پایان نامه درمورد اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

فوق در این پژوهش سعی می‌شود تا رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا بررسی گردد. بنابراین از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن است و از اجزا مربوط بودن ، به موقع بودن اطلاعات افشا شده میباشد و این برای تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت بسیار زیادی است لذا مساله اصلي اين تحقيق این است که رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
پژوهش در زمينه به موقع بودن افشا، ميتواند به استفاده كنندگان و سرمایه گذاران در اخذ تصميمات بهينه ياري رساند و از اين لحاظ چنين پژوهشي مي تواند به عنوان پژوهش كاربردي در شناسايي پيشبيني هاي دقيق تر سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه مفيد واقع شود. بنابراين با توجه به اهميت به موقع بودن افشا اطلاعات مالی توسط شركت ها در بازار سرمايه، كم بودن پژوهشهاي موجود در زمينه به موقع بودن افشا شركت ها و با عنايت به اين كه در ایران در هیچ یک از پژوهشها بطور مستقیم رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس را بر موقع بودن افشا مورد توجه قرار نداده است،ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی دو چندان احساس می شود.
1-4- اهداف تحقيق
1-4-1- هدف اصلي
تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-4-2- اهداف فرعی
– تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
– تبیین رابطه بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

1-4-3- اهداف کاربردی
هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.اين تحقيق درصدد است به بررسي شواهد تجربي موجود پرداخته و بدين ترتيب ميزان انطباق واقعيتهاي موجود با نظرات و دلايل مطرح در زمینه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشاشرکت ها را بررسي کند با این هدف که يافته هاي اين تحقيق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار ياري رساند ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

1-5- سؤالات تحقیق
– آیا بین تغییراتنوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطهای وجود دارد؟
– آیا بین میزان تغییرات خواه مثبت یا منفی نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطهایوجود دارد؟

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق
فرضیه اول: بین تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا رابطهوجود دارد.

1-7- روش شناسی تحقیق
1-7-1- شرح كامل روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف، تحقيقي کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) ميباشد. براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه اي و با استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد. دراين پژوهش با توجه به نوع داده و روش هاي تجزيه وتحليل آماري موجود، از روش «داده هاي تركيبي» استفاده مي شود.

1-7-2-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق

متغیرهای مستقل
متغیر وابسته

1-7-3-مدل پژوهش و نحوه اندازه گیری متغیرها
– مدل آزمون فرضیه اول:
مدل مورد نظر برای آزمون فرضیه اول برگرفته از تحقیقات کولینان1 و همکاران(2012)عبارت است از:
در این مدل هدف ما بررسی تغییرات مثبت(بهبود) در نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا می باشد.

DEL it = β0+ β1DIMPi,t+β2UEi,t +β3LEVi,t +β4ASi,t +β5DUALi, +i,t

• متغیر وابسته
DEL= شاخص افشا که از تفاوت تاریخ پایان دوره مالی شرکت با تاریخ ارائه و گزارش صورت های مالی بدست می آید.
• متغیر مستقل
DIMP=تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس که متغیر مجازی است، در صورتی که اظهارنظر حسابرس نسبت به دوره قبل تغییر یافته عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.

• متغیرهای کنترلی
UE= درصد تغییرات در سود خالص نسبت به دوره قبل.
AS= تغییر حسابرس که متغیر مجازی است، در صورتی که حسابرس شرکت نسبت به دوره قبل تغییر یافته عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
DUAL= دوگانگی مدیر عامل که متغیر مجازی است، در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره نیز باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
LEV= اهرم مالی که از نسبت ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری جمع دارایی ها در پایان سال به دست می آید.

– مدل آزمون فرضیه دوم
مدل مورد نظر برای آزمون فرضیه دوم نیز برگرفته از تحقیقات کولینان و همکاران(2012)عبارت است از:
در این مدل هدف بررسی میزان تغییرات (خواه مثبت یا منفی) در نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا می باشد.
DEL it = β0+β1OPNCHGi,t+ β2UEi,t+β3LEVi,t +β4ASi,t +β5DUALi, +i,t

• متغیرمستقل
OPNCHG= میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس.
در این تحقیق انواع اظهار نظر حرفه ای حسابرس بر اساس اعداد یک تا پنج به شرح زیر کدبندی می شود:
• مقبول استاندارد عدد 5
• مقبول با بند توضیحی عدد 4
• مشروط عدد 3
• مشروط با بند توضیحی عدد 2
• مردود عدد 1
برای بررسی میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس نیز از شاخص زیر استفاده می شود:

که این شاخص از تفاوت عدد متناظر به نوع اظهار نظر حسابرس در سال قبل با عدد متناظر با نوع اظهار نظر حسابرس در سال جاری بدست می آید که همواره عددی بین 4- تا 4+ می باشد.

1-8- شرح کامل روش و ابزار گردآوري داده‏ها
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه اي  استفاده شده است. در این روش از مقاله‌هاي موجود در نشريات معتبر كه از سايت‌هاي علمي اينترنتي اخذ گرديده است، به علاوه مجله‌هاي علمي، نمايه‌ها، پايان‌نامه‌هاي دكترا و كارشناسي ارشد و كتابهاي مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآورد نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد.

1-9- جامعه آماري و نمونه آماری
جامعه این تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 لغایت 1391 است که برای انتخاب نمونه به روش حذف سیستماتیک با اعمال محدودیت های زیر نمونه مورد نظرانتخاب می شود:
1) درقلمرو زمانی پژوهش فعال باشند
2) قبل از سال 1387 در بورس پذیرفته شده باشند
3) سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
4) داده های مورد نیاز این تحقیق در مورد این شرکتها نیز در دسترس باشد.
5) جزء شرکتهای واسطه گر مالی و همچنین بانک و بیمه نیز نباشند.
1-10- قلمرو تحقیق
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق
رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1387 تا 1391 (دوره 5 ساله) می باشد.

1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق
مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-11- ساختار تحقيق
اين تحقيق شامل 5 فصل به شرح زير مي باشد:
فصل اول: كليات تحقيق
فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق
قصل سوم: روش شناسي تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم: خلاصه نتيجه گيري و پيشنهادها

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه
در مکانيزم راهبري شرکتي حسابرسان نقش مهمي را برعهده دارند چراکه آنان اعتبار صورت هاي مالي را مشخص ميسازند (واتز و زيمرمن 19862). در حقيقت فرآيند حسابرسي از طريق نظارت بر رفتارهاي مديريت و محدود کردن انگيزه آنان براي دستکاری سود، امکان نظارت و کنترل را ايجاد مينمايد. دلایل انتخاب حسابرس توسط یک سازمان پیچیده است و احتمالا این عوامل در سطح سازمان و شرکتهای مختلف متفاوت میباشد. فوائد استفاده از خدمات حسابرسی بسیار گسترده است (نیچه3 2002؛ والاس4 1981) ولی بیشتر تحقیقات گذشته، مهمترین کارکرد حسابرسی را کاهش ریسک اطلاعات حسابرسی شده از طریق ارائه گزارش حسابرسی قابل اتکا میدانند. تئوری نمایندگی بیان میکند که به علت وجود ارتباط میان مدیریت و افراد خارج از شرکت یا زیر مجموعههای شرکت ممکن است مدیریت از استفاده بهینه از منابع شرکت خودداری نماید. والاس(1981) ذکر میکند که حسابرسی فوائد مختلفی مانند افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات، جلوگیری از فعالیتهای فرصت طلبانه مدیریت، افزایش تطابق با قوانین و مقررات بازار را در پیدارد. بنابراین حسابرسی میتواند منافع مختلفی مانند رفع مشکلات نمایندگی، افزایش کارایی عملیات، اطمینان از تطابق با قوانین پیچیده و … را برای یک شرکت فراهم آورد. (عبدالخالق5، 1993)
مطالب این فصل بدین گونه ارائه شده است که در قسمت اول مبحث مبانی نظری مرتبط با حسابرسی و در قسمتهای بعدی به مفاهیم و تئوریهای افشا پرداخته میشود و در نهایت تحقیقات انجام شده در ایران و جهان در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر ذکر میگردد.

بخش اول:
مبانی نظری تحقیق

2-2- مبانی نظری حسابرسی
نياز جامعه بشري به رفاه و پيشرفت اقتصادي باعث شکلگيري و تشکيل نهادهاي اقتصادي بزرگي شده است. در اين راستا شرکتهاي سهامي و بينالمللي تشکيل شده که لازمه شکلگيري آنها جمعآوري سرمايه از ميليونها نفر است. گزارش اطلاعات صحيح مالي از نيازهاي ضروري چنين نهادهايي است. به عبارت ديگر، در سيستم اقتصادي امروز دنيا انتقال و گزارش اطلاعات صحيح مالي و ساير اطلاعات اقتصادي به مراکز تصميمگيري داراي اهميت زيادي است. يکي از دلايل وجودي اين سيستم وجود سازمانها و بنگاههاي بزرگي است که فعاليتهاي اقتصادي وسيعي را در يک کشور و يا حتي در اقصی نقاط جهان انجام میدهند. براي مديراني که در رأس اين سازمانهاي وسيع قرار دارند، امکان نظارت بر تمام جزئيات کار وجود ندارد و اينها ناچارند داوري خود را در مورد درست و غلط بودن جريان امور و تصميمات خود در مورد برنامههاي آينده بر مبناي گزارشهاي مالي و اطلاعات ديگري بنيان نهند که به دست آنها ميرسد. همچنين، ميليونها سهامدار که سرمايه خود را در اختيار اين قبيل شرکتهاي سهامي گذاشتهاند براي آگاهي از چگونگي اداره سرمايههاي خود و اطمينان از صحت عمل و کارايي مديران و گردانندگان امور شرکتهاي مزبور ابزاري جز صورتهاي مالي و گزارشهاي مالي سالانه اين شرکتها در اختيار ندارند (یاسایی، 1389).
علاوه بر اين، از آنجا که دولتها درباره مصرف منابع در دسترسشان پاسخگو هستند و قسمت اعظم درآمد دولت از محل ماليات است، وجود سيستمي که بتواند اطلاعات مالي درست گزارش کند ضروري است. به عبارت ديگر، الی ورتحسابيله ديگريدر سراکل ن بحث شد. دولت نيز که سهمي عمده از منابع مالي ملي را بهصورتهاي گوناگون براي انجام وظايف و برنامههاي خود به مصرف ميرساند، از بررسي اطلاعات مالي از درستي پيدايش و صرف اين منابع و وجوه بينياز نيست. از جانب ديگر قسمت اعظم درآمد دولتها از طريق وصول ماليات بر درآمد از شرکتهاي سهامي و ساير اشخاص و موسسات به دست ميآيد. در اين زمينه هم دولت به تحصيل گزارشهاي دقيق مالي مربوط به اين اشخاص و موسسات نيازمند است. بالاخره نظام اقتصادي ارشادي جهان امروز بر مبناي مطالعه عميق فعاليتهاي صنايع و موسسات بازرگاني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، آزمون فرضیه، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه درمورد اطلاعات مالی، بازار اوراق بهادار، صورتهای مالی، بهبود کیفیت