پایان نامه درمورد الکترونيکي، حقوقي، امضاي

دانلود پایان نامه ارشد

الكترونيكي مهر ثبت زمان ضميمه نشده باشد، آن سند اعتبار حقوقي نخواهد داشت.
الف – مهرهاي ثبت زمان:
مهمترين مزاياي داده هاي ديجيتال اين است كه با حجم كم و سرعت انتقال زياد قادر به ابقا و نگهداري براي مدت طولاني نيز مي باشند. روش هاي معمول اثبات قانوني قضايا كه در دنياي حقيقي رايج است اغلب در فضاي الكترونيكي منجر به شكست مي شود. اثبات زمان ها و اثبات سن اشخاص و همچنين اثبات هويت اشخاص مشكل بزرگي است كه در فضاي تجارت الكترونيك همواره وجود دارد. با توجه به اين قضايا مي توان گفت مهرهاي ثبت زمان خدمت ويژه اي به دنياي تجارت الكترونيك كرده اند.
ب – سيستم ثبت زمان
در يك سند تجاري الكترونيكي در مورد امضاي خاص آن چند مسئله مهم وجود دارد كه نياز به اثبات دارد:
1. سند به وسيله چه كسي امضا شده است؟ ( تشخيص هويت )
2. سند در چه زماني امضا شده است؟ (تشخيص اهليت شخص و تاييد اعتبار امضا )
3. سند در چه مكاني امضا شده است؟ ( تشخيص قانون حاكم محل تنظيم سند )
به طور كلي پاسخ سوالات فوق در مرحله ايجاد امضا مجهول است، مگر اينكه شخص ثالث اميني بر اين مرحله نظارت دقيق داشته باشد. در اين مورد سرويس هاي زمان نگار اين وظيفه را بر عهده دارند.
مهرهاي ثبت زمان به وسيله اين سرويس ها به اسناد ضميمه مي شوند. بدين صورت كه شخص قبل از امضاي داده هاي الكترونيكي خود از سرويس دهنده زمان نگار در خواست تاييديه مي كند كه نوعي نشانه الكترونيكي است و قبل از امضاي داده ها بايد به آنها ضميمه شود. سپس شخص،‌داده هاي الكترونيكي خويش را امضا كرده و در اين بخش به داده هايش بوسيله سرويس مزبور مهر ثبت زمان كه غير قابل تغيير است را ضميمه مي کند و اين زمان بوسيله سرويس دهنده نيز ثبت مي گردد.
هر چند در هر مباحثه اي از اين نوع، سرويس در قسمت خاص وظايف خود مي تواند همچون يك دفتر اسناد رسمي عمل نمايد.124
گفتار نهم : علل استفاده از امضاي الکترونيک
براي درک اهميت موضوع بايد به اين مورد بپردازيم که چرا به امضاي الکترونيکي نياز داريم؟در دنياي تجاري حقيقي اعتبار اسناد به طرق خاصي اثبات مي شود و شرايطي براي استناد به آن وجود دارد که با عدم وجود آن شرايط آن اسناد سنديت خود را از حيث دلالت از دست مي دهند. در فضاي مجازي به دليل موجوديت خاص، شرايط خاص نيز وجود دارد و بالتبع بايد قوانين خاصي نيز برآن حاکم باشد. مي توان گفت علل استفاده از امضاي الکترونيک در فضاي مجازي همان عللي است که در امضاهاي سنتي و در جهان مادي رايج است با اين تفاوت که شرايط اعمال و اثبات آنها متفاوت است. با اين حال براي درک بهتر موضوع به اين علل مي پردازيم . از بين علل مختلفي که موجود است شايد چهار عامل برجسته باشند.

بند اول : ابراز قصد انشا
در حقيقت امضاء انشاي آخرين اراده شخص به طور مکتوب است. اولين و مهم ترين علت امضا ابراز اين قصد مي باشد. ابراز اين قصد مي تواند يک معامله را کاملاً تغيير دهد. در فضاي مجازي به طور دائمي اسناد زيادي رد و بدل مي شود و به دليل حضور عمومي و دخالت همگاني در اين فضا شناخت اسناد واقعي از هرزنامه ها گاهي مشکل و گاهي غير قابل تشخيص است.لازم است که دريک معامله تجاري طرفين دلايلي بر ابراز اين قصد از سوي طرف مقابل داشته باشند امضاي الکترونيکي در درجه اول به عنوان يک نشانه خاص که در انحصار طرف مقابل است اين نيازها را رفع مي کند.

بند دوم : تحقق آثار حقوقي
براي اين که يک سند داراي آثار حقوقي باشد و بتوان آن را به عنوان يک دليل در دعاوي ارائه داد، بايد طبق شرايط خاصي تهيه شده باشد. در فضاي مجازي امضاهاي الکترونيک به دليل شرايط خاص وجوديشان قادر به اين امر مي باشند. امضاهاي الکترونيک شرايط زماني و مکاني و هويت اشخاص را کنترل کرده و فاش مي سازند.

بند سوم : تشخيص هويت
در دنياي حقيقي امضاها کاشف از هويت اشخاص مي باشند و در فضاي مجازي اين امر مملوس تر است. زيرا اشخاصي که از فواصل دور و بدون درک فيزيکي از يکديگر با هم مبادله و معامله مي کنند نياز بيشتري به اين شناخت دارند. امضاي الکترونيک در اين زمينه نيز نوعي دستاورد است.

بند چهارم : احراز صحت و بي نقصي سند
در محيط الکترونيکي انواعي از امضاهاي الکترونيکي مي توانند ضامن کمال و عدم تغيير سند باشند و اين امري است که در اسناد ممضي به امضاهاي سنتي که با دست امضا شده اند وجود ندارد. هيچ چيز نمي تواند اثبات کند که يک سند کاغذي به دليل وجود امضا در پاي آن تغيير نکرده است و اين امري است که در اسناد ممضي به امضاي ديجيتال قابل اثبات است. البته در فضاي الکترونيکي خطر تغييرات اسناد چند برابر است زيرا روش هاي اندکي براي ايجاد يک پيام الکترونيکي وجود دارد و در ثاني اشخاص بدون برجاي گذاردن ردپايي قادر خواهند بود يک پيام را که کنترل ايمني ضعيفي بر آن اعمال مي شود دستکاري کنند.125

گفتار دهم : صدور گواهينامه براي اشخاص حقوقي
مهمترين مصالح در مورد اشخاص حقوقي اين است که آنها خود قادر به انجام عمل نيستند و هميشه نياز به يک شخص حقيقي است که عملي را در مورد آنان انجام دهد ، هر چند که نتيجه عمل به خود شخص حقوقي باز گردد. حال اين سوال مطرح مي شود که آيا اشخاص حقوقي مي توانند صاحب امضا شوند و به نام خود از مرجع صدور گواهينامه گواهي بگيرند؟

قانون ايران
در مورد رويه قانون ايران بايد گفت که قانون تجارت الکترونيک ايران بيان مي دارد :” امضا کننده هر شخص يا قائم مقام وي است که امضاي الکترونيکي توليد مي کند “126و در بند 17 از ماده فوق اشخاص را اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي داند پس مفهوم اين است که بر طبق قانون ايران امضا کننده مي تواند شخص حقوقي باشد. با توجه به اينکه يک شخص حقوقي نمي تواند به طور فيزيکي خودش توليد امضا نمايد و عملاً بايد اين کار به وسيله شخص حقيقي انجام شود ، باز مشکل فوق مطرح مي شود که اگر در اينجا امضا کننده شخص حقوقي است ، شخصي که از کليد استفاده کرده چه مسئوليتي دارد و بر چه اساس مي توان اين مسئوليت را به او اسناد کرد ؟ آيا اين در صورتي است که بدانيم عملاً چه کسي از کليد استفاده کرده است. پس بهتر است ماده فوق را اين گونه تفسير کنيم که امضا کننده شخصي است که بر اساس يک گواهينامه الکترونيکي معتبر امضاي الکترونيکي توليد مي کند. در اين صورت مي توان گفت که شخص حقوقي صاحب گواهينامه و کليد خصوصي و شخص حقيقي دارنده کليد هر دو در امضاهاي توليد شده مسئوليت دارند. از سويي، رويه شرکت هاي تجاري در ايران معمولاً بدين شکل است که امور مهم شرکت با امضاي بيش از يک نفر و مهر شرکت ( يا در اينجا امضاي الکترونيکي شرکت ) انجام مي شود و به نظر مي رسد اين رويه بسيار خوبي در مسايل ناشي از امضاي اسناد مي باشد اما به هر حال به نظر مي رسد که مراجع صدور گواهينامه در صدور گواهينامه براي اشخاص حقوقي قدري متفاوت عمل کنند. در گواهينامه هايي که براي اشخاص حقوقي صادر مي شود ، نه تنها نام شخص حقوقي بلکه هويت شخص حقيقي که از طرف شخص حقوقي امضا مي کند نيز مشخص باشد و همچنين بايد اختيار درخواست ابطال کليد خصوصي مزبور به شخص حقيقي داده شود .

گفتار يازدهم : ويژگيهاي سند الکترونيکي
در مباحث قبل شرايط اعتبار يک سند الکترونيکي قيد شد و اين سند داراي اعتبار در محاکم و قابل استناد بوده و قانونگذار در برخي موارد شرايطي خاص نيز براي آن در نظر گرفته است. اين نوع اسناد داراي ويژگيهايي خاص و جدا از اسناد نوشته و کاغذي دارند.
برخورداري اسناد الكترونيكي از محتوا ، شكل و ساختار به اين معني است كه:
1. اسناد الكترونيكي داراي اطلاعاتي هستند كه انعكاس دقيقي را از ‌آنچه كه در زمان خاصي رخ داده است ، نشان مي دهد.127
با توجه به اينکه توليد ، نگهداري و تبادل اسناد الکترونيکي از طريق سيستمهاي رايانه اي انجام مي پذيرد و اين سيستمها بر اساس تعاريفي که براي آنها صورت گرفته و برنامه ريزي انجام شده بصورت خودکار هرگونه توليد ، تغيير و ارسال را با درج زمان دقيق آن ثبت مي نمايند در هر زمان متخصصين امر مي توانند با دسترسي به کليه اين اطلاعات به سهولت به اين امر واقف و ماوقع را بيان نمايند. به عبارت ديگر، قدم نهادن در دنياي مجازي و رايانه ها و کار با آنها به مانند قدم نهادن در جوهر و سپس طي مسير مي باشد، در اين حالت ردپاي شخص از ابتدا تا انتها و به راحتي قابل مشاهده و غير قابل انکار مي باشد.
2. از سياق و شكل اين اسناد كه در ارتباط با محتواي ‌آنهاست، مي توان دوره توليد و نوع استفاده آنها را فهميد.128
هر داده الکترونيکي در بدو ايجاد با توجه به هدف سازنده آن داراي يک شکل خاص مي باشد. داده ممکن است يک فايل حاوي اطلاعات ، صوت،تصوير، عکس و يا ساير موارد باشد؛ در طول زمان با توجه به پيشرفت ساعت به ساعت تکنولوژي نحوه ايجاد اطلاعات و فرمت آنها در حال تغيير است و با توجه به اين موضوع مي توان زمان توليد داده و هدف و نحوه استفاده از آن را استخراج و به آن پي برد.129
3. ساختار اين اسناد را مي توان به طريق الكترونيكي باز سازي كرد، پس هر جزء اين ساختار بر روي هم يک كل را تشكيل مي دهد كه به طريق روشني ارائه مي گردند.
هر داده به صورت کدهاي رايانه اي بصورت 0 و 1 تشکيل شده است که براي ماشين قابل فهم است ، در طول زمان بنا به دلائل مختلف از جمله قطع ناگهاني برق، خراب شدن منبع نگهداري اطلاعات ، دسترسي خرابکارها، حمله ويروسها و ساير شرايط ممکن است که اين ساختار به هم ريخته و يا قسمتي از آن غير قابل استفاده يا حذف گردد؛ در اسناد نوشته اگر قسمتي از سند معدوم گردد ، آن قسمت غير قابل دسترسي خواهد بود اما در اسناد الکترونيکي در اکثر موارد مي توان آن ساختار را بازيابي کرد، نرم افزارهاي مختص اين امر با توجه به الگوهاي ساختاري اطلاعات مي توانند قسمت معدوم شده را بازيابي نمايند، به عنوان مثال يک نقشه کش در صورت حذف شدن مقداري از نقشه خود با توجه به ساختار نقشه موجود و هدف از طراحي و با توجه به نحوه آن مي تواند قسمت حذف شده را پيش بيني و ترسيم نمايد، نرم افزارهاي مختص بازيابي نيز با همين روش و با بررسي الگوي اطلاعات از دست رفته مي توانند آنها را بازيابي نمايند که اين خود کاري بس دشوار و پيچيده است که به لطف سرعت بالاي رايانه هاي در مدت زمان اندکي و به راحتي چند کليک صورت مي گيرد.130
4. دسترسي به اين اسناد آسان است. اگر در يک کتابخانه بخواهيم يک کتاب مشخص را جستجو کنيم ممکن است روزها به طول انجامد اما اگر ابتدا نام آنرا از فهرست استخراج و به محل تعيين شده آن مراجعه نماييم اين امر چند دقيقه صورت مي گيرد، در اسناد الکترونيکي اين دسترسي بسيار آسانتر است، فقط کافي است نام داده مورد نظر را در قسمت جستجو درج و سيستم خود داده مورد نظر را در هر مکان و پوشه اي که ذخيره شده باشد را در کسري از ثانيه نشان خواهد داد.
5. كاهش فضا و هزينه هاي نگهداري
در گذشته براي حفظ و نگهداري اسناد کاغذي و کتابها هر محلي را که تخصيص مي دادند پس از مدتي با پر شدن آن مجبور به تامين مکان ديگري بودند و براي نگهداري نياز به ايجاد طبقه بندي، پوشه هاي قطور و مسئولين مربوطه بود که تمام اينها خود داراي هزينه هنگفتي است؛ اکنون با همه گير شدن اسناد الکترونيکي مي توان دهها هزار جلد کتاب و سند را که بالغ بر ميليونها صفحه مي باشند را در يک ديسک فشرده که به راحتي در جيب جاي ميگيرد حمل و نگهداري نموده و هزينه آن بسيار ناچيز و کمتر از هزينه خريد و نگهداري و حمل کتابها مي باشد.
6. كاهش كاغذ بازي و مديريت زمان
اسناد الکترونيکي به راحتي و با سرعت بالا قابليت انتقال داشته و اين مهم استفاده از اسناد کاغذي را کمتر نموده است؛ در سيستم قديم در يک اداره مرتب مي بايست يک نامه نوشته شود، امضاء و مُهر گردد، شماره و تاريخ آن درج شود ، به محل ديگر ارسال و دريافت کننده رسيد داده و آنرا ثبت نمايد و مسئول مربوطه دستور اقدام داده و به اقدام کننده ارجاع دهد که تمام اين موارد علاوه بر صرف وقت ممکن است به دليل تعدد مکان هزينه بر هم باشد، اکنون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قانون نمونه Next Entries پایان نامه درمورد اشخاص ثالث، ارباب رجوع