پایان نامه درمورد امام صادق، بهبود عملکرد، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
19) تعريف روشن مدل ارزيابي عملکرد، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
20) تأسيس واحدي ويژه نظارت بر عملکرد بخش ها و ارزيابي آن ها، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
21) طراحي شاخص هاي ارزيابي عملکرد، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
22) بيان ارتباط شاخص هاي ارزيابي و اهداف مورد نظر، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
23) ارائه مشاوره هاي مناسب به بخش هاي دانشگاه در حين انجام ارزيابي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
24) ارائه مشاوره هاي تخصصي جهت بهبود عملکرد پس از هر گونه ارزيابي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
25) ايجاد عوامل انگيزشي جهت اجراي مناسب شيوه ارزيابي توسط پرسنل، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
26) ارائه گزارش هاي مناسب از نتايج ارزيابي به مسئولين مربوطه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
27) لزوم انجام خودارزيابي بخش هاي دانشگاه از دسترسي به اهداف مشخص شده، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
28) تدوين چارچوب يکسان و مشخص جهت انجام خودارزيابي بخش ها، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.

– فرضيات فرعي مرتبط با پايش و اشراف مدل:
29) مستندسازي و ثبت و ضبط گزارش هاي دوره اي از مراحل بودجه ريزي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
30) تهيه گزارش تفريغ بودجه و ارسال به بخش هاي مربوطه، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
31) تدوين گزارش نحوه عملکرد بخش ها، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
32) تهيه و نصب زيرساخت هاي نرم افزاري لازم جهت انجام بودجه ريزي، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
33) عيب يابي سيستم و ارائه گزارشات مناسب جهت رفع نواقص، در استقرار و اجراي مناسب مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
– فرضيات فرعي مرتبط با نظام پاسخگويي و تشويق
34) پاسخگو نمودن مديران در برابر مسئوليت و نتايج ارزيابي آن ها، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
35) دقت مديران در پاسخگويي، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادقعليه السلام اثرگذار است.
36) سرعت مديران در ارائه گزارش هاي مربوطه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
37) به موقع بودن گزارشات ارائه شده از سوي مديران، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
38) سهولت و عدم مشکل در دستيابي به گزارشات مدير براي نهاد مربوطه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
39) کيفيت و صحت گزارشات ارائه شده از سوي مدير، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
40) ايجاد تفاهم نامه هاي عملکردي بين مديران ارشد و مديران جهت بهبود عملکرد، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
41) پاسخگويي مديران بر اساس تفاهم نامه هاي عملکرد، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
42) اعطاي اختيارات بودجه اي به مديران در چارچوب مصوب دانشگاه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
43) برقراري توازن بين اختيارات و پاسخگويي مديران، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
44) تقدير شايسته از دستاوردها و ستودن موفقيت هاي مديران در دستيابي به اهداف بودجه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
45) وجود نظام کاراي حقوق، دستمزد و پاداش بر مبناي عملکرد در دانشگاه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
46) ارائه مشاوره هاي تخصصي جهت پوشش عيوب و نواقص کار، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
– فرضيات فرعي مرتبط با سيستم هزينه يابي بر ميناي فعاليت
47) وجود سيستم دقيق محاسبه بهاي تمام شده بر اساس فعاليت در دانشگاه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
48) محاسبه هزينه هاي اجراي برنامه ها بر اساس هزينه مستقيم و غير مستقيم، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
49) محاسبه بهاي تمام شده خدمات يا فعاليت از طريق جمع هزينه مستقيم و غير مستقيم، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
50) وجود سيستم گزارش گيري مالي بر اساس فعاليت در دانشگاه، در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
– فرضيات فرعي مرتبط با حسابرسي عملکرد
51) انجام حسابرسي در دانشگاه بر اساس حسابرسي عملکرد، به عنوان يک عنصر جانبي در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
52) پاسخگو نمودن دانشگاه در قبال سازمان حسابرس بر اساس دستيابي به اهداف مورد نظر، به عنوان يک عنصر جانبي در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
53) حسابرسي فعاليت هاي دانشگاه بر اساس صرفه اقتصادي و اثربخشي فعاليت ها، به عنوان يک عنصر جانبي در استقرار و اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه امام صادق عليه السلام اثرگذار است.
3-6) جامعه آماري
جامعه آماري عبارتست از از مجموعه واحدهايي که حداقل در يک صفت مشترک هستند. جامعه آماري را معمولاً با N نشان مي دهند.
جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد، يعني بايد چنان بيان شود که از نقطه زماني و مکاني همه واحدهاي مورد مطالعه را در بر گيرد و در ضمن از واحدهايي که نبايد به مطالعه شود، جلوگيري به عمل مي آورد. در اين تحقيق با بررسي نظرات مسئولين مرتبط با امر بودجه ريزي در دانشگاه امام صادق عليه السلام پرداخته شده است.
جامعه آماري تحقيق شامل معاونين، مديران کل، مديران و کارشناسان مرتبط با امر بودجه ريزي در دانشگاه مي باشد. اين جامعه به لحاظ اداري در امر بودجه ريزي واحدهاي زير نظر خود دخيل بوده و با فرآيند بودجه ريزي فعلي دانشگاه آشنا بوده اند.
3-7) طراحي پرسش نامه
با توجه به مدل طراحي شده، جهت ارزيابي و امکان سنجي مدل مذکور در دانشگاه امام صادق عليه السلام، پرسشنامه اي طراحي گرديد و جهت پاسخ دهي بين معاونين، مديران کل، مديران و کارشناساني که با امر بودجه و بودجه ريزي در دانشگاه به طور مستقيم نقش دارند، توزيع گرديد.
جهت طراحي پرسشنامه ابتدا مؤلفه هاي مربوط به هر يک از متغيرهاي مدل مشخص گرديد که به شرح ذيل مي باشد:
1- عنصر اول مدل: برنامه ريزي استراتژيک
جهت بررسي ابعاد مختلف برنامه ريزي استراتژيک موارد ذيل مورد توجه قرار گرفت و بر اين اساس سئوالات مربوط به آن طراحي گرديد:
* بازنگري مجدد نقش و مأموريت هاي دانشگاه
* بررسي كارايي و اثربخشي فعاليت ها و ارائه كالا و خدمات فعلي
* بيان تشريحي جامع مأموريت دانشگاه شامل وظايف و فعاليت‌هاي اصلي دانشگاه
* بيان اهداف استراتژيك و اهداف كمي مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي اصلي دانشگاه
* تشريح اهداف عملياتي جهت دستيابي به اهداف استراتژيك و اهداف كمي كه بيانگر سطح هدف‌مندي از اجراي برنامه‌ها يا خروجي‌ها است.
* توضيح اينكه چگونه اهداف سالانه يا اهداف عملياتي به اهداف استراتژيك در برنامه استراتژيك مرتبط هستند
* تعيين اهداف کوتاه مدت دانشگاهي براي هر بخش كه بصورت عيني، كمي و قابل اندازه‌گيري بيان مي‌شوند.
* تعيين برنامه هاي هر بخش باتوجه به اهداف از پيش تعيين شده
* مشخص نمودن فعاليت هاي بخش ها جهت نيل به برنامه ها و اهداف
با توجه به اين موارد سئوالات ذيل در خصوص بودجه ريزي عملياتي در پرسشنامه قرار گرفت:
جدول3-1) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه براي عنصر برنامه ريزي استراتژيک
رديف
شرح
درجه اهميت

بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
1
بيان جامع رسالت و اهداف استراتژيک دانشگاه براي پرسنل دانشگاه

2
تشريح اهداف عملياتي دانشگاه جهت نيل به رسالت دانشگاه

3
توضيح نحوه دستيابي به اهداف استراتژيک از طريق اهداف عملياتي مطرح شده

4
بيان اهداف کوتاه مدت بخش هاي مختلف دانشگاه

5
تعيين برنامه هاي بخش هاي دانشگاه جهت نيل به اهداف کوتاه مدت بيان شده

6
تشريح ريز فعاليت بخش‌ها در راستاي اجراي اهداف استراتژيک

7
بيان ارتباط فعاليت ها، برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، عملياتي و استراتژيک

2- عنصر دوم مدل: مديريت تحول
سئوالات مربوط به اين عنصر با توجه به موارد ذيل مشخص گرديد:
* شناخت و بررسي کامل سيستم بودجه ريزي فعلي
* شناخت سيستم مالي و حسابداري فعلي و راهکار تغيير به روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت
* درک وشناخت نياز به تحول و تغيير
* ايجاد يك ائتلاف قدرتمند براي حمايت و پشتيباني از تحول
* شناسايي بخش هاي تغيير کننده
* شناسايي و تعيين راهبران تغيير و تحول
* ارزيابي و فراهم كردن ابزار و لوازم كافي در اختيار راهبران تغيير
* آموزش مديران و کارکنان جهت انجام تحول
* پيشبرد فرآيند تحول به صورت تدريجي
* ايجاد نظام انگيزشي براي پيشبرد بهتر و سريع تر فرآيند تحول
با توجه به اين موارد سئوالات زير در پرسشنامه قرار گرفت:
جدول3-2) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه براي عنصر مديريت تحول
رديف
شرح
درجه اهميت

بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
8
بررسي دقيق و کامل سيستم فعلي بودجه ريزي جهت انجام تغييرات لازم

9
تعيين نقاط ضعف سيستم فعلي هزينه يابي و راهکارهاي رفع از طريق سيستم هزينه يابيABC

10
راهکارهاي اجراي سيستم هزينه يابي ABC

11
توجيه کامل پرسنل دانشگاه در خصوص لزوم اجراي بودجه ريزي عملياتي

12
ايجاد همدلي در بين پرسنل جهت اجراي روش جديد بودجه ريزي

13
شناسايي رهبران و پيشروان امر تغيير و تحول سيستم بودجه ريزي

14
برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه کليه مديران و مسئولين مرتبط با امر بودجه

15
ايجاد نظام انگيزشي مناسب جهت پيشبرد تغيير و تحول لازم و نصب سيستم جديد

16
بکارگيري روش تدريجي در تغيير سيستم فعلي و استقرار سيستم عملياتي

17
ارزيابي نحوه انجام تغيير و تلاش در جهت رفع مشکلات موجود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد امنیت سیاسی، امنیت ملی، جغرافیای انسانی Next Entries دانلود تحقیق در مورد وزارت خارجه، قرارداد 1919، استان خراسان