پایان نامه درمورد امام خمینی، اخلاق اسلامی، مصباح یزدی، تحف العقول

دانلود پایان نامه ارشد

تفسیر اخلاقی کاتارسیس ارسطویی”، فصلنامه فلسفه، ش 1 (1391)، ص 2.
163 . فاطمه زیبا کلام، سیر اندیشه فلسفی در غرب، چاپ اول، (تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1378)، ص 43.
164 . مهدی بن ابیذر نراقی، ترجمه متن کامل جامع السعادات، (مترجم: کریم فیضی)، (قم: قائم آل محمد (ص)، ١٣٨٨ )، ج1، صص 111 – 110.
165 . نصیر الدین طوسی، اخلاق ناصری، 1360، (مصحح: مجتبی مینوی و علیرضا حیدری)، چاپ دوم، (تهران: شرکت افست، (بیتا)، صص 116 – 115؛ ابن مسکویه رازی، تهذیب الاخلاق و تطهیرالاعراق، (مترجم: علی اصغر حلبی)، چاپ اول، (تهران: اساطیر ، 1381)،صص 67 – 77.
166 . اسراء / 39 – 21.
167 . حیات الله یوسفی، ”الزام سیاسی در فلسفهی سیاسی ابن سینا”، فصلنامهی معرفت سیاسی، ش 2 (1389)، سال دوم، شماره دوم، ص 78.

168. عین الله خادمی، “راههای کسب سعادت از منظر ابن سینا”، فصلنامهی اندیشه نوین دینی، ش 19 (1388)، صص 14 – 13.
169. محمد تقی مصباح یزدی، شرح الهیات شفا [مشکات]، (قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۶. ج 1، ص 38.
170. حسین بن عبدالله بن سینا، تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات، چاپ دوم، (قاهره: دارالعرب‏: 1326 ه‍ ق)‏، ص 145.
171. ابن سینا، همان ، ص 153.
172.حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، (تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360ش)، ج 8، ص 55 ؛ خلیل بن احمد فراهیدی، العین، چاپ دوم، (قم: هجرت، 1410 ق)، ج 2، صص 40 – 39.
173 . مائده/ 1.
174 . علامه سید محمد حسین طباطبایی ، تفسیر المیزان، ج پنجم، ص 258.
175 . توبه / 3 و 4.

177 . ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه حرّانی، تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام، (مترجم: احمد جنتی)، چاپ دوم، (بیجا: شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1387)، ص 121.
178 . ارسطو، همان، ص 168.
179 . مرضیه صادقی، “عدالت به عنوان فضیلت نفس”، پژوهشهای فلسفی کلامی، ش 13 و 14 (1381)، ص 64.
.180 احمد بن محمد مهدی نراقی، معراج السعاده،چاپ هفتم، (قم: قائم آل محمد (ع)، 1381)، صص 51 و 56 و 368.
181. این مسکویه، همان، 1381. صص 82 – 81.
182. همان، صص 67 – 66 و 75 – 74.
183. احمد بن محمد مهدی نراقی، معراج السعاده، چاپ هفتم، (تهران: دهقان، 1387)، ص 51.
184. همان، ص 52.
185. همان، ص 53.
186. حسن مصطفوی، همان، ج‏6، ص213.
1. محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی،راه روشن؛ ترجمه کتاب المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، (مترجم: محمد صادق عارف)، (مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 1379)،ج 8، ص 172.
188. بقره / 177.
189. نساء / 87.
190. احزاب / 23.
191. بقره / 177.
192. توبه / 119.
193. احزاب / 7 و . 8
194 . احزاب/ 23 و 24.
195 . نورالله بن شریف الدین شوشتری، مجالس المؤمنین، (تهران: اسلامیه، 1377)، ج 1، ص 280.
196. ابو محمد حرانی، تحف العقول، (مترجم: صادق حسن زاده)، چاپ ششم، (قم: آل علی (ع)، 1385)، صص 35 – 34.
197. نهج البلاغه، خطبه چهل و یکم.
198. علی بن ابی طالب (ع)، غررالحكم و درر الکلم، (مترجم: هاشم رسولی)، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378)، ص252.
199. مدیریت مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی، درس های اخلاقی از نهج البلاغه، چاپ اول، (بیجا: شرکت ناجی نشر، 1389)، ص64.
200 . سید فضل الله حسینی و غلامرضا میناگر، آشنایی با فیلسوفان مسلمان: خواجه نصیرالدین طوسی، چاپ دوم، (بیجا: کانون اندیشه جوان، 1389)، ص 191.
201 . محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، اوصاف الاشراف، (مصحح: مهدی شمس الدین)، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373)، ص 63.
202. ابوحامد غزالی، الاربعین، (مترجم: برهان الدین حمدی)، (تهران: اطلاعات. 1389)، صص227 – 226
203. مریم / 54.
204. مهدی نراقی، جامع السعادات، (مترجم: کریم فیضی)، ( قم: قائم آل محمد، 1390)، ج دوم، صص 194 – 193.
205 . احزاب /23.
206. مهدی نراقی، همان، صص ، 195 – 194.
207. عبدالله شبر، اخلاق، (مترجم: محمد رضا جباران،)، چاپ سیزدهم، (قم: مؤسسه هجرت، 1387)، صص 431 – 430.
208 . مهدی نیلی پور، بهشت اخلاق (بررسی 313 واژه اخلاقی)، چاپ دوم، (قم: نشر مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)، 1385)، صص 469- 468.

209. آیت ا… مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلا، اخلاق در قرآن، چاپ چهارم، (قم: امام علی بن ابی طالب (ع)، 1388، ج سوم، ص 176.
210. مؤمنون / 8.
211. نساء / 85.
212. همان.
213. اسراء / 43.
214. ابوالقاسم پاینده، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص)، با ترجمهی فارسی به انضمام فهرست موضوعی، چاپ هجدهم، (بیجا: جاویدان، ، 1363)، ص235.
215. همان، ص 512.
216 . بقره / 177.
217 . محمد باقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 651..
218 . ابن شعبه حرانی، همان، ج۱، ص۱۷.
219 . ابن بابویه، الخصال، ج۱، ص۲۸۴، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش.؛ کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۱۰۷.
220 . كلينى، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، (مترجم: كمره‏اى)، چاپ سوم، (قم: اسوه، 1375). ج‏1، صص:487 و 488.
221 . نحل/91.
222. روح ا… موسوی خمینی (ره)، تحریرالوسیله، (مترجم: علی اسلامی)، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیتا)، ج 3، ص 217.
223 . حسن بن یوسف علامه حلی، تبصره المتعلمین، (مترجم: شیخ ابوالحسن شعرانی)، (تهران: کتاب فروشی اسلامیه،1372)، ص616.
224. روح ا… موسوی مام خمینی (ره)، توضسح المسائل، (حواشی حضرت آیت الله موسوی اردبیلی)، مؤسسه مکتب امیرالمرمنین (ع)، چاپ اول، قم، 1373.
225. روح ا… خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج3، ص 205.
226. علی حسینی سیستانی، توضیح المسائل، (مشهد: امامت، 1383)، ج اول، ص 540.
227 . امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، ج 3، ص 205.
228. نحل / 91.
229. علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، (مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی)، ج12، ص 482،.
230. اعراف / 135.
231 . علامه حلی، همان، ص 610.
232 . یوسف / 66.
233. هدايت الله، فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، چاپ دوم، (تهران، نشر نو،1383)، ص٢٥٠.
234. احمد باقری، وفای به عهد (1)، آموزههای فقهی مدنی، دفتر 63، تابستان 77، ص 66.
235. همان.
236 . آیت ا… العظمی السید ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، (قم:مدینه العلم، قم،بیتا)، ج 2، ص 320.
237 . دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی، چاپ نهم، (تهران: امیر کبیر، 1375)، ص 679.
238 . طه / 115.
239 . علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 14، ص 333.
240. احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی، اخلاق اسلامی، چاپ بیست و یکم، (قم: معارف، 1382)،ص 39.
241. مولی مهدی نراقی، علم اخلاق اسلامی (ترجمهی جامع السعادات)، (مترجم: سید جلال الدین مجتبوی)، چاپ اول، (تهران: حکمت، 1384)،ج 3، ص 139.
242 . اسراء / 84.
243. محمد الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، (محقق: عبدالرحیم الربانی الشیرازی)، چاپ پنجم، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1403)، ج1، ص34.
244. همان، 35 – 34.
245. بقره / 264 و 265
246 . احزاب / 7 و 8.
247. توشیهیکو ایزوتسو، مفاهیم اخلاقی – دینی قرآن مجید، (مترجم: فریدون بدرهای)، چاپ اول، (تهران: فروزان،1380)، ص 184.
248 . همان، با دخل و تصرف.
249 . مؤمنون / 8.
250. علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج 9، ص 196.
251. محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 5، ص 6.
252 . همان، ص 7.
253. مهدی نراقی، علم اخلاق اسلامی، ج3، ص 148.
254 . همان، صص 142 و 147.
255 . محمد تقی مصباح یزدی، دروس فلسفه اسلامی، چاپ اول، (تهران، مؤسسه مطالعاتی و تحقیقات فرهنگی، 1363)، صص 168 – 167.
256 . انعام / 108.
257. بقره / 104.
258 . مائده / 89.
259 . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 3، ص 205.
260 . نعمان بن محمد بن حیون، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام، (محقق: آصف فیضی)، (قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیتا)، ج 2، ص 101.
261. عبدالحسین دستغیب شیرازی، گناهان کبیره، (تهران: صبا، بی تا)، ج 1، ص 339.
262. امام خمینی، توضیح المسائل، (حواشی آیت ا… موسوی اردبیلی)، چاپ اول، (قم: مؤسسه مکتب امیرالمومنین (ع)، 1373)، ص 536.
263. حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، ص 219.
264. امام خمینی، همان.
265. اتکینسون، آر. اف، فلسفه اخلاق، (مترجم: سهراب علوی نیا)، (تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب، 1370)، ص32.
266. جمعی از مترجمان، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق، (قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 1380)، صص 131 – 130.
267. احد فرامرز قراملکی، احد، اخلاق حرفه‌ای، (بیجا: مجنون، 1383)، ص295.

268. اتکینسون، همان، ص 31

269 . جعفر سبحانی، منشور جاوید قرآن، ج 1. ص 162.
270 . ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ص 182.
271. ممتحنه / آيه 8 و 9.
272. نساء / ٩٠.
273. نساء / 90.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد فلسفه اخلاق، حوزه علمیه، نهج البلاغه، فرهنگ اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، دیوان عدالت اداری، قانون جدید، آیین دادرسی