پایان نامه درمورد *******************************************************************************، of، Criterion، Variable

دانلود پایان نامه ارشد

resid
0.003991
    Schwarz criterion
-6.161505
Log likelihood
123.8129
    Hannan-Quinn criter.
-6.216207
F-statistic
20.74038
    Durbin-Watson stat
2.091238
Prob(F-statistic)
0.000055

نتایج خروجی نرمافزار Microfit4
نتایج تخمین مدل اول

رابطه پویا
Autoregressive Distributed Lag Estimates
ARDL(1,2,0,1,2) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is LTFP
35 observations used for estimation from 1355 to 1389
*******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
LTFP(-1) .55181 .095904 5.7537[.000]
GINI .86628 .53447 1.6208[.118]
GINI(-1) -.13034 .72220 -.18048[.858]
GINI(-2) -1.2708 .63556 -1.9995[.057]
LTRADE .49198 .11310 4.3499[.000]
LTM1 -.47628 .093438 -5.0972[.000]
LTM1(-1) .38217 .099111 3.8560[.001]
LTG 1.4350 .62276 2.3043[.030]
LTG(-1) .28025 .43106 .65015[.522]
LTG(-2) -1.0732 .32425 -3.3098[.003]
C .38512 .16343 2.3564[.027]
*******************************************************************************
R-Squared .97652 R-Bar-Squared .96674
S.E. of Regression .015245 F-stat. F( 10, 24) 99.8189[.000]
Mean of Dependent Variable -.014162 S.D. of Dependent Variable .083589
Residual Sum of Squares .0055777 Equation Log-likelihood 103.3629
Akaike Info. Criterion 92.3629 Schwarz Bayesian Criterion 83.8085
DW-statistic 2.3041 Durbin’s h-statistic -1.0923[.275]
*******************************************************************************

آزمونهای تشخیص مدل
Diagnostic Tests
*******************************************************************************
* Test Statistics * LM Version * F Version *
*******************************************************************************

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بهرهوری کل عوامل، سرمایه انسانی، ضریب جینی، توسعه مالی Next Entries منبع مقاله درمورد حقوق زنان، امر به معروف، اندیشه اسلامی، نظام حقوقی ایران