پایان نامه درباره 1/6، گويه، کارآفرينانه

دانلود پایان نامه ارشد

وقتيکه هيچ کاري انجام نميدهم.
5/2
2/20
7/41
4/29
1/6
16/3
90/0
25
زماني که اکثر همکارانم احتمال شکست کاري را ميدهند باز هم حاضرم ريسک انجام آن را بپذيرم.
1/6
6/16
5/40
7/30
1/6
14/3
97/0
26
همکارانم معمولاً خطر کردنهاي مرا منطقي ميدانند.
1/3
5/22
3/46
9/21
3/6
05/3
91
27
در برخي اوقات، همکارانم ايدههاي مرا غيرعادي و دست نيافتني ميپندارند.
9/1
2/30
6/34
4/28
9/4
04/3
93/0
28
زندگي معمولي را بر زندگي پر از تغيير ترجيح ميدهم.
2/6
7/26
3/32
7/26
1/8
03/3
03/1
29
چيزهايي که به آنها عادت کردهام بهتر از چيزهاي جديد است.
6/8
3/23
7/41
3/23
1/3
89/2
96/0
30
براساس اطلاعات ناقص هم ميتوانم تصميمگيري کنم.
5/15
6/42
8/25
3/12
9/3
46/2
02/1

4-2-11-3 توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني مرتبط با مولفه نگرش-انگيزش
جدول (4-11-3)، نتايج مربوط به توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني، مرتبط با مولفه نگرش-انگيزش را نشان ميدهد، با توجه به نظر پاسخگويان به ترتيب گويه “تمايل جهت همکاري با افراد خلاق و نوآور” (89/0=SD، 19/4=M)، گويه “انجام مسئوليتهاي واگذار شده به بهترين نحو” (94/0 =SD، 02/4 =M) و گويه “برتامه ريزي براي کسب موفقيت” (85/0=SD، 98/3=M)، به عنوان سه گويه اولويتدار مولفه نگرش-انگيزش رفتار کارآفرينانه سازماني قرار گرفتند. همچنين گويه “تمايل براي حل مشکلات به تنهايي” (02/1=SD، 99/2=M)، از ديد پاسخگويان در آخرين رتبه قرار گرفت.

جدول 4-11-3: توزيع فراواني شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني (نگرش-انگيزش)
رديف
شاخصهاي رفتار کارآفرينانه سازماني
درصد
ميانگين
انحراف معيار

کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودي
موافقم
کاملاً موافقم

1
دوست دارم با افراد خلاق و نوآور همكار باشم.
6/0
1/6
8/9
5/40
9/42
19/4
89/0
2
معتقدم، هر مسئوليتي را كه به من واگذار كنند، به‌بهترين‌نحو انجام مي‌دهم.
0
4/7
2/20
35
4/37
02/4
94/0
3
من براي كسب موفقيت در كارم، برنامه‌ريزي مي‌كنم.
8/1
8/1
2/20
5/48
6/27
98/3
85/0
4
دوست دارم براي هر مساله‌اي راه‌حل جديدي ارائه نمايم.
6/0
7/3
1/22
4/45
2/28
97/3
84/0
5
وظايفم را به‌نحو احسن انجام مي‌دهم، بدون اينکه تحتتاثير محيط اطرافم قرار گيرم.
2/1
7/3
27
3/39
8/28
9/3
90/0
6
از تمامي امكانات مرتبط با شغلم، به‌طور بهينه و اثر بخش استفاده مي‌كنم.
8/1
1/6
6/27
7/38
8/25
80/3
95/0
7
تمامي كارهايم را پس از انجام، به‌منظور افزايش موفقيت آينده، مورد ارزيابي قرار مي‌دهم
6/0
9/4
7/30
8/44
19
77/3
84/0
8
تمايل دارم كارهايم را به‌صورت گروهي انجام دهم.
9/1
1/11
34
4/36
7/16
55/3
96/0
9
دوست دارم تا بالاترين سطح مديريتي در سازمان پيشرفت كنم.
8/9
6/16
3/23
1/22
2/28
42/3
32/1
10
تمايل ندارم كه فقط در چارجوب قوانين و مقررات انجام وظيفه نمايم.
5/5
7/14
8/28
7/33
2/17
42/3
10/1
11
كارآيي و اثربخشي من در سازمان از همكارانم بيشتر است.
1/3
7/16
7/45
1/19
4/15
27/3
02/1
12
دوست دارم مشكلاتم را به‌تنهايي حل كنم.
4/7
6/19
7/49
9/12
4/10
99/2
02/1

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره دوران باستان، توسعه شهر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مواد مخدر، حقوق بشر، مبارزه با مواد مخدر