پایان نامه درمورد ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات مربوط به نمونهای متشکل از 151 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی دورههای 1381 تا 1388 این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزارشهای شرکتها محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایهگذاران از این اطلاعات افشا شده در تصمیمگیریهایشان استفاده میکنند.
رجبی و خدابخش (1389) در پژوهشی با عنوان “رابطه بین نظام راهبری و ارزش بازار شرکتها در ایران” به پاسخ این پرسش پرداختند که آیا ساختار راهبری شرکتهای ایرانی و مکانیزمهای راهبری به کار گرفته شده توسط این شرکتها تاثیری بر ارزش شرکت دارد یا خیر؟ آنها در تحقیق خود برای ارزیابی ارزش شرکت از نسبت کیو-توبین و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری کل داراییها استفاده کردند.آنان تعدادی از مکانیسمهای راهبری شرکتها را که با محیط مالی و اقتصادی کشور انطباق بیشتری داشته، بررسی و اندازهگیری کردند و شاخص راهبری شرکتها (G Index) برای شرکتهای انتخاب شده محاسبه گردید که ترکیبی از عوامل تعریف شده راهبری شرکتها میباشد و بعد به بررسی رابطه بین این متغیرها با ارزش شرکتها پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال مالی 1383 میباشند که تعداد ّنها 405 شرکت بوده است و از این میان 80 شرکت به عنوان حجم نمونه مناسب برای این پژوهش انتخاب گردید که در حدود یک پنجم کل بازار میباشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که شرکتهایی که به نحو مناسبتری راهبری میشوند بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران بوده و در ضمن دارای ارزش بیشتری نیز میباشند.
اسماعیلزاده مقری و شعربافی (1389) در پژوهشی با عنوان “افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام شرکتهای سرمایهگذاری” ارتباط سطح افشای اختیاری را با نرخ بازده سهام شرکتهای سرمایهگذاری مورد بررسی قرار دادند.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که نام آنها تا پایان سال 1383 در فهرست شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده و برای 5 سال متوالی (1387-1383) اطلاعات و دادههای اولیه مورد نیاز این پژوهش را به بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرده بودند. در این پژوهش شاخص افشای جنسن که یک معیار فاقد وزن است مبنای محاسبه کیفیت افشا قرار گرفته است. بدین ترتیب که با بررسی 40 سوال از موارد افشای اختیاری اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای جامعه آماری پژوهش، کیفیت افشای آنها مورد طبقهبندی قرار گرفته است. براساس یافتههای تحقیق، اگر چه در بیشتر سالها ارتباط بین این دو متغیر مثبت بود، ولی نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی رابطه معناداری بین سطح افشای به کار رفته در تهیه صورتهای مالی و بازده سهام در شرکتهای سرمایهگذاری وجود ندارد.
حساس یگانه و همکاران (1387) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت” به بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت پرداختند. در این تحقیق نگرشهای مختلف (یعنی فرضیه نظارت کارامد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایهگذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت و برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند و دوره تحقیق سالهای 1377 تا 1383 میباشد. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطهی مثبت بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارامد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمیکند.

2-24- خلاصه فصل
جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکتها میشود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکتها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث میشود که آنها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعهای از سازوکارهای نظام راهبری میتواند برای کاهش مشکلات نمایندگی اجرا شود. بر این اساس در صورتی که شرکتها، حاکمیت شرکتی را خوب اجرا کنند و افشاهای بیشتری انجام دهند، مشکلات نمایندگی کمتر شده و ارزشهای شرکت بالاتر خواهد رفت. در این فصل به طور خلاصه مباحثی چون مفاهیم ارزش شرکت و مدلهای ارزشیابی آن به عنوان متغیر وابسته پژوهش تشریح شده است و در ادامه مبانی حاکمیت شرکتی، سیستمهای حاکمیت، برخی از ساز و کارهای آن و تئوریهای مرتبط با نظام راهبری شرکت، و سپس مفاهیم کیفیت گزارشگری مالی و رویکردهای مرتبط با آن و مبانی افشا و طبقهبندیهای مربوطه، به عنوان متغیرهای مستقل تشریح شد. در ادامه به تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقل و کنترلی بر ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته پرداخته، و در نهایت گزارشی از پژوهشهای انجام شده در این زمینه مطرح گردید.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1- مقدمه
پس از اینکه پژوهشگر در فرآیند پژوهش با چارچوب نظری پیرامون موضوع پژوهش آشنا شد و پژوهشهای مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد، خواهد توانست با دیدگاهی وسیعتر و ابعادی جدیدتر به موضوع پژوهش خود بپردازد. بر این مبنا خواهد توانست براساس چارچوب نظری پژوهش و روشهای به کار گرفته شده در پژوهشهای قبلی، روش مناسب را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد. روش پژوهش یکی از مراحل بسیار مهم در انجام پژوهشهای علمی است و روش شناختی درست پژوهش، موجب به کارگیری ابزار و روشهای معتبر در فرآیند بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و حل مشکلات خواهد شد. هدف از ارائه این فصل، تشریح روش مورد استفاده در این پژوهش است. بدین منظور ابتدا نوع پژوهش، جامعه آماری، قلمرو پژوهش، روش نمونهگیری و حجم نمونه، نحوه گردآوری اطلاعات و ابزار تجزیه و تحلیل بیان میشود. سپس فرضیهها، متغیرها، مدل پژوهش و محاسبه متغیرها تشریح میگردد. در نهایت روش شناختی و آزمونهای آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه پژوهش و تحلیل نتایج حاصل از آن مورد اشاره قرار میگیرد.
3-2- نوع پژوهش
پژوهشهای علمی معمولا براساس ((هدف)) و ((ماهیت و روش)) طبقهبندی میشوند. براساس هدف پژوهشهای علمی به 3 گروه بنیادی، کاربردی و توسعهای تقسیم میگردند. پژوهش بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد و در آن سعی میشود دانش و نظریهها به طور عام و خاص توسعه یابد (خاکی، 1388).
پژوهشهای کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی حاصل از پژوهشهای بنیادی، جهت رفع نیازهای بشر و بهینه سازی ابزارها، روشها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرد (حافظ نیا،1382). پژوهش توسعهای کار نظاممندی است که با استفاده از دانش حاصل از تحقیقات یا تجربه علمی در جهت تولید فرآوردهها، ابداع یا استقرار فرآیندها، بهبود نظامها یا خدمات انجام میشود.
از منظر ماهیت و روش معمولا پژوهشها به پژوهشهای تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی تقسیم میگردند. پژوهشهای توصیفی به بررسی وضع موجود مورد پژوهش و توصیف منظم و سیستماتیک وضعیت فعلی آن میپردازد و ویژگیها و صفات آن را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم رابطه متغیرها را بررسی مینماید . پژوهش همبستگی یکی از انواع روشهای تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی) است که رابطه میان متغیرها را براساس هدف تحقیق تحلیل میکند. در پژوهشهای علی، کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است؛ بنابراین، پس از آن که واقعه روی داد، تحقیق درباره آن شروع میشود. پژوهش تجربی یا آزمایشی نیز یکی از دقیقترین و کارآمدترین روشهای تحقیق است که برای آزمون فرضیهها مورد استفاده قرار میگیرد و هدف این تحقیق بررسی تاثیر محرکها، روشها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی میباشد.
با توجه به اینکه، هدف این پژوهش کاربرد علمی دانش است و نیز انتظار میرود نتایج حاصل از این پژوهش در امر تصمیمگیری مورد توجه مدیران مالی، سرمایهگذاران و دیگر ذینفعان قرار گیرد، لذا این پژوهش از منظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی است؛ همچنین در خصوص نحوه گردآوری اطلاعات یا طرح پژوهش از آنجا که پژوهش به توصیف شرایط و چگونه بودن موضوع و نیز بررسی و تحلیل نوع و میزان ارتباط بین چند متغیر میپردازد، این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-همبستگی میباشد.
3-3- قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید دارای قلمرو و دامنه مشخص باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند براساس آن، نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

3-3-1- قلمرو موضوعی پژوهش
از آن جایی که موضوع این پژوهش، تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لذا قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مطالعات مالی و بازار سرمایه قرار میگیرد.
3-3-2- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دسترس آسان به اطلاعات مالی و غیر مالی شرکتها، قابلیت اتکای بالای اطلاعات و قابل مقایسه بودن اینگونه اطلاعات است.
3-3-3- قلمرو زمانی پژوهش
بازه زمانی مورد استفاده در این پژوهش از سال 1386 تا 1392 است.
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک است. به این صورت که نمونه انتخابی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1392 خواهد بود که شرایط زیر را داشته باشند:
به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
طی بازه زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
اطلاعات مورد نیاز آنها شامل صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها برای استخراج دادهها در قلمرو پژوهش در دسترس باشد.
به منظور همگن بودن اطلاعات جزء شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، بانکها و لیزینگ نباشند.
معاملات سهام آنها طی دوره پژوهش، بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار متوقف نشده باشد، به عبارت دیگر سهام این شرکتها باید در طول این سالها در بورس فعال باشد.
امتیاز سالیانه کیفیت افشای شرکت و اطلاعات مالی آن در دسترس باشد.
با در نظر گرفتن شرایط فوق، در مجموع 90 شرکت از 22 صنعت طی 6 سال و به عبارتی 540 سال- شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که فهرست آنها در پیوست شماره 1 آمده است. همچنین در جدول شماره 3-1 شرکتهای عضو نمونه آماری به تفکیک نوع صنعت منعکس شده است.

جدول 3-1- تعداد شرکتهای عضو نمونه آماری به تفکیک نوع صنعت
ردیف
نام صنعت
تعداد
1
مواد و محصولات دارویی
12
2
ماشین آلات و دستگاههای برقی
2
3
خودرو و ساخت قطعات
16
4
ماشین آلات و تجهیزات
5
5
فلزات اساسی
5
6
ساخت محصولات فلزی
3
7
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر
6
8
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
1
9
محصولات شیمیایی
9
10
سایر محصولات کانی غیرفلزی
4
11
لاستیک و پلاستیک
2
12
استخراج از سایر معادن
1
13
کاشی و سرامیک
9
14
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
1
15
سیمان، آهک و گچ
6
16
پیمانکاری صنعتی
1
17
قند و شکر
1
18

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، آزمون فرضیه