيل مي باشد:
1) برنامه ريزي استراتژيک يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد.
2) مديريت تحول يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلاممي باشد.
3) مديريت عملکرد يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد.
4) : پايش و اشراف بر سيستم يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد.
5) نظام پاسخگويي و تشويق يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد.
6) سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت يکي از متغيرهاي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد.
7) حسابرسي عملکرد يکي از عوامل جانبي اثرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام مي باشد.
همچنين در پاسخ به سئوالات فرعي، فرضيات فرعي زير مطرح گرديد:

– فرضيات فرعي مرتبط با برنامه ريزي استراتژيک
1) بيان جامع رسالت و اهداف استراتژيک دانشگاه براي پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام اثرگذار است.
2) تشريح اهداف عملياتي دانشگاه جهت نيل به رسالت دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
3) توضيح نحوه دستيابي به اهداف استراتژيک از طريق اهداف عملياتي مطرح شده، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام اثرگذار است.
4) بيان اهداف کوتاه مدت بخش هاي مختلف دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
5) تعيين برنامه هاي بخش هاي دانشگاه جهت نيل به اهداف کوتاه مدت بيان شده، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
6) تشريح ريز فعاليت بخش‌ها در راستاي اجراي اهداف استراتژيک، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
7) بيان ارتباط فعاليت ها، برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، عملياتي و استراتژيک، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.

– فرضيات فرعي مرتبط با مديريت تحول:
8) بررسي دقيق و کامل سيستم فعلي بودجه ريزي جهت انجام تغييرات لازم، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
9) تعيين نقاط ضعف سيستم فعلي هزينه يابي دانشگاه و راهکارهاي رفع از طريق سيستم ABC، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام اثرگذار است.
10) تعيين راهکارهاي اجراي سيستم ABC ، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
11) توجيه کامل پرسنل دانشگاه در خصوص لزوم اجراي بودجه ريزي عملياتي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
12) ايجاد همدلي در بين پرسنل جهت اجراي روش جديد بودجه ريزي ، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
13) شناسايي رهبران و پيشروان امر تغيير و تحول سيستم بودجه ريزي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
14) برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه کليه مديران و مسئولين مرتبط با امر بودجه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
15) ايجاد نظام انگيزشي مناسب جهت پيشبرد تغيير و تحول لازم و نصب سيستم جديد، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
16) بکارگيري روش تدريجي در تغيير سيستم فعلي و استقرار سيستم عملياتي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
17) ارزيابي نحوه انجام تغيير و تلاش در جهت رفع مشکلات موجود توسط نهاد مربوطه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.

– فرضيات فرعي مرتبط با مديريت عملکرد:
18) تعريف روشن عملکرد و ارزيابي عملکرد

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز، نفت وگاز Next Entries پایان نامه درمورد امنیت سیاسی، امنیت ملی، جغرافیای انسانی