پایان نامه درمورد ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره بوده و جهت رفع مشکل همخطی میان متغیرهای نقدی و کنترل از یک رگرسیون به ظاهر نامرتبط استفاده شد. از میان متغیرهای حاکمیتی، اندازه هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری با ارزش سهام شرکت داشت و رابطه معناداری میان درصد مالکیت داخلی، مبالغ اضافی وجه نقد و ارزش شرکت مشاهده نشد.
حسن و همکاران182 (2009) در پژوهشی با عنوان “ارتباط ارزش افشا: شواهدی از بازار سرمایه در حال ظهور مصر” به بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری و ارزش شرکت در مصر پرداختند. آنان از نمونهای شامل 80 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصر استفاده کردند. دوره پژوهش نیز از سالهای 1995 تا 2002 بوده است. در این مقاله به منظور محاسبه ارزش شرکت از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده گردید. همچنین برای محاسبهی شاخص افشای اجباری از فهرستی متشکل از 49 مورد افشای اجباری استفاده شد و برای محاسبه افشای اختیاری از فهرستی متشکل از 26 مورد افشای اختیاری استفاده گردید.نتایج حاصل از این تحقیق که با استفاده از روش دادههای تابلویی استفاده گردیده بود نشان داد که بین افشای اختیاری و ارزش شرکت هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین افشای اجباری و ارزش شرکت،یک رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.
وانگ و همکاران183 (2009) در پژوهشی با عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین” به بررسی تاثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین پرداختند. آنان در پژوهش خود از نمونهای شامل 652 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شانگهای و از دو رویکرد حاکمیت شرکتی استفاده کردند. آنان ابتدا به بررسی تاثیر هر یک از ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها پرداختند و سپس به بررسی تاثیر تمام ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که شرکتهایی با داشتن رژیم حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند. همچنین بین تمرکز مالکیت، سرمایهگذاران نهادی، مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش بازار رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد.
سیلویرا184 (2007) در پژوهشی با عنوان “تکامل و توسعه عوامل موثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در برزیل” به بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در کشور برزیل پرداخت. وی 154 شرکت از بورس اوراق بهادار را در سال 2002 انتخاب کرد. او برای ارزش شرکت از دو معیار Q توبین و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده کرد. برای معیارهای حاکمیت شرکتی، علاوه بر شاخص گفته شده، از تعدادی از متغیرهای کنترلی مانند ساختار مالکیت، ساختار سرمایه، نقدینگی، سود هر سهم، سودآوری عملیاتی، فرصتهای رشد آینده، اندازه شرکت، نوع عملیات، نوع صنعت و کیفیت کنترل سهامداران استفاده کرد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که کیفیت حاکمیت شرکتی، تاثیر مثبت و قوی بر ارزش بازار شرکتها دارد.
للا و سیلوا185 (2005) در پژوهشی با عنوان “حاکمیت شرکتی، ارزش و پرداخت سود سهام در برزیل و شیلی” رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت را با استفاده از دادههای ترکیبی در برزیل و شیلی بررسی کردند. آنان شاخصی شامل 24 پرسش دو جوابی از معیارهای مربوط به حاکمیت شرکتی برای دوره زمانی 1998 تا 2002 ایجاد کردند. هر پرسش دارای مقادیر وزنی مساوی بوده و امتیازهای شرکتها در محدوده صفر تا 24 قرار میگرفت. آنان یک رابطه قوی و معنادار مثبت، بین شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت پیدا کردند که بیان میکرد، اصلاح رویههای حاکمیت شرکتی، سبب کاهش هزینهها در شرکتهای برزیلی میشود. همچنین آنان نشان دادند که اصلاح رویههای شاخصهای حاکمیت شرکتی در سال 2002 (آخرین سال آزمون اطلاعات)، سبب 38/. افزایش در Q توبین و ازدیاد یک واحد شاخص حاکمیت شرکتی، سبب افزایش 6.8% در میانگین قیمت سهام شرکت میشود.
وی و همکاران186 (2005) در پژوهشی با عنوان “ساختار مالکیت و ارزش شرکت در شرکتهای خصوصی چین” رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش در شرکتهای خصوصی چینی را با در نظر گرفتن یک نمونه شامل 5284 شرکت در طی دوره زمانی 1991 تا 2001 بررسی کردند. نتایج آنان بیانگر رابطه معنادار منفی مالکیت شرکتی با ارزش شرکت، رابطه معنادار منفی بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت، رابطه معنادار غیرخطی بین مالکیت شرکتی و Q توبین و نیز بین سهامداران نهادی و Q توبین، و رابطه معنادار مثبت بین مالکیت خارجی با ارزش شرکت است.
برنر و همکاران187 (2004) در پژوهشی با عنوان “چارچوب یکپارچهای از حاکمیت شرکتی و ارزشگذاری شرکت: شواهدی از سوئیس” بیان کردهاند که سوئیس در سالهای اخیر، گامهای مهمی در راستای بهبود و شفافیت استانداردهای خویش در شرکتها برداشته است، به طوری که رهنمودهای اطلاعاتی مربوط به حاکمیت شرکتی و تجارت مربوط به آن، به عنوان موثرترین روشها در سال 2002 شناخته شد. نتایج حاصل از این مطالعه، از فرضیه ارائه شده حمایت کرده و بیانگر آن است که رابطه مثبت بین شاخص حاکمیت شرکتی و Q توبین وجود دارد و این امر سبب سرمایهگذاری در شرکتها و افزایش میانگین 8.25 درصدی افزایش دفتری داراییهای شرکت شده است.
سیلوا و لیرا آلوز188 (2004) در پژوهشی با عنوان “افشای داوطبانه مالی اطلاعات در اینترنت و اثر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در آمریکای لاتین” رابطهی بین افشای اختیاری در اینترنت و ارزش شرکتهای فعال در آمریکای لاتین را مورد بررسی قرار دادند. آنان در تحقیق خود از 150 شرکت انتخاب شده به صورت تصادفی و طبقهای از بورس اوراق بهادار در کشورهای آرژانتین، برزیل و مکزیک در طی سال 2002 استفاده کردند. شاخص ارزش شرکت در این تحقیق نسبت کیو-توبین بود. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطهی معناداری وجود دارد.
گامپرز و همکاران189 (2003) در پژوهشی با عنوان “حاکمیت شرکت و قیمت سهام” به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی پرداختند. آنان در تحقیق خود 24 عامل مختلف شامل وجود سهام ممتاز، اصلاحات اساسنامهای، قانون فروش سهام کنترلی، هیات مدیره طبقهبندی شده، طرحهای پاداش، قراردادهای مدیران، محدودیتهای بدهی مدیران، محدودیتهای مجامع خاص و حق رایگیری نابرابر را مد نظر قرار دادند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که شرکتهایی با داشتن رژیم حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر، ارزش بالاتر و بازده سهام بالاتری هستند.
2-23-2- پژوهشهای داخلی:
دیانتی دیلمی و همکاران (1392) درپژوهشی با عنوان”اثر تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینههای نمایندگی و ریسک اطلاعات” به بررسی ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل با ارزش شرکت، هزینههای نمایندگی و ریسک اطلاعاتی پرداختند. آنان نمونهای مشتمل بر 96 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 انتخاب کردند. در این مطالعه دوره تصدی به عنوان معیاری برای سنجش میزان افق تصمیمگیری مدیرعامل در نظر گرفته شد. آزمونهای تجربی نشان داد که دوره تصدی بلندمدت مدیرعامل با ریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت ارتباط دارد ولی میان دوره تصدی مدیرعامل و هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود ندارد.
دهقان هراتی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی تاثیر سرمایه فکری هیئت مدیره بر ارزش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیهها براساس متغیرهای پنجگانه تعداد مدیران دارای مدرک دکترا، کیو توبین، کیو توبین تعدیل شده، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم تدوین شده و با نمونهای مشتمل بر 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دامنه زمانی 1388 تا 1390، با استفاده از رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آنان نشان داد که تعداد متخصصان در هیئت مدیره بر ارزش و عملکرد مالی شرکتهای دانش محور تاثیرگذار است.
پورحیدری و حسینپور (1391) در پژوهش با عنوان “بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهام شرکتها” رابطهی بین افشای اجباری و اختیاری و ارزش سهام شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1386 تا سال 1388 میباشد. در این تحقیق برای محاسبه افشای اجباری از شاخص کیفیت افشا و اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و به منظور محاسبهی شاخص اختیاری از چک لیستی شامل 60 مورد افشا که شرکتها میتوانستند به صورت داوطلبانه به افشای آنها بپردازند استفاده گردید.یافتههای تحقیق نشان داد که بین افشای اجباری و ارزش بازار سهام شرکتها، رابطهی معناداری وجود دارد و با افزایش شاخص کیفیت افشا، ارزش بازار سهام شرکتها نیز افزایش مییابد. یافتههای تحقیق همچنین نشان داد که رابطه معناداری بین افشای اختیاری و ارزش بازار سهام وجود ندارد.
ستایش و همکاران (1390) درپژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه سهام عادی و جاری در شرکتهای بورسی پرداختند. در این راستا تاثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده و برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه “کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب” منتشر میشود، استفاده شد. برای سنجش نقدشوندگی نیز از معیارهای نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ریالی مبادلات استفاده گردید. یافتههای بررسی 105 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1387 بیانگر آن است که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود ندارد. افزون بر این، رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد، با این وصف شواهدی دال بر وجود رابطه معناداری بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی آن مشاهده نشد.
سینایی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان “تاثیر فرصتهای رشد بر ربطه بین ساختار سرمایه،سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت” به بررسی تاثیر فرصتهای رشد بر رابطهی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دورهی زمانی 1387-1383 پرداختند. آنان قبل از تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده کردند. سپس از طریق دادههای ترکیبی و مدل اثرات ثابت فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین ساختار سرمایه(اهرم) و سود تقسیمی با ارزش شرکت رابطهی معنیداری وجود دارد و در حالت وجود فرصتهای رشد، این رابطه منفی و معنادار است، اما بدون فرصتهای رشد، رابطه مثبت و معنادار خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که رابطهی غیرخطی و معنیداری بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصتهای رشد تاثیر معنیداری بر این رابطه دارد.
اعتمادی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان “محتوای ارزشی افشای اجباری: شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه بین افشای اجباری و بازده جاری و سودهای آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنان با استفاده از شاخص افشای محاسبه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ارزش شرکت، فرصتهای رشد، اهرم مالی، تقارن اطلاعاتی Next Entries پایان نامه درمورد ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده