پایان نامه درمورد اشتراک منابع

دانلود پایان نامه ارشد

نمائيد. 94
4-7-2. جهت برقراري همکاري مؤثربين کتابخانه‌هاکداميک از شرايط واقدامات زيربايدتأمين گردد؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 4 مشخص نمائيد. 95
4-7-3. انجمن‌هاي حرفه‌اي نقش مهم وتعيين کننده‌اي درتوسعه همکاري بين کتابخانه‌‌اي دارند. بانظريه موافق هستيد؟ 97
ادامه‌ي فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
4-8. پرسش اساسي شماره 7: کدام زمينه‌ها درباب همکاري بين کتابخانه‌ها، از ارزش واولويت بيشتري برخورداراست؟ 98
4-8-1. کدام يک ازموارد زيردراستفاده مشترک ازمنابع مهم‌تراست؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 5 مشخص نمائيد. 98
4-8-2. کدام يک ازموارد زيردرمورد فهرست‌نويسي تعاوني ازاهميت بيشتري برخورداراست؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 4 مشخص نمائيد. 99
4-8-3. کدام يک ازموارد زيردرموفقيت اشتراک منابع درکتابخانه‌ها ازاهميت بيشتري برخورداراست؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 4 مشخص نمائيد. 101
4-8-4. همکاري واشتراک منابع رادرخصوص چه نوع منابعي ضروري‌ترومهم‌ترمي‌دانيد؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 6 مشخص نمائيد 102
4-9. پرسش اساسي شماره 8 : چه راهکارهايي درخصوص ايجاد طرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي نهادرهبري قابل ارائه هستند؟ 103
4-9-1. کداميک ازراهکارهاي ذکرشده درخصوص ايجاد طرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي نهادرهبري مفيد مي‌باشد؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 6 مشخص نمائيد. 104
4-9-2. باتوجه به ضرورت ايجادطرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي نهادرهبري،کدام يک ازگزينه‌هاي زيرراپيشنهاد مي‌دهيد؟به ترتيب اولويت ازعدد 1 تا 4 مشخص نمائيد. 106
4- 10. سؤال بازتحقيق 107
4-11. آزمون فرضيه‌هاي پژوهش 108
4- 11-1. آزمون فرضيه اول 108
4- 11-2. آزمون فرضيه دوم 108
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1. مقدمه 112
5-2. يافته‌هاي تحقيق 112
5-3. بحث ونتيجه‌گيري 119
5-5. پيشنهادهاي تحقيق 120
5-5-1. پيشنهادهاي اجرايي 120
ادامه‌ي فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
5-5-2. پيشنهادهايي براي آينده 120
5-6. محدوديت‌هاي پژوهش 121
5-6-1. محدوديت‌هاي در اختيار محقق 121
5-6-2. محدوديت‌هاي خارج از اختيار تحقيق 121
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………….. 124
فهرست منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………….. 128
پيوست‌
چکيده انگليسي

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1: توزيع فراواني ودرصدتعدادکارمندان کتابخانه‌هاي مورد بررسي وجنسيت آنها 67
جدول 4-2 توزيع فراواني ودرصدنوع دانشگاه‌هاي مورد بررسي به لحاظ کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور 68
جدول 4-3: توزيع فراواني ودرصد سال تاسيس دانشگاه‌هاي مورد بررسي به لحاظ کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور 69
جدول 4-4: توزيع فراواني ودرصدتعداداعضاءکتابخانه‌هاي نهادرهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور 70
جدول 4-5: توزيع فراواني ودرصدرشته تحصيلي مسئولين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور 71
جدول 4-6: توزيع فراواني ودرصدسطح تحصيلاتي مسئولين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور 72
جدول 4-7: توزيع فراواني ودرصدشيوه انتخاب منابع واطلاعات توسط کتابخانه هاي نهاد رهبري دردانشگاههاي غرب کشور. 73
جدول 4-8: توزيع فراواني ودرصدشيوه تهيه وخريدمنابع توسط کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور 74
جدول 4-9: توزيع فراواني ودرصد تعداد عناوين کتب موجود در کتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 74
جدول 4-10 : توزيع فراواني ودرصدشيوه ثبت منابع موجوددرکتابخانه هاي نهاد رهبري دانشگاههاي غرب کشور. 75
جدول 4-11:توزيع فراواني ودرصدميزان ارتباط منابع چاپي والکترونيکي بانيازهاي آموزشي وپژوهشي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 75
جدول 4-12 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازنظرات درباب ارتباط منابع چاپي والکترونيکي بانيازهاي آموزشي وپژوهشي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 76
جدول 4-13:توزيع فراواني ودرصداشتراک مواد درکتابخانه‌هاي نهادرهبري غرب کشور 76
جدول 4-14: توزيع فراواني ودرصدتعدادآبونمان نشريات ادواري درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 77

ادامه‌ي فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-15: توزيع فراواني ودرصدگرايشات موضوعي منابع درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 78
جدول 4- 16: خروجي آزمون فريدمن جهت سنجش رتبه هاي ميانگين گرايشات موضوعي منابع درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 79
جدول 4-17: توزيع فراواني ودرصدبرخورداراي ودارابودن بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 80
جدول 4-18: توزيع فراواني ودرصدکفايت بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 81
جدول 4-19 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازنظرات، درباب کفايت بودجه اختصاصي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور. 81
جدول 4-20: توزيع فراواني ودرصدتمايل به همکاري درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالي درايجادطرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري . 82
جدول 4-21 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازنظرات،تمايل به همکاري درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالي درايجادطرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري 82
جدول 4-22: توزيع فراواني ودرصدميزان شناخت طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي توسط کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري 83
جدول 4-23 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازنظرات، درباب ميزان شناخت طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه اي توسط کارمندان کتابخانه هاي نهاد رهبري .. 83
جدول 4-24: توزيع فراواني ودرصدميزان تاثيرامانت بين کتابخانه‌اي درتأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 84
جدول 4-25 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازميزان تاثيرامانت بين کتابخانه‌اي درتأمين نيازهاي اطلاعاتي کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌هاي نهادرهبري غرب کشور 85
جدول 4-26: توزيع فراواني ودرصدميزان آمادگي براي اجرايي شدن طرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور 85

ادامه‌ي فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-27 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازميزان آمادگي براي اجرايي شدن طرح همکاري بين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري درغرب کشور 86
جدول 4-28: توزيع فراواني ودرصدميزان آمادگي براي پيوستن به کنسرسيوم هاي اشتراک منابع درکتابخانه‌هاي نهادرهبري درغرب کشور 86
جدول 4-29 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازميزان آمادگي براي پيوستن به کنسرسيومهاي اشتراک منابع درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 87
جدول 4-30: توزيع فراواني ودرصدميزان پذيرش شرايط ايجاد طرحهاي همکاري بين کتابخانه اي درچارچوب قوانين ومقررات ازطرف کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 87
جدول 4-31 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازميزان پذيرش شرايط ايجاد طرح‌هاي همکاري بين کتابخانه اي درچارچوب قوانين ومقررات ازطرف کارمندان کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 88
جدول 4-32: توزيع فراواني ودرصداولويت‌ها درطرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 88
جدول 4-33: خروجي آزمون فريدمن جهت سنجش اولويت‌ها درطرح‌هاي همکاري بين کتابخانه‌اي کتابخانه‌هاي نهادرهبري غرب کشور 89
جدول 4-34: توزيع فراواني ودرصدميزان تعداد دستگاه کامپيوترموجود درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 89
جدول 4-35: توزيع فراواني ودرصدميزان استفاده ازنرم افزارکتابخانه‌اي درکتابخانه هاي نهاد رهبري غرب کشور 90
جدول 4-36: توزيع فراواني ودرصدامکانات دسترسي اعضاء به کتابخانه ومنابع آن درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 90
جدول 4-37: توزيع فراواني ودرصدموجوديت منابع الکترونيکي (E- books )درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 91
جدول 4-38: آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازموجوديت منابع الکترونيکي (E- books )درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور 91

ادامه‌ي فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-39: توزيع فراواني ودرصد برخورداربودن کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور از امکانات وتجهيزات جانبي براي کتابخانه 92
جدول 4-40: توزيع فراواني ودرصد بهره مند بودن کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشورازمواردفناوري اطلاعاتي براي به اشتراک گذاري منابع کتابخانه 92
جدول 4-41: توزيع فراواني ودرصدارزيابي ازامکانات وتجهيزات موجود درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري براي پياده سازي طرح‌هاي همکاري مناسب 93
جدول 4-42: آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده ازامکانات وتجهيزات موجود درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري براي پياده سازي طرح‌هاي همکاري مناسب 93
جدول 4-43: توزيع فراواني ودرصدايجادهماهنگي درهمکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 94
جدول 4- 44:خروجي آزمون فريدمن جهت ايجادهماهنگي درهمکاري بين کتابخانه‌اي درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 95
جدول 4-45: توزيع فراواني ودرصدجهت برقراري همکاري مؤثربين کتابخانه‌هادرکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشورکه کدام يک از شرايط واقدامات تأمين شود 95
جدول 4- 46:خروجي آزمون فريدمن جهت برقراري همکاري مؤثربين کتابخانه‌هادرکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشورکه يکي ازشرايط واقدامات تأمين شود 96
جدول 4-47: توزيع فراواني ودرصدنقش انجمن‌هاي حرفه‌اي درتوسعه همکاري بين کتابخانه‌اي، کتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 97
جدول 4-48: آزمون تي – استيودنت تک نمونه اي نتايج بدست آمده ازنقش انجمن‌هاي حرفه‌اي درتوسعه همکاري بين کتابخانه‌اي، کتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 97
جدول 4-49: توزيع فراواني ودرصدمواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 98
جدول 4- 50: خروجي آزمون فريدمن جهت مواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 99
جدول 4-51: توزيع فراواني ودرصدمواردپراهميت درموردفهرست نويسي تعاوني درکتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 99
ادامه‌ي فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4- 52: خروجي آزمون فريدمن جهت درموردفهرست‌نويسي تعاوني درکتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 100
جدول 4-53: توزيع فراواني ودرصداولويت هادرمواردپراهميت موفقيت اشتراک منابع درکتابخانه هاي نهادرهبري غرب کشور 101
جدول 4-54:خروجي آزمون فريدمن جهت سنجش مواردپراهميت موفقيت اشتراک منابع درکتابخانه‌هاي نهادرهبري غرب کشور 101
جدول 4-55: توزيع فراواني ودرصدمنابع مهم درهمکاري واشتراک منابع کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 102
جدول 4- 56:خروجي آزمون فريدمن جهت منابع مهم درهمکاري واشتراک منابع کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 103
جدول 4-57: توزيع فراواني ودرصدراهکارهاي موردنظردرايجادطرح‌هاي همکاري مابين کتابخانه‌هاي نهادرهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 104
جدول 4- 58 : خروجي آزمون فريدمن جهت راهکارهاي موردنظردرايجادطرح‌هاي همکاري مابين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور 105
جدول 4-59: توزيع فراواني ودرصداولويت‌هادرخصوص پيشنهاد موارد براي ضرورت ايجاد طرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي نهادرهبري 106
جدول 4- 60 : خروجي آزمون فريدمن جهت پيشنهاد موارد براي ضرورت ايجاد طرح‌هاي همکاري درکتابخانه‌هاي نها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اشتراک منابع Next Entries پایان نامه درمورد اشتراک منابع، کتابداران