پایان نامه درمورد ، توصیفی:، توضیع، تهیۀ

دانلود پایان نامه ارشد

پردازیم.

1 – 4 آمار توصیفی:
در این قسمت به تهیۀ جداول یک بعدی و توضیع فراوانی و درصدی متغییر ها پرداخته شده است که در قالب جداول متعددی با شرح و توضیح بیان شده است. همچنین نمودارهای داده ها نیز قید شده است .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد متغیر مستقل، آزمون فریدمن، باورهای دینی، استان گلستان Next Entries منبع پایان نامه درمورد باورهای دینی، جرم شناسی، بازدارندگی، استان گلستان