پایان نامه درمورد استان گیلان، جامعه آماری، موسسات مالی، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

(1995)
ورودي ها: خدمات مشتري- خدمات فروش- پرسنل تمام وقت –هزينه ها (به غير از پرسنل و اجاره) – فضاي چهار -طرف (پا گرد) شعبه
خروجي ها:- سپرده وصولات و چك پولها- چك هاي بانكي، چك مسافرتي، سندهاي قرضه فروخته شده، فك- رهن و كوپن ها- مانده سپرده هاي شعب- وامها- حسابهاي جديد – مدت دار – پس انداز دفترچه هاي سپرده
Avkiran (1995)
وروديها: تعداد كاركنان معادل تمام وقت- رفتار كاركنان- متوسط درآمد خانوار- تعداد صنايع كوچك- حضور رقبا
خروجي ها: تعداد كل حسابهاي سپرده جديد- تعداد كل حسابهاي وامي جديد- تعدادكل ارجاعات جديد- مراكز سرمايه گذاري- درآمد حق الزحمه
Saha & Ravisankar (2000)
وروديها:هزينه بهره- هزينه منقول- هزينه هاي غير منقول- داراييهاي ثابت
خروجي ها: حساب سپرده ها- اعتبارات (وامها)- سرمايه گذاريها- درآمد بدون بهره- سود ناخالص- درآمد كل
Fukuyama & Weber (2002)
وروديها: تعداد كاركنان، سرمايه، سپرده ها
خروجي ها: وامهاي اعطايي، سايرسرمايه گذاري ها
Hasan & Sirén (2003)
وروديها: تعداد كاركنان، داراييهاي ثابت، منافع قابلاستفاده براي وام دهي
خروجي ها: وامهاي كوتاه مدت، وام هاي بلند مدت، ساير دارايي هاي مولد،
مومني (1385 )
مدل 1: ورودي ها: تعداد كاركنان، سرمايه فيزيكي سپرده ها
خروجي ها: وام هاي تجاري، وام به اشخاص، سرمايه گذاري در اوراق بهادار، وام هاي معوق
مدل 2: تعداد كاركنان، سرمايه فيزيكي سپردهها
خروجي ها: وام هاي تجاري، وام به اشخاص، سرمايه گذاري در اوراق بهادار، وام هاي معوق، كارمزدهاي دريافتي، سپرده هاي ديداري
مدل 3: ورودي ها: هزينه هاي بهره اي، هزينه هاي غير بهره اي
خروجي ها: درآمد هاي بهره اي، درآمدهاي غير بهره اي

فصل سوم :

روش اجرای تحقيق

3-1) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درك دنياي پيرامون ما است.به منظور آگاهي از مسايل و مشكلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه اي پيدا كرده اند.اين روندها و حركت ها سبب شده است كه براي بررسي رشته هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود.از جمله ويژگي هاي مطالعة علمي كه هدفش حقيقت يابي است استفاده از يك روش تحقيق مناسب مي باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت وموضوع مورد تحقيق و امكانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش هاي تحقيق است.در طی فرآیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اوّلیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد (خاکی;1388) دراین فصل به روش تحقیق، روش نمونه گیری، پایایی وروایی ابزار وروش های تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.

3-2) فرآیند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مساله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شدند و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از شعب بانک ها و موسسات مالی استان گیلان جمع آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارSPSS20 استفاده گردید.در ادامه با محاسبه ی مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت ها بررسی گردید و در نهایت آزمون فرضیه ها انجام گرفت.

3-3) روش تحقیق
تحقیقات در علوم رفتاری با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه ی گردآوری داده ها تقسیم بندی می شوند.در این راستا تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش اجرا، از نوع توصیفی می باشد.از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است.

۳-4) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه از افراد یا واحد هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا در هر تحقیق جامعه ی مورد بررسی یک جامعه ی آماری است که محقق مایل است در باره ی آن به مطالعه بپردازد.نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد.نمونه برداری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را برای اعضای جامعه آماری تعمیم داد.
جامعه آماری تحقیق حاضر ,۳۴شعبه سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در استان گیلان می‌باشد.به عبارت دیگر جامعه مورد آزمون شامل شعب سرپرستی تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل کشور می باشند که در استان گیلان فعالیت می کنند.با اینکه بانک ها و موسسات مجاز که در استان گیلان فعالیت می کنند, از شعبات متفاوتی تشکیل شده اند, لیکن با توجه به یکپارچگی تمامی سیستم هایی که شعب متفاوت هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری با سیستم مرکزی آن ها , تنها شعب سرپرستی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.اسامی این بانک ها و موسسات در پیوست آورده شده است.به منظور انجام تحقیق حاضر به مدیریت شعبه سرپرستی هر بانک و یا موسسه مالی و اعتباری یک پرسشنامه تسلیم شده تا بتوان از آن به عنوان شاخص استفاده نمود و موارد مورد آزمون را اندازه گیری نمود.

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها
روش جمع آوری داده ها در این تحقیق میدانی می باشد.روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری داده ها ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید.یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد.پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آن ها ارایه نماید.در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاه و نگرش های مدیران ارشد بانک ها وموسسات مالی استان گیلان از پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورد استفاده درآن طیف لیکرت 7تایی از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم است.در جدول (3-1) به مشخصات پرسشنامه تحقیق اشاره شده است.سوالات پرسشنامه به تفکیک به شرح جدول زیر است:

جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد
ردیف
متغیر
ابعاد
شماره سوالات
منبع
1
هوش تجاری
یکپارچگی داده ها
2-1

(پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ، 2012)

قابلیت های تحلیلی
8-3

کیفیت محتوای اطلاعاتی
16-9

کیفیت دسترسی به اطلاعات
19-17

به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار
28-20

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی
31-29

2
عملکرد بازرگانی
عملکرد بازار
35-32
( چیرانی , بجارسری و علیزاده ; 1391)

عملکرد مالی
40-36
نظرسنجی از اساتید و خبرگان

3-5-1) روایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد به عبارت دیگر روایی اندازه گیری عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آن چه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته است را اندازه بگیرد.بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوا می باشد.روایی محتوا47 نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد.اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها ومهارت ها ی ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته، آزمون دارای اعتبار محتوا است.روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.برای سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوی استفاده شده است.به این ترتیب که به منظور روایی ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه اولیه در اختیار استاد راهنما و متخصصان آن رشته قرار گرفت و با استفاده از نظرات ایشان و انجام اصلاحات، پرسشنامه نهایی طراحی گردید.

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه
در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی48 سوالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار 20 SPSS برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است.ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و…بکار می رود.در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ گویان از سوالات یکسان بوده است.اساس این ضریب بر پایه مقیاس هاست.مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود.رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می‎رود مقیاس لیکرت است.در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است.بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از1 تا 5 برای مقیاس لیکرت 5 گزینه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت: (1) هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شد و بالعکس، (2) هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، (3) افزایش تعداد سوالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، (4) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.برای محاسبه ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ، نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.برای محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

n = تعدادسوالات آزمون = واریانس سوال i ام = واریانس کل آزمون
پایایی سوالات مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول (3-2 ) است.جداول تفصیلی مربوط به متغیرها در پیوست آورده می شود.
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه
نام متغیر
تعداد سوالات
میزان آلفای کرونباخ
یکپارچگی دادها
2
0.936
قابليت های تحليلی
6
0.874
کيفيت محتواي اطلاعات
7
0.761
کيفيت دسترسي به اطلاعات
4
0.885
استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار
9
0.888
فرهنگ تصميم گيري تحلیلی
3
0.942
عملکرد بازرگاني
9
0.901

مشاهده می شود که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها بالای 70درصد می باشد که می توان گفت مقدارمناسبی است.

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوري داده ها لازم است آنها را به کمک روش هاي آماري طبقه بندي، مرتب و تخليص نمود.تجزيه و تحليل يعني دسته بندي، مرتب کردن و خلاصه کردن داده ها و مقصود اصلي از آن تنظيم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطّلاعاتي روشن، خوانا، مستدل و تفسير پذير است.تفسير يعني توضيح و تبيين و يافتن معناي يافته ها و بدون تحليل آماري اين امر مشکل و ناممکن است.در مواردي که داده هاي حاصل از انجام تحقيق به صورت کمي يعني اعداد و رقم جمع آوري شود(مانند پرسشنامه ها و چک ليست‎ها) تحليل کمي بر روي داده ها صورت مي گيرد.در داده هاي حاصل از ارزيابي که به وسيله پرسشنامه به دست مي آيد نتايج را پس استخراج از پرسشنامه‌ها مي توان با استفاده از ميانگين، درصدها و… تحليل نمود.در این مطالعه براي آناليز داده‌ و آزمون فرضيه ‌ها، از روش هاي آمار توصيفي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد هوش تجاری، کسب و کار، عملکرد بازرگانی، اطلاعات حسابداری Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدل اندازه گیری، هوش سازمانی، کیفیت خدمات، هوش عاطفی